บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร


อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง            สัมพุชฌิตวา  ตะถาคะโต

        ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสสิ                 ธัมมะจักกัง  อะนุตตะรัง

        สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต              โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง

        ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา             ปะฏิปัตติ  จะ มัฌิมา

        จะตูสวาริยะสัจเจสุ                       วิสุทธัง  ญาณะทัสสะนัง

        เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ                   สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

        นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง               ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

        เวยยากะระณะปาเฐนะ                 สังคีตันตัมภะณามะ  เส ฯ


                               ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง  ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิยัง  วิหะระติ

อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ฯ  ตัตระ  โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู

อามันเตสิ ฯ

        เทวเม  ภิกขะเว  อันตา  ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย  จายัง

กาเมสุ  กามะสุขัลลิกานุโยโค  หีโน  คัมโม  โปถุชชะนิโก อะนะริโย

อะนัตถะสัญหิโต  โย  จายัง  อัตตะกิละมะถานุโยโค  ทุกโข  อะนะริโย

อะนัตถะสัญหิโต ฯ

        เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อันเต  อะนุปะคัมมะ  มัชฌิมา ปะฏิปะทา

ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี  ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ

อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ 


        กะตะมา  จะ สา  ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ

อะภิสัมพุทธา  จักขุกะระณี  ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ

สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค ฯ  เสยยะถีทัง ฯ สัมมา-

ทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว  สัมมา-

วายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ ฯ

        อะยัง  โข สา ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ

อะภิสัมพุทธา  จักขุกะระณี  ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ

สัมโพธายะ  นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

        อิทัง โข ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขัง  อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา

ชะราปิ  ทุกขา  มะระณัมปิ  ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา-

สาปิ  ทุกขา  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข  ปิเยหิ วิปปะโยโค  ทุกโข

ยัมปิจฉัง  นะ ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา

ทุกขา ฯ

        อิทัง โข  ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ฯ  ยายัง

ตัณหา  โปโนพภะวิกา  นันทิราคะสะหะคะตา  ตัตระ  ตัตราภินันทินี ฯ

เสยยะถีทัง ฯ  กามะตัณหา  ภะวะตัณหา  วิภะวะตัณหา ฯ

        อิทัง  โข ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง ฯ  โย

ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ  อะเสสะวิราคะนิโรโธ  จาโค  ปะฏินิสสัคโค  มุตติ

อะนาละโย ฯ

        อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา

อะริยะสัจจัง ฯ

        อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค ฯ  เสยยะถีทัง  ฯ สัมมา-

ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโก  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมา-

วายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ ฯ 


        อิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจันติ เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ

ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา

ุอุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

        ตัง โข ปะนิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญเญยยันติ  เม  ภิกขะเว

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปัญญา

อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญญาตันติ  เม ภิกขะเว

ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง อุทะปาทิ  ญาณัง อุทะปาทิ  ปัญญา

อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        อิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะ-

นุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ

วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

        ตัง โข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหาตัพพันติ

เม ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง

อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ  เม

ภิกขะเว ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง

อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        อิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะ-

นุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ

วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกาตัพพันติ  เม

ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง

อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 


        ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกะตันติ  เม

ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะ-

ปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        อิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว

ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา

อุทะปามิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง

ภาเวตัพพันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง อุทะปาทิ

ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง

ภาวิตันติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  อุทะปาทิ

ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

        ยาวะกีวัญจะ เม  ภิกขะเว  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติ-

ปะริวัฏฏัง  ทวาทะสาการัง  ยะถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง นะ  สุวิสุทธัง

อะโหสิ ฯ

        เนวะ  ตาวาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพรัหมะ-

เก  สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุต-

ตะรัง สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญาสิง ฯ

        ยะโต  จะ โข เม ภิกขะเว  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติ-

ปะริวัฏฏัง  ทวาทะสาการัง  ยะถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง  สุวิสุทธัง

อะโหสิ ฯ

        อะถาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพรัมหะเก

สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายา  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง

สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญาสิง ฯ 


        ญาณัญจะ  ปะนะ  เม ทัสสะนัง  อุทะปาทิ  อะกุปปา เม

วิมุตติ  อะยะมันติมา  ชาติ  นัตถิทานิ  ปุนัพภะโวติ ฯ

        อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา  ภิกขู

ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง

ภัญญะมาเน  อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ  วิระชัง  วีตะมะลัง

ธัมมะจักขุง  อุทะปาทิ  ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง

นิโรธะธัมมันติ ฯ

        ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตา  ธัมมะจักเก  ภุมมา เทวา สัททะ-

มะนุสสาเวสุง  เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย

อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง  อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ

วา  พราหมะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ วา พรัหมุนา  วา

เกนะจิ  วา  โลกัสมินติ ฯ

        ภุมมานัง เทวานัง สัททัง  สุตวา

        จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  จาตุมมะหา-

ราชิกานัง  เทวานัง สัททัง  สุตวา

        ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสนาเวสุง ฯ  ตาวะติงสานัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

        ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  ยามานัง เทวานัง  สัททัง

สุตวา

        ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง

สุตวา

        นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  นิมมานะระตีนัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา 


        ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะระ-

นิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง  สัททัง สุตวา  (เมื่อจะสวดย่อเพียงสวรรค์

๖ ชั้น  ครั้นสวดมาถึงตรงนี้แล้วสวด  พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุส-

สะเวสุง  แล้วลง เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน

มิคะทาเย  ฯลฯ  เหมือนกันไปจนจบ)  พรัหมะปาริสัชชา  เทวา

สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        พรัหมะปะโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาสเวสุง ฯ พรัหมะปะ

โรหิตานัง  เทวานัง  สัททัง สุตวา

        มะหาพรัหมา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  มะหาพรัหมานัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะริตตาภานัง เทวานัง

สัททัง สุตวา

        อัปปะมาณาภา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  อัปปะมาณาภานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

        อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  อาภัสสะรานัง

เทวานัง  สัททัง สุตวา

        ปะริตตะสุภา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะริตตะสุภานัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ อัปปะมาณะ-

สุภานัง เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุภะกิณหะกานัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        (อะสัญญิสัตตา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  อะสัญญิสัตตานัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา) 


        เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  เวหัปผะลานัง

เทวานัง  สัททัง  สุตวา

        อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  อะวิหานัง เทวานัง

สัททัง สุตวา

        อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  อะตัปปานัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

        สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุทัสสานัง เทวานัง

สัททัง สุตวา

        สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุทัสสีนัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

        อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

        เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย

อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ

วา  พราหมะเณนะ วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา พรัหมุนา  วา

เกนะจิ  วา โลกัสมินติ ฯ

        อิติหะ  เตนะ  ขะเณนะ  เตนะ มุหุตเตนะ  ยาวะ  พรัหมะโลกา

สัทโท  อัพภุคคัจฉิ  ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี  โลกะธาตุ  สังกัมปิ

สัมปะกัมปิ  สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ  จะ โอฬาร  โอภาโส  โลเก

ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง  เทวานุภาวัง ฯ

        อะถะโข  ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ  อัญญาสิ  วะตะ  โภ

โกณฑัญโญ  อัญญาสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญติ ฯ

        อิติหิทัง อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ  อัญญาโกณฑัญโญเตววะ

นามัง  อะโหสีติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM