บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ชุมนุมเทวดา


สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง

                ปะริตตานุภาโว  สะทา  รักขะตูติ

                ผะริตวานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา

                อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริตตัง  ภะณันตุ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป   คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข   วิมาเน  ทีเป

รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต  ภุมมา

จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา  ติฏฐันตา

สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง  สาธะโว  เม สุณันตุ  ฯ  ธัมมัสสะวะนะ-

กาโล  อะยัมภะทันตา  ธัมมัสสะวะนะกะโล  อะยัมภะทันตา

                ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา ฯ

                        (ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้)

        สะมันตา  จักกะวาเฬสุ           อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา

        สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ             สุณันตุ  สัคคะโมกขะทังฯ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน  ฯลฯ

                          (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ)

        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 


                        พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

                        ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ

                        สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ

                ทุติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ

                ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ

                ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

                ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ

                ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณิง  คัจฉามิ

                ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

        (ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง  หรือสวดให้งานทำบุญสะเดาะเคราะห์  ต่อชะตา

อายุ  สวดดังนี้)

                พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

                ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

                สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ   นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   สังฆัง   ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ 

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM