บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดอะภะยะปะริตตัง


        ปุญญะลาภัง  มะหาเตชัง          วัณณะกิตติมะหายะสัง

        สัพพะสัตตะหิตัง  ชาตัง            ตัง  สุณันตุ  อะเสสะโต

        อัตตัปปะระหิตัง  ชาตัง             ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ


                              อะภะยะปะริตตัง

                        ยันทุนนิมิตตัง      อะวะมังคะลัญจะ

                โย  จามะนาโป     สะกุณัสสะ  สัทโธ

                ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

                        ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

                โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

                ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

                        ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

                โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

                ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ 

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM