บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

มงคลจักรวาฬน้อย


สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภา-

เวนะ  พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนัง  สังฆะระตะนัง  ติณณัง  ระตะนานัง

อานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  ปิฏะกัตตะยานุภา-

เวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ  เต โรคา สัพเพ  เต ภะยา  สัพเพ

เต  อันตะรายา สัพเพ เต  อุปัททะวา  สัพเพ  เต ทุนนิมิตตา  สัพเพ

เต  อะวะมังคะลา  วินัสสันตุ  อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก  สิริวัฑฒะโก

ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก  สุขะวัฑฒะโก โหตุ

สัพพะทา ฯ

        ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                        โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  จะ เตชะสา

        ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง                     โสตถิ  ภาคยัง  สุขัง  พะลัง

        สิริ  อายุ  จะ วัณโณ  จะ                       โภคัง  วุฑฒี  จะ ยะสะวา

        สะตะวัสสา  จะ อายู จะ                       ชีวะสิทธี  ภะวันตุ เต ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM