บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

สุขาภิยาจะนะคาถา


        ยัง  ยัง  เทวะมะนุสสานัง                      มังคะลัตถายะ  ภาสิตัง

        ตัสสะ  ตัสสานุภาเวนะ                          โหตุ  ราชะกุเล  สุขัง

        เย เย อารักขะกา  เทวา                           ตัตถะ  ตัตถาธิวาสิโน

        อิมินา  ธัมมะทาเนนะ                            สัพเพ  อัมเหหิ  ปูชิตา

        สะทา  ภัทรานิ  ปัสสันตุ                        สุขิตา โหนตุ  นิพภะยา

        อัปปะมัตตา  จะ อัมเหสุ                         สัพเพ  รักขันตุ โน  สะทา

        ยัญจะ  โน ภาสะมาเนหิ                          กุสะลัง  ปะสุตัง  พะหุง

        ตันโน  เทวานุโมทันตุ                            จิรัง ติฏฐันตุ  สาตะตัง

        เย วา  ชะลาพุชัณฑะชา                         สังเสทะโชะปาติกา

        อะเวรา  โหนตุ  สัพเพ  เต                      อะนีฆา  นิรุปัททะวา 


         ปัสสันตุ  อะนะวัชชานิ              มา จะ สาวัชชะมาคะมา

        จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัสมิง               สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง

        ทัสเสนตัง  โสตะวันตูนัง            มัคคัง  สัตตะวิสุทธิยา 

        ยาวะ  พุทโธติ  นามัมปิ              โลกะเชฏฐัสสะ  สัตถุโน

        สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ                ปะวัตตะติ  มะเหสิโน

        ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ          ปาณิโน พุทธะสาสะเน

        สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต          กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ

        วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง             สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง

        มาตา  ปิตา  จะ อัตระชัง            นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง

        เอวัง  ธัมเมนะ ราชาโน              ปะชัง รักขันตุ  สัพพะทา ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM