บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

สามภาณ


มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา ราชะคะเห  วิหะระติ

เวฬุวะเน  กะลันทะกะนิวาเป ฯ  เตนะ  โข ปะนะ  สะมะเยนะ  อายัสมา

มะหากัสสะโป ปิปผะลิคุหายัง  วิหะระติ  อาพาธิโก  ทุกขิโต

พาฬหะคิลาโน ฯ

        อะถะโข  ภะคะวา สายัญหะสะมะยัง  ปะฏิสัลลานา  วุฏฐิโต

เยนายัสมา  มะหากัสสะโป  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา  ปัญญัตเต

อาสะเน  นิสีทิ ฯ  นิสัชชะ  โข  ภะคะวา อายัสมันตัง  มะหากัสสะปัง

เอตะทะโวจะ

        กัจจิ  เต กัสสะปะ  ขะมะนียัง  กัจจิ  ยาปะนียัง  กัจจิ  ทุกขา

เวทะนา ปะฏิกกะมันติ  โน  อะภิกกะมันติ  ปะฏิกกะโมสานัง ปัญญายะติ

โน  อะภิกกะโมติ ฯ  นะ เม  ภันเต  ขะมะนียัง นะ ยาปะนียัง  พาฬหา

เม ทุกขา เวทะนา  อะภิกกะมันติ  โน  ปะฏิกกะมันติ  อะภิกกะโมสานัง

ปัญญายะติ  โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

        สัตติเม กัสสะปะ  โพชฌังคา  มะยา  สัมมะทักขาตา  ภาวิตา

พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตันติ ฯ

กะตะเม สัตตะ ฯ

        สะติสัมโพชฌังโค  โข กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต  ภาวิโต

พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ 


        ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค  โข กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต อะภิญญายะ  สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

        วิริยะสัมโพชฌังโค  โข  กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต  ภาวิโต

พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ปีติสัมโพชฌังโค  โข กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต  ภาวิโต

พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        สะมาธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข  กัสสะปะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อิเม  โข กัสสะปะ  สัตตะ  โพชฌังคา  มะยา  สัมมะทักขาตา

ภาวิตา  พะหุลีกะตา อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตันตีติ ฯ

        ตัคฆะ  ภะคะวา  โพชฌังคา  ตัคฆะ  สุคะตะ  โพชฌังคาติ ฯ

        อิทะมะโวจะ  ภะคะวา  ฯ อัตตะมะโน อายัสมา  มะหากัสสะโป

ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทิ ฯ  วุฏฐะหิ  จายัสมา  มะหากัสสะโป

ตัมหา  อาพาธา  ตะถาปะหีโน  จายัสมะโต  มะหากัสสะปัสสะ  โส

อาพาโธ  อะโหสีติ ฯ 


             มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  ราชะคะเห

วิหะระติ  เวฬุวะเน  กะลันทะกะนิวาเป ฯ   เตนะ โข  ปะนะ  สะมะเยนะ

อายัสมา  มะหาโมคคัลลาโน คิชฌะกูเฏ  ปัพพะเต  วิหะระติ

อาพาธิโก ทุกขิโต  พาฬหะคิลาโน ฯ

         อะถะโข  ภะคะวา  สายัณหะสะมะยัง  ปะฏิสัลลานา  วุฏฐิโต

เยนายัสมา  มะหาโมคคัลลาโน  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา

ปัญญัตเต  อาสะเน  นิสีทิ ฯ  นิสัชชะ  โข   ภะคะวา  อายัส มันตัง มะหาโมค-

คัลลานัง  เอตะทะโวจะ

        กัจจิ  เต  โมคคัลลานะ  ขะมะนียัง  กัจจิ  ยาปะนียัง  กัจจิ

ทุกขา  เวทะนา  ปะฏิกกะมันติ  โน  อะภิกกะมันติ  ปะฏิกกะโมสานัง

ปัญญายะติ  โน อะภิกกะโมติ ฯ  นะ  เม ภันเต  ขะมะนียัง  นะ

ยาปะนียัง  พาฬหา เม  ทุกขา  เวทะนา  อะภิกกะมันติ โน  ปะฏิกกะมันติ

อะภิกกะโมสานัง  ปัญญายะติ  โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

        สัตติเม  โมคคัลลานะ  โพชฌังคา  มะยา  สัมมะทักขาตา

ภาวิตา พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ นิพพานายะ

สังวัตตันติ ฯ  กะตะเม  สัตตะ ฯ

        สะติสัมโพชฌังโค  โข โมคคัลลานะ มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทัก-

ขาโต ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ

สังวัตตะติ ฯ 


        วิริยะสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ปีติสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        สะมาธิสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโค  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อุเปกขาสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อิเม  โข  โมคคัลลานะ  สัตตะ  โพชฌังคา  มะยา  สัมมะทักขาตา

ภาวิตา  พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ

สังวัตตันตีติ ฯ

        ตัคฆะ  ภะคะวา  โพชฌังคา  ตัคฆะ  สุคะตะ  โพชฌังคาติ ฯ

        อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะโน  อายัสมา  มะหาโมคคัล-

ลาโน  ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ  วุฏฐะหิ จายัสมา มะหาโมค-

คัลลาโน  ตัมหา  อาพาธา  ตะถาปะหีโน  จายัสมะโต  มะหาโมคคัลลา-

นัสสะ โส  อาพาธ อะโหสีติ ฯ 


                    มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง  สะมะยัง ภะคะวา  ราชะคะเห  วิหะระติ

เวฬุวะเน  กะลันทะกะนิวาเป ฯ  เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ ภะคะวา

อาพาธิโก  โหติ  ทุกขิโต  พาฬหะคิลาโน ฯ

        อะถะโข  อายัสมา  มะหาจุนโท  สายัณหะสะมะยัง  ปะฏิสัลลานา

วุฏฐิโต  เยนะ  ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา  ภะคะวันตัง

อะภิวาเทตวา  เอกะมันตัง  นิสีทิ ฯ  เอกะมันตัง นิสินนัง โข อายัสมันตัง

มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะ

        ปะฏิภันตุ  ตัง  จุนทะ  โพชฌังคาติ ฯ

        สัตติเม  ภันเต  โพชฌังคา  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาตา  ภาวิตา

พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ นิพพานายะ  สังวัตตันติ ฯ

กะตะเม สัตตะ ฯ

        สะติสัมโพชฌังโค โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อภิญญายะ สัมโพธายะ  นิพพานายะ

สังวัตตะติ ฯ

        ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทัก-

ขาโต  ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ

สังวัตตะติ ฯ

        วิริยะสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ 


        ปีติสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเค  ภะคะวะตา  สัมมะทุกขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        สะมาธิสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

        อุเปกขาสัมโพชฌังโค  โข ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต

ภาวิโต  พะหุลีกะโต  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ

        อิเม  โข  ภันเต  สัตตะ  โพชฌังคา  ภะคะวะตา

สัมมะทักขาตา  ภาวิตา พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ

นิพพานายะ  สังวัตตันตีติ ฯ

        ตัคฆะ  จุนทะ  โพชฌังคา ตัคฆะ  จุนทะ  โพชฌังคาติ ฯ

อะโหสิ ฯ  วุฏฐะหิ จะ  ภะคะวา ตัมหา อาพาธา  ตะถาปะหีโน

จะ  ภะคะวะโต  โส  อาพาโธ  อะโหสีติ ฯ

                                      ยาอายุยืน

                ทิ้งถ่อนตะโกนา                    เปลือกหาเตรียมไว้

                บอระเพ็ดแห้วหมู                 หาดูให้ได้

                เม็ดข่อยพริกไทย                  หกสิ่ง  เสมอกัน

                ตำเป็นผงแล้ว                       น้ำผึ้งละลายฉัน

                วันหนึ่งพึงปั้น                      เท่าเม็ดพุทรา 


                           คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง ภะคะวา  สาวัตถิยัง

วิหะระติ  เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม เตนะ  โข ปะนะ 

สะมะเยนะ  อายัสมา  คิริมานันโท  อาพาธิโก โหติ  ทุกขิโต

พาฬหะคิลาโน  อะถะโข  อายัสมา  อานันโท  เยนะ  ภะคะวา

เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา  ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง

นิสีทิ  เอกะมันตัง  นิสินโน โข  อายัสมา  อานันโท  ภะคะวันตัง

เอตะทะโวจะ ฯ

        อายัสมา  ภันเต  คิริมานันโท  อาพาธิโก ทุกขิโต  พาฬหะคิลาโน

สาธุ  ภันเต  ภะคะวา  เยนายัสมา  คิริมานันโท  เตนุปะสังกะมะตุ

อะนุกัมปัง  อุปาทายาติ  ฯ  สะเจ  โข  ตวัง  อานันทะ  คิริมานันทัสสะ

ภิกขุโน  อุปะสังกะมิตวา  ทะสะ สัญญา  ภาเสยยาสิ  ฐานัง  โข

ปะเนตัง  วิชชะติ  ยัง  คิริมานันทัสสะ  ภิกขุโน ทะสะ  สัญญา

สุตวา  โส  อาพาโธ ฐานะโส  ปะฏิปปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา  ทะสะ ฯ

อะนิจจะสัญญา  อะนัตตะสัญญา  อะสุภะสัญญา  อาทีนะวะสัญญา

ปะหานะสัญญา  วิราคะสัญญา  นิโรธะสัญญา  สัพพะโลเก

อะนะภิระตะสัญญา  สัพพะสังขาเรสุ  อะนิจจะสัญญา  อานาปานัสสะติ ฯ

        กะตะมา  จานันทะ อะนิจจะสัญญา  ฯ  อิธานันทะ  ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต วา

อิติ  ปะฏิสัญจิกขะติ  รูปัง  อะนิจจัง เวทะนา  อะนิจจา  สัญญา  อะนิจจา

สังขารา  อะนิจจา  วิญญาณัง  อะนิจจันติ  ฯ อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ 


อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี  วิหะระติ  ฯ อะยัง  วุจจะตานันทะ

อะนิจจะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  อะนัตตะสัญญา ฯ  อิธานันทะ  ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา  รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต  วา  อิติ

ปะฏิสัญจิกขะติ  จักขุง อะนัตตา  รูปา  อะนัตตา  โสตัง  อะนัตตา

สัททา  อะนัตตา  ฆานัง  อะนัตตา  คันธา  อะนัตตา  ชิวหา  อะนัตตา

ระสา อะนัตตา  กาโย อะนัตตา  โผฏฐัพพา  อะนัตตา  มะโน

อะนัตตา  ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิติ  อิเมสุ  ฉะสุ  อัชฌัตติกะพาหิเรสุ

อายะตะเนสุ   อะนัตตานุปัสสี  วิหะระติ ฯ  อะยัง  วุจจะตานันทะ

อะนัตตะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  อะสุภะสัญญา  ฯ  อิธานันทะ  ภิกขุ

อิมะเมวะ  กายัง  อุทธัง  ปาทะตะลา  อะโธ  เกสะมัตถะกา

ตะจะปะริยันตัง  ปูรันนานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน  ปัจจะเวกขะติ  อัตถิ

อิมัสมิง  กาเย  เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ  มังสัง นะหารู

อัฏฐี  อัฏฐิมิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  ยะกะนัง  กิโลมะกัง  ปิหะกัง

ปัปผาสัง  อันตัง อันตะคุณัง  อุทะริยัง  กะรีสัง  ปิตตัง  เสมหัง  ปุพโพ

โลหิตัง  เสโท  เมโท  อัสสุ วะสา  เขโฬ  สิงฆาณิกา  ละสิกา

มุตตันติ  ฯ  อิติ  อิมัสมิง  กาเย อะสุภานุปัสสี  วิหะระติ  ฯ  อะยัง

วุจจะตานันทะ  อะสุภะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  อาทีนะวะสัญญา  ฯ อิธานันทะ  ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต  วา อิติ 


ปะฏิสัญจิกขะติ  พะหุทุกโข  โข  อะยัง  กาโย  พะหุอาทีนะโวติ  ฯ อิติ

อิมัสมิง  กาเย  วิวิธา  อาพาธา  อุปปัชชันติ ฯ  เสยยะถีทัง  ฯ  จักขุโรโค

โสตะโรโค  ฆานะโรโค  ชิวหาโรโค กายะโรโค  สีสะโรโค  กัณณะโรโค

มุขะโรโค  ทันตะโรโค  กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร  กุจฉิโรโค

มุจฉา ปักขันทิกา  สุลา วิสูจิกา  กุฏฐัง  คัณโฑ  กิลาโส  โสโส

อะปะมาโร ทันทุ  กัณฑุ  กัจฉุ  ระขะสา วิตัจฉิก โลหิตัง  ปิตตัง

มะธุเมโห  อังสา  ปิฬะกา ภะคัณฑะลา ฯ  ปิตตะสะมุฏฐานา  อาพาธา

เสมหะสะมุฏฐานา  อาพาธา  วาตะสะมุฏฐานา  อาพาธา  สันนิปาติกา

อาพาธา อุตุปะริณามะชา  อาพาธา  วิสะมะปะระหาระชา  อาพาธา

โอปักกะมิกา อาพาธา  กัมมะวิปากะชา  อาพาธา สีตัง  อุณหัง ชิฆัจฉา

ปิปาสา  อุจจาโร  ปัสสาโวติ ฯ  อิติ  อิมัสมิง กาเย อาทีนะวานุปัสสี

วิหะระติ ฯ  อะยัง  วุจจะตานันทะ  อาทีนะวะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ  ภิกขุ

อุปปันนัง  กามะวิตักกัง  นาธิวาเสติ  ปะชะหะติ  วิโนเทติ  พยันตีกะโรติ

อะนะภาวัง คะเมติ  อุปปันนัง  พยาปาทะวิตักกัง  นาธิวาเสติ ปะชะหะติ

วิโนเทติ พยันตีกะโรติ  อะนะภาวัง  คะเมติ  อุปปันนัง  วิหิงสาวิตักกัง

นาธิวาเสติ ปะชะหะติ  วิโนเทติ  พยันตีกะโรติ  อะนะภาวัง  คะเมติ

อุปปันนุปปันเน  ปาปะเก  อะกุสะเล  ธัมเม  นาธิวาเสติ ปะชะหะติ

วิโนเทติ  พยันตีกะโรติ  อะนะภาวัง คะเมติ ฯ  อะยัง วุจจะตานันทะ

ปะหานะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  วิราคะสัญญา  อิธานันทะ ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา  สุญญาคาระคะโต  วา อิติ 


ปะฏิสัญจิกขะติ  เอตัง  สันตัง  เอตัง ปะณีตัง  ยะทิทัง  สัพพะสังขา

ระสะมะโก  สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค  ตัณหักขะโย  วิราโค  นิพพานันติ ฯ

อะยัง วุจจะตานันทะ  วิาคะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  นิโรธะสัญญา ฯ  อิธานันทะ  ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต  วา อิติ

ปะฏิสัญจิกขะติ  เอตัง  สันตัง เอตัง  ปะณีตัง  ยะทิทัง

สัพพะสังขาระสะมาโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค  ตัณหักขะโย  นิโรโธ

นิพพานันติ ฯ อะยัง  วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ

อิธานันทะ ภิกขุ  เย โลเก   อุปายุปาทานา  เจตะโส  อะธิฏฐานาภินิเวสา-

นุสะยา เต  ปะชะหันโต  วิระมะติ  นะ อุปาทิยันโต  อะยัง

วุจจะตานันทะ  สัพพะโลเก  อะนะภิะระตะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ

อิธานันทะ  ภิกขุ  สัพพะสังขาเรหิ  อัฏฏิยะติ หะรายะติ  ชิคุจฉะติ ฯ

อะยัง  วุจจะตานันทะ  สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ

        กะตะมา  จานันทะ  อานาปานัสสติ  อิธานันทะ  ภิกขุ

อะรัญญะคะโต  วา  รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต  วา นิสีทะติ

ปัลลังกัง  อาภุชิตวา  อุชุง กายัง  ปะณิธายะ  ปะริมุขัง  สะติง 

อุปัฏฐะเปตวา ฯ โส  สะโต  วะ อัสสสะสะติ  สะโต  ปัสสะสะติ ฯ

        ทีฆัง วา อัสสะสันโต  ทีฆัง  อัสสะสามีติ  ปะชานาติ

        ทีฆัง วา ปัสสะสันโต  ทีฆัง ปัสสะสามีติ   ปะชานาติ 


        รัสสัง  วา  อัสสะสันโต   รัสสัง        อัสสะสามีติ           ปะชานาติ

        รัสสัง  วา  ปัสสะสันโต   รัสสัง       ปัสสะสามีติ           ปะชานาติ

        สัพพะกายะปะฏิสังเวที                  อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        สัพพะกายะปะฏิสังเวที                  ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปัสสัมภะยัง      กายะสังขารัง         อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปัสสัมภะยัง      กายะสังขารัง         ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปีติปะฏิสังเวที                                อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปีติปะฏิสังเวที                                ปัสสะสิสสามีติ       สิกขะติ

        สุขะปะฏิสังเวที                              อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ 

        สุขะปะฏิสังเวที                              ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที                อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที                ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปัสสัมภะยัง        จิตตะสังขารัง       อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปัสสัมภะยัง         จิตตะสังขารัง      ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        จิตตะปะฏิสังเวที                             อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        จิตตะปะฏิสังเวที                             ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        อะภิปปะโมทะยัง        จิตตัง            อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        อะภิปปะโมทะยัง        จิตตัง            ปัสสะสิสสามิติ        สิกขะติ

        สะมาทะหัง      จิตตัง                       อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        สะมาทะหัง   จิตตัง                          ปัสสะลิสสามีติ        สิกขะติ

        วิโมจะยัง      จิตตัง                           อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ 


        วิโมจะยัง  จิตตัง                  ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        อะนิจจานุปัสสี                    อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        อะนิจจานุปัสสี                    ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        วิราคานุปัสสี                       อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        วิราคานุปัสสี                       ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        นิโรธานุปัสสี                       อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        นิโรธานุปัสสี                       ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        ปะฏินิสสัคคานุปัสสี            อัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ 

        ปะฏินิสสัคคานุปัสสี            ปัสสะสิสสามีติ        สิกขะติ

        อะยัง  วุจจะตานันทะ           อานาปานัสสะติ ฯ

                   สะเจ  โข  ตวัง  อานันทะ  คิริมานันทัสสะ  ภิกขุโน

อุปะสังกะมิตวา  อิมา  ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ  ฐานัง  โข ปะเนตัง

วิชชะติ ยัง  คิริมานันทัสสะ  ภิกขุโน  อิมา ทะสะ สัญญา สุตวา

โส  อาพาโธ  ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยาติ ฯ

                อะถะโข  อายัสมา  อานันโท  ภะคะวะโต สันติเก  อิมา  ทะสะ

สัญญา  อุคคะเหตวา  เยนายัสมา  คิริมานันโท  เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตวา อายัสมะโต  คิริมานันทัสสะ  อิมา  ทะสะ  สัญญา

อะภาสิ ฯ

                อะถะโข  อายัสมะโต  คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ  สัญญา

สุตวา  โส อาพาโธ  ฐานะโส ปะฏิปัสสัมภิ ฯ  วุฏฐะหิ  จายัสมา

คิริมานันโท  ตัมหา  อาพาธา  ตะถาปะหีโน  จะ ปะนายัสมะโต

คิริมานันทัสสะ  โส อาพาโธ  อะโหสีติ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM