บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

นะมะการะสิทธิคาถา


โย  จักขุมา  โมหะมะลาปะกัฏโฐ

        สามัง  วะ พุทโธ  สุคะโต  วิมุตโต

        มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต

        ปาเปสิ  เขมัง  ชะนะตัง  วิเนยยัง ฯ

        พุทธัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ

        โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกัญจะ

        ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

        สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

                ธัมโม  ธะโช  โย วิยะ  ตัสสะ  สัตถุ

        ทัสเสสิ  โลกัสสะ  วิสุทธิมัคคัง

        นิยยานิโก  ธัมมะธะรัสสะ  ธารี

        สาตาวะโห  สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

        ธัมมัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมานิ

        โมหัปปะทาลัง  อุปะสันตะทาหัง

        ตันเตชะสา เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

        สัพพันตะรายา จะ  วินาสะเมนตุ ฯ 


                        สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค  โย

                โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะเชตา

                สันโต  สะยัง  สันตินิโยชะโก  จะ

                สวากขาตะธัมมัง  วิทิตัง  กะโรติ ฯ

                สังฆัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ

                พุทธานุพุทธัง  สะมะสีละทิฏฐิง

                ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

                สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ


        สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ                  ทวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                            นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                       อาทะเรนะ   นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                                หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ                               วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

        สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ          จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ                              นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                        อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                                  หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ                                วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

        สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต                 อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ                                นะมามิ  สิระสา อะหัง 


        เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ             อาทะเรนะ  นะมามิหัง

        นะมะการานุภาเวนะ                       หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                     วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM