บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา


        อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ               อุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา

        มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิ                   อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

        พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาติ                 นานาโหนตัมปิ  วัตถุโต

        อัญญะมัญญาวิโยคา วะ                  เอกีภูตัมปะนัตถะโต

        พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตา               ธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต

        สังโฆ จะ  สาวะโก พุทธัสสะ          อิจเจกาพัทธะเมวิทัง

        วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐัง               โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง

        สังวัตตะติ  ปะสันนานัง                 อัตตะโน  สุทธิกามินัง

        สัมมา  ปะฏิปัชชันตานัง                ปะระมายะ  วิสุทธิยา ฯ

        วิสุทธิ  สัพพักเลเสหิ                       โหติ  ทุกเขหิ  นิพพุติ

        นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญัง           นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                   สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา ฯ

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                 ระตะนัตตะยะเตชะสา

        อุปัททะวันตะรายา จะ                    อุปะสัคคา จะ สัพพะโส

        มา  ภะทาจิ  สัมผุสิงสุ                     รัฏฐัง  สยามานะเมวิทัง

        อาโรคิยะสุขัญเจวะ                          ตะโต  ทีฆายุตาปิ  จะ

        ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัตโย                สุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ

        ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ                     สยามานัง  รัฏฐะปาลินัง

        เต จะ รัฏฐัญจะ  รักขันตุ                  สยามะรัฏฐิกะเทวะตา

        สยามานัง  รัฏฐะปาลีหิ                    ธัมมามิเสหิ  ปูชิตา

        สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ                    สิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง

        เอตัสมิง  ระตะนัตตะยัสมิง              สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ 


                   ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ                  โลกานัง  อะนุกัมปะโก

        เวเนยยานัง  ปะโพเธตา                  สันติมัคคานุสาสะโก ฯ

        สวากขาโต  อุตตะโม  ธัมโม            โลกานัง  ตะมะทาละโก

        นิยยานิโก  จะ ทุกขัสมา                  ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ

        สุปะฏิปันโน  มะหาสังโฆ               โลกานัง  ปุญญะมากะโร

        สีละทิฏฐีหิ สังสุทโธ                       สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ

        อิจเจตัง  ระตะนัง  เสฏฐัง               โลเก  สะระณะมุตตะมัง

        ปะนิกขะกานะ  ธีรานัง                   ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ

        ยัสสะ  โลกัง  ปะภาเสติ                   อาตะโปวะ  ตะโมนุโท

        ทัยยะเทโส  อิมคัมมะ                      เขมะมัคคัปปะโชตะนัง

        สันติสุเข  ปะติฏฐาติ                       อิสสะโร  สาตะตัง  ฐิโต ฯ

        อัคคะเมตัง  ติระตะนัง                     คะรุง  กุตวานะ  รักขิตัง

        ธะชัง  กัตวา ปะเทสัสสะ                 ทัยยะเทสนะ  อุทธะตัง ฯ

        นีติปัญญัตติการายะ                        สะทิฏฐิยา  ปะกุพพะเน

        ธัมมะนุญญัง  วะ รัฏฐัสสะ              รัฏฐานัง  สิทธิทายะกัง ฯ

        เอวัง สาสะนะกิจเจสุ                        สังฆัง  กัตวานะธิสสะรัง

        ปะสิชณะนันติทัง พุทธะ-                สาสะนัสสะ  ปะสาสะนัง

        เอวัง  ปะสาสะนุปาเยนะ                  ถิรัง  ติฏฐะติ  สาสะนัง ฯ

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                  ระตะนัตตะยะเตชะสา

        ทัยยะชาติ  วิโรเจตุ                          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

        อิทธิง  ปัปโปตุ  เวปุลสัง                  วิรุฬหิง  จุตตะริง สะทา ณ

        จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัสมิง                     สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง


  


        ทัสเสนตัง  ภัพพะสัตตานัง                อัญชะสัง  วะ วิสุทธิยา ฯ

        จิรัญชีวะตุ  ทีฆายุ                              ทัยยานัง  ธัมมะขัตติโย

        วัณณะวา  พะละสัมปันโน                  นิรามะโย  จะ นิพภะโย ฯ

        รัฏฐัสสะ  ธัมมะนุญญัญจะ                 จิรัง  ติฏฐะตุ  โสตถินา ฯ

        ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ                  วุฑฒิยาสา  สะมิชฌะตุ

        ทัยยานัง  รัฏฐะปาลีนัง                      สัพพะสิทธิ  สะทา ถิรัง ฯ

        ชะยะมัตถุ  จะ ทัยยานัง                     วุฑฒิ  สันติ  นิรันตะรัง

        ปะวัฑฒะตัง จะ  ภิยโยโส                   ธะนุฏฐาเนนะ  สัมปะทาติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM