'���' คือ แปลว่า มีความหมายว่าอย่างไร ?

��� คือ
คำศัพท์ ความหมาย