บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

อนุโมทนาวิธี


วาริวะหา  ปูรา                     ปะริปูเรติ สาคะรัง

เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง                   เปตานัง  อุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง                 ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา                จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา

                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา ฯ

                                (รับพร้อมกัน)

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                       สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา เต  ภะวัตวันตะราโย                 สุขี ทีฆายุโก  ภะวะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                       สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา เต  ภะวัตวันตะราโย                 สุขี  ทีฆายุโก ภะวะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                       สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต  ภะวัตวันตะราโย                  สุขี ทีฆายุโก  ภะวะ ฯ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ                       นิจจัง  วุฆฒาปะจายิโน

จัตตาโร  ธัมมา วัฑฒันติ                 อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM