บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา


ยะมัมหะ โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา  โย โน

ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง  ภะคะวะโต ธัมมัง  โรเจมะ  อะโหสิ  โข

โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  สัตเตสุ  การุญญัง  ปะฏิจจะ

กะรุณายะโก  หิเตสี  อะนุกัมปัง อุปาทายะ  อาสาฬหะปุณณะมิยัง  พารา-

ณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ปัญจะวัคคิยานัง  ภิกขูนัง  อะนุตตะรัง

ธัมมะจักกัง  ปะฐะมัง ปะวัตเตตวา  จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ  ปะกาเสสิ ฯ

        ตัสมิญจะ  โข  สะมะเย ปัญจะวัคคยานัง  ภิกขูนัง  ปะมุโข

อายัสมา  อัญญาโกณฑัญโญ  ภะคะวะโต  ธัมมัง  สุตวา  วิระชัง  วีตะมะลัง

ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิตวา  ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง

นิโรธะธัมมันติ  ภะคะวันตัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจิตวา  ภะคะวะโต  เยวะ

สันติกา เอหิภิกขุ  อุปะสัมปะทัง  ปะฏิละภิตวา  ภะคะวะโต  ธัมมะวินะเย 


อะริยะสาวะกะสังโฆ  โลเก  ปะฐะมัง  อุปปันโน อะโหสิ  พุทธะระตะนัง

ธัมมะระตะนัง  สังฆะระตะนันติ  ติระตะนัง สัมปุณณัง  อะโหสิ ฯ

        มะยัง โข เอตะระหิ  อิมัง  อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง  ตัสสะ

ภะคะวะโต  ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสัง-

ฆะอุปปัตติกาละสัมมะตัญจะ  ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญ-

จะ ปัตวา อิมัง  ฐานัง  สัมปัตตา  อิเม  สักกาเร  คะเหตวา  อัตตะโน

กายัง  สักการุปะธานัง  กะริตวา  ตัสสะ  ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ

คุเณ  อะนุสสะรันตา  อิมัง  ถูปัง (อิมัง  พุทธะปะฏิมัง)  ติกขัตตุง

ปะทักขิณัง  กะริสสสามะ  ยะถาคะหิเตหิ  สักกาเรหิ  ปูชัง  กุรุมานา ฯ

        สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ  ญาตัพเพหิ

คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตายะ  ปัญญายะมาโน  อิเม  อัมเหหิ  คะหิเต

สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

                                            (คำแปล)

        เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้ว  ว่าเป็นที่พึ่ง  พระผู้

มีพระภาคพระองค์ใด เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย อนึ่ง  เราทั้งหลายชอบ

ใจซึ่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ทรงอาศัยความการุณในสัตว์ทั้งหลาย  ทรง

พระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู  ได้ยังพระธรรมจักร

อันยอดเยี่ยมให้เป็นไป  ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุ

ปัญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมี 


        อนึ่ง  ในสมัยนั้นแล  ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของ

พระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  ได้ธรรมจักษุอัน

บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่ง

ทั้งปวงนั้น มีความดับเป็นธรรมดา"  จึงทูลขออุปสมบทกะพระผู้มีพระภาค

เจ้าเป็นองค์แรกในโลก

        อนึ่ง ในสมัยแม้นั้นแล  พระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์

แล้วในโลก

        บัดนี้  เราทั้งหลายแล  มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี  วัน

เพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่า  เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวก  และเป็น

วันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์  คือ ครบ  ๓ รัตนะ  จึงมาประชุมกันแล้ว  ณ ที่นี้

ถือสักการะเหล่านี้  ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ  ระลึก

ถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จักทำประทักษิณ

สิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูป  (พระพุทธปฏิมา) นี้  บูชาอยู่ด้วยสักการะอัน

ถือไว้แล้วอย่างไร

        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพาน

นานมาแล้ว ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้

โดยความเป็นอตีตารมณ์  จงทรงรับเครื่องสักการะ  อันข้าพระพุทธเจ้าทั้ง

หลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

สิ้นกาลนาน เทอญ.

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM