บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา


อัชชายัง  มาฆะปุณณะมี  สัมปัตตา  มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะ

จันโท  ยุตโต  ยัตถะ  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  จาตุรังคิเก

สาวะกะสันนิปาเต  โอวาทะปาติโมกขัง  อุททิสิ  ตะทา  หิ อัฑฒะเตระสานิ

สัพเพสังเยวะ  ขีณาสะวานัง  สัพเพ  เต เอหิภิกขุกา  สัพเพปิ เต  อะนา-

มันติตาวะ  ภะคะวะโต  สันติกัง  อาคะเต  เวฬุวะเน  กะลันทะกะนิวาเป

มาฆะปุณณะมิยัง  วัฑฒะมานะภัจฉายายะ  ตัสมิญจะสันนิปาเต  ภะคะวา 


วิสุทธุโปสะถัง  อะกาสิ  อะยัง  อัมหากัง  ภะคะวะโต  เอโกเยวะ  สาวะกะ-

สันนิปาโต  อะโหสิ  จาตุรังคิโก  อัฑฒะเตระสานิ  ภิกขุสะตานิ  สัพเพ-

สังเยวะ  ขีณาสะวานัง  มะยันทานิ  อิมัง  มาฆะปุณณะมี  นักขัตตะสะมะยัง

ตักกาละสะทิสัง  สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง ภะคะวันตัง  อะนุส-

สะระมานา  อิมัสมิง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  สักขิภูเต  เจติเย  อิเมหิ

ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ  ตัง  ภะคะวันตัง  ตานิ  จะ อัฑฒะเตระสานิ

ภิกขุสะตานิ  อะภิปูชะยามะ  สาธุ โน  ภันเต  ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ

สุจิระปะรินิพพุโต  คุเณหิ  ธะระมาโน  อิเท  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณา-

การะภูเต  ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ


(คำแปล)

        วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓  พระจันทร์เพ็ญประกอบ

ด้วยฤทธิ์มาฆะ  ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดง

โอวาทปาติโมกข์ขึ้น  ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์  ๔ ประการ ครั้งนั้น

พระภิกษุ  ๑๒๕๐ องค์  ล้วนแต่พระขีณาสพ  อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

ไม่มีผู้ใดเรียก มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค  ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวัน

บ่ายในวันมาฆปุรณมี, แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธอุโบสถ

ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมนั้น  การประชุมสาวกสงฆ์พร้อม

ด้วยองค์  ๔  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้  ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น

พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค์ล้วนแต่พระขีณาสพ  บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบ

มาฆปุณมีนักขัตสมัยนี้  ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว  มาระลึกถึง    


พระผู้มีพระภาคนั้นแม้ปรินิพพานนานมาแล้ว  จะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาค

แลภิกษุ ๑๒๕๐ องค์นั้น  ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้น

เหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ข้าแต่พระ-

องค์ผู้เจริญ  ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์  แม้ปรินิพพานนาน

มาแล้วด้วยดี  ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย  จงทรงรับสักการบรรณการ

คนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข แก่

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM