ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 90 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ค'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
คคนางค์ KAKANANG คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คคนานต์ KHAKHANARN คะ-คะ-นาน ท้องฟ้า
คงกช KHONGKOT คง-กด ดอกบัวที่ไม่เหี่ยว
คชรัตน์ KHOTCHARAT คค-ชะ-รัด ช้างแก้ว
คชารี KACHAREE คะ-ชา-รี สิงห์โต
คณนันท์ KHANANAN คะ-นะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของหมู่คณะ
คณนาถ KANANART คะ-นะ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณพร KHANAPHON คะ-นะ-พอน ผู้มีพรรคพวกดี
คณพศ KHANAPHOT คะ-นะ-พด ผู้มีอำนวจในหมู่คณะ
คณพิชญ์ KANAPHIT คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่
คณภรณ์ KANAPHORN คะ-นะ-พอน ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณยศ KHANAYOT คะ-นะ-ยด ผู้มีเกียรติ/อำนาจในหมู่คณะ
คณัสนันท์ KHANATSANAN คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของหมู่คณะ
คณาคำ KHANAKHAM คะ-นา-คำ ผู้มีมากมายถ้อยคำ
คณาณัท KHANANAT คะ-นา-นัด ผู้มากด้วยความรู้
คณาธิป KHANATHIP คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นผู้นำ
คณาภัทร KHANAPHAT คะ-นา-พัด ผู้เจริญยิ่ง
คณาวุฒิ KHANAWUT คะ-นา-วุด ผู้มีความรอบรู้มาก
คณิฏฐา KANITTHA คะ-นิด-ถา ยืนหยัดด้วยคณะ
คณิตกุล KHANITKUN คะ-นิด-กุน การนับญาติ
คณิตตา KHANITTA คะ-นิด-ตา การนับคำนวน
คณินทรา KHANINTHRA คะ-นิน-ทรา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณินธรณ์ KHANINTHON คะ-นิน-ทอน ผู้เกิดในแผ่นดินเดียวกัน
คณิศ KHANIT คะ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิศร KHANISORN คะ-นิ-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คติยา KHATIYA คะ-ติ-ยา ผู้เป็นแบบอย่าง
คนึงจิตต์ KHANUENGCHIT คะ-นึง-จิด ผู้ทำให้ผู้อื่นมีใจคิดถึง
คนึงทิพย์ KHANUENGTHIP คะ-นึง-ทิบ ผู้รอบคอบ
คนึงนิจ KHANUENGNIT คะ-นึง-นิด คิดถึงเสมอ
คนึงนิตย์ KHANUENGNIT คะ-นึง-นิด ผู้ทำให้ผู้อื่นคิดถึงเสมอ
คนึงรัตน์ KHANUENGRAT คะ-นึง-รัด คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงาม
ครรชิต KHANCHIT คัน-ชิด เสียงกึกก้องเอิกเกริก
ครองขวัญ KHRONGKHWAN ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
ครองพร KRONGPHORN ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
ครองรัก KRONGRAK ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองสิน KHRONGSIN ครอง-สิน ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ
ครองสุข KRONGSUK ครอง-สุก ผู้รักษาไว้ซึ่งความสุข
ครองเดช KHRONGDET ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ได้ตลอดไป
ครองใจ KRONGJAI ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
คริมา KARIMA คะ-ริ-มา ผู้ที่น่านับถือ
คริษฐา KARITTHA คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คฤหัสถ์ KHARUEHAT คะ-รึ-หัด ผู้ครองเรือน
คฤหาสน์ KHARUEHART คะ-รึ-หาด บ้านหลังใหญ่
คลังพลอย KHLANGPLOY คลัง-พลอย ที่เก็บพลอยจำนวนมาก
คลังเพชร KHLANGPHET คลัง-เพ็ด ที่เก็บเพชรจำนวนมาก
คหัฐ KHAHAT คะ-หัด ผู้ครองเรือน
คัคนางค์ KHAKKHANANG คัก-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัคนินท์ KHAKKHANIN คัก-คะ-นิน ยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า
คัดเนศวร์ KHAKKHANET คัก-คะ-เนด เจ้าแห่งท้องฟ้า
คัทลียา KHATTHALEEYA คัด-ทะ-ลี-ยา ชื่อกล้วยไม้งามซึ่งเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้
คันธนีรา KANTHANEERA คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
คันธมน KANTHAMON คัน-ทะ-มน ผู้มีจิตใจดี
คันธมาทน์ KANTHAMART คัน-ทะ-มาด ภูเขาผาหอง
คันธรส KANTHAROT คัน-ทะ-รด น้ำหอม
คันธวัลย์ KHANTHAWAN คัน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คันธารัตน์ KANTHARAT คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
คามภีร์ KHARMPHEE คาม-พี ลึกซึ้ง
คารม KHAROM คา-รม คำพูดที่แหลมคม
คำคม KHAMKHOM คำ-คม ถ้อยคำที่แหลมคม
คำมั่น KHAMMAN คำ-มั่น คำสัญญา
คำรณ KHAMRON คำ-รน น้ำเสียงของผู้มีอำนาจ
คีตกานท์ KHEETAKARN คี-ตะ-กาน บทกลอนที่ขับร้อง
คีรวัน KEERAWAN คี-ระ-วัน ชื่อพระอินทร์
คีรีบูน KHEEREEBOON คี-รี-บูน ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีเสียงร้องไพเราะมาก
คุณกร KUNAKORN คุ-นะ-กอน ผู้ทำแต่ความดี
คุณกาญจน์ KUNAKARN คุ-นะ-กาน ทองเนื้อดี
คุณนาม KHUNNANAM คุน-นะ-นาม ชื่อที่ตั้งโดยถือเอาความดีเป็นหลัก
คุณพันธุ์ KUNAPHAN คุ-นะ-พัน เผ่าพันธุ์มีคุณธรรม
คุณภร KUNAPHON คุ-นะ-พอน ผู้มีคุณธรรมค้ำจุน
คุณภัทร KUNAPHAT คุ-นะ-พัด ผู้เจริญด้วยความดี
คุณวรรธน์ KUNAWAT คุ-นะ-วัด เจริญด้วยความดี
คุณวัลคุ์ KUNAWAN คุ-นะ-วัน งดงามด้วยคุณธรรม
คุณวีร์ KUNAWEE คุ-นะ-วี ผู้กล้าผู้มีคุณธรรม
คุณศักดิ์ KUNASAK คุ-นะ-สัก ผู้มีคุณธรรมมีอำนาจ
คุณัญญา KUNANYA คุ-นัน-ยา ผู้รู้ความดี , ผู้รู้คุณธรรม
คุณานันท์ KUNANAN คุ-นา-นัน ผู้มีคุณความดีมากมาย
คุณาวุธ KHUNAWUT คุ-นา-วุด ผู้มีความดีเป็นอาวุธ
คุปตมน KHUPTAMON คุบ-ตะ-มน ผู้ดูแลจิตใจ
คุปตรัช KHUPTARAT คุบ-ตะ-รัด ผู้ปกป้องให้เป็นใหญ่
คุปตวรรธน์ KHUPTAWAT คุบ-ตะ-วัด ผู้ปกป้องให้เจริญ
คุปต์ KHUP คุบ ผู้ปกป้อง , ผู้คุ้มครอง
คุปต์ชนนท์ KHUPCHANON คุบ-ชะ-นน ผู้ยินดีจะปกป้อง
คุปต์ชนันท์ KHUPCHANAN คุบ-ชะ-นัน ผู้ยินดีที่จะคุ้มครอง
คุปต์ธนัฐ KHUPTHANAT คุบ-ทะ-นัด ผู้ปกป้องให้ร่ำรวยมั่นคง
คุปต์อนันต์ KHUP-A-NAN คุบ-อะ-นัน ผู้ปกป้องให้ดีเยี่ยม
คุปต์ไชยันต์ KHUPCHAIYAN คุบ-ไช-ยัน ผู้ปกป้องให้เจริญยิ่ง
คุ้มขวัญ KHUMKWAN คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
คุ้มแก้ว KHUMKAEW คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
คูณวิช KHUNNAWIT คููน-นะ-วิด ผู้มีวิชายิ่ง
คู่บุญ KHUBUN คู่-บุญ ผู้ร่วมสร้างบุญบารมีมาด้วยกัน

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ