บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง


        สังสาเร  สังสะรันตานัง                  สัพพะทุกขะวินาสะเน

        สัตตะ  ธัมเม  จะ โพชฌังเค            มาระเสนัปปะมัททิโน

        พุชฌิตวา  เยปิเม  สัตตา                 ติภะวามุตตะกุตตะมา

        อะชาติง  อะชะราพยาธิง                 อะมะตัง  นิพภะยัง คะตา 


        เอวะมาทิคุณเปตัง                    อะเนกะคุณะสังคะหัง

        โอสะถัญจะ  อิมัง  มันตัง          โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ


                                       โพชฌังคะปะริตตัง

                โพชฌังโค  สะติสังขาโต               ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา

        วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                                 โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร

        สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                       สัตเตเต  สัพพะทัสสินา

        มุนินา  สัมมะทักขาตา                          ภาวิตา  พะหุลีกะตา

        สังวัตตันติ  อะภิญญายะ                       นิพพานายะ  จะ  โพธิยา

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                          โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ

                เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ                โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง

        คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสเว                           โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ

        เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตา                        โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                          โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ

                เอกะทา  ธัมมะราชาปิ                   เคลัญเญนาภิปีฬิโต

        จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ                       ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง

        สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา                      ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                          โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ

                ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา                ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง

        มัคคาหะตะกิเลสา  วะ                           ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                           โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM