บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

วันทาบทใหญ่


วันทามิ  เจติยัง สัพพัง  สัพพัฏฐาเน  สุปะติฏฐิตัง  สารีริกะธาตุ

มะหาโพธิง  พุทธะรูปัง  สะกะลัง สะทา  วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระ

ติณณัง  ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง  โยโลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเสสัง 


เฉตวานะ  โพเธสิ  ชะนัง  อะนันตัง  ยังนัมมะทายะนะทิยา  ปุลิเน  จะ

ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก  สุมะนาจะลัคเค  ยังตัตถะ  โยนะกะปุเร

มุนิโน  จะ ปาทัง  ตัง   ปาทะลัญชะนะมะหัง  สิระสา  นะนามิ

สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต  สุมะนะกูเฏ  โยนะกะปุเร

นัมมะทายะ  นะทิยา  ปัญจะปาทะวะรัง  ฐานัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต

อะหังวันทามิ  ธาตุโย  อะหังวันทามิ  สัพพะโส  สีสังเมปะทุมัง  กัตวา

ทีปัญจะ นะยะนาทะวะยัง  วะจะสาธูปะกาเรนะมะนะสา  จะสุคันธะคา

พุทธะคาระวะตา  ธัมมะคาระวะตา  สังฆะคาระวะตา  สิกขาการะวะตา

สะมาธิคาระวะตา  อัปปะมาทะคาระวะตา  ปะฏิสันถาระคาระวะตา

กัลยาณะมิตตะตา  โสวะจัสสะตา อะหัง  ภันเต  พุทธะรักขิโต  ยาวะชีวัง

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  อะหัง   ภันเต  ธัมมะ  รักขิโต  ยาวะชีวัง

ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ  อะหัง  ภันเต  สังฆะรักขิโต  ยาวะชีวัง

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ  โย โทโส โมหะจิตเตนะ  พุทธัสมิง

ปะกะโตมะยา  ขะมะถะ เม กะตัง  โทสัง  สัพพะ  ปาปัง  วินัสสะตุ

โย  โทโส  โมหะจิตเตนะ  ธัมมัสมิง  ปะกะโต  มะยา  ขะมะถะ เม

กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสะตุ  โย  โทโส  โมหะจิตเตนะ

สังฆัสมิง  ปะกะโต  มะยา  ขะมะถะ  เม กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง

วินัสสะตุ  อิจเจวะมัจจันตะ  นะมัสสะ  เนยยัง  นะมัสสะมาโน

ระตะนัตตะยัง ยัง  ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ

หะตันตะราโย  อามันตะยามิ  โว  ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ  โว

ภิกขะเว ขะยะวะยะ  ธัมมา สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM