บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

คาถาโพธิบาท


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   บูระพารัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   อาคะเนยรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   ทักษิณรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   หรดีรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   ปัจจิมรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   พายัพรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   อุดรรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


 บูระพารัสมิง  พระพุทธะคุณัง   อิสานรัสมิง  พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย  สัพพะทุกข์

สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญ-

ชัยเย  สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ  เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM