บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

บทขัดโมระปะริตตัง


 ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร                     นิพพัตตัง  โมระโยนิยัง

        เยนะ  สังวิหิตารักขัง                     มะหาสัตตัง  วะเนจะรา

        จิรัสสัง  วายะมันตาปิ                    เนวะ  สักขิงสุ  คัณหิตุง

        พรัหมะมันตันติ  อักขาตัง             ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ


                                      โมระปะริตตัง

                        อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

                        หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส

                ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

                        ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง

                        เย พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

                        เต  เม นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ

                        นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

                        นะโม วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา

                อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร จะระติ  เอสะนา ฯ

                        อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

                        หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

                ตัง ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง 


                        ตะยัชชะ คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง

                        เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

                        เต เม  นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ

                        นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

                        นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา

                อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM