บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ทำวัตรพระ


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

        โย  สันนิสินโน วะระโพธิมูเล  มารัง  สะเสนัง สุชิตัง  วิเชยยะ

สัมโพธิมาคัจฉิ  อะนันตะญาโณ  โลกุตตะโม ตัง  ปะณะมามิ  พุทธัง

เย  จะ พุทธา อะตีตา  จะ เย  จะ พุทธา  อะนาคะตา  ปัจจุปปันนา  จะ

เย  พุทธา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา

        อิติปิ  โส ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทธโธ  วิชชาจะระณะ-

สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา

เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ

        พุทธัง ชีวิตตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ  นัตถิ  เม สะระ-

ณัง  อัญญัง  พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ  เม

ชะยะมังคะลัง  อุตตะมังเคนะ วันเทหัง  ปาทะปังสุง  วะรุตตะมัง พุทเธ

โย ขะลิโต  โทโส  พุทโธ  ขะมะตุ  ตัง มะมัง

        อัฏฐังคิโก  อะริยะปะโถ  ชะนานัง  โมกขัปปะเวสายะ  อุชู จะ

มัคโค  ธัมโม  อะยัง สันติกะโร  ปะณีโต  นิยยานิโก  ตัง  ปะณะมามิ

ธัมมัง   เย จะ ธัมมา  อะตีตา  จะ เย  จะ ธัมมา  อะนาคะตา  ปัจจุปปันนา

จะ เย ธัมมา อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา

        สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก เอหิ-

ปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ 


        ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ  นัตถิ  เม

สะระณัง  อัญญัง  ธัมโม  เม สะระณัง  วะรัง เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ

โหตุ  เม  ชะยะมังคะลัง  อุตตะมังเคนะ  วันเทหัง  ธัมมัญจะ  ทุวิธัง  วะรัง

ธัมเม โย  ขะลิโต  โทโส  ธัมโม  ขะมะตุ  ตัง  มะมัง

        สังโฆ  วิสุทโธ  วะระทักขิเณยโย   สันตินทริโย  สัพพะมะลัป-

ปะหีโน คุเณหิ  เนเกหิ  สะมิทธิปัตโต  อะนาสะโว  ตัง  ปะณะมามิ  สังฆัง

เย จะ สังฆา  อะตีตา  จะ เย  สังฆา  อะนาคะตา  ปัจจุปปันนา  จะ เย

สังฆา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา

        สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน  ภะคะ-

วะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามี-

จิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง

โลกัสสาติ

        สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ  นัตถิ  เม

สะระณัง  อัญญัง สังโฆ  เม สะระณัง  วะรัง เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ

โหตุ  เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ  วันเทหัง  สังฆัญจะ  ทุวิธุตตะมัง

สังเฆ โย  ขะลิโต  โทโล  สังโฆ  ขะมะตุ  ตัง มะมัง

        อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง

ยัง  ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย. 


                          เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง

วิหะระติ  เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม ฯ  ตัตระ  โข

ภะคะวา ภิกขู  อามันเตสิ  ภิกขะโวติ ฯ  ภะทันเตติ  เต  ภิกขู

ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ

        เมตตายะ  ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ

พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ  ปะริจิตายะ

สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขาฯ  กะตะเม  เอกาทะสะ ฯ

สุขัง  สุปะติ  สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ  ปาปะกัง  สุปินัง  สุปินัง ปัสสะติ ฯ

มะนุสสานัง  ปิโย โหติ,  อะมะนุสสานัง  ปิโย  โหติ ฯ  เทวะตา

รักขันติ ฯ  นาสสะ  อัคคิ  วา วิสัง  วา สัตถัง วา  กะมะติ ฯ ตุวะฏัง

จิตตัง  สะมาธิยะติ ฯ  มุขะวัณโณ  วิปปะสีทะติ ฯ  อะสัมมุฬโห  กาลัง

กะโรติ ฯ  อุตตะริง  อัปปะฏิวิชฌันโต  พรัมหะโลกูปะโค  โหติ ฯ

        เมตตายะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ ภาวิตายะ

พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ  ปะริจิตายะ

สุสะมารัทธายะ  อิเม  เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขาติ ฯ  อิทะมะโวจะ

ภะคะวา  ฯ  อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ 


                     โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย

อะภิญญายะ  โข โส  ภะคะวา ธัมมัง  เทเสติ  โน อะนะภิญญายะ

สะนิทานัง  ธัมมัง เทเสติ  โน  อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทเสติ

โน  อัปปาฏิหาริยัง  ตัสสะ โข  ปะนะ  ภะคะวะโต  อะภิญญายะ  ธัมมัง

เทสะยะโต  โน   อะนะภิญญายะ  สะนิทานัง  ธัมมัง  เทสะยะโต  โน

อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทสะยะโต โน  อัปปาฏิหาริยัง  กะระ-

ณีโย  โอวาโท  กะระณียา  อะนุสาสะนี  อะลัญจะ  ปะนะ  โน ตุฏฐิยา

อะลัง  อัตตะมะนะตายะ  อะลัง  โสมะนัสสายะ สัมมาสัมพุทโธ

ภะคะวา  สวากขาโต  ภะคะวะตา   ธัมโม  สุปะฏิปันโน  สังโฆติ ฯ


        มะหาการุณิโก  นาโถ                    อัตถายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  มา โหนตุ  สัพพุปัททะวา

        มะหาการุณิโก  นาโถ                     หิตายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                    มา โหนตุ  สัพพุปัททะวา

        มะหาการุณิโก นาโถ                      สุขายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                   มา โหนตุ สัพพุปัททะวา ฯ 


                                  สีสุทเทสะปาฐะ

        ภาสิตะมิทัง  เตนะ  ภะตะวะตา  ชานะตา ปัสสะตา  อะระหะตา

สัมมาสัมพุทเธนะ  สัมปันนะสีลา  ภิกขะเว  วิหะระถะ  สัมปันนะปาฏิ-

โมกขา  ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะระถะ  อาจาระโคจะระสัมปันนา

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ   สิกขะถะ  สิกขา-

ปะเทสูติ  ฯ ตัสมาติหัมเหหิ  สิกขิตัพพัง  สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ

สัมปันนะปาฏิโมกขา ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจา-

ระโคจะระสัมปันนา  อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ

สิกขิสสามะ  สิกขาปะเทสูติ  ฯ  เอวัญหิ  โน สิกขิตัพพัง ฯ

 

                                         ตายะนะคาถา

        ฉินทะ  โสตัง  ปะรักกัมมะ                   กาเม  ปะนูทะ  พราหมะณะ

        นัปปะหายะ  มุนิ  กาเม                        เนกัตตะมูปะปัชชะติ

        กะยิรา เจ  กะยิราเถนัง                         ทัฬหะเมนัง  ปะรักกะเม

        สิถิโล  หิ ปะริพพาโช                            ภิยโย  อากิระเต  ระชัง

        อะกะตัง  ทุกกะฏัง เสยโย                     ปัจฉา ตัปปะติ  ทุกกะฏัง

        กะตัญจะ  สุกะตัง  เสยโย                      ยัง  กัตวา  นานุตัปปะติ

        กุโส ยะถา  ทุคคะหิโต                           หัตถะเมวานุกันตะติ

        สามัญญัง  ทุปปะรามัตถัง                     นิระยายูปะกัฑฒะติ

        ยังกิญจิ  สิถิลัง  กัมมัง                            สังกิลิฏฐัญจะ  ยัง  วะตัง

        สังกัสสะรัง  พรัมหะจะริยัง                      นะ ตัง โหติ  มะหัปผะลันติ ฯ 


วันทามิ  เจติยัง  สัพพัง                สัพพัฏฐาเน  สุปะติฏิฐิตัง

สารีริกะธาตุ  มะหาโพธิง             พุทธะรูปัง   สะกะลัง  สะทา ฯ


                วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง

                ตีโลกะเกตุง  ติภะเวกะนาถัง

                โย โลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเลสัง

                เฉตวานะ  โพเธสิ  ชะนัง อะนันตัง ฯ

                ยัง  นัมมะทายะ  นะทิยา  ปุเลิเน   จะ ตีเร

                ยัง  สัจจะพันธะคิริเก  สุมะนาจะลัคเค

                ยัง  ตัตถะ โยนะกะปุเร  มุนิโน จะ  ปาทัง

                ตัง  ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ

                สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต

                สุมะนะกูเฏ  โยนะกะปุเร  นัมมะทายะ  นะทิยา

                ปัญจะปาทะวะรัง  ฐานัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต ฯ

                        อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

                        นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง ยัง

                        ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง

                        ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย ฯ

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว  ปะฏิเวทะยามิ  โว ภิกขะเว

ขะยะวะยะธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM