บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค


        อะทาสิ  เม   อะกาสิ  เม                         ญาติมิตตา  สะขา  จะ เม

        เปตานัง  ทักขิณัง  ทัชชา                      ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง

        นะ หิ  รุณณัง  วา โสโก วา                     ยา  วัญญา  ปะริเทวะนา

        นะ ตัง  เปตานะมัตถายะ                       เอวัง  ติฏฐันติ  ญาตะโย

        อะยัญจะ  โข ทักขิณา  ทินนา                สังฆัมหิ  สุปะติฏฐิตา

        ทีฆะรัตตัง  หิตายยัสสะ                        ฐานโส  อุปะกัปปะติ

                โส  ญาติธัมโม  จะ อะยัง  นิทัสสิโต

                เปตานะ  ปูชา  จะ กะตา  อุฬารา

                พะลัญจะ  ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

                ตุมเหหิ  ปุญญัง  ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM