บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง


ยัสสานุภาวะโต  ยักขา                 เนวะ  ทัสเสนติ  ภิงสะนัง

ยัมหิ  เจวานุยุญชันโต                 รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต  จะ                 ปาปัง  กิญจิ  นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง                       ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ


                              กะระณียะเมตตะสุตตัง

        กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ               ยันตัง  สันตัง  ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ                         สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ                     อัปปะกิจโจ จะ  สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ                  อัปปะคัพโภ กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ

นะ จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ             เยนะ  วิญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง

สุขิโน  วา เขมิโน  โหตุ                            สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา 


เย เกจิ  ปาณะภูตัตถิ                         ตะสา  วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา  เย  มะหันตา วา                 มัชฌิยา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา

ทิฏฐา  วา เย  จะ อะทิฏฐา                เย  จะ ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร

ภูตา  วา สัมภะเวสี วา                      สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

นะ  ปะโร  ปะรัง นิกุพเพถะ             นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ

พยาโรสะนา  ปะฏีฆะสัญญา            นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา  ยะถา  นิยัง  ปุตตัง                 อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ  สัพพะภุเตสุ                         มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง

        เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง       มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง

อุทธัง  อะโธ  จะ ติริยัญจะ                อะสัมพาธัง อะเวรัง  อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา                  สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ

เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ                 พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา      ทัสสะเนนะ  สัมปันโน 

กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง                       นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM