บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร


สะเทวะโก  อะยัง โลโก                 สะมาระโก  สะพรัหมะโก

ยัมมัคคัง  อัปปะชานันโต            สัพพะทุกขา  นะ  มุจจะติ

มัคคักขายีนะมัคโค  โส                ภะคะวา มัคคะโกวิโท

ตัง เว มัคคัง  อะภิญญายะ           ทุกขะสังขะยะคามินัง

สะยัง  เตเนวะ  คันตวานะ           ปัตโต  โพธิมะนุตตะรัง

สัมมานุปะฏิปัตยัตถัง                  สัตตานัง   โพธิกามินัง

นานาวิเธหุปาเยภิ                         ปะเวเทสิ  หิเตสะโก

ตัมมัคคะทีปะกัง สุตตัง                ยัง  สัมพุทเธนะ ภาสิตัง

วัตถุตตะเย  ปะสันนานัง              สาธูนัง  ธัมมะกามินัง

ภิยโย  ปะสาทุปปาเทนะ              ทิฏโฐชุกะระเณนะ จะ

สุวัตถิสาธะนัตถังปิ                      ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส.


                                 มัคคะวิภังคะสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถิยัง  วิหะระติ

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม  ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู

อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.   ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ  อะริยัง โว  ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง  มัคคัง  เทสิสสามิ

วิภะชิสสามิ  ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ.  เอวัม-

ภันเตติ  โข เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.

กะตะโม  จะ ภิกขะเว  อะริโย  อัฏฐิงคิโก มัคโค  เสยยะถีทัง  สัมมาทิฏฐิ

สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม

สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ. 


        กะตะมา จะ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ  ยัง โข  ภิกขะเว ทุกเข  ญาณัง

ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง ทุกขะนิโรเธ  ญาณัง  ทุกขะนิโรธะคามินิยา

ปะฏิปะทายะ  ญาณัง  อะยัง วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ.

        กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป โย โข  ภิกขะเว  เนกขัมมะ-

สังกัปโป อัพยาปาทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป.  อะยัง  วุจจะติ

ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป.

        กะตะมา จะ ภิกขะเว  สัมมาวาจา  ยา โข  ภิกขะเว  มุสาวาทา

เวระมะณี  ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี  ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี

สัมผัปปะลาปา  เวระมะณี.  อะยัง   วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา.

        กะตะโม  จะ ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.  ยา โข  ภิกขะเว

ปาณาติปาตา  เวระมะณี  อะทินนาทานา  เวระมะณี  อะพรัหมะจะริยา

เวระมะณี  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.

        กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.  อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะ-

สาวะโก  มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ สัมมาอาชีเวนะ  ชีวิกัง  กัปเปติ

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.

        กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาวายาโม อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ

อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ

ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ

ปะทะหะติ. อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง

ปะหานายะ  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง

ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ  อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง

อุปปาทายะ  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง 


ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ.  อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐิติยา

อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  ภาวะนายะ  ปาริปูริยา

ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ

ปะทะหะติ.  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

        กะตะมา  จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.  อิธะ  ภิกขะเว ภิกขุ

กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ

โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

จิตเต จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ

โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี

สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง,  อะยัง

วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ.

        กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธิ  อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ 

วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ  สะวิตักกัง  สะวิจารัง

วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ

วิตักกะวิจารานัง  วูปะสะมา  อัชฌัตตัง  สัมปะสาทะนัง เจตะโส

เอโกทิภาวัง  อะวิตักกัง  อะวิจารัง  สะมาธิชัมปีติสุขัง  ทุติยัง ฌานัง

อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ  ปีติยา จะ วิราคา  อุเปกขะโก  จะ วิหะระติ

สะโต  จะ สัมปะชาโน  สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ  ยันตัง

อะริยา  อาจิกขันติ  อุเปกขะโก  สะติมา สุขะวิหารีติ  ตะติยัง ฌานัง

อุปสัมปัชชะ วิหะรติ  สุขัสสะ จะ  ปะหานา ทุกขัสสะ  จะ ปะหานา 


ปุพเพ  วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง

อุเปกขาสะติปาริสุทธิง  จะตุตถัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธีติ.  อิทะมะโวจะ  ภะคะวา

อัตตะมะนา  เต  ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทุนติ.


                               บทขัดสติปัฏฐานปาฐะ

        สัมพุทโธ  ทิปะทังเสฏโฐ               มะหาการุณิโก  มุนิ

        เอกายะนัง  มัคคัง  นามะ               เวเนยยานัง  อะเทสะยิ

        กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง                   จิตตักเลสะวิสุทธิยา

        โสกานัง  ปะริเทวานัง                    อะติกกะมายะ  สัพพะโส

        ทุกขานัง  โทมะนัสสานัง               อัตถังคะมายะ  อัฏฐิตัง

        ญายัสเสวาธิคะมายะ                      นิพพานัสสาภิปัตติยา

        สะติปัฏฐานะนาเมนะ                    วิสสุตัง  วิธะ  สาสะเน

        จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง                     ตัง  มัคคันตัม  ภะณามะ  เส.


                                 สะติปัฏฐานะปาโฐ

        อัตถิ  โข  เตนะ  ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา  อะระหะตา

สัมมาสัมพุทเธนะ  เอกายะโน  อะยัง มัคโค  สัมมะทักขาโต  สัตตานัง

วิสุทธิยา  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ  ทุกขะโทมะนัสสานัง

อัตถังคะมายะ  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ  นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ.

ยะทิทัง จัตตาโณ  สะติปัฏฐานา.  กะตะเม จัตตาโร. 


        อิธะ  ภิกขุ กาเย กายายุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน

สะติมา วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี

วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌา-

โทมะนัสสัง.  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน

สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี

วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌา-

โทมะนัสสัง.

        กะถัญจะ  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ

อัชฌัตตัง วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา  วา กาเย  กายา-

นุปัสสี   วิหะระติ.  อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา กายัสมิง วิหะระติ  วะยะธัมมานุปัสสี  วา

กายัสมิง  วิหะระติ  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา กายัสมิง วิหะระติ

อัตถิ  กาโยติ  วา ปะนัสสะ สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ  ยาวะเทวะ

ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ  อะนิสสิโต  จะ วิหะระติ  นะ จะ-

กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ  เอวัง  โข ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ.

        กะถัญจะ  ภิกขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ

ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา วา

เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา เวทะนาสุ

เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  เวทะนาสุ  วิหะระติ

วะยะธัมมานุปัสสี  วา เวทะนาสุ  วิหะระติ  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี

วา เวทะนาสุ  วิหะระติ.  อัตถิ  เวทะนาติ  วา ปะนัสสะ สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา

โหติ  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต  จะ 


ิวิหะระติ  นะ จะ กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข ภิกขุ เวทะนาสุ

เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ

        กะถัญจะ ภิกขุ  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ. อิธะ  ภิกขุ

อัชฌัตตัง วา จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา วา  จิตเต

จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา จิตเต  จิตตานุปัสสี

วิหะระติ  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา จิตตัสมิง  วิหะระติ  วะยะธัมมา-

นุปัสสี  วา จิตตัสมิง  วิหะระติ  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา

จิตตัสมิง วิหะระติ  อัตถิ  จิตตันติ  วา ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา

โหติ  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ  อะนิสสิโต จะ

วิหะระติ  นะ จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ.  เอวัง  โข ภิกขุ จิตเต

จิตตานุปัสสี  วิหะระติ.

        กะถัญจะ  ภิกขุ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ.  อิธะ  ภิกขุ

อัชฌัตตัง วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา วา  ธัมเมสุ

ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี

วิหะระติ. สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา ธัมเมสุ  วิหะระติ  วะยะธัมมา-

นุปัสสี  วา  ธัมเมสุ วิหะระติ  สะมุทะยะวะธัมมานุปัสสี  วา ธัมเมสุ

วิหะระติ  อัตถิ  ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ

ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ.  อะนิสสิโต  จะ

วิหะระติ  นะ จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ เอวัง  โข  ภิกขุ  ธัมเมสุ

ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ.

        อะยัง  โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา

สัมมาสัมพุทเธนะ  เอกายะโน  มัคโค  สัมมะทักขาโต  สัตตานัง 


วิสุทธิยา  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ  ทุกขะโทมะนัสสานัง

อัตถังคะมายะ  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ

ยะทิทัง  จัตตาโร  สะติปัฏฐานาติ.

                        เอกายะนัง  ชาติขะยันตะทัสสี

                        มัคคัง  ปะชานาติ  หิตานุกัมปี

                        เอเตนะ  มัคเคนะ ตะริงสุ  ปุพเพ

                        ตะริสสะเร  เจวะ  ตะรันติ  โจฆันติ.


                                        พระวินัย

        ยันเตนะ  ภะคะวะตา ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัม-

พุทเธนะ ปะฐะมัง  ปาราชิกัง  กัตกะ  ปัญญัตตันติ ฯ  เวสาลิยัง  ปัญญัต-

ตันติ ฯ  กัง  อารัพภาติ ฯ สุทินนัง  กะลันทะปุตตัง  อารัพภาติ ฯ  กิสมิง

วัตถุสมินติ ฯ สุทินโน กะลันทะปุตโต  ปุราณะทุติยิกายะ  เมถุนัง

ธัมมัง  ปะฏิเสวิ  ตัสมิง  วัตถุสมินติ ฯ

        เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ  ภะคะวา เวรัญชายัง  วิหะระติ

นะเฬรุปุริมันทะมูเล  มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง ปัยจะมัตเตหิ

ภิกขุสะเตหิ ฯ

         อัสโสสิ  โข เวรัญโช  พราหมะโณ  สะมะโณ  ขะลุ  โภ โคตะโม

สักยะปุตโต  สักยะกุลา  ปัพพะชิโต  เวรัญชายัง  วิหะระติ  นะเฬรุปุจิมัน-

ทะมูเล มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิ  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ 


        ตังโข  ปะนะ  ภะวันตัง  โคตะนัง  เอวัง  กัลยาโณ กิตติสัทโท

อัพภุคคะโต  อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระ-

ณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

        โส อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง   สะพรัหมะกัง  สัสสะ-

มะณะพราหมะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา สัจฉิกัตวา

ปะเวเทติ  โส ธัมมัง  เทเสติ  อาทิกัลยาณัง  มัชเฌกัลยาณัง  ปะริโย

สานะกัลยาณัง  สาตถัง  สะพยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง

พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสติ ฯ

        สาธุ โข  ปะนะ ตะถารูปานัง  อะระหะตัง  ทัสสะนัง  โหตีติ ฯ


                                         พระสูตร

        เอวัมเม  สุตัง  ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา อันตะรา จะ

ราชะคะหัง  อันตะรา จะ  นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ

มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ  สุปปิโยปิ

โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ นาลันทัง

อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ  สัทธิง  อันเตวาสินา  พรัหมะทัตเตนะ

มาณะเวนะ ฯ  ตัตระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก  อะเนกะปะริยา-

เยนะ  พุทธัสสะ  อะวัณณัง ภาสะติ  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ 


สังฆัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  ฯ  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ

อันเตวาสี  พรัหมะทัตโต  มาณะโว  อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ

วัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ  สังฆัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ ฯ

อิติหะ เต  อุโภ  อาจะริยันเตวาสี  อัญญะมัญญัสสะ  อุชุวิปัจจะนิกะวาทา

ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต  ปิฏฐิโต  อะนุพันธา  โหนติ  ภิกขุ  สังฆัญจะ ฯ


                                      พระสังคิณี

        กุสะลา ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพยากะตา  ธัมมา ฯ กะตะเม

ธัมมา  กุสะลา  ฯ  ยัสมิง  สะมะเย  กามาวะจะรัง  กุสะลัง  จิตตัง  อุปปันนัง

โหติ  โสมะนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง  รูปารัมมะณัง  วา

สัททารัมมะณัง  วา คันธารัมมะณัง  วา  ระสารัมมะณัง  วา โผฏฐัพ-

พารัมมะณัง  วา ธัมมารัมมะณัง วา  ยัง ยัง  วา ปะนารัพภะ  ตัสมิง

สะมะเย  ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป โหติ  เย วา ปะนะ  ตัสมิง

สะมะเย  อัญเญปิ  อัตถิ  ปะฏิจจะสะมุปปันนา  อะรูปิโน  ธัมมา  อิเม

ธัมมา  กุสะลา ฯ 


                                     พระวิภังค์

        ปัญจักขันธา  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขา-

รักขันโธ  วิญญาณักขันโธ ฯ ตัตถะ  กะตะโม  รูปักขันโธ  ฯ  ยังกิญจิ

รูปัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง  อัชฌัตตัง  วา พะหิทธา  วา โอฬาริกัง

วา สุขุมัง  วา หีนัง  วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร  วา สันติเก วา

ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิตวา  อะภิสังขิปิตวา อะยัง  วุจจะติ  รูปักขันโธ ฯ


                                 พระธาตุกะถา

        สังคะโห  อะสังคะโห ฯ  สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  อะสัง-

คะหิเตนะ  สังคะหิตัง  สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ

อะสังคะหิตัง ฯ  สัมปะโยค วิปปะโยโค ฯ สัมปะยุตเตนะ วิปปะ-

ยุตตัง  วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง  อะสังคะหิตัง ฯ

           

                             พระปุคคะละปัญญัติ

        ฉะ  ปัญญัตติโย  ขันธปัญญัติ  อายะตะนะปัญญัตติ  ธาตุ-

ปัญญัตติ  สัจจะปัญญัติ  อินทริยะปัญญัติ  ปุคคะละปัญญัติ ฯ

กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง  ปุคคะละปัญญัติ  ฯ  สะมะยะวิมุตโต

อะสะมะยะวิมุตโต  กุปปะธัมโม  อะกุปปะธัมโม  ปะริหานะธัมโม

อะปะริหานะธัมโม เจตะนาภัพโพ  อะนุรักขะนาภัพโพ  ปุถุชชะโน

โคตระภู  ภะยูปะระโต  อะภะยูปะระโต  ภัพพาคะมะโน  อะภัพ-

พาคะมะโน นิยะโต  อะนิยะโต  ปะฏิปันนะโก  ผะเลฏฐิโต  อะระหา

อะระหัตตายะ  ปะฏิปันโน ฯ 


                                  พระกะถาวัตถุ

        ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ  อามันตา ฯ

โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ

สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง  วัตตัพเพ  ฯ  อาชานาหิ

นิคคะหัง  หัญจิ  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ

เตนะ  วะตะ  เร วัตตัพเพ  โย สัจฉิกัตโต  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส

ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ  มิจฉา ฯ

               

                                  พระยะมะกะ

        เย เกจิ  กุสะลา  ธัมมา  สัพเพ  เต กุสะละมูลา  ฯ  เย  วา

ปะนะ  กุสะละมูลา  สัพเพ  เต ธัมมา  กุสะลา ฯ  เย  เกจิ  กุสะลา

ธัมมา  สัพเพ  เต กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา  ฯ เย วา  ปะนะ

กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา  สัพเพ  เต ธัมมา  กุสะลา ฯ

 

                                พระมะหาปัฏฐาน

        เหตุปัจจะโย  อารัมมะณะปัจจะโย  อะธิปะติปัจจะโย  อะนัน-

ตะระปัจจะโย  สะมะนันตะระปัจจะโย  สะหะชาตะปัจจะโย  อัญญะมัญ-

ญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย  อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย 


ปัจฉาชาตะปัจจะโย  อาเสวะนะปัจจะโย  กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย

อาหาระปัจจะโย อินทริยะปัจจะโย  ฌานะปัจจะโย  มัคคะปัจจะโย

สัมปะยุตตะปัจจะโย  วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย

วิคะตะปัจจะโย  อะวิคะตะปัจจะโย ฯ


                                       บังสุกุลตาย

        อะนิจจา  วะตะ  สังขารา                 อุปปาทะวะยะธัมมิโม

        อุปปัชชิตวา  นิรุชฌันติ                   เตสัง  วูปะสะโม  สุโข ฯ

        สัพเพ  สัตตา  มะรันติ จะ                มะริงสุ จะ  มะริสสะเร

        ตะเถวาหัง  มะริสสามิ                     นัตถิ  เม เอตถะ  สังสะโย


                                        บังสุกุลเป็น

        อะจิรัง  วะตะยัง กาโย                      ปะฐะวิง  อะธิเสสะติ

        ฉุฑโฑ  อะเปตะวิญญาโณ                นิรัตถังวะ  กะลิงคะรัง ฯ


                                   ธัมมะสังคิณีมาติกา

        กุสะลา  ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพยากะตา  ธัมมา ฯ

        สุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  ทุกขายะ  เวทะนายะ

สัมปะยุตตา  ธัมมา  อะทุกขะมะสุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ฯ

        วิปากา  ธัมมา  วิปากะธัมมะธัมมา  เนวะวิปากะนะวิปากะ

ธัมมะธัมมา ฯ

        อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา  อะนุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา  อะนุ-

ปาทินนานุปาทานิยา  ธัมมา ฯ 


        สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา

อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ

        สะวิตักกะสะวิจารา  ธัมมา  อะวิตักกะวิจาระมัตตา  ธัมมา

อะวิตักกาวิจารา  ธัมมา ฯ

        ปีติสะหะคะตา  ธัมมา  สุขะสะหะคะตา ธัมมา  อุเปกขา-

สะหะคะตา  ธัมมา ฯ

        ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา ฯ

        ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา  ภาวะนายะ  ปะหาตัพ-

พะเหตุกา ธัมมา  เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพะเหตุกา

ธัมมา ฯ

        อาจะยะคามิโน  ธัมมา  อะปะจะยะคามิโน  ธัมมา  เนวาจะยะ-

คามิโน  นาปะจะยะคามิโน  ธัมมา ฯ

        เสกขา  ธัมมา  อะเสกขา  ธัมมา  เนวะเสกขานาเสกขา  ธัมมา ฯ

        ปะริตตา  ธัมมา  มะหัคคะตา  ธัมมา  อัปปะมาณา  ธัมมา ฯ

        ปะริตตารัมมะณา  ธัมมา  มะหัคคะตารัมมะณา  ธัมมา  อัป-

ปะมาณารัมมะณา  ธัมมา ฯ

        หีนา ธัมมา  มัชฌิมา ธัมมา  ปะณีตา  ธัมมา ฯ

        มิจฉัตตะนิยะตา  ธัมมา  สัมมัตตะนิยะตา  ธัมมา   อะนิยะตา

ธัมมา ฯ

        มัคคารัมมะณา  ธัมมา  มัคคะเหตุกา  ธัมมา  มัคคาธิปะติโน

ธัมมา ฯ 


        อุปปันนา  ธัมมา  อะนุปปันา  ธัมมา  อุปปาทิโน  ธัมมา ฯ

        อะตีตา ธัมมา  อะนาคะตา ธัมมา  ปัจจุปปันนา  ธัมมา ฯ

        อะตีตารัมมะณา  ธัมมา  อะนาคะตา  รัมมะณา  ธัมมา  ปัจจุป-

ปันนารัมมะณา  ธัมมา ฯ

        อัชฌัตตา  ธัมมา  พะหิทธา  ธัมมา  อัชฌัตตะพะหิทธา  ธัมมา ฯ

        อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา  พะหิทธารัมมะณา  ธัมมา  อัชฌัตตะ-

พะหิทธารัมมะณา  ธัมมา ฯ

        สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา  อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา  ธัมมา

อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา  ธัมมา ฯ

 

                               วิปัสสะนาภูมิปาฐะ

        ปัญจักขันธา  ฯ  รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ

สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ ฯ

        ทวาทะสายะตะนานิ ฯ จักขวายะตะนัง  รูปายะตะนัง โสตา-

ยะตะนัง  สัททายะตะนัง  ฆานายะตะนัง   ชิวหายะตะนัง

ระสายะตะนัง  กายายะตะนัง  โผฏฐัพพายะตะนัง  มะนายะตะนัง

ธัมมายะตะนัง ฯ

        อัฏฐาระสะ  ธาตุโย ฯ  จักขุธาตุ  รูปะธาตุ  จักขุวิญญาณะธาตุ

โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ  ฆานะธาตุ คันธะธาตุ  ฆานะ-

วิญญาณะธาตุ ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ  ชิวหาวิ%

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM