บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร


ยันตัง  สัตเตหิ  ทุกเขนะ             เญยยัง  อะนัตตะลักขะณัง

        อัตตะวาทาตตะสัญญานัง           สัมมะเทวะ  วิโมจะนัง

        สัมพุทโธ  ตัง ปะกาเสสิ              ทิฏฐะสัจจานะ  โยคินัง

        อุตตะริง  ปะฏิเวธายะ                 ภาเวตุง  ญาณะมุตตะมัง

        ยันเตสัง  ทิฏฐะธัมมานัง             ญาเณนุปะปะริกขะตัง

        สัพพาสะเวหิ  จิตตานิ                 วิมุจจิงสุ  อะเสสะโต

        ตะถา  ญาณานุสาเรนะ                สาสะนัง  กาตุมิจฉะตัง

        สาธูนัง  อัตถะสิทธัตถัง               ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ


                                อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิยัง

วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ฯ  ตัตระ โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย

ภิกขู อามันเตสิ ฯ

        รูปัง  ภิกขะเว อะนัตตา ฯ  รูปัญจะหิทัง  ภิกขะเว  อัตตา

อะภะวิสสะ  นะยิทัง  รูปัง   อาพาธายะ  สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ  จะ

รูเป  เอวัง  เม รูปัง โหตุ  เอวัง  เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ  ยัสมา

จะ โข  ภิกขะเว รูปัง  อะนัตตา  ตัสมา รูปัง  อาพาธายะ  สังวัตตะติ

นะ จะ ลัพภะติ  รูเป  เอวัง  เม รูปัง  โหตุ  เอวัง  เม รูปัง  มา

อะโหสีติ ฯ

        เวทะนา  อะนัตตา  ฯ  เวทะนา  จะ หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา

อะกะวิสสะ  นะยิทัง  เวทะนา  อาพาธายะ สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ 


จะ  เวทะนายะ  เอวัง  เวทะนา  โหตุ  เอวัง  เม เวทะนา  มา

อะโหสีติ  ฯ  ยัสมา  จะ โข  ภิกขะเว  เวทะนา  อะนัตตา  ตัสมา

เวทะนา อาพาธายะ  สังวัตตะติ  นะ จะ ลัพภะติ  เวทะนายะ  เอวัง  เม

เวทะนา โหตุ  เอวัง  เม เวทะนา  มา อะโหสีติ  ฯ

        สัญญา  อะนัตตา  ฯ สัญญา  จะ หิทัง  ภิกขะเว อัตตา

อะภะวิสสะ  นะยิทัง  สัญญา  อาพาธายะ  สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ  จะ

สัญญายะ  เอวัง  เม สัญญา โหตุ  เอวัง  เม สัญญา มา  อะโหสีติ ฯ

ยัสมา  จะ โข ภิกขะเว สัญญา  อะนัตตา  ตัสมา  สัญญา  อาพาธายะ

สังวัตตะติ  นะ จะ  ลัพภะติ  สัญญายะ  เอวัง  เม สัญญา  โหตุ

เอวัง  เม สัญญา  มา อะโหสีติ ฯ

        สังขารา  อะนัตตา  ฯ สังขารา  จะ หิทัง  ภิกขะเว อัตตา

อะภะวิสสังสุ  นะยิทัง  สังขารา  อาพาธายะ  สังวัตเตยยุง  ลัพเภถะ

จะ  สังขาเรสุ  เอวัง  เม สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม สังขารา  มา

อะเหสุนติ ฯ  ยัสมา  จะ โข  ภิกขะเว  สังขารา  อะนัตตา  ตัสมา

สังขารา  อาพาธายะ  สังวัตตันติ  นะ จะ  ลัพภะติ  สังขาเรสุ  เอวัง

เม สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ

        วิญญาณัง  อนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ  หิทัง  ภิกขะเว อัตตา

อะภะวิสสะ  นะยิทัง วิญญาณัง  อาพาธายะ  สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ

จะ วิญญาเณ  เอวัง  เม วิญญาณัง  โหตุ  เอวัง  เม วิญญาณัง

มา  อะโหสีติ  ฯ ยัสมา จะ โข  ภิกขะเว  วิญญาณัง  อะนัตตา

ตัสมา  วิญญาณัง  อาพาธายะ  สังสัตตะติ  นะ จะ  ลัพภะติ

วิญญาเณ  เอวัง  เม  วิญญาณัง  โหตุ  เอวัง เม  วิญญาณัง มา

อะโหสีติ ฯ 


        ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว รูปัง  นิจจัง  วา อะนิจจัง  วาติ ฯ

อะนิจจัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง สุขัง วาติ ฯ  ทุกขัง

ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  นุ ตัง

สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ  เอโส  เม อัตตาติ  ฯ โน

เหตัง  ภันเต ฯ

        ตัง กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว เวทะนา  นิจจา  วา อะนิจจา

วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง วาติ ฯ

ทุกขัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง นุ

ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ

โน เหตัง  ภันเต ฯ

        ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  สัญญา นิจจา  วา  อะนิจจา

วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง  วาติ ฯ

ทุกขัง  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  นุ

ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ  โน

เหตัง  ภันเต ฯ

        ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว สังขารา นิจจา  วา อะนิจจา  วาติ ฯ

อะนิจจา ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง  วาติ  ฯ ทุกขัง

ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  นุ ตัง

สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ

โน เหตัง ภันเต ฯ 


        ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  วิญญาณัง  นิจจัง  วา อะนิจจัง

วาติ  ฯ  อะนิจจัง  ภันเต  ฯ   ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง

วาติ  ฯ  ทุกขัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง

กัลลัง  นุ ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ  เอโส

เม  อัตตาติ ฯ  โน เหตัง  ภันเต ฯ

        ตัสมาติหะ  ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง

อัชฌัตตัง  วา พะหิทธา  วา  โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา หีนัง  วา

ปะณีตัง  วา ยันทูเร  สันติเก วา สัพพัง รูปัง  เนตัง  มะมะ เนโสหะ-

มัสมิ  นะ เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ

ทัฏฐัพพัง ฯ

        ยา  กาจิ  เวทะนา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา  อัชฌัตตา

วา  พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา หีนา วา  ปะณีตา  วา ยา

ทูเร  สันติเก  วา  สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ  เนโสหะมัสมิ นะ  เมโส

อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ

        ยา  กาจิ  สัญญา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา  อัชฌัตตา วา

พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา สุขุมา  วา หีนา  วา ปะณีตา  วา ยา  ทูเร

สันติเก  วา สัพพา  สัญญา  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัสมิ  นะ เมโส

อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ

        เย  เกจิ  สังขารา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา  อัชฌัตตา วา

พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา สุขุมา วา หีนา  วา ปะณีตา  วา เย ทูเร    


สันติเก  วา สัพเพ  สังขารา  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัสมิ  นะ เมโส

อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ

        ยังกิญจิ  วิญญาณัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา

พะหิทธา  วา โอฬาริกัง  วา สุขุมัง  วา หีนัง  วา ปะณีตัง วา

ยันทูเร  สันติเก วา  สัพพัง วิญญาณัง  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัสมิ  นะ

เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ

        เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุตวา  อะริยะสาวะโก  รูปัสมิงปิ

นิพพินทะติ เวทะนายะปิ  นิพพินทะติ  สัญญายะปิ  นิพพินทะติ  สังขา-

เรสุปิ นิพพินทะติ  วิญญาณัสมิงปิ นิพพินทะติ  ฯ นิพพินทัง  วิรัชชะติ ฯ

วิราคา วิมุจจะติ  ฯ วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ  ญาณัง โหติ  ขีณา  ชาติ  วุสิตัง

พรัหมะจะริยัง  กะตัง  กะระณียัง  นาปะรัง  อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ ฯ

        อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  ปัญจะวัคคิยา  ภิกขู

ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ

        อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง  ภัญญะมาเน  ปัญจะ

วัคคิยานัง  ภิกขูนัง  อะนุปาทายะ  อาสะเวหิ จิตตานิ  วิมุจจิงสูติ ฯ

 

                             บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร

        เวเนยยะทะมะโนปาเย                      สัพพะโส  ปาระมิง  คะโต        

        อะโมฆะวะจะโน  พุทโธ                   อะภิญญายานุสาสะโก

        จิณณานุรูปะโต  จาปิ                        ธัมเมนะ  วินะยัง  ปะชัง 


        จิณณาคคิปาริจะริยานัง                       สัมโพชฌาระหะโยคินัง

        ยะมาทิตตะปะริยายัง                           เทสะยันโต มะโนหะรัง

        เต  โสตาโร  วิโมเจสิ                             อะเสกขายะ  วิมุตติยา

        ตะเถโวปะปะริกขายะ                          วิญญูนัง  โสตุมิจฉะตัง

        ทุกขะตาลักขะโณปายัง                        ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ


                             อาทิตตะปะริยายะสุตตัง

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  คะยายัง  วิหะระติ

คะยาสีเส  สัทธิง  ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ

        ตัตระ โข  ภะคะวา ภิกขู  อามันเตสิ ฯ

        สัพพัง  ภิกขะเว  อาทิตตัง ฯ  กิญจะ  ภิกขะเว  สัพพัง  อาทิตตัง ฯ

จักขุง  ภิกขะเว อาทิตตัง  รูปา  อาทิตตา  จักขุวิญญาณัง  อาทิตตัง

จักขุสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง  จักขุสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ

เวทะยิตัง  สุขัง วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ

เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง

ชาติยา  ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ

อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ ฯ  วะทามิ ฯ

        โสตัง อาทิตตัง สัททา  อาทิตตา  โสตะวิญญาณัง  อาทิตตัง

โสตะสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ

เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  เกนะ  


อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง ชาติยา

ชะรามะระเณนะ โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ

อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ

        ฆานัง  อาทิตตัง  คันธา  อาทิตตา  ฆานะวิญญาณัง  อาทิตตัง

ฆานะสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ

เวทะยิตัง  สุขัง วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ

เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา

อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัส -

เสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ

        ชิวหา  อาทิตตา  ระสา  อาทิตตา  ชิวหาวิญญาณัง  อาทิตตัง  ชิวหา-

สัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง  ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ

เวทะยิตัง  สุขัง ฯ  วา  ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง  วา  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ

เกนะ  อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา  โมหัคคินา

อาทิตตัง  ชาติยา ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ

โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ วะทามิ  ฯ

        กาโย  อาทิตโต  โผฏฐัพพา  อาทิตตา  กายะวิญญาณัง

อาทิตตัง  กายะสัมผัสโส อาทิตโต  ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา

อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา

ตัมปิ  อาทิตตัง  ฯ  เกนะ  อาทิตตัง  ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา

โมหัคคินา อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ 


โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ

        มะโน  อาทิตโต  ธัมมา  อาทิตตา  มะโนวิญญาณัง  อาทิตตัง

มะโนสัมผัสโส อาทิตโต  ยัมปิทัง  มะโนสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชะติ

เวทะยิตัง  สุขัง วา  ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ

เกนะ  อาทิตตัง  ฯ อาทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา  อาทิตตัง

ชาติยา ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ

อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ

        เอวัง ปัสสัง  ภิกขะเว สุตวา  อะริยะสาวะโก

        จักขุสมิงปิ  นิพพินทะติ  รูเปสุปิ  นิพพินทะติ  จักขุวิญญาเณปิ

นิพพินทะติ  จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา

อุปปัชชนะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา ตัสมิงปิ

นิพพินทะติ ฯ

        โสตัสมิงปิ  นิพพินทะติ  สัทเทสุปิ  นิพพินทะติ  โสตะวิญญาเณปิ

นิพพินทะติ  โสตะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ-

ปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา

ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ฯ

        ฆานัสมิงปิ  นิพพินทะติ  คันเธสุปิ  นิพพินทะติ  ฆานะวิญญาเณปิ

นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะ-

ปัจจะยา  อุปปัชชะติ เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา

ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ฯ

        ชิวหายะปิ  นิพพินทะติ ระเสสุปิ นิพพินทะติ ฯ  ชิวหาวิญญาเณปิ

นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ-

ปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา

ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ฯ 


        กายัสมิงปิ  นิพพินทะติ  โผฏฐัพเพสุปิ  นิพพินทะติ  กายะวิญญา-

เณปิ  นิพพินทะติ  กายะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง  กายะสัมผัสสะ-

ปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง

วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ

        มะนัสมิงปิ  นิพพินทะติ  ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ  มะโนวิญญาเณปิ

นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง  มะโนสัมผัสสะ-

ปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา

ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ฯ

        นิพพินทัง  วิรัชชะติ ฯ  วิราคา  วิมุจจะติ  ฯ  วิมุตตัสมิง  วิมุตตะมีติ

ญาณัง โหติ  ขีณา  ชาติ  วุสิตา  พรัหมะจะริยัง  กะตัง  กะระณียัง

นาปะรัง อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ ฯ

        อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา เต ภิกขู  ภะคะวะโต

ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ

        อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง  ภัญญะมาเน  ตัสสะ

ภิกขุสะหัสสัสสะ  อะนุปาทายะ  อาสะเวหิ  จิตตานิ  วิมุจจิงสูติ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM