บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุมธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป
คาถาอาวุธ พระคาถาชินบัญชรสูตร คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย คาถาขอฝน คาถาสวดวิสาขะบูชา อาฏานาฏิยะปะริตตัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค กาละทานะสุตตะคาถา เกณิยานุโมทะนาคาถา มงคลจักรวาฬน้อย อนุโมทนาวิธี บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สามภาณ คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร มงคลจักรวาฬใหญ่ สุขาภิยาจะนะคาถา ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทขัดอะภะยะปะริตตัง บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง บทขัดโมระปะริตตัง ขันธะปะริตตะคาถา บทขัดขันธะปะริตตะคาถา บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทขัดระตะนะสุตตัง บทขัดมังคะละสุตตัง นะโมการะอัฏฐะกะ นะมะการะสิทธิคาถา ชุมนุมเทวดา คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ คาถาโพธิบาท วันทาเช้า วันทาบทใหญ่ วันทาใหญ่ ทำวัตรพระ ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา


        ทุกขัปปัตตา  จะ นิททุกขา            ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

        โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา                        โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน

        เอตตาวะตา  จะ อัมเหหิ                         สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง

        สัพเพ  เทวานุโมทันตุ                             สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

        ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ                       สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา

        ภาวะนาภิระตา  โหนตุ                            คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ

                สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา            ปัจเจกานัญจะ  ยัง พะลัง

        อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ                    รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส ฯ

        

                                               บทขัดชะยะปะริตตัง

        ชะยัง  เทวะมะนุสสานัง                           ชะโย  โหตุ  ปะราชิโต

        มาระเสนา  อะภิกกันตา                            สะมันตา  ทวาทะสะโยชะนา

        ขันติเมตตาอะธิฏฐานา                             วิทธังเสตวานะ  จักขุมา

        ภะวาภะเว  สังสะรันโต                             ทิพพะจักขัง  วิโสธะยิ

        ปะริยาปันนาทิโสตถานัง                          หิตายะ  จะ สุขายะ  จะ

        พุทธะกิจจัง  วิโสเธตวา                             ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 


                                  ชะยะปะริตตัง

        มะหาการุณิโก  นาโถ                   หิตายะ   สัพพะปาณินัง

        ปุเรตวา  ปาระมี  สัพพา              ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ

                ชะยันโต  โพธิยา  มูเล          สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน

        เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ              ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

        อะปะราชิตะปัลลังเก                    สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

        อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง            อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

        สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

        สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ

        ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง               วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

        ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง               ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา

        ปะทักขิณานิ กัตวานะ                   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ

                โส  อัตถะลัทโธ สุขิโต           วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน

        อะโรโค  สุขิโต  โหหิ                     สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ

        สา  อัตถะลัทธา  สุขิตา                 วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

        อะโรคา  สุขิตา  โหหิ                     สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ

        เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา                  วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

        อะโรคา  สุขิตา โหถะ                    สิหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM