ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 694 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ก'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
กชกมล KOTKAMON กด-กะ-มน ผู้มีดอกบัวคือดวงใจ
กชกร KOTCHAKORN กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชณิชา KOTNICHA กด-นิ-ชา ผู้บริสุทธิ์ดั่งดอกบัว
กชธัญญา KOTTHANYA กด-ทัน-ยา ผู้งามเลิศดั่งดอกบัว
กชนง KOTCHANONG กด-ชะ-นง หญิงงามดุจดอกบัว
กชนนท์ KOTCHANON กด-ชะ-นน ผู้เป็นที่ชื่นชอบดั่งดอกบัว
กชนันท์ KOTCHANAN กด-ชะ-นัน ดอกบัวที่น่ายินดี
กชนารา KOTCHARA กด-นา-รา มีรัศมีงามดั่งดอกบัว
กชนารี KOTCHANARI กด-ชะ-นา-รี หญิงที่งามดั่งดอกบัว
กชนิภา KOTCHANIPHA กด-ชะ-นิ-พา งามบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กชพร KOTCHAPHON กด-ชะ-พอน ผู้งามเลิศดั่งดอกบัว
กชพรรณ KOTCHAPHAN กด-ชะ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงามดุจดอกบัว
กชมน KOTCHAMON กด-ชะ-มน มีจิตใจดุจดังดอกบัว
กชรดา KOTCHARADA กด-ชะ-ระ-ดา ผู้เป็นที่ยินดีดั่งดอกบัว
กชรดี KOTCHARADI กด-ชะ-ระ-ดี ผู้เป็นที่ชื่นชอบดั่งดอกบัว
กชรัศมิ์ KOTCHARAT กด-ชะ-รัด ผู้มีรัศมีงามดั่งดอกบัว
กชวรรณ KOTCHAWAN กด-ชะ-วัน ผู้มีผิวงามดุจดอกบัว
กชวรา KOTCHAWARA กด-ชะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐดั่งดอกบัว
กชวิภา KOTCHAWIPHA กด-ชะ-วิ-พา งดงามดั่งดอกบัว
กชอร KOTCHAORN กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
กณิกา KANIKA กะ-นิ-กา เล็ก, ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง
กณิศา KANISA กะ-นิ-สา รวงข้าว
กนกกร KANOKKORN กะ-หนก-กอน ผู้ทำทอง
กนกกัญญ์ KANOKKAN กะ-หนก-กัน หญิงสาวที่งามดั่งทอง
กนกกาญจน์ KANOKKARN กะ-หนก-กาน ทองคำอันล้ำค่า
กนกกุล KANOKKUL กะ-หนก-กุล วงศ์ตระกูลดั่งทอง
กนกชญา KANOKCHAYA กะ-หนก-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทอง
กนกชล KANAKCHON กะ-หนก-ชน แม่น้ำแห่งทอง
กนกชล KANOKCHON กะ-หนก-ชน แม่น้ำแห่งทอง
กนกชัย KANOKCHAI กะ-หนก-ไช ผู้มีทองคำเป็นชัยชนะ
กนกทัต KANOKTHAT กะ-หนก-ทัด ผู้ให้มีค่าดั่งทอง
กนกธร KANOKTHON กะ-หนก-ทอน ผู้มีทองคำ
กนกธิชา KONTHICHA กน-ทิ-ชา ผู้เกิดใกล้ทะเล
กนกนที KANOKNATEE กะ-หนก-นะ-ที แม่น้ำมีสีดังทองคำ
กนกนพ KANOKNOP กะ-หนก-นบ ทองเนื้อเก้า , ทองคำบริสุทธิ์
กนกนภา KANOKNAPHA กะ-หนก-นะ-พา ท้องฟ้าสีทอง
กนกนาถ KANOKNART กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนุช KANOKNUT กะ-หนก-นุด หญิงผู้มีค่าประเสริฐเหมือนทอง
กนกพร KANOKPHON กะ-หนก-พอน ผู้มีทองคำอันประเสริฐ
กนกพล KANOKPHON กะ-หนก-พน ผู้มีพลังดั่งทอง
กนกพัฒน์ KANOKPHAT กะ-หนก-พัด ผู้เจริญด้วยทอง
กนกพิชชา KANOKPHITCHA กะ-หนก-พิด-ชา ผู้มีความรู้เรื่องทอง
กนกพุฒิ KANOKPHUT กะ-หนก-พุด ผู้สมบูรณ์ด้วยทอง
กนกภัทร KANOKPHAT กะ-หนก-พัด ประเสริฐดั่งทอง
กนกรวี KANOKRAWI กะ-หนก-ระ-วี ผู้ดุจทองคำและพระอาทิตย์
กนกรัตน์ KANOKRAT กะ-หนก-รัด ทองที่ประเสริฐสุด
กนกรัศมิ์ KANOKRAT กะ-หนก-รัด ผู้มีรัศมีสีทอง
กนกลักษณ์ KANOKLAK กะ-หนก-ลัก ผู้มีลักษณะดั่งทอง
กนกวดี KANOKWADEE กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
กนกวรรณ KANOKWAN กะ-หนก-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ
กนกวลัย KANOKWALAI กะ-หนก-วะ-ไล กำไลทองคำ
กนกวิช KANOKWIT กะ-หนก-วิด ผู้มีความรู้เรื่องทอง
กนกศักดิ์ KANOKSAK กะ-หนก-สัก ผู้มีความสามารถเรื่องทอง
กนกสิน KANOKSIN กะ-หนก-สิน ผู้มีทรัพย์เป็นทอง
กนกเกศวร์ KANOKKET กะ-หนก-เกด เจ้าแห่งทอง
กนต์กนิษฐ์ KONKANIT กน-กะ-นิด น้องผู้น่ารัก
กนต์ณัฐ KONNAT กน-นัด นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กนต์ดนัย KONDANAI กน-ดะ-ไน ลูกชายผู้น่ารัก
กนต์พิศุทธิ์ KONPHISUT กน-พิ-สุด ผู้บริสุทธิ์น่ารัก
กนต์ยุพา KONYUPHA กน-ยุ-พา หญิงงามผู้น่ารัก
กนต์ระพี KONRAPHI กน-ระ-พี ผู้น่ารักดั่งพระอาทิตย์
กนต์วิสุทธิ์ KONWISUT กน-วิ-สุด ผู้บริสุทธิ์น่ารัก
กนต์สินี KONSINI กน-สิ-นี หญิงที่งามผู้น่ารัก
กนต์หทัย KONHATHAI กน-หะ-ไท ผู้มีจิตใจงาม
กนิษฐา KANITTHA กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก
กมนทรรศน์ KAMONTHAT กะ-มน-ทัด ผู้มีความงามน่ารักชวนมอง
กมนทิพย์ KAMONTHIP กะ-มน-ทิบ ผู้งามเลิศ
กมนนิษฐ์ KAMONNIT กะ-มน-นิด ผู้มีความงามความมั่นคง
กมนนุช KAMONNUT กะ-มน-นุด หญิงผู้น่ารัก น่าพึงปรารถนา
กมนพันธุ์ KAMONPHAN กะ-มน-พัน เผ่าพันธุ์ที่งดงาม
กมนพิชชามาศ KAMONPHITCHAMAT กะ-มน-พิช-ชา-มาด ผู้งดงามที่มีความรู้เกี่ยวกับทอง
กมนภัค KAMONPHAK กะ-มน-พัก ผู้งดงามด้วยเกียรติ
กมนมาศ KAMONMAT กะ-มน-มาด ผู้งามดั่งทอง
กมนรัตน์ KAMONRAT กะ-มน-รัด ผู้งามประเสริฐสุด
กมรวรรณ KAMORNWAN กะ-มอน-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
กมลกฤษฎิ์ KAMONKRID กะ-มน-กริด ผู้มีจิตใจงาม
กมลกัลย์ KAMONKAN กะ-มน-กัน ผู้มีใจเป็นสุข
กมลกานต์ KAMONKAN กะ-มน-กาน ผู้มีจิตใจงาม
กมลฉัตร KAMONCHAT กะ-มน-ฉัด ผูู้เป็นร่มโพธิ์ร่มใจ
กมลฉันท์ KAMONCHAN กะ-มน-ฉัน ผู้ใจที่มีความยินดี ความพึงพอใจ
กมลชนก KAMONCHANOK กะ-มน-ชะ-นก ผู้เป็นดวงใจของพ่อ
กมลณิชา KAMONNICHA กะ-มน-นิ-ชา ดอกบัวบริสุทธิ์ ,ผู้มีใจบริสุทธิ์
กมลทิพย์ KAMONTHIP กะ-มน-ทิบ ผู้มีจิตใจงามเลิศ
กมลนัทธ์ KAMONNUT กะ-มน-นัด ผู้เป็นที่ผูกพันใจ
กมลนัยน์ KAMONNAI กะ-มน-ไน มีดวงตาดุจดอกบัว
กมลนิตย์ KAMONNIT กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลพร KAMONPHON กะ-มน-พอน ผู้มีใจอันประเสริฐ
กมลพรรณ KAMONPHAN กะ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงามดุจดอกบัว
กมลพัชร KAMONPHAT กะ-มน-พัด จิตใจแข็งแกร่งดุจเพชร
กมลพันธ์ KAMONPHAN กะ-มน-พัน ผูกพันใจ , ผู้เป็นที่รัก
กมลพิชญ์ KAMONPHIT กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
กมลภพ KAMONPHOP กะ-มน-พบ พระพรหม
กมลภัทร KAMONPHAT กะ-มน-พัด ผู้มีจิตใจดีงาม
กมลภู KAMONPHU กะ-มน-พู ผู้เกิดจากดอกบัว , พระพรหม
กมลภู KAMONPOO กะ-มน-พู ผู้ผุดขึ้นจากดอกบัว คือ พระพรหม
กมลมาลย์ KAMONMAN กะ-มน-มาน ผู้มีจิตใจงดงามดุจดอกไม้
กมลยุพา KAMONYUPHA กะ-มน-ยุขพา หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลรส KAMONROT กะ-มน-รด น้ำใจ
กมลรัศมิ์ KAMONRAT กะ-มน-รัด ผู้มีจิตใจงาม
กมลลักษณ์ KAMONLAK กะ-มน-ลัก มีลักษณะงามดั่งดอกบัว
กมลลาสน์ KAMONLAT กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมลวร KAMONWORN กะ-มน-วอน ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
กมลวรรณ KAMONWAN กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลวิช KAMONWIT กะ-มน-วิด ผู้รู้ใจ
กมลวิทย์ KAMONWIT กะ-มน-วิด ผู้รู้ใจ
กมลศรี KAMONSRI กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
กมลสวัดสิ์ KAMONSAWAT กะ-มน-สะ-หวัด ผู้มีจิตใจดีงาม
กมลา KAMALA กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลาฉันท์ KAMALACHAN กะ-มะ-ลา-ฉัน พระแม่ลักษมี ชื่อคำประพันธ์ฉันท์แบบหนึ่ง
กมลาวศี KAMALAWASEE กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน
กมุทพร KAMUTPHORN กะ-มุด-พอน ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
กมุทมาศ KAMUTMAT กะ-มุด-มาด ดอกบัวทอง
กมเลศ KAMALET กะ-มะ-เลด พระนารายณ์ , ดอกบัว
กรกช KORAKOT กอ-ระ-กด กระพุ่มมือไหว้
กรกฎ KORAKOT กอ-ระ-กด ปู
กรกนก KORNKANOK กอน-กะ-หนก ทองกร แสงทอง
กรกมล KORNKAMON กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
กรกฤต KORAKRIT กอ-ระ-กิด ผู้มีแสง หมายถึง พระอาทิตย์
กรกัญญา KORRAKANYA กอ-ระ-กัน-ยา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กรกันยา KORNKANYA กอน-กัน-ยา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กรกาญจน์ KORNKARN กอน-กาน แสงแห่งทองคำ
กรกานต์ KORNRAKAN กอน-ระ-กาน ผู้เป็นที่รักและรุ่งเรือง
กรจีรัสย์ KORNCHIRAT กอน-จี-รัด ผู้รุ่งเรืองและยั่งยืน
กรฉัตร KORACHAT กอ-ระ-ฉัด ฉัตรที่เรืองรอง
กรชลิต KORNCHALIT กอน-ชะ-ลิต ผู้เจริญรุ่งเรือง
กรชวัล KORACHAWAN กอ-ระ-ชะ-วัน ผู้รุ่งเรืองด้วยรัศมี , มีรัศมีรุ่งเรือง
กรชศา KORNCHASA กอน-ชะ-สา ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี
กรชัย KORNCHAI กอน-ไช ผู้นำชัยชนะ
กรชาดา KORNCHADA กอน-ชา-ดา ให้เกิดความรุ่งเรือง
กรชุดา KORNCHUDA กอน-ชุ-ดา ผู้ให้แสงสว่าง
กรณัฏฐ์ KORRANAT กอ-ระ-นัด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
กรณิกา KORNNIKA กอน-นิ-กา ช่อฟ้า
กรณิช KOTCHANIT กด-ชะ-นิด บริสุทธิ์ดั่งดอกบัว
กรณินทร์ KORANIN กอ-ระ-นิน ผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ
กรณิศ KORANIT กอ-ระ-นิด ผู้มีอำนาจ , ผู้ทำการใหญ่
กรณิสา KORNNISA กอ-นิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ
กรทักษ์ KORATHAK กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ , ทำการคล่องแคล่ว
กรธวัช KORNTHAWAT กอน-ทะ-วัด ผู้สร้างธงชัย
กรธิดา KORNTHIDA กอน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เจริญ
กรนันท์ KORANAN กอ-ระ-นัน รัศมีที่น่ายินดี
กรปพน KORNPAPHON กอน-ปะ-พน มืออันบริสุทธิ์
กรพล KORNPHON กอน-พล มือที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
กรพศ KORRAPHOT กอ-ระ-พด ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
กรพินธุ์ KORAPHIN กอ-ระ-พิน ทับทิม
กรภัทร KORRAPHAT กอ-ระ-พัด ผู้รุ่งเรืองมีเกียรติ
กรภัทร์ KORAPHAT กอ-ระ-พัด การกระทำอันเป็นมลคล
กรภุม KORRAPHUM กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
กรยุพา KORNYUPA กอน-ยุ-พา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กรรกฎ KANKOT กัน-กด ปู
กรรณาภรณ์ KANNAPHORN กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
กรรณิกา KANNIKA กัน-นิ-กา ดอกไม้
กรรณิการ์ KANNIKA กัน-นิ-กา ดอกไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า
กรรภิรมย์ KANPHIROM กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
กรรวี KORNRAWEE กอน-ระ-วี รัศมีแห่งอาทิตย์
กรฤต KORARIT กอ-ระ-ริด สุกสว่างด้วยรัศมี , ลำแสงเจิดจ้า
กรฤต KORRARIT กอ-ระ-ริด สุกสว่างด้วยรัศมี
กรฤทธิ KORARIT กอ-ระ-ริด ผู้มีมือที่มีอำนาจ
กรฤทธิ์ KORARIT กอ-ระ-ริด รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
กรวรรณ KORAWAN กอ-ระ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย KORNWALAI กอน-วะ-ไล กำไลมือ
กรวัฒน์ KORAWAT กอ-ระ-วัด ผู้สร้างความเจริญ
กรวัฒน์ KORRAWAT กอ-ระ-วัด ผู้สร้างความเจริญ
กรวัลลิ์ KORAWAN กอ-ระ-วัน ชื่อเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
กรวิกา KORNWIKA กอน-วิ-กา นกการเวก
กรวิช KORAWIT กอ-ระ-วิด รุ่งเรืองด้วยความรู้
กรวิชิต KORNWICHIT กอน-วิ-ชิด ผู้ชนะ
กรวิภา KORNWIPHA กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กรวิวัฒน์ KORNWIWAT กอน-วิ-วัด ผู้สร้างความเจริญ
กรวิสุทธิ์ KORNWISUT กอน-วิ-สุด รุ่งเรืองบริสุทธิ์
กรวีร์ KORAWEE กอ-ระ-วี ผู้กล้าหาญในการทำงาน
กรวุฒิ KORAWUT กอ-ระ-วุด ผู้สร้างความเจริญงอกงาม
กรวุฒิ KORRAWUT กอ-ระ-วุด ผู้สร้างความเจริญ
กรศุทธิ์ KORASUTH กอ-ระ-สุด ผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์
กรสุดา KORNSUDA กอน-สุ-ดา ลูกสาวผู้เจริญ
กรสุธี KORNSUTHI กอน-สุ-ที นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
กรองกาญจน์ KRONGKARN กรอง-กาน ถักทอด้วยไหมทอง
กรองขวัญ KRONGKWAN กรอง-ขวัน จิตใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
กรองคำ KRONGKHAM กรอง-คำ เรียงร้อยถ้อยคำรจนาบทกวี
กรองมาส KRONGMART กรอง-มาด พระจันทร์ที่ิแสงนวลยองใย
กรองเกียรติ KRONGKIAT กรอง-เกียด เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กรองแก้ว KRONGKAEW กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอยที่มีค่าสูงส่ง
กรัณฑรัตน KARANTARAT กะ-รัน-ทะ-รัด ตลับเพชร
กรัณฑรัตน์ KARANTHARAT กะ-รัน-ทะ-รัด ตลับเพชร
กรัณฑา KARANTHA กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง
กริษฐา KARITTHA กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
กริษฐ์ KARIT กะ-ริด ผู้สร้างสรรค์ นักสร้างสรรค์
กรุณา KARUNA กะ-รุ-นา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
กรเดช KORADET กอ-ระ-เดด ผู้มีอำนาจและเจริญ
กรไชย KORNCHAI กอน-ไช ผู้รุ่งเรืองดียิ่ง
กฤชณัฏฐ์ KRITCHANAT กริด-ชะ-นัด ผู้ปัญญาเฉียบคมดี่งปราชญ์
กฤชณัท KRITCHANAT กริด-ชะ-นัด ผู้มีความรู้เฉียบคม
กฤดาการ KRITDAKAN กริด-ดา-กาน ผู้บารมีอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำไว้
กฤดิชญา KRITCHAYA กริด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้มีเกียรติ
กฤดิชน KRITDICHON กริด-ดิ-ชน ผู้มีความคิดสร้างสรรค์
กฤดิชนก KRITCHANOK กริด-ชะ-นก ผู้มีเกียรติเหมือนพ่อ
กฤดิชนา KRITCHANA กริด-ชะ-นา ผู้มีเกียรติในหมู่คน
กฤดิชัช KRITDICHAT กริด-ดิ-ชัด นักรบผู้มีเกียรติ
กฤดิดนุ KRITDANU กริด-ดะ-นุ ผู้มีเกียรติ
กฤดิทัต KRITDITHAT กริด-ดิ-ทัด ผู้ให้เกียรติ
กฤดิธร KRITDITHORN กริด-ดิ-ทอน ผู้ดำรงเกียรติ
กฤดิธฤต KRITTHARIT กริด-ทะ-ริด ผู้มีเกียรติมั่นคง
กฤดินารี KRITNAREE กริด-นา-รี หญิงสาวผู้มีเกียรติ
กฤดินิธิ KRITNITHI กริด-นิ-ทิ ผู้มีเกียรติมั่นคง
กฤดิพร KRITDIPHON กริด-ดิ-พอน ผู้มีความดีเป็นเกียรติ
กฤดิพรรธน์ KRITDIPHAT กริด-ดิ-พัด ผู้มีความเจริญมีเกียรติ
กฤดิพิชชา KRITPITCHA กริด-พิช-ชา ผู้มีความรู้เป็นเกียรติ
กฤดิภาณ KRITDIPHAN กริด-ดิ-พาน ผู้มีคำพูดที่มีเกียรติ
กฤดิศักย์ KRITDISAK กริด-ดิ-สัก ผู้มีความสามารถและมีเกียรติ
กฤดิโชติ KRIDDICHOT กริด-ดิ-โชด ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง
กฤตกร KRIDTAKORN กริด-ตะ-กอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง
กฤตกานต์ KRIDTAKARN กริด-ตะ-กาน ผู้เป็นที่รัก
กฤตชญา KRIDCHAYA กริด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ในสิ่งที่ทำ
กฤตชยา KRIDCHAYA กริด-ชะ-ยา ผู้ทำให้ได้ชัยชนะ
กฤตชัย KRITTACHAI กริด-ตะ-ชัย กระทำชนะแล้ว
กฤตชาญ KRIDCHARN กริด-ชาน ผู้มีความชำนาญ
กฤตญา KRITTAYA กริด-ตะ-ยา สร้างให้เกิดความรู้
กฤตญาดา KRIDYADA กริด-ยา-ดา ผู้มีความรู้ในสิ่งที่ทำ
กฤตณัท KRIDTANAT กริด-ตะ-นัด ผู้ให้ความรู้
กฤตธรรม KRITTATHAM กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามสมควรแล้ว
กฤตธัช KRITTATHAT กริด-ตะ-ทัด ผู้สร้างธงชัย
กฤตนัย KRITTANAI กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี
กฤตพจน์ KRITTAPHOT กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำ , ผู้เชื่อฟัง
กฤตพชร KRITPHACHARA กริด-พะ-ชะ-ระ ผู้ทำแตาความดีและแข็งแรงดุจเพชร
กฤตพล KRITTAPHON กริด-ตะ-พน ผู้มีพลัง , ผู้เข้มแข็ง
กฤตพันธุ์ KRITTAPHAN กริด-ตะ-พัน ผู้สร้างสรรค์วงศ์วาน
กฤตพัส KRIDTAPHAT กริด-ตะ-พัด ผู้มีอำนาจ
กฤตพิชญ์ KRITTAPHIT กริด-ตะ-พิด ผู้สร้างนักปราชญ์
กฤตพิรุฬห์ KRITPHIRUN กริด-พิ-รุน ผู้เจริญ
กฤตพีร์ KRITTAPHEE กริด-ตะ-พี ผู้มีความเพียรในสิ่งที่กระทำ
กฤตภัค KRITTAPHAK กริด-ตะ-พัก ผู้ทำให้เกิดความเจริญ-ให้โชค
กฤตภัทร KRITTAPHAT กริด-ตะ-พัด ผู้ทำให้มีความเจริญ
กฤตภาส KRITTAPHART กริด-ตะ-พาด ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง-แสงสว่าง
กฤตยศ KRITTAYOT กริด-ตะ-ยด ผู้มีเกียรติ/อำนาจ/ฐานะ
กฤตยา KRITTAYA กริด-ตะ-ยา ผู้มีเกียรติ , ผู้มีเสน่ห์
กฤตยากร KRITTAYAKORN กริด-ตะ-ยา-กอน ผู้สร้างเกียรติ
กฤตยาณัท KRITTAYANAT กริด-ตะ-ยา-นัด ผู้มีความรู้สร้างสรรค์
กฤตยาธร KRITTAYATHON กริด-ตะ-ยา-ทอน ผู้ดำรงเกียรติ
กฤตยาพันธุ์ KRITTAYAPHAN กริด-ตะ-ยา-พัน เผ่าพันธุ์ที่มีเสน่ห์
กฤตยาภัทร KRITTAYAPHAT กริด-ตะ-ยา-พัด ผู้เจริญและมีเกียรติ
กฤตยุทธ KRITAYUT กริด-ตะ-ยุด ผู้มียุทธวิธีในการรบ
กฤตรุจ KRITTARUT กริด-ตะ-รุด ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
กฤตวัฒน์ KRITTAWAT กริด-ตะ-วัด ผู้ทำให้เกิดความเจริญ
กฤตวิทย์ KRITTAWIT กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว , ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตวุฒิ KRITTAWUT กริด-ตะ-วุด ผู้มีภูมิความรู้
กฤตศิลป์ KRITTASIN กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์
กฤตสุธี KRITSUTHI กริด-สุ-ที ทำอย่างปราชญ์
กฤตัชญ์ KRITAT กริ-ตัด ผู้รู้คน , ผู้มีความกตัญญู
กฤติกร KRITTIKORN กริด-ติ-กอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง
กฤติกา KRITTIKA กริด-ติ-กา ชื่อดาวลูกไก่
กฤติการ KRITTIKAN กริด-ติ-กาน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กฤติญา KRITTIYA กริด-ติ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่ทำ
กฤติธี KRIDTHEE กริด-ที ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำ
กฤติน KRITTIN กริด-ติน ฉลาด , คล่องแคล่ว
กฤติมา KRITTIMA กริด-ติ-มา นักปราชญ์
กฤติยากร KRIDTIYAKORN กริด-ติ-ยา-กอน ผู้มีเสน่ห์
กฤติยาภร KRITTIYAPHON กริด-ติ-ยา-พอน ผู้มีเกียรติค้ำจุน
กฤติเดช KRITTIDAT กริด-ติ-เดด ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติเดช KRITTIDET กริด-ติ-เดด ผู้มีความสร้างสรรค์ , ผู้มีอำนาจ
กฤตเมธ KRITTAMET กริด-ตะ-เมด ผู้มีปัญญา
กฤตไชย KRITTACHAI กริด-ตะ-ไช ผู้ทำให้เจริญยิ่ง
กฤศ KRIT กริด สิ่งเล็กๆ
กฤศมน KRITSAMON กริด-สะ-มน ผู้มีใจมั่นคงหนักแน่น
กฤษฎาพร KRITSADAPHON กริด-สะ-ดา-พอน ผู้ทำแต่ความดี
กฤษฎิ์ KRIT กริด ฉลาด
กฤษฎิ์กนิษฐ์ KRITKANIT กริด-กะ-นิด น้องผู้เฉลียวฉลาด
กฤษฎิ์จรูญ KRITJAROON กริด-จะ-รูน เจริญด้วยปัญญา
กฤษฎิ์ฉันทัช KRITCHANTHAT กริด-ฉัน-ทัด ผู้มีความเฉลียวฉลาด
กฤษฎิ์ฐิตา KRITTHITA กริด-ถิ-ตา ผู้ฉลาดและมั่นคง
กฤษฎิ์ณิชา KRITNICHA กริด-นิ-ชา ผู้ฉลาดบริสุทธิ์
กฤษฎิ์ดนัย KRITDANAI กริด-ดะ-ไน น้องชายผู้เฉลียวฉลาด
กฤษฎิ์นารี KRITNARI กริด-นา-รี หญิงสาวผู้เฉลียวฉลาด
กฤษฎิ์บวร KRITBAWON กริด-บะ-วอน ฉลาดล้ำเลิศ
กฤษฎิ์ปวร KRITPAWON กริด-ปะ-วอน ฉลาดยอดเยี่ยม
กฤษฎิ์ลภณ KRITLAPHON กริด-ละ-พน ผู้ฉลาดและมีความสุข
กฤษฎิ์ลภัส KRITLAPHAT กริด-ละ-พัด ผู้ฉลาดและมั่งคั่ง
กฤษฎิ์สรัล KRITSARUN กริด-สะ-รัน ผู้ฉลาดซื่อตรง
กฤษฎิ์หิรัญ KRITHIRUN กริด-หิ-รัน ผู้มั่งคั่งด้วยปัญญา
กฤษฎิ์เชษฐ์ KRITCHET กริด-เชด ผู้ฉลาดยิ่ง
กฤษณนัยน์ KRITSANANAI กริด-สะ-นะ-ไน ผู้มีดวงตาแห่งพระกฤษณะ
กฤษณะ KRITSANA กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ
กฤษณา KRITSANA กริด-สะ-หนา ไม้หอม
กฤษณาพร KRITSANAPHORN กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท
กฤษวรดล KRITWORADON กริด-วอ-ระ-ดน ผู้มีความฉลาดและเจริญ
กลรัตน์ KONLARAT กน-ละ-รัด ผู้ประเสริฐดุจดวงแก้ว
กลวัชร์ KONLAWAT กน-ละ-วัด ดุจดั่งเพชร
กลวิชร KONLAWIT กน-ละ-วิด ดุจดั่งเพชร
กลอยใจ KLOICHAI กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน
กล้ากวี KLAKAWI กล้า-กะ-วี กวีผู้กล้าหาญ
กลิกา KALIKA กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิตา KAWITA กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน
กวินกิตติ์ KAWINKIT กะ-วิน-กิด ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม
กวินทรา KAWINTHA กะ-วิน-ทา จอมกวี , นักปราชญ์หญิงผู้ยิ่งใหญ่
กวินทัต KAWINTHAT กะ-วิน-ทัด ผู้ให้แต่สิ่งที่ดีงาม
กวินทัศน์ KAWINTHAT กะ-วิน-ทัด ผู้เห็นแต่สิ่งดีงาม
กวินธร KAWINTHON กะ-วิน-ทอน ผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีงาม
กวินนาถ KAWINNAT กะ-วิน-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวินรัตน์ KAWINRAT กะ-วิน-รัด ผู้มีความดีประเสริฐสุด
กวินวัชร์ KAWINWAT กะ-วิน-วัด ผู้เป็นดั่งเพชรน้ำงาม
กวินศรณ์ KAWINSORN กะ-วิน-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่ดีงาม
กวินสิทธิ์ KAWINSIT กะ-วิน-สิด ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
กวินอัฑฒ์ KAWIN-AT กะ-วิน-อัด ผู้ร่ำรวยด้วยความดีงาม
กวิยา KAWIYA กะ-วิ-ยา ผู้ฉลาด ,มีปัญญา
กวิสรา KAWISARA กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี , ยอดผู้ฉลาด
กวีกันต์ KAWEEKAN กะ-วี-กัน ผู้มีศิลปะความน่ารัก
กวีกันย์ KAWEEKAN กะ-วี-กัน นักประพันธ์หญิง
กวีกัลย์ KAWEEKAN กะ-วี-กัน นักประพันธ์ผู้มีความสุข
กวีณัฏฐ KAWEENAT กะ-วี-นัด ผู้รู้ในศิลปะ
กวีณัท KAWEENAT กะ-วี-นัด ผู้ให้ความรู้ในศิลปะ
กวีทิพย์ KAWEETHIP กะ-วี-ทิบ ผู้มีความสามารถทางกาพย์กลอน
กวีธรณ์ KAWEETHON กะ-วี-ทอน นักกวีของแผ่นดิน
กวีพร KAWEEPHORN กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีพัชร์ KAWEEPHAT กะ-วี-พัด ผู้มีศิลปะงามดั่งเพชร
กวีพันธุ์ KAWEEPHAN กะ-วี-พัน เผ่าพันธุ์ของผู้มีศิลปะ
กวีภัทร KAWEEPHAT กะ-วี-พัด ผู้มีศิลปะนำความเจิรญ
กวีวรรณ KAWEEWAN กะ-วี-วัน กวี , ผู้งดงาม
กวีวัฒน์ KAWEEWAT กะ-วี-วัด กวีผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
กวีวัธน์ KAWEEWAT กะ-วี-วัด กวีผู้มีความเจริญ
กวีวิทย์ KAWEEWIT กะ-วี-วิด ผู้รู้ในศิลปะ
กษม KASOM กะ-สม อดทน , แผ่นดิน
กษมา KASAMA กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษิดิศ KASIDIT กะ-สิ-ดิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิดิส KASIDIT กะ-สิ-ดิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิรา KASIRA กะ-สิ-รา น้ำนม
กสิณา KASINA กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ
ก้องกิดากร KONGKIDAKORN ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องกิตต์ KONGKIT ก้อง-กิด ผู้มีเกียรติโด่งดัง
ก้องพัฒนะวงศ์ KONGPATTANAWONG ก้อง-พัด-ทะ-นะ-วง สายสกุลของผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความเจริญ
ก้องวัชระวงศ์ KONGWATCHARAWONG ก้อง-วัด-ชะ-ระ-วง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียงเปรียบดั่งอาวุธ
ก้องวิชญ์ KONGWIT ก้อง-วิด เสียงเลื่องลือในความฉลาด
ก้องศักย์ KONGSAK ก้อง-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
ก้องเกียรติ KONGKIAT ก้อง-เกียด มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล
ก้องเดช KONGDET ก้อง-เดด มีอำนาจเป็นที่เลื่องลือ
กอบชนัญ KOBCHANAN กอบ-ชะ-นัน ผู้มีความรู้มาก
กอบชลิต KOBCHALIT กอบ-ชะ-ลิด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
กอบชวาล KOBCHAWAN กอบ-ชะ-วาน ผู้มีความรุ่งเรือง
กอบธนัช KOBTHANAT กอบ-ทะ-นัด ผู้มีทรัพย์
กอบปุญญ KOBPUN กอบ-ปุน ผู้มากด้วยบุญ
กอบพิรุฬห์ KOBPIRUN กอบ-พิ-รุน ผู้มีความเจริญ
กอบยศ KOBYOT กอบ-ยด ผู้มีเกียรติ/อำนาจ/ฐานะ
กอบวริทธิ์ KOBWARIT กอบ-วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
กอบวิวัศน์ KOBWIWAT กอบ-วิ-วิด ผู้เป็นที่รัก
กอบสุข KOBSUK กอบ-สุข ผู้มีความสุข
กอบสุข KOBSUK กอบ-สุก ผู้มีความสุข
กอบโชค KOBCHOK กอบ-โชก ผู้มีลาภ
กะชามาศ KACHAMAT กะ-ชา-มาด ทองที่เกิดในน้ำ , ดอกบัว
กัชชลา KATCHALA กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
กัญจนพร KANCHANAPHON กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ
กัญจนภัส KANCHANAPHAT กัน-จะ-นะ-พัด แสงทอง
กัญจนา KANCHANA กัน-จะ-นา ทองคำ
กัญจนาพร KANCHANAPHON กัน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์
กัญจน์กมล KANKAMON กัน-กะ-มน ผู้มีจิตใจงามดั่งทอง
กัญจน์ชญา KANCHAYA กัน-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทอง
กัญจน์ชลิตา KANCHALITA กัน-ชะ-ลิ-ตา ผู้ที่มีความงดงามดั่งทองคำ
กัญจน์ณัฐชนก KANNATCHANOK กัน-นัด-ชะ-นก นักปราชญ์แห่งทองคำ
กัญจน์ณิชา KANNICHA กัน-นิ-ชา ผู้บริสุทธิ์ดั่งทอง
กัญจน์ติมา KANTIMA กัน-ติ-มา ทอง
กัญจน์นภัสรา KANNAPHATSARA กัน-นะ-พัด-สะ-รา ท้องฟ้าบริสุทธิ์ดุจทองคำ
กัญจน์ภัสร KANPHATSORN กัน-พัด-สอน รัศมีสีทอง
กัญจน์รณพร KANRONNAPHON กัน-รน-นะ-พอน ผู้ที่มีเสียงบริสุทธิ์ดุจทองคำ
กัญจน์รัชต์ KANJARAT กัน-จะ-รัด ผู้มีทรัพย์เงินทอง
กัญจน์วราห์ KANWARA กัน-วะ-รา ผู้ประเสริฐดั่งทอง
กัญจน์วิภา KANWIPHA กัน-วิ-พา งดงามดั่งทอง
กัญจน์วิมล KANWIMON กัน-วิ-มน บริสุทธิ์ดั่งแสงทอง
กัญจน์สิรี KANSIRI กัน-สิ-รี มงคลสีทอง
กัญจน์สุรีย์ KANSUREE กัน-สุ-รี พระอาทิตย์สีทอง
กัญจน์อมร KAN-AMON กัน-อะ-มอน เปรียบประดุจทองที่ยั่งยืน
กัญชพร KANCHAPHON กัน-ชะ-พอน ผู้ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรส KANCHAROT กัน-ชะ-รด น้ำดอกไม้
กัญชลา KANCHALA กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญณัฎฐ์ KANYANAT กัน-ยา-นัด นักปราชญ์หญิง
กัญญดา KANYADA กัน-ยะ-ดา นางผู้เป็นที่รัก
กัญญพัชร KANYAPHAT กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพรช
กัญญภา KANYAPHA กัน-ยะ-พา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญญากร KANYAKORN กัน-ยา-กอน หญิงสาวผู้เจริญ
กัญญาณัฐ KANYANAT กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาณัท KANYANAT กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้มีความรู้
กัญญาทิพย์ KANYATHIP กัน-ยา-ทิบ หญิงสาวที่งามเลิศ
กัญญาพัชร KANYAPHAT กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าประดุจเพชร
กัญญาพัชร์ KANYAPHAT กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้แข็งแกร่ง
กัญญาภรณ์ KANYAPHON กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิงงาม
กัญญาภัค KANYAPHAK กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
กัญญาภัทร KANYAPHAT กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีความเจริญ
กัญญาลภัส KANYALAPHAT กัน-ยา-ละ-พัด หญิงสาวผู้มีโชคลาภ
กัญญาวรัตน์ KANYAWARAT กัน-ยา-วะ-รัด หญิงสาวผู้ประเสริฐสุด
กัญญาวาสน์ KANYAWARD กัน-ยา-วาด หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
กัญญาวีร์ KANYAWEE กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้มีความกล้าหาญ
กัญญ์กนิษฐ์ KANKANIT กัน-กะ-นิด น้องสาวคนเล็ก
กัญญ์กนิษฐ์ KANKANIT กัน-กะ-นิด น้อ
กัญญ์กุลณัช KANKULLANAT กัน-กุน-ละ-นัด หญิงสาวผู้มีความรู้ของตระกูล
กัญญ์ฐญา KANTHAYA กัน-ถะ-ยา หญิงสาวผู้มีความรู้ความมั่นคง
กัญญ์ณณัฐ KANNANAT กัน-นะ-นัด หญิงสาวผู้มีความรู้
กัญญ์ดา KANDA กัน-ดา หญิงงาม
กัญญ์วรา KANWARA กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญฐณา KANTHANA กัน-ถะ-นา หญิงสาวผู้มีความรู้ความมั่นคง
กัญฐวรรธน์ KANTHAWAT กัน-ถะ-วัด ผู้มีความเจริญ
กัญนภัสสรณ์ KANNAPHATSORN กัน-นะ-พัด-สอน หญิงสาวผู้มีแสงสว่างจากฟ้า
กัญวรา KANWARA กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัณฐมณี KANTHAMANEE กัน-ทะ-มะ-นี ของที่รัก
กัณฐมณี KANTAMANEE กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
กัณฐาภรณ์ KANTHAPHORN กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
กัณฐิกา KANTHIKA กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
กัณฑโชค KANTACHOK กัน-ทะ-โชค ว่าด้วยเรื่องโชค, บทหรือตอนที่เกี่ยวกับโชค
กัณฑ์ภัทร KANPHAT กัน-พัด ผู้มีความประเสริฐและเจริญ
กัณฑ์อเนก KAN-ANEK กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์สินนับไม่ถ้วน
กัณณิกา KANNIKA กัน-นิ-กา ช่อฟ้า
กันดิศ KANDIT กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก , กามเทพ
กันตพงษ์ KANTAPHONG กัน-ตะ-พง เผ่าพันธุ์อันเป็นที่รัก
กันตพัฒน์ KANTAPAT กัน-ตะ-พัด มีความน่ารักและความเจริญ
กันตพัฒน์ KANTAPHAT กัน-ตะ-พัด ผู้เป็นที่รักและมีความเจริญ
กันตพิชญ์ KANTAPHIT กัน-ตะ-พิด นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตภณ KANTAPHON กัน-ตะ-พน พูดดี , พูดสิ่งที่น่าพอใจ
กันตยา KANTAYA กัน-ตะ-ยา เป็นสุข , สาวสวย
กันตวรรณ KANTAWAN กัน-ตะ-วัน หญิงผู้มีผิวพรรณน่ารัก
กันตวัฒน์ KANTAWAT กัน-ตะ-วัด ผู้เป็นที่รักและมีความเจริญ
กันตสรรค์ KANTASAN กัน-ตะ-สัน ผู้สร้างสรรค์สิ่งน่ารัก
กันตสิริ KANTASIRI กัน-ตะ-สิ-ริ ผู้เป็นที่รักและเป็นมิ่งขวัญ
กันตา KANTA กัน-ตา เป็นสุข , สาวสวย
กันตาภา KANTAPA กัน-ตะ-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ , รัศมีงาม
กันติกร KANTIKORN กัน-ติ-กอน ที่ให้ความสุข
กันติชน KANTICHON กัน-ติ-ชน ผู้เป็นที่รัก
กันติชา KANTICHA กัน-ติ-ชา ก่อให้เกิดความรัก
กันตินันท์ KANTINAN กัน-ติ-นัน ผู้มีความรักความยินดี
กันตินันท์ KANTINAN กัน-ติ-นัน ผู้ยินดีในความรัก
กันติพจน์ KANTIPHOT กัน-ติ-พด คำพูดที่สร้างสรรค์
กันติพัส KANTIPAT กัน-ติ-พัด ผู้มีอำนาจและเป็นที่รัก
กันติรัตน์ KANTIRAT กัน-ติ-รัด มีความรักอันประเสริฐสุด
กันติวิชญ์ KANTIWIT กัน-ติ-วิด ผู้ไฝ่รู้
กันติศา KANTISA กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
กันติไชน KANTICHAI กัน-ติ-ไช ผู้เป็นที่รักยิ่ง
กันต์ KAN กัน น่ารัก , น่าพึงใจ
กันต์กนิษฐ์ KANKANIT กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กรณ์ KANKORN กัน-กอน ผู้มีความน่ารัก
กันต์กวี KANKAWEE กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
กันต์ชยุต KANCHAYUT กัน-ชะ-ยุด ผู้รุ่งเรืองและน่ารัก
กันต์ดนย์ KANDON กัน-ดน ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ดนัย KANDANAI กัน-ดะ-ไน ลูกชายผู้น่ารัก
กันต์ธีระ KANTHEERA กัน-ที-ระ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันต์พัชร KANPHAT กัน-พัด น่ารักดั่งเพชร
กันต์พัศ KANPHAT กัน-พัด ผู้มีอำนาจและเป็นที่รัก
กันต์ภวัต KANPHAWAT กัน-พะ-วัด ผู้มีความเจริญและน่ารัก
กันต์ภัทร์ KANPHAT กัน-พัด ผู้มีความดีทีน่ารัก
กันต์รพี KANRAPHEE กัน-ระ-พี เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์
กันต์ฤทัย KANRUETHAI กัน-รึ-ไย ผู้มีจิตใจงามน่ารัก
กันต์สิริ KANSIRI กัน-สิ-หริ ผู้เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
กันต์สิรี KANSIREE กัน-สิ-รี ผู้เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
กันต์สุด KANSUT กัน-สุด ลูกชายผู้เป็นที่รัก
กันต์หทัย KANHATHAI กัน-หะ-ไท หญิงผู้มีจิตใจน่ารัก
กันยกร KANYAKORN กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์
กันยภา KANYAPHA กัน-ยะ-พา หญิงสาวผู้เจริญ
กันยากร KANYAKORN กัน-ยา-กอน หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กันยาพร KANYAPHON กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริฐ
กันยามาส KANYAMART กัน-ยา-มาด ผู้เกิดในเดือนกันยายน
กันยารัตน์ KANYARAT กัน-ยา-รัด นางแก้ว
กันยาวีร์ KANYAWEE กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กันย์จีรา KANCHIRA กัน-จี-รา หญิงสาวผู้มีอายุยืนยาว
กันย์ทิพา KANTIPHA กัน-ทิ-พา หญิงสาวผู้ดีเลิศ
กันย์นุดี KANNUDEE กัน-นุ-ดี หญิงสาวผู้มีคุณค่าควรยกย่อง
กันย์พิมล KANPHIMON กัน-พิ-มน หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
กันย์ฤดี KANRUEDEE กัน-รึ-ดี หญิงสาวผู้มีความสุข
กันย์ลภัส KANLAPHAT กัน-ละ-พัด หญิงสาวผู้มีทรัพย์
กัมลาศ KAMMALART กำ-มะ-ลาด พระพรหม
กัลชนา KANCHANA กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
กัลปพฤกษ์ KANLAPAPHRUK กัน-ละ-ปะ-พรึก ต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลสำเร็จตามความปรารถนา
กัลยกร KANYAKORN กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล , สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยกฤต KANYAKRIT กัน-ยะ-กริด โชคดี , มีคุณธรรม
กัลยณัฎฐ์ KANYANAT กัน-ยะ-นัด นักปราชญ์ผู้มีความสุข
กัลยดา KANYADA กัน-ยะ-ดา ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
กัลยนิษฐ์ KANYANIT กัน-ยะ-นิด ผู้มีความสุขความมั่นคง
กัลยพัทธ์ KANYAPHAT กัน-ยะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
กัลยภร KANYAPHON กัน-ยะ-พอน ผู้มีความสุขมีผู้ค้ำจุน
กัลยรัตน์ KANYARAT กัน-ยะ-รัด ผู้มีรัตนะอันเป็นมงคล
กัลยวรรธน์ KANYAWAT กัน-ยะ-วัด ผู้มีความสุขความเจริญ
กัลยวรรธน์ KANYAWAT กัน-ยะ-วัด ผู้เจริญด้วยสิริมงคล
กัลยวีร์ KANYAWEE กัน-ยะ-วี ผู้มีความสุขและกล้าหาญ
กัลยาณี KANLAYANEE กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม
กัลยาทิพย์ KANLAYATHIP กัน-ละ-ยา-ทิบ หญิงผู้งามเลิศ
กัลยานิษฐ์ KANLAYANIT กัน-ละ-ยา-นิด หญิงที่งามและมั่นคง
กัลยานี KANLAYANEE กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงดงาม
กัลยาภัสร์ KANLAYAPHAT กัน-ละ-ยา-พัด หญิงที่งามและเจริญ
กัลยารวิศ KANLAYARAWIT กัน-ละ-ยา-ระ-วิด หญิงที่งามและเป็นใหญ่
กัลยารัตน์ KANLAYARAT กัน-ละ-ยา-รัด หญิงที่งามและประเสริฐสุด
กัลยาวัชร์ KANLAYAWAT กัน-ละ-ยา-วัด หญิงที่งามดั่งเพชร
กัลยาวีร์ KANLAYAWEE กัน-ละ-ยา-วี หญิงที่งามและกล้าหาญ
กัลย์กมล KANKAMON กัน-กะ-มน ผู้มีใจเป็นสุข , ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ
กัลย์ชนา KANCHANA กัน-ชะ-นา คนที่มีความสุข
กัลย์ชนิต KANCHANIT กัน-ชะ-นิด ให้เกิดความสุข
กัลย์ฐิตา KANTHITA กัน-ทิ-ตา ผู้มีเป็นสุขความมั่นคง
กัลย์ทิพา KANTIPHA กัน-ทิ-พา มีความสุขดีเลิศ
กัลย์ฤทัย KANRUETHAI กัน-รึ-ไท ผู้มีความสุขใจ
กัลย์ลภัส KANLAPHAT กัน-ละ-พัด ผู้มีความสามารถและมีลาภ
กัลย์วสุ KANWASU กัน-วะ-สุ ผู้มีความสุขมีทรัพย์
กัลย์วิภา KANWIPHA กัน-วิ-พา ผู้มีความสุขความงดงาม
กัลย์หทัย KANHATHAI กัน-หะ-ไท ผู้มีความสุขใจ
กาจพล KARTPHON กาด-พน ผู้มีพลังกล้าแข็ง
กาญจนรัตน์ KANCHANARAT กาน-จะ-นะ-รัด ประเสริฐดั่งทอง
กาญจนรัตน์ KARNCHANARAT กาน-จะ-นะ-รัด ผู้มีทองเป็นรัตนะ
กาญจนรัศมิ์ KARNCHANARAT กาน-จะ-นะ-รัด รัศมีสีทอง
กาญจนาภร KARNCHANAPHON กาน-จะ-นา-พอน ผู้มีที่พึ่งพาดั่งทอง
กาญจนาภา KARNCHANAPHA กาน-จะ-นา-พา รัศมีทอง
กาญจนาวดี KARNCHANAWADEE กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรแก่การยกย่อง
กาญจนี KARNCHANEE กาน-จะ-นี ทอง
กาญจน์ชวาล KARNCHAWARN กาน-ชะ-วาน ผู้รุ่งเรืองดั่งแสงทอง
กาญจน์ชิตา KARNCHITA กาน-ชิ-ตา ผู้มีชัยชนะดั่งแสงทอง
กาญจน์บดี KARNBORDEE กาน-บอ-ดี ผู้ครอบครองทอง
กาญจน์ปพน KARNPAPHON กาน-ปะ-พน ผู้บริสุทธิ์ดั่งทอง
กาญจน์ปพิชญ์ KARNPAPIT กาน-ปะ-พิด หญิงอันเป็นที่รัก
กาญจน์ปวีร์ KARNPAWEE กาน-ปะ-วี ผู้มีความกล้าหาญดั่งแสงทอง
กาญจน์พศ KARNPHOT กาน-พด มีความกล้าดั่งแสงทอง
กาญจน์พิชญา KARNPHITCHAYA กาน-พิด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องทอง
กานดา KARNDA กาน-ดา หญิงผู้เป็นที่รัก
กานดาวดี KARNDAWADEE กาน-ดา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
กานดิษ KARNDIT กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก , กามเทพ
กานตพงศ์ KARNTAPHONG กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กานติณัฏฐ KANTINAT กาน-ติ-นัด ผู้เป็นที่รักของปราชญ์
กานติพัชญ์ KANTIPHAT กาน-ติ-พัด ผู้เป็นที่รักของผู้มีความรู้
กานติพัทธ์ KANTIPHAT กาน-ติ-พัด ผู้ผูกพันด้วยความรัก
กานติภัค KANTIPHAK กาน-ติ-พัค ผู้เป็นที่รักที่งดงาม
กานติมน KARNTIMON กาน-ติ-มน ผู้มีจิตใจน่ารัก
กานติมา KARNTIMA กาน-ติ-มา หญิงที่มีความงาม น่ารัก
กานติศา KARNTISA กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก , ยอดแห่งความรัก
กานติสุข KANTISUK กาน-ติ-สุก เปี่ยมด้วยความสุข
กานต์ KARN กาน น่ารัก , น่าพึงใจ
กานต์ชนิต KARNCHANIT กาน-ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิดสิ่งอันเป็นที่รัก , ผู้บันดาลสิ่งที่ปรารถนา
กานต์ดนย์ KARNDON กาน-ดน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
กานต์ธิดามาศ KANTHITAMAT กาน-ทิ-ดา-มาด หญิงผู้เป็นที่รัก
กานต์นภัส KARNNAPHAT กาน-นะ-พัด เป็นที่รักที่สูงส่ง
กานต์ผกามาศ KARNPAKAMAT กาน-ผะ-กา-มาด ผู้เป็นที่รักและงดงามดุจดอกไม้ทอง
กานต์พงศ์ KARNPHONG กาน-พง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
กานต์พนธ์ KARNPHON กาน-พน ผู้พันด้วยรัก
กานต์พิชชา KARNPHITCHA กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์พิมล KARNPHIMON กาน-พิ-มน ผู้มีความรักอันบริสุทธิ์
กานต์มณี KARNMANEE กาน-มะ-นี ผู้เป็นที่รักดั่งแก้วมณี
กานต์มณี KARNMANEE กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก , แก้วงาม
กานต์ยุพน KARNYUPHON กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี KARNRAWEE กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก , ผู้บันดาลสิ่งที่ปรารถนา
กานต์ศักดิ์ KARNSAK กาน-สัก เป็นที่รักของผู้มีอำนาจ
กานต์สินี KARNSINEE กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิรี KARNSIREE กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก , งามน่ารัก
กานต์สุภา KARNSUPA กาน-สุ-พา เป็นที่รักแห่งความดีงาม
กายทิพย์ KAITHIP กาย-ทิบ ผู้วิเศษ
การณิก KARANICK กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
การติมา KARNTIMA กาน-ติ-มา งาม , น่ารัก
การัณยภาส KARANYAPHART กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
การิน KARIN กา-ริน ผู้สร้าง , ผู้กระทำ
กาลัญญู KALANYOO กา-ลัน-ยู ผู้รู้กาลเวลา
กำพร KAMPHON กำ-พอน ผู้มีความเป็นเลิศ , มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
กิ่งดาว KINGDAO กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว
กิ่งฟ้า KINGFAH กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์
กิ่งเพชร KINGPHET กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม
กิจจาพร KITJAPHORN กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิจพร KITPORN กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิดาการ KIDAKARN กิ-ดา-กาน เสียงสรรเสริญ
กิตตภพ KITTAPHOP กิด-ตะ-พบ ผู้มีเกียรติ
กิตติกร KITTIKORN กิด-ติ-กอน มีชื่อเสียงรุ่งเรือง
กิตติกวิน KITTIKAWIN กิด-ติ-กะ-วิน ผู้มีความดีควรแก่การสรรเสริญ
กิตติขจร KITKHAJORN กิด-ติ-จอน ผู้มีเกียรติเลื่องลือ
กิตติคม KITTIKOM กิด-ติ-คม ยกย่องให้เกียรติ
กิตติชนม์ KITTICHON กิด-ติ-ชน ผู้มีเกียรติ
กิตติญา KITTIYA กิด-ติ-ยา ยกย่องให้เป็นผู้รู้
กิตติณัฏฐ์ KITTINAT กิด-ติ-นัด นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
กิตติทัต KITTITHAT กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ , ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธนเศรษฐ์ KITTITHANASET กิด-ติ-ทะ-นะ-เสด ผู้ที่มีความยินดีในทรัพย์
กิตติธร KITTITHON กิด-ติ-ทอน ผู้ทรงเกียรติ
กิตติธรา KITTITHARA กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติพงศ์ KITTIPHONG กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติพัชญ์ KITTIPHAT กิด-ติ-พัด ผู้มีเกียรติและมีความรู้ที่อยู่ในกรอบ
กิตติพัฒน์ KITTIPHAT กิด-ติ-พัด ผู้มีเกียรติและเจริญ
กิตติพันธุ์ KITTIPHAN กิด-ติ-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีเกียรติ
กิตติพันธ์ KITTIPHAN กิด-ติ-พัน ผูกพันด้วยเกียรติ
กิตติพิชญ์ KITTIPHIT กิด-ติ-พิด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ KITTIPHON กิด-ติ-พน ผู้มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ KITTIPHOP กิด-ติ-พบ ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กิตติภร KITTIPHON กิด-ติ-พอน ผู้มีเกียรติค้ำจุน
กิตติภัค KITTIPHAK กิด-ติ-พัก ผู้มีเกียรติเลื่องลือ
กิตติภัทรดล KITTIPHATTHARADON กิด-ติ-พัด-ทะ-ระ-ดน ผู้ที่เป็นที่รักและมีเกียรติ
กิตติภูมิฐ์ KITTIPHUM กิด-ติ-พูม แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยทรัพย์สิน
กิตติมา KITTIMA กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ
กิตติยุธเรศ KITTIYUDTHARET กิด-ติ-ยุด-ทะ-เรด ผู้ที่มีความยินดีในชัยชนะ
กิตติรัฐ KITTIRAT กิด-ติ-รัด ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กิตติรัตน์ KITTIRAT กิด-ติ-รัด ผู้มีเกียรติประเสริฐสุด
กิตติรันดร์ KITTIRAN กิด-ติ-รัน ผู้ที่มีผู้สรรเสริญตลอดไป ชั่วนิรันดร์
กิตติวราพัฒน์ KITTIWARAPHAT กิด-ติ-วะ-รา-พัด ผู้ที่มีความยินดีในความเจริญ
กิตติวรารัตน์ KITTIWARARAT กิด-ติ-วะ-รา-รัด ผู้ที่มีความสุขในอัญมณีที่เจริญ
กิตติวัฒน์ KITTIWAT กิด-ติ-วัด ผู้เจริญด้วยเกียรติ
กิตติวินท์ KITTIWIN กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ , ผู้มีเกียรติ
กิตติวีร์ KITTIWEE กิด-ติ-วี มีเกียรติยศกล้าหาญ
กิตติศักดิ์ KITTISAK กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนวจและความสามารถ
กิตติเชษฐ์ KITTICHET กิด-ติ-เชด เป็นพี่ชายที่ควรสรรเสริญ
กิตติเดช KITTIDET กิด-ติ-เดด ผู้มีอำนาจและเกียรติ
กิตติเศรษฐ์ KITTISET กิด-ติ-เสด ผู้ประเสริฐมีเกียรติ
กิตติ์ดนัย KITDANAI กิด-ดะ-ไน ลูกชายผู้น่าสรรเสริญ
กิตติ์พิพัฒน์ KITPIPHAT กิด-พิ-พัด มีเกีรียติร์มีชื่อเสียงมีความเจริญยิ่ง
กิตติ์รัฐ KITTARAT กิด-ตะ-รัด ผู้มีเกียรติของบ้านเมือง
กิตติ์ลภัส KITLAPHAT กิด-ละ-พัด ผู้มีเกียรติ/ฐานะ
กิตติ์วิมล KITWIMON กิด-วิ-มน มีเกียรติที่งดงาม
กิตติ์ศิลา KITSILA กิด-สิ-ลา ผู้แข็งแกร่งที่รุ่งเรือง
กิตยาภรณ์ KITYAPHON กิด-ยา-พอน ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ
กิติ์สิริรัตน์ KITSIRIRAT กิด-สิ-ริ-รัด ผู้มีเกียรติและศรีดั่งแก้ว
กิรณา KIRANA กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
กิริฎา KIRIDA กิ-ริ-ดา มงกุฎ
กีรณา KEERANA กี-ระ-นา ผู้รัศมีเรืองรอง
กีรดิต KEERATIDIT กี-ระ-ดิด ผู้มีเกียรติ
กีรติ KEERATI กี-ระ-ติ ผู้มีชื่อเสียง
กีรติกร KEERATIKORN กี-ระ-ติ-กอน ผู้มีเกียรติและเจริญ
กีรติกัญญ์ KEERATIKAN กริด-ติ-กัน หญิงสาวผู้มีเกียรติ
กีรติกันต์ KEERATIKAN กี-ระ-ติ-กัน ผู้มีเกียรติและน่ารัก
กีรติกา KEERATIKA กี-ระ-ติ-กา ผู้มีชื่อเสียง
กีรติกาญจน์ KEERATIKARN กี-ระ-ติ-กาน ผู้มีเกียรติดั่งทอง
กีรติญา KEERATIYA กี-ระ-ติ-ยา ผู้มีความรู้และมีเกียรติ
กีรติณัฏฐ์ KEERATINAT กี-ระ-ติ-นัด นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
กีรติธรณ์ KEERATITHORN กี-ระ-ติ-ทอน ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กีรตินิษฐ์ KEERATINIT กี-ระ-ติ-นิด ผู้มีเกียรติอันมั่นคง
กีรติพงศ์ KEERATIPONG กี-ระ-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ
กีรติพัชร์ KEERATIPHAT กี-ระ-ติ-พัด มีเกียรติงามดั่งเพชร
กีรติพัทธ์ KEERATIPHAT กี-ระ-ติ-พัด ผูกพันด้วยเกียรติ
กีรติพันธุ์ KEERATIPHAN กี-ระ-ติ-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีเกียรติ
กีรติภร KEERATIPHON กี-ระ-ติ-พอน ผู้มีเกียรติค้ำจุน
กีรติรัชต์ KEERATIRAT กี-ระ-ติ-รัด ผู้มีเงินมีเกียรติ
กีรติรัฐ KEERATIRAT กี-ระ-ติ-รัด ผู้มีเกียรติในแว่นแคว้น
กีรติวีร์ KEERATIWEE กี-ระ-ติ-วี ผู้มีเกียรติที่กล้าหาญ
กีรติศักดิ์ KEERATISAK กี-ระ-ติ-สัก ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
กีริน KEERIN กี-ริน ผู้สรรเสริญ
กุฎาธาร KUDATHARN กุ-ดา-ทาน ยอดเขาสูง
กุณฑล KUNTHON กุน-ทน ตุ้มหู
กุณฑิกา KUNTHIKA กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ
กุณที KUNTHI กุน-ที แม่น้ำสายเล็กๆ
กุลกนก KUNKANOK กุน-กะ-หนก เป็นดั่งทองของวงศ์ตระกูล
กุลกวิน KULKAWIN กุน-กะ-วิน ตระกูลที่ดีงาม
กุลกัญญา KUNKANYA กุน-กัน-ยา สาวน้อยผู้มีตระกูล
กุลกัลยา KULKANYA กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลกานดา KUNKANDA กุน-กาน-ดา หญิงผู้เป็นที่รักของคนในตระกูล
กุลกำจร KUNKAMCHON กุน-กัม-จอน ตระกูลที่รุ่งเรืองแผ่ไพศาล
กุลกิตติ์ KUNLAKIT กุน-ละ-กิด เป็นชื่อเสียงแห่งวงศ์ตระกูล
กุลขจร KUNKHACHON กุน-ขะ-จอน วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กุลจิรา KUNCHILA กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง , ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลฉัตร KUNLACHAT กุน-ละ-ฉัด ผู้เป็นดั่งร่มฉัตรของวงศ์ตระกูล
กุลชญา KUNCHAYA กุน-ชะ-ยา วงศ์ตระกูลเป็นผู้รู้
กุลชา KULLACHA กุน-ละ-ชา มีสกุลดี
กุลญาดา KUNYADA กุน-ยา-ดา หญิงผู้มีความรู้ของวงศ์ตระกูล
กุลฑีรา KUNTHEERA กุน-ที-รา หญิงผู้มีอำนาจ เข้มแข็ง
กุลณดา KUNNADA กุน-นะ-ดา หญิงฉลาดของวงศ์ตระกูล
กุลณวร KUNNAWORN กุน-นะ-วอน ตระกูลที่มีความรู้และประเสิรฐ
กุลณสร KUNNASORN กุน-นะ-สอน วงศ์ตระกูลที่มีความรู้ดียิ่ง
กุลณัช KUNLANAT กุน-ละ-นัด ตระกูลผู้มีความรู้
กุลณัฏฐ์ KUNLANAT กุน-ละ-นัด วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
กุลณิช KUNLANIT กุน-ละ-นิด วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์ไร้มลทิน
กุลดา KUNLADA กุน-ละ-ดา หญิงงามของวงศ์ตระกูล
กุลทรัพย์ KUNLASUP กุน-ละ-ซับ วงศ์ตระกูลที่ร่ำรวยทรัพย์
กุลธนันท์ KUNTHANAN กุน-ทะ-นัน วงศ์ตระกูลที่มั่งคั่ง
กุลธร KUNLATHORN กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงวงศ์สกุล , ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธวัช KUNTHAWAT กุน-ทะ-วัด เป็นธงชัยแห่งวงศ์ตระกูล
กุลธวัช KUNTHAWAT กุน-ทะ-วัด วงศ์ตระกูลที่โดดเด่น
กุลธาดา KUNTHADA กุน-ทา-ดา ผู้สืบสกุล
กุลธิรัตน์ KUNTHIRAT กุน-ทิ-รัด วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐสุด
กุลนรี KUNNAREE กุน-นะ-รี ผู้เป็นหญิงงามของตระกูล
กุลนันท์ KUNLANAN กุน-ละ-นัน ผู้เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถ KUNLANART กุน-ละ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งแห่งสกุลวงศ์
กุลนิดา KUNNIDA กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล , ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา KUNNIPHA กุน-นิ-พา ผู้เป็นแสงสว่างแห่งสกุล
กุลนิษฐ์ KUNLANID กุน-ละ-นิด ผู้นำความสำเร็จ ความดีงามให้วงศ์สกุล
กุลประภัสสร์ KUNPRAPHAT กุน-ประ-พัด วงศ์ตระกูลที่งามบริสุทธิ์
กุลปรียา KUNPREEYA กุน-ปรี-ยา เป็นที่รักของวงศ์สกุล
กุลปาลี KUNPALEE กุน-ปา-ลี ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
กุลพธู KUNPHATHU กุน-พะ-ทู หญิงผู้มีสกุล
กุลพร KUNLAPHON กุน-ละ-พอน ตระกูลที่ทำแต่ความดี
กุลพรภัสร์ KUNPHONPHAT กุน-พอน-พัด ผู้นำความรุ่งเรืองมาสู่วงศ์ตระกูล
กุลพัชร KULLAPHAT กุน-ละ-พัด เพรชประจำตระกูล
กุลพิสิฐ KUNPISIT กุน-พิ-สิด วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
กุลพิเชษฐ์ KUNPHICHET กุน-พิ-เชด ผู้สร้างตระกูลให้ดีงาม
กุลภรณ์ KULLAPHORN กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลภัทรา KUNPHATTRA กุน-พัด-ทรา วงศ์ตระกูลที่ดีงาม
กุลภัสสร์ KUNLAPHAT กุน-ละ-พัด วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
กุลภัสสร์ KUNLAPHAT กุน-ละ-พัด แสงสว่างแห่งวงศ์ตระกูล
กุลภา KULLAPHA กุน-ละ-พา วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
กุลยา KULLAYA กุน-ละ-ยา หญิงผู้มีชาติตระกูลที่ดี
กุลรดา KULRADA กุน-ระ-ดา ผู้นำความยินดีมาสู่ตระกูล
กุลรดี KUNRADEE กุน-ระ-ดี ผู้นำความสุขมาสู่ของวงศ์ตระกูล
กุลรภัส KUNRAPHAT กุน-ละ-พัด ผู้นำความรุ่งเรืองมาสู่วงศ์ตระกูล
กุลรัตน์ KUNLARAT กุน-ละ-รัด รัตนะแห่งวงศ์สกุล
กุลรัศมิ์ KUNLARAT กุน-ละ-รัด ผู้เป็นรัศมีของวงศ์ตระกูล
กุลริศา KUNRISA กุน-ริ-สา ผู้นำความสุขมาสู่ของวงศ์ตระกูล
กุลวาสน์ KUNLAWARD กุน-ละ-วาด ผู้มีบุญบารมีของวงศ์ตระกูล
กุลวิวัฒน์ KULWIWAT กุน-วิ-วัด วงศ์ตระกูลที่เจริญยิ่ง
กุลอธิป KUN-A-THIP กุน-อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลอยุทธิ์ KUN-A-YUT กุน-อะ-ยุด ตระกูลผู้ไม่เคยพ่ายแพ้
กุลินธร KULINTHORN กุ-ลิน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา KULITSARA กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลเมธ KUNRAMET กุน-ละ-เมด วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
กุลโรจน์ KUNLAROT กุน-ละ-โรด ผู้นำความรุ่งโรจน์มาสู่วงศ์ตระกูล
กุลโรจน์ KUNLAROD กุน-ละ-โรด วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
กุศลิน KUSALIN กุ-สะ-ริน อยู่อย่างสุขสบายปลอดภัย
กุสุม KUSUM กุ-สุม ดอกไม้
กุสุมา KUSUMA กุ-สุ-มา ดอกไม้
กุสุมาลย์ KUSUMARN กุ-สุ-มาน ดอกไม้

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ