บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

วันทาเช้า


วันทามิ  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัฏฐาเน  สุปะติฏฐิตัง

สารีริกะธาตุ  มะหาโพธิง  พุทธะรูปัง  สะกะลัง  สะทา  วันทามิ

พุทธัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะเถ  เม ภันเต  วันทามิ  ธัมมัง

สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ เม  ภันเต  วันทามิ  สังฆัง  สัพพะเมโทสัง

ขะมะถะ เม ภันเต  วันทามิ  กัมมัฏฐานานัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ

เม  ภันเต  วันทามิ  ครูอุปัชฌาย์  อาจาริยะคุณัง  สัพพะเมโทสัง

ขะมะถะ เม ภันเต  วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง

เจติยัง  สัพพะเม  โทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต  วันทามิ ภันเต

ภะคะวา โลกะนาถัง  อะตีตัง เม โทสัง  อะนาคะตัง  เม โทสัง

ปัจจุปปันนัง  เม โทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต   อะหัง ภันเต

พุทธะรักขิโต  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะหัง  ภันเต

ธัมมะรักขิโต  ยาวะชีวัง  ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ  อะหัง  ภันเต

สังฆะรักขิโต  ยาวะชีวัง  สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ  โย  โทโส

โมหะจิตเต  พระพุทธัสมิง  ปะกะโต  มะยา  ขะมะถะ  เม  กะตัง

โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสะตุ  โย  โทโส  โมหะจิตเต  พระธัมมัสมิง

ปะกะโต  มะยา ขะมะถะ  เม กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสะตุ

โย  โทโส  โมหะจิตเต  พระสังฆัสมิง  ปะกะโต  มะยา  ขะมะถะ

เม กะตัง  โทสัง สัพพะปาปัง  วินัสสะตุ  อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะ-

เนยยัง  นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง  ยัง  ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง

อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย อามันตะยามิ  โซ ภิกขะเว

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว  ขะยะวะยะธัมมา สังขารา  อัปปะมาเทนะ

สัมปาเทถาติ 


                           อุณหิสสะวิชะยะคาถา

        อัตถิ  อุณหิสสะ  วิชะโย           ธัมโม  โลเก  อะนุตตะโร

        สัพพะสัตตะหิตัตถายะ            ตัง  ตวัง  คัณหาหิ  เทวะเต

        ปะริวัชเช  ราชะทัณเฑ              อะมะนุสเสหิ  ปาวะเก

        พะยัคเฆ   นาเค  วิเส   ภูเต       อะกาละมะระเณนะ  วา

        สัพพัสมา  มะระณา  มุตโต       ฐะเปตวา  กาละมาริตัง

        ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ                โหตุ  เทโว  สุขี   สะทา

        สุทธะสีลัง  สะมาทายะ               ธัมมัง สุจะริตัง  จะเร

        ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ                 โหตุ  เทโว สุขี  สะทา

        ลิกขิตัง  จินติตัง ปูชัง                 ธาระณัง  วาจะนัง คะรุง

        ปะเรสัง  เทสะนัง  สุตวา             ตัสสะ  อายุ  ปะวัฑฒะตีติ


                                    ปัพพะโตปะมะคาถา

        ยะถาปิ  เสลา  วิปุลา                      นะภัง  อาหัจจะ  ปัพพะตา

        สะมันตา  อะนุปะริเยยยุง               นิปโปเถนตา  จะตุททิสา

        เอวัง  ชะรา  จะ  มัจจุ  จะ                อะธิวัตตันติ  ปาณิโน

        ขัตติเย  พราหมะเณ  เวสเส             สุทเท  จัณฑาละปุกกุเส

        นะ  กิญจิ  ปะริวัชเชติ                      สัพพะเมวาภิมัททะติ

        นะ  ตัตถะ  หัตถีนัง  ภูมิ                   นะ  ระถานัง นะ  ปัตติยา

        นะ  จาปิ  มันตะยุทเธนะ                   สักกา  เชตุง  ธะเนนะ  วา

        ตัสมา  หิ ปัณฑิโต  โปโส                   สัมปัสสัง  อัตถะมัตตะโน

        พุทเธ  ธัมเม  จะ สังเฆ  จะ                 ธีโร  สัทธัง  นิเวสะโย

        โย  ธัมมะจารี  กาเยนะ                       วาจายะ  อุทะ  เจตะสา

        อิเธวะ  นัง  ปะสังสันติ                       เปจจะ  สัคเค  ปะโมทะติ ฯ 


                                       อะริยะธะนะคาถา

        ยัสสะ  สัทธา  ตะถาคะต             อะจะลา  สุปะติฏฐิตา

        สีสัญจะ  ยัสสะ  กัลยาณัง            อะริยะกันตัง  ปะสังสิตัง

        สังเฆ  ปะสาโท  ยัสสัตถิ              อุชุภูตัญจะ  ทัสสะนัง

        อะทะสิทโทติ  ตัง  อาหุ                อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

        ตัสมา  สัทธัญจะ  สีลัญจะ            ปะสาทัง  ธัมมะทัสสะนัง

        อะนุยุญเชถะ  เมธาวี                    สะรัง  พุทธานะ  สาสะนันติ ฯ


                                    บทขัดธรรมนิยามะสูตร

        ยัง  เว  นิพพานะญาณัสสะ             ญาณัง   ปุพเพ ปะวัตตะเต

        ตัสเสวะ  วิสะยีภูตา                        ยายัง  ธัมมะนิยามะตา

        อะนิจจะตา  ทุกขะตา จะ                สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา

        ตัสสา  ปะกาสะกัง  สุตตัง               ยัง สัมพุทเธนะ  ภาสิตัง

        สาธูนัง  ญาณะจาเรนะ                    ยะถา  พุทเธนะ  เทสิตัง

        โยนิโส  ปะฏิปัตยัตถัง                     ตัง สุตตันตัง  ภะณามะ เส  ฯ 


                                   ธัมมะนิยามะสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถิยัง  วิหะระติ

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม ฯ ตัตระ  โข  ภะคะวา ภิกขู

อามันเตสิ  ภิกขะโวติ  ฯ  ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ฯ

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ

        อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา  วา

ตะถาคะตานัง ฐิตา  วะ สา ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา สัพเพ

สังขารา  อะนิจจาติ ฯ ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิ-

สัมพุชฌิตวา  อะภิสะเมตวา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ

วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ ฯ

        อุปปาทา  วา  ภิกขะเว ตะถาคะตานัง  อะนุปปาทา  วา  ตะถาคะ-

ตานัง  ฐิตา  วะ สา  ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา สัพเพ  สังขารา

ทุกขาติ ฯ  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุช-

ฌิตวา  อะภิสะเมตวา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ  วิวะระติ

วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ  สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ ฯ

        อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง   อะนุปปาทา  วา ตะถาคะ-

ตานัง  ฐิตา  วะ สา  ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา สัพเพ  ธัมมา

อะนัตตาติ ฯ ตัง  ตะถาคะโต   อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุช-

ฌิตวา  อะภิสะเมตวา  อาจิกขะติ  เทเสติ  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ  วิวะระติ

วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ  สัพเพ  ธัมเม  อะนัตตาติ ฯ  อิทะมะโว  จะ

ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุนติ ฯ 


                                     ติลักขะณาทิคาถา

        สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ               ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

        อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข                 เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

        สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ                    ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

        อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข                  เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

        สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ                   ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

        อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข                  เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

        อัปปะกา  เต  มะนุสเสสุ                     เย  ชะนา  ปาระคามิโน        

        อะถายัง  อิตะรา  ปะชา                      ตีระเมวานุธาวะติ

        เย  จะ โข  สัมมะทักขาเต                    ธัมเม  ธัมมานุวัตติโน

        เต  ชะนา  ปาระเมสสันติ                    มัจจุเธยยัง  สุทุตตะรัง

        กัณหัง  ธัมมัง  วิปปะหายะ                 สุกกัง  ภาเวถะ  ปัณฑิโต

        โอกา  อะโนกะมาคัมมะ                       วิเวเก  ยัตถะ  ทูระมัง

        ตัตราภิระติมิจเฉยยะ                           หิตวา  กาเม   อะกิญจะโน

        ปะริโยทะเปยยะ  อัตตานัง                   จิตตักเลเสหิ  ปัณฑิโต

        เยสัง  สัมโพธิยังเคสุ                             สัมมา  จิตตัง สุภาวิตัง

        อาทานะปะฏินิสสัคเค                           อะนุปาทายะ  เย ระตา

        ขีณาสะวา ชุติมันโต                               เต  โลเก  ปะรินิพพุตาติ ฯ 


                              ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ

        อะวิชชาปัจจะยา  สังขารา  สังขาระปัจจะยา  วิญญาณัง  วิญ-

ญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง  นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนัง  สะฬา-

ยะตะนะปัจจะยา  ผัสโส  ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา  เวทะนาปัจจะยา

ตัณหา  ตัณหาปัจจะยา  อุปาทานัง อุปาทานะปัจจะยา ภะโว  ภะวะ-

ปัจจะยา  ชาติ ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะ-

นัสสุปายาสา  สัมภะวันติ ฯ  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ

สะมุทะโย  โหติ  ฯ

        อะวิชชายะเตววะ  อะเสสะวิราคะนิโรธา  สังขาระนิโรโธ  สังขา-

ระนิโรธา    วิญญาณะนิโรโธ  วิญญาณะนิโรธา  นามะรูปะนิโรโธ  นามะรู-

ปะนิโรธา  สะฬายะตะนะนิโรโธ  สะฬายะตะนะนิโรธา  ผัสสะนิโรโธ

ผัสสะนิโรธา  เวทะนานิโรโธ  เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ  ตัณหานิโรธา

อุปาทานะนิโรโธ   อุปาทานะนิโรธา  ภะวะนิโรโธ  ภะวะนิโรธา  ชาตินิโรโธ

ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา

นิรุชฌันติ  ฯ  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  นิโรโธ  โหติ ฯ


                            พุทธะอุทานะคาถา

                      ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ สัพพา

                ยะโต  ปะชานาติ  สะเหตุธัมมัง ฯ 


                        ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา

                ยะโต  ขะยัง  ปัจจะยานัง  อะเวทิ ฯ

                        ยะทา  หะเว ปาตุภะวันติ  ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                วิธูปะยัง  ติฏฐะติ  มาระเสนัง

                สูโรวะ  โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ


                                       ภัทเทกะรัตตะคาถา

        อะตีตัง  นานวาคะเมยยะ                  นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง

        ยะทะตีตัมปะหีนันตัง                        อัปปัตตัญจะ    อะนาคะตัง

        ปัจจุปปันนัญจะ  โย  ธัมมัง                ตัตถะ  ตัตถะ ตัตถะ  วิปัสสะติ

        อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง                       ตัง  วิทธา มะนุพรูหะเย

        อัชเชวะ  กิจจะมาตัปปัง                      โก  ชัญญา มะระณัง สุเว

        นะ  หิ โน  สังคะรันเตนะ                      มะหาเสเนนะ  มัจจุนา

        เอวัง  วิหาริมาตาปิง                             อะโหรัตตะมะตันทิตัง

        ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ                         สันโต  อาจิกขะเต  มุนีติ ฯ


                                         ปฐมพุทธะวะจะนะ

        อะเนกะชาติสังสารัง                              สันธาวิสสัง  อะนิพพิสัง

        คะหะการัง  คะเวสันโต                          ทุกขา  ชาติ  ปุนัปปุนัง 


        คะหะการะกะ  ทิฏโฐสิ             ปุนะ  เคหัง  นะ กาหะสิ

        สัพพา เต  ผาสุกา  ภัคคา          คะหะกูฏัง  วิสังขะตัง

        วิสังขาระคะตัง  จิตตัง              ตัณหานัง  ขะยะมัชฌะคาติ ฯ


                                         อภิธัมมนิทาน

        กะรุณา  วิยะ  สัตเตสุ                  ปัญญายัสสะ  มะเหสิโน

        เญยยะธัมเมสุ  สัพเพสุ                ปะวัตติตถะ  ยะถารุจิง

        ทะยายะ ตายะ  สัตเตสุ                   สะมุสสาหิตะมานะโส

        ปาฏิเหราวะสานัมหิ                     วะสันโต  ติทะสาละเย

        ปาริจฉัตตะกะมูลัมหิ                    ปัณฑุกัมพะละนามะเก

        สิลาสะเน  สันนิสินโน                   อาทิจโจวะ  ยุคันธะเร

        จักกะวาฬะสะหัสเสหิ                   ทะสะหาคัมมะ  สัพพะโส

        สันนิสินเนนะ เทวานัง                   คะเณนะ  ปะริวาริโต

        มาตะรัง  ปะมุขัง  กัตวา                 ตัสสา  ปัญญายะ  เตชะสา

        อะภิธัมมะกะถัง  มัคคัง                  เทวานัง  สัมปะวัตตะยิ

        ตัสสะ  ปาเท นะมัสสิตวา                สัมพุทธัสสะ  สิรีมะโต

        สัทธัมมัญจัสสะ  ปูเชตวา                กัตวา  สังฆัสสะ  จัญชะลิง

        นิปัจจะการัสเส   ตัสสะ                   กะตัสสะ  ระตะนัตตะเย

        อานุภาเวนะ  โสเสตวา                     อันตะราเย  อะเสสะโต

        อิติ  เม ภาสะมานัสสะ                       อะภิธัมมะกะถัง อิมัง

        อะวิกขิตวา   นิสาเมถะ                     ทุลละภา  หิ  อะยัง  กะถา ฯ 


เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  เทเวสุ วิหะระติ  ตาวะติงเสสุ  ปาริจฉัตตะ-

กะมูลัมหิ  ปัณฑุกัมพะละสิลายัง ตัตระ โข  ภะคะเว  เทวานัง  ตาวะติง-

สานัง  อะภิธัมมะกะถัง กะเถสิ

        จิตตะวิภัตติรูปัญจะ                     นิกเขโป  อัตถะโชตะนา

        คัมภีรัง   นิปุณัง  ฐานัง                 ตัมปิ  พุทเธนะ  เทสิตัง ฯ


                                     ท้ายมะหาสะมะยะสูตร

                สัฏเฐเต  เทวะนิกายา              สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

        นามันวะเยนะ  อาคัญฉุง                 เย  จัญเญ  สะทิสา  สะหะ

        ปะวุตถะชาติมักขีลัง                      โอฆะติณณะมะนาสะวัง

        ทักเข  โมฆะตะรัง  นาคัง                จันทังวะ  อะสิตาติตัง

        สุพรัหมา  ปะระมัตโต  จะ               ปุตตา  อิทธิมะโต  สะหะ

        สันนังกุมาโร  ติสโส จะ                        โสปาคะ สะมิติง  วะนัง

        สะหัสสะพรัหมะโลกานัง                 มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ

        อุปะปันโน  ชุติมันโต                        ภิสมากาโย ยะสัสสิ  โส

        ทะเสตถะ  อิสสะรา  อาคู                   ปัจเจกะวะสะวัตติโน

        เตสัญจะ  มัชฌะโต  อาคา                  หาริโต  ปะริวาริโต

        เต  จะ  สัพเพ  อะภิกกันเต                  สินเท  เทเว  สะพรัหมะเก

        มาระเสนา  อะภิกกามิ                           ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง

        เอถะ คัณหะถะ  พันธะถะ                   ราเคนะ  พันธะมัตถุ  โว 


        สะมันตา  ปะริวาเรถะ               มา  โว  มุญจิตถะ  โกจิ  นัง

        อิติ  ตัตถะ  มะหาเสโน               กัณหะ  เสนัง  อะเปสะยิ

        ปาณินา ตะละมาหัจจะ                  สะรัง  กัตวานะ   เภระวัง

        ยะถา ปาวุสสะโก  เมโฆ              ถะนะยันโต  สะวิชชุโก

        ตะทา  โส ปัจจุทาวัตติ                สังกุทโธ อะสะยัง  วะเส

        ตัญจะ สัพพะ  อะภิญญายะ         วะวักขิตวานะ  จักขุมา

        ตะโต  อามันตะยิ สัตถา                สาวะเก สาสะเน  ระเต

        มาระเสนา อะภิกกันตา                 เต  วิชานาถะ  ภิกขะโว

        เต  จะ อาตัปปะมะกะรุง                สุตวา  พุทธัสสะ  สาสะนัง

        วีตะราเคหิ  ปักกามุง                      เนสัง  โลมัมปิ  อิญชะยุง

        สัพเพ  วิชิตะสังคามา                    ภะยาตีตา  ยะสัสสิโน

        โมทันติ  สะหะ  ภูเตหิ                     สาวะกา เต  ชะเนสุตาติ ฯ

                               ทวัตติงสาการะปาโฐ

อิตถิ  อิมัสมิง  กาเย  เกสา  โลมา นะขา  ทันตา  ตะโจ  มังสัง  นะหารู

อัฏฐี  อัฏฐีมิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  ยะกะนัง  กิโลมะกัง  ปิหะกัง

ปัปผาสัง  อันตัง  อันตะคุณัง  อุทะริยัง  กะรีสัง  ปิตตัง  เสมหัง  ปุพโพ

โลหิตัง  เสโท  เมโท  อัสสุ วะสา  เขโฬ  สิงฆาณิกา  ละสิกา  มุตตัง

มัตถะเก  มัตถะลุงคันติ ฯ 


                           สุริยะปะริตตะปาโฐ  (ย่อ)

กินนุ  สันตะระมาโน  วะ          ราหุ  สุริยัง  ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป  อาคัมมะ             กินนุ   ภีโต  วะ ติฏฐะสีติ ฯ

สัตตะธา  เม ผะเล  มุทธา         ชีวันโต  นะ สุขัง  ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ                โน  เจ  มุญเจยยะ  สุริยันติ ฯ


                                  คาถาหว่านทราย

        อิมัสมิง  ราชะเสมานา  เขตเต  สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะ-

สะหัสสานิ  พุทธะ ชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

        อิมัสมิง  ราชะเสมานา  เขตเต  สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะ-

สะหัสสานิ  ธัมมะ  ชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

        อิมัสมิง  ราชะเสมานา  เขตเต  สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะ-

สะหัสสานิ  ปัจเจกะพุทธะ  ชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

        อิมัสมิง  ราชะเสมานา  เขตเต  สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ-

สะหัสสานิ  สังฆะ  ชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

        คาถาหว่านทรายนี้  ใช้สวดไล่ภูตผีปีศาจร้ายต่าง ๆ  ถ้าสวดเป็นประจำทำให้เทวดา

รักษา  อยู่ก็เป็นสุข  ไปก็เป็นสุข  และเจริญด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM