บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ทำวัตรเช้า


โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ

        สวากขาโต  เยนะ ภะคะวะตา  ธัมโม

        สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

        ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง

        อิเมหิ สักกาเรหิ  ยะถาระหัง  อาโรปิเตหิ  อะภิปูชะยามะ

        สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

        ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

        อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณาการะภูเต  ปะฏิคคัณหาตุ

        อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

                อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา

                พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ)

                สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

                ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ)

                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

                สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

(นำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง 

        กะโรมะ  เส ฯ

(รับ)         นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

                นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

(นำ)  หันทะ มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

(รับ)  โย โส  ตะถาคะโต  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ-

สัมปันโน สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา-

เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  โย อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง

สะมาระกัง สะพรัหมะกัง,  สัสสะมะณะพราหมะณิง  ปะชัง สะเทวะมะ-

นุสสัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ,  โย ธัมมัง  เทเสสิ

อาทิกัลยาณัง  มัชเฌกัลยาณัง  ปะริโยสานะกัลยาณัง,  สาตถัง

สะพยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พรัหมะจะริยัง

ปะกาเสสิ, ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง

สิระสา  นะมามิ ฯ

                               (กราบ)

(นำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

(รับ) โย โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก

เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ, ตะมะหัง

ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา  นะมานิ ฯ

                               (กราบ)

(นำ) หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เส ฯ

(รับ) โย โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน

ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน   ภะคะวะโต 


สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง 

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา, เอสะ  ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆล อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย,

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ,  ตะมะหัง  สังฆัง   อะภิปูชะยามิ

ตะมะหัง สังฆัง  สิระสา  นะมามิ ฯ

                                       (กราบ)

                                  (นั่งพับเพียบ)

(นำ)  หันทะ มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ  สังเวคะ

          ปะริกิตตะนะ  ปาฐัญจะ  ภะณามะ เส ฯ

        (ถ้าจะสวดครึ่งเดียว  คือลงแค่  ปะภาวะสิทธิยา  ไม่ต่อ  อิธะ

ตะถาคะโต  ก็นำเพียงครึ่งเดียวว่า  หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะ-

คาถาโย  ภะณามะ เส ฯ)

(รับ)         พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว

                โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน

                โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก

                วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง

                ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน

                โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก

                โลกุตตะโร  โย จะ ตะทัตถะทีปะโน

                วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ ตัง

                สังโฆ  สุเขตตายะติเขตตะสัญญิโต

                โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก

                โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส  


                วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง

                อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง

                วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง

                ปุญญัง  มะยา  ยัง มะมะ  สัพพุปัททะวา

                มา โหนตุ  เว ตัสสะ  ปะภาวะสัทธิยา ฯ

        (ถ้ามีเวลาพอ ให้สวด  สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ  ต่อไปนี้)

        อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,

ธัมโม  จะ เทสิโต นิยยานิโก  อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก

สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง  ธัมมัง สุตวา เอวัง

ชานามะ,  ชาติปิ ทุกขา  ชะราปิ  ทุกขา, มะระณัมปิ  ทุกขัง,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา,  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค

ทุกโข  ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข  ยัมปิจฉัง  นะ ละภะติ ตัมปิ

ทุกขัง, สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา,  เสยยะถีทัง,

รูปูปาทานักขันโธ,   เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ,

สังขารูปาทานนักขันโธ,  วิญญาณูปาทานักขันโธ,  เยสัง  ปะริญญายะ,

ธะระมาโน  โส  ภะคะวา,  เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก  วิเนติ,  เอวัง

ภาคา  จะ ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี  พะหุลา

ปะวัตตะติ,  รูปัง  อะนิจจัง,  เวทะนา  อะนิจจา, สัญญา  อะนิจจา,

สังขารา  อะนิจจา, วิญญาณัง  อะนิจจัง,  รูปัง  อะนัตตา,  เวทะนา

อะนัตตา,  สัญญา  อะนัตตา, สังขารา  อะนัตตา, วิญญาณัง  อะนัตตา,

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา, สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ,  เต มะยัง

โอติณณามะหะ ชาติยา  ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ  ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ

โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ,  ทุกโขติณณา  ทุกขะปะเรตา,  


อัปเปวะนามิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยา

ปัญญาเยถาติ,  จิระปะรินิพุตัมปิ  ตัง ภะคะวันตัง  อุททิสสะ

อะระหันตัง  สัมมาสัมพุทธัง,  สัทธา  อะคารัสมา  อะนะคาริยัง

ปัพพะชิตา,  ตัสมิง  ภะคะวะติ  พรัหมะจะริยัง  จะรามะ,

ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา, ตัง โน  พรัหมะจะริยัง  อิมัสสะ

้เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตูติ ฯ

                (สามเณรสวดพึงลดคำว่า  ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา

ที่ขีดเส้นใต้ออกเสีย  ถ้าคฤหัสถ์สวด  ตั้งแต่  อิธะ  ตะถาคะโต  จนถึง

ปัญญาเยถาติ แล้วสวดดังนี้  จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง

สะระณัง  คะตา  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  ตัสสะ  ภะคะวะโต

สาสะนัง  ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ  อะนุปะฏิปัชชามะ

สา สา โน ปะฏิปัตติ  อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ

อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ ฯ อนึ่ง  ถ้าสตรีสวด เต  มะยัง นั้น ให้

แปลงเป็น ตา มะยัง  บทว่า  ปะรินิพพานิโก  มีในฉบับ  สีหฬ  เป็น

ปะรินิพพายิโก  ฉะนี้ทุกแห่ง)

             

                         คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก

                เถโร  โมคคัลลาโน  นะระกัตตัง  โลหะกุมภี

                                ทิสวา  อัคคีปัตติ  กัมปะติ

        คาถานี้ ใช้ดับพิษไฟสารพัด  หายสิ้น  ไม่ร้อน  ไม่พอง 


                                ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

(นำ)  หันทะ  มะยัง  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ  ปาฐัง  ภะณามะ  เส ฯ

(รับ)  ปะฏิสังขา  โยนิโส  จีวะรัง  ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ

ปะฏิฆาตายะ,  อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ-

สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉา-

ทะนัตถัง ฯ

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  ปิณฑะปาตัง  ปะฏิเสวามิ,  เนวะ  ทวายะ

นะ  มะทายะ  นะ มัณฑะนาย นะ วิภูสะนายะ,  ยาวะเทวะ  อิมัสสะ

กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา  พรัหมมะจะริยานุคคะหายะ,

อิติ  ปุราณัญจะ เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ  เวทะนัง นะ

อุปปาเทสสามิ,  ยาตรา  จะ เม  ภะวัสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ

ผาสุวิหาโร  จาติ ฯ

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  เสนาสะนัง  ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ

ปะฏิฆาตายะ,  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง-

สะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง

ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

        ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง

ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง

ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ 


                      ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี

(นำ)  หันทะ  มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะ  ปาฐัง  ภะณามะ  เส ฯ

(รับ)   ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง  ยะทิทัง

จีวะรัง ฯ  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต

นิชชีโว  สุญโญ ฯ  สัพพานิ ปะนะ  อิมานิ  จีวะรานิ  อะชิคุจฉะนียานิ

อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา  อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียานิ  ชายันติ ฯ

        ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง  ยะทิทัง

ปิณฑะปาโต ฯ  ตะทุปะภุญชะโก  จะ ปุคคลโล  ธาตุมัตตะโก

นิสสัตโต  นิชชีโว  สุญโญ ฯ สัพโพ  ปะนายัง  ปิณฑะปาโต

อะชิคุจฉะนีโย อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย  ชายะติ ฯ

        ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง  ยะทิทัง

เสนาสะนัง  ฯ  ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต

นิชชีโว  สุญโญ ฯ สัพพานิ  ปะนะ  อิมานิ  เสนาสนะนานิ  อะชิคุจฉะนียานิ

อิมัง  ปูติกายัง  ปัตวา  อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียานิ  ชายันติ ฯ

        ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง  ยะทิทัง

คิลานะปัจจะยะเภสัชะปะริกขาโร ฯ  ตะทุปะภุญชะโก  จะ ปุคคะโล

ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต นิชชีโว  สุญโญ ฯ  สัพโพ  ปะนายัง

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร  อะชิคุจฉะนีโย อิมัง  ปูติกายัง

ปัตวา  อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชายะติ ฯ

        (เมื่อจบบท  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธีแล้ว  มีการสวดมนต์

บทต่าง ๆ เช้าละ  ๑ บทบ้าง ๒ บทบ้าง  หมุนเวียนกันไป  แล้วจึงขึ้นบท

ปัตติทานะคาถา  ต่อไปนี้เป็นบทสุดท้าย)   


                              ปัตติทานะคาถา

(นำ)  หันทะ  มะยัง ปัตติทานะ คาถา  โย ภะณามะ  เส ฯ

(รับ)  ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี

         ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง

         ตา ธัมมะทาเนนะ  ภะวันเต  ปูชิตา

         โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหาระมัณฑะเล

          เถรา จะ  มัชฌา  นะวะกา จะ ภิกขะโว

          สารามิกา  ทานะปะตี  อุปาสะกา

          คามา  จะ เทสา  นิคะมา จะ  อิสสะรา

          สัปปาณะภูตา  สุขิตา  ภะวันตุ เต

          ชะลาพุชา  เยปิ  จะ อัณฑะสัมภะวา

          สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา

          นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏิจจะ เต

          สัพเพปิ ทุกขัสสะ  กะโรนตุ สังขะยัง ฯ

ฐาตุ จิรัง  สะตัง  ธัมโม                           ธัมมัทธะรา จะ  ปุคคะลา

สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค  วะ                       อัตถายะ  จะ หิตายะ  จะ

อัมเห รักขะตุ สัมธัมโม                           สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน

วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ                      ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต ฯ

                ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ      ปาณิโน  พุทธะสาสะเน

สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต                      กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง                          สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

มาตา  ปิตา  จะ อัตระชัง                         นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง

เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน                           ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM