บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ขันธะปะริตตะคาถา


 วิรูปักเขหิ  เม เมตตัง                         เมตตัง  เอราปะเถหิ เม

        ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง                  เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ

        อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง                    เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม

        จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง                   เมตตัง   พะหุปปะเทหิ เม

        มา มัง  อะปาทะโก  หิงสิ                   มา มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก

        มา มัง  จะตุปปะโก  หิงสิ                  มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโก

        สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา             สัพเพ ภูตา  จะ เกวะลา

        สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ                   มา กิญจิ  ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ   ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ  อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี

สะระพู  มูสิกา  กะตา  เม รักขา  กะตา  เม ปะริตตา  ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

                          

                                  ฉัททันตะปะริตตัง

                        วะธิสสะเมนันติ     ปะรามะสันโต

                        กาสาวะมัททักขิ  ธะชัง  อิสีนัง

                        ทุกเขนะ  ผุฏฐัสสุทะปาทิ  สัญญา

                        อะระหัทธะโช  สัพภิ  อะวัชฌะรูโป

                        สัลเลนะ  วิทโธ  พยะถิโตปิ สันโต

                        กาสาวะวัตถัมหิ  มะนัง  นะ ทุสสะยิ 


                        สะเจ  อิมัง  นาคะวะเรนะ  สัจจัง

                        มา มัง  วะเน  พาละมิคา  อะคัญฉุนติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM