บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดมังคะละสุตตัง


เย สันตา  สันตะจิตตา  ติสะระณะสะระณา  เอตถะ  โลกันตะเร วา

ภุมมาภุมมา จะ  เทวา  คุณะคะณะคะหะณัพยาวะฏา  สัพพะกาลัง

เอเต  อายันตุ  เทวา  วะระกะนะกะมะเย  เมรุราเช   วะสันโต

สันโต  สันโต  สะเหตุง  มุนิวะระวะจะนัง  โสตุมัคคัง  สะมัคคัง ฯ 


        สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ                         ยักขา  เทวา จะ  พรัหมุโน

        ยัง  อัมเหหิ  กะตัง  ปุญญัง                สัพพะสัมปัตติสาธะกัง

        สัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวา                   สะมัคคา  สาสะเน  ระตา

        ปะมาทะระหิตา  โหนตุ                     อารักขาสุ  วิเสสะโต

        สาสะนัสสะ  จะ โลกัสสะ                   วุฑฒี  ภะวะตุ  สัพพะทา

        สาสะนัมปิ  จะ โลกัญจะ                    เทวา  รักขันตุ  สัพพะทา

        สัทธิง โหนตุ  สุขี  สัพเพ                   ปะริวาเรหิ  อัตตะโน

        อะนีฆา  สุมะนา  โหนตุ                     สะหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

                ยัญจะ  ทวาทะสะ  วัสสานิ        จินตะยิงสุ  สะเทวะกา

        จิรัสสัง จินตะยันตาปิ                        เนวะ  ชานิงสุ  มังคะลัง

        จักกะวาฬะสะหัสเสสุ                        ทะสะสุ  เยนะ  ตัตตะกัง

        กาลัง  โกลาหะลัง  ชาตัง                     ยาวะ  พรัหมะนิเวสะนา

        ยัง  โลกะนาโถ  เทเสสิ                        สัพพะปาปะวินาสะนัง

        ยัง  สุตวา  สัพพะทุกเขหิ                   มุจจันตาสังขิยา  นะรา

        เอวะมาทิคุณูเปตัง                              มังคะลันตัมภะณานะ  เห ฯ


                                             มังคะละสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถิยัง  วิหะระติ

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเมฯ อะถะโข  อัญญะตะรา  เทวะตา

อะภิกกันตายะ  รัตติยา  อะภิกกันตะวัณณา  เกวะละกัปปัง  เชตะวะนัง

โอภาเสตวา  เยนะ ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา  ภะคะวันตัง 


อะภิวาเทตวา  เอกะมันตัง  อัฏฐาสิ ฯ  เอกะมันตัง  ฐิตา  โข สา เทวะตา

ภะคะวันตัง  คาถายะ  อัชฌะภาสิ

        พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ                   มังคะลานิ   อะจินตะยุง

        อากังขะมานา  โสตถานัง                    พรูหิ  มังคะละมุตตะมัง ฯ

                อะเสวะนา จะ  พาลานัง              ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

        ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                          เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                        ปุพเพ  จะ กะตะปุญญะตา

        อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ                         เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ                     วินะโย  จะ สุสิกขิโต

        สุภาสิตา  จะ ยา  วาจา                          เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                              ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห

        อะนากลา จะ  กัมมันตา                         เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ                   ญาตะกานัญจะ  สังคะโห

        อะนะวัชชานิ กัมมานิ                            เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ

        อาระตี  วิระตี  ปาปา                             มัชชะปานา  จะ สัญญะโม

        อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ                        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        คาระโว จะ  นิวาโต  จะ                         สันตุฏฐี  จะ กะตัญญุตา

        กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง                        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        ขันตี  จะ โสวะจัสสะตา                         สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

        กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา                         เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 


        ตะโป  จะ พรัหมะจะริยัญจะ            อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

        นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ                    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ                     จิตตัง  ยัสสะ  นะ กัมปะติ

        อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง                     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

        เอตาทิสานิ  กัตวานะ                        สัพพัตถะมะปะราชิตา

        สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ              ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM