บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดระตะนะสุตตัง


ราชะโต วา โจระโต  วา  มะนุสสะโต  วา อะมะนุสสะโต  วา

อัคคิโต วา อุทะกะโต  วา ปิสาจะโต  วา ขาณุกะโต  วา กัณฏะกะโต  วา

นักขัตตะโต  วา ชะนะปะทะโรคะโต  วา อะสัทธัมมะโต  วา อะสันทิฏฐิโต

วา  อะสัปปุริสะโต  วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะ-

มะนิสัปปะทีปอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ  ยักขะรักขะสาทีหิ  นานา

ภะยะโต  วา นานาโรคะโต วา  นานาอุปัททะวะโต  วา  อารักขัง

คัณหันตุ ฯ

                ปะณิธานะโต  ปัฏฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย ทะสะ

อุปะปาระมิโย  ทะสะ  ปะระมัตถะปาระมิโย  ปัญจะ  มะหาปะริจจาเค

ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว  คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะมะนัง

ปะธานะจะริยัง  โพธิปัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง

นะวะ  โลกุตตะระธัมเมติ  สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิตวา  เวสาลิยา

ตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตัง  กะโรนโต  อายัสมา  อานัน-

ทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปัฏฐะเปตวา ฯ


        โกฏิสะตะสะหัสเสสุ                         จักกะวาเฬสุ  เทวะตา

        ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ                  ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร

        โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-                  สัมภูตันติวิธัมภะยัง

        ขิปปะมันตะระธาเปสิ                      ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ


                                  ระตะนะสุตตัง

                        ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

                ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข

                สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ

                อะโถปิ  สักกัจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง

                ตัสมา  หิ ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ

                เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ

                ทิวา  จะ รัตโต  จะ หะรันติ  เย  พะลิง

                ตัสมา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ

                        ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา

                สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง

                นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

                อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง

                ยะทัชฌะคา  สักยะมุนี  สะมาหิโต 


                นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ

                อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง

                สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

                สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ

                อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา

                จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ

                เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา

                เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ

                นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ

                เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ

                ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิง  สิโต  สิยา

                จะตุพภิ  วาเตภิ  อะสัมปะกัมปิโย 


                ตะถูปะมัง  สัปปุริสัง  วะทามิ

                โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะติ

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        เย  อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ

                คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

                กิญจาปิ เต  โหนติ  ภุสัปปะมัตตา

                นะ  เต  ภะวัง  อัฏฐะมะมาทิยันติ

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        สะหาวัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ

                ตะยัสสุ  ธัมมา  ชะหิตา  ภะวันติ

                สักกายะทิฏฐิ  วิจิกิจฉิตัญจะ

                สีลัพพะตัง  วาปิ  ยะทัตถิ  กิญจิ

                จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

                ฉะ  จาภิฐานานิ  อะภัพโพ  กาตุง

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        กิญจาปิ  โส กัมมัง กะโรติ  ปาปะตัง

                กาเยนะ  วาจายุทะ  เจตะสา วา

                อะภัพโพ  โส ตัสสะ  ปะฏิจฉะทายะ

                อะภัพพะตา  ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา 


                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหตุ ฯ

                        วะนัปปะคุมเพ  ยะถา  ผุสสิตัคเค

                คิมหานะมาเส  ปะฐะมัสมิง  คิมเห

                ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ

                นิพพานะคามิง  ปะระมัง  หิตายะ        

                อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        วะโร  วะรัญญู  วะระโท  วะราหะโร

                อะนุตตะโร  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ

                อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง

                วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง

                เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา

                นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป

                อิทัปมิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ยานีธะ ภูตานิ  สะมาคะตานิ

                ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข

                ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

                พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 


                        ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

                ภุมมานิ  วา ยานิวะ อันตะลิกเข

                ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

                ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                        ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

                ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

                ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

                สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM