บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย


       ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์และพระราชพิธีอื่น ๆ

        พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ                      ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร

        สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ                      อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง

        เอตัสสะ อานุภาเวนะ                             สัพพะทุกขา  อุปัททะวา

        อันตะรายา  จะ นัสสันตุ                        สัพพะโสตถี  ภะวันตุ เต


                                   คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย

                                     พระราชพิธีพิรุณศาสตร

        พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโณ                       ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร

        สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ                       อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

        เอตัสสะ  อานุภาเวนะ                              เทโว  วัสสะตุ  กาละโต

        วัสสันตะรายา มาเหสุง                            สัพพะโสตถี  ภะวันตุ โน


                                   คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย

                                          ทุกพระราชพิธี

        นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง                            พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                                 โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง                            ธัมโม  เม สะระณัง  วะรัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                                 โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง                            สังโฆ  เม สะระณัง  วะรัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                                 โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง 


                ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง วา

                สัคเคสุ วา ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง

                นะ โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

                อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

                ขะยัง วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง

                ยะทัชฌะคา  สักยะมุนี สะมาหิโต

                นะ เตนะ  ธัมเมนะ สะมัตถิ  กิญจิ

                อิทัมปิ  ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

                ยัมพุทธเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง

                สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

                สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ

                อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

                เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง ปะสัตถา

                จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ โหนติ

                เต ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา

                เอเตสุ  ทินนานิ มะหัปผะลานิ

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 


                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

                เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ

                นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ

                เต ปัตติปัตตา  อะมะตัง วิคัยหะ

                ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

                ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง

                วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง

                เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา

                นิพพันติ ชีรา  ยะถายัมปะทีโป

                อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ

        สัพพะโรคะวินิมุตโต                  สัพพะสันตาปะวัชชิโต

        สัพพะเวระมะติกกันโต               ยะถาทีโป  จะ นิพพโต


                         คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน

                                  วันวิสาขบูชา

        ยะมัมหะ  โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา, โย โน

ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ,  อะโหสิ 


โข โส ภะคะวา  มัชฌิเมสุ  ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ  มะนุสเสสุ

อุปปันโน,  ขัตติโย  ชาติยา  โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา

ปัพพะชิโต  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก สะพรัหมะเก  สัสสะมะณะ-

พราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิ

อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง  โข โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะ-

สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา, สวากขาโต  โข  ปะนะ

เตนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก เอหิปัสสิโก  โอปะนะ-

ยิโก,  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญญูหิ, สุปะฏิปันโน  โข ปะนัสสะ

ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน

ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ  ปุริสะ-

ปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย

ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,

อะยัง  โข  ปะนะ                           ถูโป  

                                                     ปะฏิมา                          ตัง


ภะคะวันตัง               อุททิสสะ  กะโต

                                  อุททิสสะ  กะโต      ยาวะเทวะ  ทัสสะเนนะ  ตัง  ภะคะวันตัง


อะนุสสะริตวา  ปะสาทะ  สังเวคะปะฏิลาภายะ,  มะยัง โข  เอตะระหิ  อิมัง 


วิสาขะปุณณะมีกำลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ชาติสัมโพธินิพพานะกาละ

สัมมะตัง (ถ้าวันอัฏฐมี เปลี่ยนข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น เอตะระหิ อิมัง

วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกำลัง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  สะรีรัชฌา-

ปะนะกาละ  สัมมะตัง)  ปัตวา  อิมัง  ฐานัง  สัมปัตตา,  อิเม  ทัณฑะที-

ปะธูปาทิ  สักกาเร  คะเหตวา อัตตะโน  กายัง  สักการุปะธานัง

กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ  คุเณ  อะนุสสะรันตา,

อิมัง                   ถูปัง

                          ปะฏิมัง             ติกขัตตุง  ปะทักขิณัง   กะริสสามะ

อิมัง  ยะถา  คะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง  กุรุมานา,  สาธุ โน  ภันเต

ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ  ญาตัพเพหิ  คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ

ปัญญายะ มาโน,  อิเม  อัมเหหิ  คะหิเต  สักกเร  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง

ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM