บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

พระคาถาชินบัญชรสูตร


ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  วัดระฆังโฆสิตาราม

        ๑.  ชินะสะรากะตา พุทธา                          เชตวา  มารัง  สะวาหะนัง

              จะตุสัจจาสะภัง ระสัง                          เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

        ๒.  ตัณหังกะราทะโญ  พุทธา                    อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

              สัพเพ ปะติฏฐิโต  มัยหัง                      มัตถะเก เต  มะนุสสะรา

        ๓.  สีเส ปะติฏฐิโต  มัยหัง                          พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

              สังโฆ  ปะติฏฐิโต มัยหัง                       อุเร  สัพพะคุณากะโร

        ๔.  หะทะเย  อะนุรุทโธ  จะ                         สาริปุตโต  จะ  ทักขิเณ

              โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง                    โมคคัลลาโน จะ วามะเก

        ๕.  ทักขิเณ  สะวะเน มัยหัง                        อาสุง  อานันทะราหุลา 

               กัสสะโป จะ  มะหานาโม                      อาภาสุง  วามะโสตถะเก

        ๖.   เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง                          สุริโยวะ  ปะภังกะโร

               นิสินโน สิริสัมปันโน                             โสภีโต  มุนีปุงคะโล

        ๗.   กุมาระกัสสะโป เถโร                             มะเหสี  จิตตะวาทะโก

               โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง                   ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

        ๘.   ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ                         อุปาลีนันทะสีวะลี

               เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                          นะลาเต  ติละกา  มะมะ

        ๙.   เสสาสีติ  มะหาเถรา                               ชิตะวันโต  ชิโนระสา

               ชะวันตา  สีละเตเชนะ                           อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา 

        ๑๐.   ระตะนัง  ปุเรโต  อาสิ                    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

                ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ               วาเม อังคุลิมาละกัง

        ๑๑.   ขันธะโมระปะริตตัญจะ                 อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

                อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                 เสสา  ปาการะลังกะตัง

        ๑๒.   ชินา  นานาวะระสังยุตตา             สัตตะปาการะลังกะตา

                วาตาปิตตะทิสัญชาตา                  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

        ๑๓.   อะเสสา วิญญัง  ยันตุ                    อะนันตะชินะเตชะสา

                วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ               สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

        ๑๔.   ชินะปัญขะระมัชเฌหิ                   วิหะรันตัง  มะหีตะเล

                สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ            เต  มะหาปุริสาสะภา

        ๑๕.    อิจเจวะมันโต                               สุคุตโต  สุรักโข

                ชินานุภาเวนะ                               ชิตุปัททะโว

                ธัมมานุภาเวนะ                             ชิตาริสังโฆ

                สังฆานุภาเวนะ                             ชิตันตะรีโย

                สัทธัมมานุภาวะ  ปาลีโต               จะรามิ  ชินะปัญชะเรตีติ.

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM