บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

วันทาใหญ่


วันทามิ  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัฏฐาเน  สุปะติฏฐิตัง  สารีริกะธาตุ

มะหาโพธิ  พุทธะรูปัง   สะกะลัง สะทา ฯ

        วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง

โย  โลกะเสฏโฐ   สะกะลัง  กิเลสัง เฉตวานะ  โพเธสิ ชะนัง  อะนันตัง ฯ

ยัง   นัมมะทายะ  ยะทิยา  ปุลิเน  จะ  ตีเร  ยัง  สัจจะพันธะคิริเก

สุมะนาจะลัคเค  ยัง  ตัตถะ  โยนะกะปุเร  มุนิโน จะ  ปาทัง  ตัง

ปาทะลัญชะนะมะหัง  สิระสา  นะมานิ  สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต

สุมะนะกูเฏ  โยนะกะปุเร  นัมมะทายะ  นะทิยา   ปัญจะปาทะวะรัง

ฐานัง  อะหัง  วันทามิ  ทูระโต  ฯ  อะหัง  วันทามิ  ธาตุโย อะหัง  วันทามิ

สัพพะโส  สีสัง  เม  ปะทุมัง  กัตวา  ทีปัญจะนะยานา ทะวะยัง  วะจะ

สาธูปะกาเรนะ  มะนะสาจะ  สุคันธะคา  พุทธะคาระวะตา  ธัมมะคาระ-

วะตา  สังฆะคาระวะตา  สิกขาคาระวะตา  สะมาธิคาระวะตา  อัปปะมาทะ-

คาระวะตา  ปะฏิสันถาระคาระวาตา กัลยาณะมิตตะตา  โสวะจัสสะตา

อะหัง  ภันเต  พุทธะรักขิโต  ยาวะชีวัง  พุทธังสะระณัง  คัจฉามิ อะหัง

ภันเต  ธัมมะรักขิโต  ยาวะชีวัง   ธัมมังสะระณัง  คัจฉามิ  อะหัง  ภันเต

สังฆะรักขิโต  ยาวะชีวัง  สังฆังสะระณัง  คัจฉามิ

        วันทามิ  พุทธัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต  วันทามิ

ธัมมัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต  วันทามิ  สังฆัง

สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต   วันทามิ  อาราเม  พันธะเสมายัง

โพธิรุกขัง  เจติยัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  วันทามิ

ครูอุปัชฌาย์  อาจาริยะคุณัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต

วันทามิ  กัมมัฏฐานัง  สัพพะเมโทสสัง  ขะมะเถ เม  ภันเต 


        วันทามิ  ภันเต  ภะคะเต  โลกะนาถัง  อะตีตังเมโทสัง

อะนาคะตัง  เมโทสัง  ปัจจุปปันนัง  เมโทสัง  ขะมะถะเม  ภันเต

วันทามิ  พุทธัง  ปุณณะสากะลันตัง สัตตา  สะทา  โหนตุ  สุขี

อะเวรา กาโย  ชิคัณโย  สะกะโล ทุคันโธ  คัจฉันติ  สัพเพ  มะระณัง

อะหัง  จะ นะมามิ  ธัมมัง  สุคะเต  นะเตสิตัง  สัตตา  สะทา  โหนตุ

สุขี  อะเวรา  กาโย ชิคัณโย  สะกะโล  ทุคันโธ  คัจฉันติ สัพเพ

มะระณัง  อะหัง  จะ นะมามิ  สังฆัง  มุนิลา  จะสาวะกัง สัตตา

สะทา โหนตุ  สุขี  อะเวรา  กาโย  ชิคัณโย  สะกะโย  ทุคันโธ

คัจฉันติ  สัพเพ  มะระณัง  อะหัง  จะ อามันตะยา มิ โว  ภิกขะเว

ปะฏิเวทะยามิ  โว ภิกขะเว  ขะยะวะยะ  ธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ

สัมปาเทถาติ  อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง  นะมัสสะมาโน

ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ

หะตันตะราโย ฯ


                                          เทวธรรม

                หิริโอตตัปปะสัมปันนา                 สุกกะธัมมะสะมาหิตา

                สันโต  สัปปุริสา  โลเก                   เทวะธัมมาติ  วุจจะเร 

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM