บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง


       อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ               สาสะเน  สาธุสัมมะเต

        อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ                  สะทา  กิพพิสะการิภิ

        ปะริสานัญจะตัสสันนะ-               มะหิงสายะ  จะ คุตติยา

        ยันเทเสสิ  มะหาวีโร                     ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ


                                  อาฏานาฏิยะปะริตตัง

        วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                        จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต

        สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                           สัพพะภูตานุกัมปิโน

        เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                      นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน

        นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                     มาระเสนัปปะมัททิโน

        โกนาคะมะนัสสะ  นามัตถุ               วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ

        อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                      สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต

        โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ                  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

        เย จาปิ  นิพพุตา  โลเก                     ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง

        เต ชะนา  อะปิสุณา                          มะหันตา  วีตะสาระทา 


        หิตัง  เทวะมะนสสานัง                     ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง

        วิชชาจะระณะสัมปันนัง                   มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ

        (วิชชาจะระณะสัมปันนัง                 พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ)

                นะโม  เม สัพพะพุทธานัง        อุปปันนานัง  มะเหสินัง

        ตัณหังกะโร  มะหาวีโร                     เมธังกะโร  มะหายะโส

        สะระณังกะโร  โลกะหิโต                  ทีปังกะโร  ชุตินธะโร

        โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข            มังคะโล  ปุริสาสะโภ

        สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                        เรวะโต  ระติวัฑฒะโน

        โสภิโต  คุณะสัมปันโน                     อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม

        ปะทุโม  โลกะปัชโชโต                      นาระโท วะระสาระถี

        ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร                สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล

        สุชาโต  สัพพะโลกัคโค                     ปิยะทัสสี  นะราสะโภ

        อัตถะทัสสี  การุณิโก                         ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท

        สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก                    ติสโส  จะ วะทะตัง  วะโร

        ปุสโส  จะ วะระโท  พุทโธ                 วิปัสสี  จะ อะนูปะโม

        สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา                      เวสสะภู  สุขะทายะโก

        กะกุสันโธ  สัตถะวาโห                      โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห

        กัสสะโป  สิริสัมปันโน                       โคตะโม  สักยะปุงคะโว ฯ

                เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา        อะเนกสะตะโกฏะโย

        สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา             สัพเพ พุทธา  มะหิทธิกา

        สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา                      เวสารัชเชหุปาคะตา

        สัพเพ เต  ปะฏิชานันติ                      อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 


        สีหะนาทัง  นะทันเต  เต                  ปะริสาสุ  วิสาระทา

        พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ               โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง

        อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ                       อัฏฐาระสะหิ  นายะกา

        ทวัตติงสะลักขะณูเปตา-                  สีตยานุพยัญชนะนาธะรา

        พยามัปปะภายะ  สุปปะภา              สัพเพ  เต มุนิกุญชะรา

        พุทธา  สัพพัญญุโน  เอเต                 สัพเพ  ขีณาสะวา  ชินา

        มะหัปปะภา  มะหะเตชา                   มะหาปัญญา  มะหัพพะลา

        มะหาการุณิกา ธีรา                            สัพเพสานัง  สุขาวะหา

        ทีปา นาถา  ปะติฏฐา  จะ                  ตาณา  เลณา  จะ ปาณินัง

        คะตี  พันธู  มะหัสสาสา                    สะระณา  จะ หิเตสิโน

        สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ                     สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา

        เตสาหัง  สิระสา  ปาเท                      วันทามิ  ปุริสุตตะเม

        วะจะสา  มะนะสา เจวะ                     วันทาเมเต  ตะถาคะเต

        สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน                      คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา

        สะทา สุเขนะ  รักขันตุ                       พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง

        เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต                    มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ

        สัพพะโรคะวินิมุตโต                          สัพพะสันตาปะวัชชิโต

        สัพพะเวระมะติกกันโต                       นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ ฯ

                เตสัง  สัจเจนะ สีเลนะ                 ขันติเมตตาพะเลนะ  จะ

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                     อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ ฯ 


                ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค            สันติ  ภูตา  มะหิทธิกา

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                 อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ

        ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค                      สันติ  เทวา มะหิทธิกา

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                  อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

        ปัจฉิมัสมิง  ทิสาภาเค                      สันติ นาคา  มะหิทธิกา

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                  อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ

        อุตตะรัสมิง  ทิสาภาเค                     สันติ  ยักขา  มะหิทธิกา

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                   อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

        ปุริมะทิสัง  ธะตะรัฏโฐ                     ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

        ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข                          กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง

        จัตตาโร  เต มะหาราชา                     โลกะปาละ  ยะสัสสิโน

        เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ                   อาโรคเยนะ สุเขนะ  จะ

        อากาสัฏฐา  จะ ภุมมัฏฐา                  เทวา นาคา  มะหิทธิกา

        เตปิ  ตุมเห อะนุรักขันตุ                     อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

                นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง         พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง

        เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                        โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง                   ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง                  สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

        เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                         โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง ฯ 


                ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                   วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

        ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ                     ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ  เต

        ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                            วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

        ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ                     ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต

        ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                           วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

        ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ                     ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ

                สักกัตวา    พุทธะระตะนัง                โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

        หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                            พุทธะเตะเชนะ  โสตถินา

        นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                         ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต

        สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง                          โอสะถัง  อุตตะนัง  วะรัง

        ปะริฬาหูปะสะมะนัง                               ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา

        นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                         ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต

        สักกัตวา สังฆะระตะตัง                           โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

        อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง                            สังฆะเตเชนะ  โสตถินา

        นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                          โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ

                สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                        สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

        มา เต  ภะวัตวันตะราโย                           สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

        อะภิวาทะนะสีลิสสะ                                 นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน

        จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ                         อายุ  วัณโณ  สุขัง พะลัง ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM