บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง


        ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร                  นิพพัตตัง  วัฏฏะชาติยัง

        ยัสสะ เตเชนะ  ทาวัคคิ               มะหาสัตตัง  วิวัชชะยิ

        เถรัสสะ  สารีปุตตัสสะ               โลกะนาเถนะ  ภาสิตัง

        กัปปัฏฐายิ  มะหาเตชัง               ปะริตตันตัมภะณานะ  เห ฯ


                                  วัฏฏะกะปะริตตัง

        อิตถิ  โลเก  สีละคุโณ                      สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา

        เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ                   สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

        อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง                  สะริตวา ปุพพะเก  ชิเน

        สัจจะพะละมะวัสสายะ                   สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

        สันติ  ปักขา อะปัตตะนา                 สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา

        มาตา  ปิตา จะ  นิกขันตา                ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ

        สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง               มะหาปัชชะลิโต  สิขี

        วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ              อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี

        สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถิ                   เอสา  เม สัจจะปาระมีติ ฯ 

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM