บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

คาถาสวดวิสาขะบูชา


        วิสาขะปุณณะมายัง โย                          ชาโต  อันติมะชาติยา

        ปัตโต  จะ อะภิสัมโพธิง                         อะโถปิ  ปะรินิพพุโต

        โลเก  อะนุตตะโร  สัตถา                        ทะยาญาณัณณะวาสะโย

        นายะโก  โมกขะมัคคัสมิ                        ติวิธัตถูปะเทสะโก

        มะหาการุณิกัง  พุทธัง                           มะยันตัง  สะระณัง คะตา

        อามิเสหิ จะ  ปูเชนตา                            ธัมเม จะ  ปะฏิปัตติยา

        อิมันทานิ  สุนักขัตตัง                            อะภิมังคะละสัมมะตัง

        วิสาโขฬุกะยุตเตนะ                              ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง

        สัมปัตตา  อะนุกาเลนะ                          พุทธานุสสะระณาระหัง

        ชาติ  สัมโพธิ  นิพพานะ-                       กาละภูตัง  สะยัมภุโน

        ตัง  สัมมานุสสะระมานา                        สุจิรัง  นิพพุตามะปิ

        ปะสันนาการัง  กะโรนตา                       สักกาเร  อะภิสัชชิยะ

        ทัณฑะทีเป  ทีปะฆะเร                           มาลาวิกะติอาทะโย

        ตัสเสวะ  ปูชะนัตถายะ                           ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง 


        สะมาหะริตวา  เอกัตตะ                    ฐะปะยิมหา  ยะถาระหัง

        นะรานะราหัง  สัพเพสัง                   สัทธัมเม  สัมปะสีทะตัง

        ธัมมัสสะวะนัง  กะริสสามะ              สัมพุทธะคุณะทีปนัง

        พุทธัสสุโพธิตาทีนัง                         ทีปะนัตถัง  นะเหสิโน...ติ


                                            คาถาขอฝน

                                      (สวดตามกำลังวัน)

        สุภูโต  จะ  มะหาเถโร                         มะหากาโย  มะโหทะโร

        นีละวัณโณ  มะหาเตโช                       ปะวัสสันตุ  วะลาหะกา

        อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ                    นิธิง  กากัสสะ นาสะยะ

        กากัง  โสกายะ  รันเธหิ                       มัจเฉ  โสกา  ปะโมจะยะ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM