ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 336 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'จ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
จงกล CHONGKON จง-กน บัวสาย
จงกลณี JONGKONNEE จง-กน-นี ดอกบัว
จงจินตร์ CHONGCHIN จง-จิน ตั้งใจทำ
จงรัก JONGRAK จง-รัก คงความรู้สึกดีๆ ไว้
จงรักษ์ JONGRAK จง-รัก ให้รักษาไว้
จงเจตน์ CHONGCHET จง-เจด ตั้งใจคิด
จตุทิพย์ CHATUTHIP จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่
จตุทิพย์ JATUTHIB จะ-ตุ-ทิบ วิเศษเหนือธรรมทั้งสี่
จตุพงศ์ JHATUPHONG จะ-ตุ-พง ตระกูลที่เจริญด้วยธรรมสี่
จตุภัทร JHATUPHAT จะ-ตุ-พัด ผู้เจริญด้วยธรรมสี่
จตุวิทย์ JATURAWIT จะ-ตุ-ระ-วิด ผู้มีความรู้ในธรรมสี่
จรณะ CHARANA จะ-ระ-นะ ความประพฤติดี
จรณา JARANA จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรณินทร์ JARANIN จะ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ได้เพราะความประพฤติดี
จรรยธรรศ CHANYATHAT จัน-ยะ-ทัด ผู้มีจริยธรรมงามกล้าหาญ
จรรยนาถ JANYANART จัน-ยะ-นาด เป็นใหญ่เพราะประพฤติดี
จรรยพร JANYAPHORN จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรยพัฒน์ CHANYAPHAT จัน-ยะ-พัด ผู้เจริญด้วยจริยธรรม
จรรยภรณ์ CHANYAPHON จัน-ยะ-พอน ผู้มีจริยธรรมเป็นอาภรณ์
จรรยมงคล JANYAMONGKON จัน-ยะ-มง-คน ความประพฤติอันเป็นมงคล
จรรยรักษ์ CHANYARAK จัน-ยา-รัก ผู้งดงามด้วยจริยธรรม
จรรยรัศมิ์ CHANYARAT จัน-ยะ-รัด ผู้รุ่งเรืองด้วยจริยธรรม
จรรยวรรธ CHANYAWAT จัน-ยะ-วัด เจริญด้วยความประพฤติดี
จรรยวรรธน์ CHANYAWAT จัน-ยะ-วัด เจริญด้วยความประพฤติดี
จรรยวรรธน์ JANYAWAT จัน-ยะ-วัด ผู้เจริญด้วยจริยธรรม
จรรยอมล JANYA-AMON จัน-ยะ-อะ-มน มีความประพฤติอันไม่มีที่ติ
จรรยาภรณ์ JANYAPHORN จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม
จรรย์อมล JAN-AMON จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรัสทิพย์ CHARATTHIP จะ-หรัด-ทิบ ผู้รุ่งเรืองเป็นเลิศ
จรัสทิวา CHARHATTHIWA จะ-หรัด-ทิ-วา สว่างไสวดุจกลางวัน
จรัสพร CHARHATPHORN จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดีงาม
จรัสพรรณ CHARATPHAN จะ-หรัด-พัน ผู้มีผิวพรรณงามสดใส
จรัสพศ CHARATPHOT จะ-หรัด-พด ผู้มีอำนาจและรุ่งเรือง
จรัสพิตร CHARATPHIT จะ-หรัด-พิด ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน
จรัสภรณ์ CHARATPHON จะ-หรัด-พอน ผู้อาภรณ์ที่งามสดใส
จรัสรวี JARATRAWEE จะ-หรัด-ระ-วี รุ่งเรืองดุจกลางวัน
จรัสวรรณ JARATWAN จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
จรัสศรี JARATSRI จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
จรัสอมร CHARHAT-AMORN จะ-หรัด-อะ-มอน ท้องฟ้าที่สว่างไสว
จรัสอมร JARAD-A-MORN จะ-หรัด-อะ-มอน มีความรุ่งเรืองและยั่งยืน
จรัสไชย CHARATCHAI จะ-หรัด-ไช ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
จริญญา JARINYA จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จริยวดี CHARIYAWADEE จะ-ริ-ยะ-วะ-ดี ผู้มีความประพฤติดี
จริยวดี JARIWADEE จะ-ริ-วะ-ดี หญิงสาวมีความประพฤติดีงาม
จริยา CHARIYA จ-ริ-ยา ผู้มีจริยธรรม
จริยาพร JARIYAPHORN จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
จรีภรณ์ JAREEPHORN จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก
จรีย์พร CHARIPHON จะ-รี-พอน ผู้ประพฤติดี
จรูญจิตต์ CHARUNCHIT จะ-รูน-จิด ผู้มีจิตใจงาม
จรูญทรัพย์ CHARUNSAP จะ-รูน-ซับ ผู้มีทรัพย์สมบัติรุ่งเรือง
จรูญพรรณ JAROONPHAN จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม
จรูญพัทธ์ CHARUNPHAT จะ-รูน-พัด ผู้ผูกพันด้วยความรุ่งเรือง
จรูญรัตน์ CHARUNRAT จะ-รูน-รัด ผู้รุ่งเรืองประเสริฐสุด
จรูญลักษณ์ CHARUNLAK จะ-รูน-ลัก ผู้มีลักษณะงดงาม
จรูญวรรณ JAROONWAN จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
จรูญวิชญ์ CHARUNWIT จะ-รูน-วิด ผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
จรูญวิทย์ CHARUNWIT จะ-รูน-วิด ผู้มีความรู้และรุ่งเรือง
จรูญศรี JAROONSRI จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จรูญศักดิ์ CHARUNSAK จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จรูญศักย์ CHARUNSAK จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยความสามารถ
จรูญโรจน์ JAROONROD จะ-รูน-โรด ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
จอมขวัญ CHORMKHWAN จอม-ขวัน หญิงผู้เป็นที่รัก
จอมพธู CHORMPHATHOO จอม-พะ-ทู ยอดหญิง
จอมสุรางค์ CHOMSURANG จอม-สุ-ราง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
จอมเดช CHOMDET จอม-เดด ผู้มีอำนวจสูงสุด
จอมแก้ว JOMKAEW จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
จอมใจ JOMJAI จอม-ใจ ยอดดวงใจ
จักกาย CHAKKAI จัก-กาย แม่ทัพ
จักพันธ์ CHAKKAPHAN จัก-กะ-พัน ความดี
จักร CHAK จัก อาวุธของพระนารายณ์
จักรกฤช CHAKKRIT จัก-กริด อาวุธ
จักรกฤษณ์ CHAKKRIT จัก-กริด อาวุธที่คมกริบ
จักรณัฏฐ CHAKKANAT จัก-กะ-นัด อาวุธของนักปราชญ์
จักรดุลย์ CHAKKADUN จัก-กะ-ดุน ผู้คุณธรรมที่นำความเจริญสูงสุด
จักรธร CHAKKATHON จัก-กะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งจักร , พระนารายณ์
จักรพงศ์ CHAKKAPHONG จัก-กะ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรพันธ์ JAKKAPHAN จัก-กะ-พัน ผูกพันกับแว่นแคว้น
จักรภพ CHAKKRAPHOP จัก-กระ-พบ จักรวาล
จักรภาณุ CHAKPHANU จัก-พา-นุ วงแสง ดวงอาทิตย์
จักริน CHAKKRIN จัก-กริน พระราชา
จัตุมงคล CHATTUMONGKHON จัด-ตุ-มง-คน ผู้นำมาซึ่งความเจริญสี่อย่าง
จันทกร CHANTHAKORN จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ JANTHAKARN จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
จันทนา CHANTHANA จัน-ทะ-นา จันทร์ขาว
จันทนิภา JANTHANIPHA จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์
จันทปภา CHANTAPRAPHA จัน-ทะ-ปะ-พา แสงจันทร์
จันทภา JANTHAPA จัน-ทะ-พา แสงจันทร์
จันทมณี CHANTHAMANEE จัน-ทะ-มะ-นี ดุจแก้วมณีแสงจันทร์
จันทรกา CHANTHRAKA จัน-ทระ-กา พระจันทร์
จันทรกานต์ JANTRAKARN จัน-ทระ-กาน แร่ประกอบหินที่มีค่าสูงจัดอยู่ในพวกรัตรชาติ
จันทรพิมพ์ CHANTHRAPHIM จัน-ทระ-พิม เหมือนดวงจันทร์
จันทรวัทน์ CHANTHRAWAT จัน-ทระ-วัด มีใบหน้างามดุจดวงจันทร์
จันทรวัทน์ JANTARAWAT จัน-ทะ-ระ-วัด ใบหน้างามดั่งจันทร์
จันทรวิภา CHANTHRAWIPHA จัน-ทระ-วิ-พา งดงามดุจแสงจันทร์
จันทรัช JANTARAT จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
จันทรัตน์ CHANTARAT จัน-ทะ-รัด ผู้ประเสริฐสุดดั่งจันทร์
จันทรัศม์ CHANTARAT จัน-ทะ-รัด แสงจันทร์
จันทรัสม์ CHANTHARAT จัน-ทะ-รัด เทียบเท่าดวงจันทร์
จันทรานนท์ CHANTHRANON จัน-ทรา-นน ยินดีดั่งได้จันทร์
จันทรานันท์ CHANTHRANAN จัน-ทรา-นัน ยินดีดั่งได้จันทร์
จันทราภา JANTRAPA จัน-ทรา-พา มีแสงสว่างดุจดวงจันทร์
จันทริษฎ์ CHANTHARIT จัน-ทะ-ริด เป็นที่รักของพระจันทร์
จันทรเศขร JANTRASEK จัน-ทระ-เสก ผู้มีดวงจันทร์เป็นปิ่นหมายถึง พระอิศวร
จันทร์กนก CHANKANOK จัน-กะ-หนก พระจันทร์สีทอง
จันทร์ทิพย์ CHANTHIP จัน-ทิบ วิเศษดียิ่งดุจพระจันทร์
จันทร์นิภา CHANNIPHA จัน-นิ-พา เสมอจันทร์
จันทร์ประภา CHANPRAPHA จัน-ประ-พา แสงจันทร์
จันทร์รวี CHANRAWI จัน-ระ-วี แสงจันทร์
จันทร์รำไพ CHANRAMPHAI จัน-รำ-ไพ ผู้ผุดผ่องดั่งจันทร์
จันทร์เพ็ญ CHANPHEN จัน-เพน พระจันทร์เต็มดวง
จันทวรรณ JANTHAWAN จัน-ทะ-วัน มีผิวงามดุจดวงจันทร์
จันทวันต์ JANTHAWAN จัน-ทะ-วัน สว่างด้วยแสงจันทร์
จันศกานต์ CHANSAKAN จัน-สะ-กาน ผู้เจิดจ้าดั่งพระจันทร์
จาตุภัทร CHATURAPHAT จะ-ตุ-ระ-พัด ผู้เจริญด้วยธรรมสี่
จาตุรนต์ CHATURON จะ-ตุ-รน ผู้มีรัศมีเปล่งมาจากสี่ทิศทาง
จาตุรัตน์ CHATURAT จะ-ตุ-รัด ผู้มีรัตนะทั้งสี่
จาตุรันต์ CHATURUN จะ-ตุ-รัน เจ้าแห่งโลกสี่
จามาล JAMAL จา-มาน ไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทย
จารวี CHARAWEE จา-ระ-วี หญิงผู้งดงาม
จารวี JARAWEE จา-ระ-วี พระอาทิตย์สีทอง
จาริณี JARINEE จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
จารุกร JARUKORN จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุกฤษฎิ์ CHARUKRIT จา-รุ-กริด ผู้ฉลาดงดงาม
จารุกัญญ์ JARUKAN จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง
จารุกิตติ์ CHARUKIT จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุกุล CHARUKUN จา-รุ-กุน วงศ์ตระกูลที่งดงาม
จารุชา CHARUCHA จา-รุ-ชา ผู้ก่อให้เกิดความงดงาม
จารุณี CHARUNEE จา-รุ-ณี หญิงงาม
จารุดา CHARUDA จา-รุ-ดา ผู้มีความงดงาม
จารุนันท์ CHARUNAN จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความน่ารัก และความงาม
จารุนันท์ CHARUNAN จา-รุ-นัน ผู้งดงามยินดี
จารุพร CHARUPHORN จา-รุ-พอน มีความงามน่ารักที่ประเสริฐ
จารุพร CHARUPHON จา-รุ-พอน ผู้ประเสริฐงดงาม
จารุพรรณ CHARUPHAN จา-รุ-พัน มีผิวพรรณงามดั่งทอง
จารุพรรธน์ JARUPAT จา-รุ-พัด ผู้เจริญทางด้านความงาม
จารุพักตร์ CHARUPHAK จา-รุ-พัก ผู้มีใบหน้างดงาม
จารุพัฒน์ CHARUPHAT จา-รุ-พัด ผู้นำความเจริญมาให้
จารุพันธ์ CHARUPHAN จา-รุ-พัน ผูกพันด้วยความงดงาม
จารุพิชญา JARUPITCHAYA จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภัทร CHARUPHAT จา-รุ-พัด ผู้มีสิริมงคล
จารุภา CHARUPHA จา-รุ-พา ผู้มีรัศมีแห่งความงาม
จารุภูมิ CHARUPHUM จา-รุ-พูม ผู้มีความสง่างาม
จารุมน CHARUMON จา-รุ-มน ผู้มีจิตใจงดงาม
จารุมาลย์ CHARUMAN จา-รุ-มาน เหมือนดอกไม้ที่งดงาม
จารุฤกดิ CHARUKRIT จา-รุ-กริด มีเกียรติที่งดงาม
จารุลักษณ์ CHARULAK จา-รุ-ลัก ผู้ที่มีลักษณะงดงาม
จารุวรรณ CHARUWAN จา-รุ-วัน มีผิวงามดั่งทอง
จารุวิทย์ CHARUWIT จา-รุ-วิด มีความรู้ประดุจทองคำ
จารุศักย์ CHARUSAK จา-รุ-สัก ผู้มีความสามารถและงดงาม
จารุศิลป์ CHARUSIN จา-รุ-สิน ผู้ที่งามอย่างมีศิลปะ
จารุเกียรติ CHARUKIAT จา-รุ-เกียด ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
จารุเวสม์ CHARUWET จา-รุ-เวด ผูู้เกิดในบ้านช่างทอง
จารุโรจน์ CHARUROT จา-รุ-โรด มีความเจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
จาลิบ JAALIB จา-ลิบ ไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทย
จำรูญศรี JAMROONSRI จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
จิณณฤต CHINNARIT จิน-นะ-ริด ผู้มีความดีงามมั่นคง
จิณณวัต CHINNAWAT จิน-นะ-วัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณา JINNA จิน-นา ประพฤติแล้ว
จิณณ์จุฑา CHINCHUTHA จิน-จุ-ทา ผู้ประพฤติดีงาม
จิณณ์ชญา CHINCHAYA จิน-ชะ-ยา ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้ชำนาญ
จิณณ์ชยา CHINCHAYA จิน-ชะ-ยา ผู้มีชัยชนะ
จิณณ์ณณัช CHINNANAT จิน-นะ-นัด ผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้
จิณณ์ณิชา CHINNICHA จิน-นิ-ชา ผู้มีความบริสุทธิ์งดงาม
จิณณ์นิภา CHINNIPHA จิน-นิ-ภา ผู้เจริญ
จิณณ์พัชร์ CHINPHAT จิน-พัด เพชรที่เจียระไนแล้ว
จิณณ์วรา CHINWARA จิน-วะ-รา ผู้ประเสริฐ
จิณณ์วิภา CHINWIPHA จิน-วิ-พา ผู้งดงาม
จิณห์นิภา CHINNIPHA จิน-นิ-พา เครื่องหมายอันงดงาม
จิณห์ระพีร์ CHINRAPHI จิิน-ระ-พี รัศมีของพระอาทิตย์
จิณห์วรา CHINWARA จิน-วะ-รา เครื่องหมายที่ประเสริฐ
จิณัฐตา CHINATTA จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิดาภา CHIDAPHA จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิดาภา CHIDAPHA จิ-ดา-พา มีความรุ่งเรืองมาก
จิตชยา CHITCHAYA จิด-ชะ-ยา ชนะใจ
จิตญาดา CHITYADA จิด-ยา-ดา ผู้ใฝ่หาความรู้
จิตตนาถ CHITTANAT จิด-ตะ-นาด ผู้ครอบครองจิตใจ , คนรัก
จิตตรัตน์ CHITTARAT จิด-ตะ-รัด มีจิตใจประเสริฐสุด
จิตตวีร์ CHITTAWEE จิด-ตะ-วี ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
จิตตานันท์ CHITTANAN จิด-ตา-นัน มีความรื่นเริงใจ
จิตตาภา CHITTAPHA จิด-ตา-พา ผู้มีจิตใจปลอดโปร่ง
จิตตินันท์ CHITTINAN จิด-ติ-นัน มีความรื่นเริงใจ
จิตตินี CHITTINEE จิด-ติ-นี หญิงผู้ฉลาดเฉลียว
จิตติมนต์ CHITTIMON จิด-ติ-มน จิตอันศักดิ์สิทธิ์
จิตติมา JITTIMA จิด-ติ-มา ผู้มีน้ำใจงาม
จิตต์จรูญ CHITJARUN จิด-จะ-รูน มีจิตใจงาม
จิตต์จำรูญ CHITCHAMRUN จิด-จำ-รูน ผู้มีจิตใจงาม
จิตต์ชญา CHITCHAYA จิด-ชะ-ยา ผู้รู้ใจ
จิตต์วิสุทธิ JITWISUT จิด-วิ-สุด ความหมดจดของจิต จิตที่หมดจากกิเลศ
จิตต์สรัล CHITSARAN จิด-สะ-รัน ผู้มีจิตใจซื่อตรง
จิตต์สราญ CHITSARAN จิด-สะ-ราน ผู้มีจิตใจสุขสำราญ
จิตธาดา CHITTHADA จิด-ทา-ดา ผู้มากด้วยน้ำใจ
จิตภัทรา CHITPHATTRA จิด-พัด-ทรา ผู้มีจิตใจประเสริฐ
จิตภา CHITTAPHA จิด-ตะ-พา ผู้มีจิตใจปลอดโปร่ง
จิตรกัญญา CHITKANYA จิด-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรกันยา CHITKANYA จิด-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรกันยา JITKANYA จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่งดงาม
จิตรกานต์ JITTRAKARN จิด-ตระ-กาน ผู้เป็นที่รักและงดงาม
จิตรชญา CHITCHAYA จิด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้และงดงาม
จิตรทิพา CHITTHIPHA จิด-ทิ-พา วันอันสดใสงดงาม
จิตรทิวา JITTIWA จิด-ทิ-วา วันอันสดใสเบิกบาน
จิตรปวีร์ CHITPAWI จิด-ปะ-วี ผู้งดงามและกล้าหาญ
จิตรพล CHITTRAPHON จิด-ตระ-พน กำลังแห่งจิต , พลังจิต
จิตรพิชญา CHITPHITCHAYA จิด-พิด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้และงดงาม
จิตรพิมล CHITPHIMON จิด-พิ-มน งดงามบริสุทธิ์ได้มลทิน
จิตรภา CHITTRAPHA จิด-ตระ-พา รัศมีอันสดใสงดงาม
จิตรมาส JITTRAMAS จิด-ตระ-มาด เดือน 5 เดือนเมษายน
จิตรรดา CHITRADA จิด-ระ-ดา ผู้งดงามด้วยความยินดี
จิตรฤทัย CHITRUETHAI จิด-รึ-ไท จิตใจอันงดงามสดใส
จิตรลดา JITLADA จิด-ละ-ดา สวนของพระอินทร์
จิตรวรรณ CHITTRAWAN จิด-ตระ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงามสดใส
จิตรวรินทร์ CHITWARIN จิด-วะ-รน ผู้งดงามและเป็นใหญ่
จิตรศรัณย์ CHITSARAN จิด-สะ-รัน ผู้เป็นที่พึ่งที่งดงาม
จิตราณัฐ CHITTRANAT จิด-ตรา-นัด นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิตรานุช JITTRANUT จิด-ตรา-นุด หญิงงาม
จิตราภา CHITTRAPHA จิด-ตรา-พา ผู้มีจิตใจปลอดโปร่ง
จิตสินี CHITSINI จิด-สิ-นี หญิงผู้มีจิตใจงาม
จิตสุภา JITSUPA จิด-สุ-พา หญิงผู้มีใจงาม
จินดาภร CHINDAPHORN จิน-ดา-พอน ผู้มีสติพิจารณาไตร่ตรอง
จินดาภรณ์ CHINDAPHON จิน-ดา-พอน มีความคิดดีเป็นสิ่งประดับ
จินดาภัทร์ CHINDAPHAT จิน-ดา-พัด แก้วมณีที่ประเสริฐ
จินดาภา CHINDAPHA จิน-ดา-พา รัศมีแห่งแก้วอันมีค่า
จินดามัย JINDAMAI จิน-ดา-ไม ผู้สำเร็จด้วยความคิด
จินดารัตน์ CHINDARAT จิน-ดา-รัด แก้วมณีที่ประเสริฐสุด
จินดารัศมิ์ CHINDARAT จิน-ดา-รัด รัศมีของแก้วมณี
จินดาหรา JINDARA จิน-ดา-หรา หญิงสาวผู้ฉลาด
จินตกัญญา CHINTAKANYA จิน-ตะ-กัน-ยา หญิงผู้มีความคิดดี
จินตนา CHINTANA จิน-ตะ-นา ผู้มีความคิดสร้างสรรค์
จินตพร JINTAPHORN จิน-ตะ-พอน มีความคิดอันประเสริฐ
จินตภัทร JINTAPAT จิน-ตะ-พัด ผู้เจริญด้วยความคิด
จินตภา CHINTAPHA จิน-ตะ-พา ผู้มีความคิดบรรเจิด
จินตภาส์ CHINTAPHA จิน-ตะ-พา มีความคิดอันบรรเจิด
จินตวดี CHINTAWADEE จิน-ตะ-วะ-ดี ผู้มีความคิดดี
จินตศักดิ์ CHINTASAK จิน-ตะ-สัก มีความสามารถในการคิด
จินตาภา CHINTAPHA จิน-ตา-พา ผู้มีความคิดเจิดจ้า
จินต์กัญญา CHINKANYA จิน-กัน-ยา หญิงผู้มีความคิดสร้างสรรค์
จินต์จรัส JINJARAT จิน-จะ-หรัด ผู้มีความคิดดีงาม
จินต์จุฑา JINJUTA จิน-จุ-ทา ผู้มีความคิดเป็นยอด
จินต์ดนัย CHINDANAI จิน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีความคิดสร้างสรรค์
จินต์ภาส CHINTAPHAT จิน-ตะ-พาด ผู้มีความคิดสร้างสรรค์
จินต์ลภัส CHINLAPHAT จิน-ละ-พัด ผู้มีความคิดดั่งทรัพย์
จิรกร CHIRAKORN จิ-ระ-กอน มีความมั่นคงตลอดกาล
จิรกร CHIRAKORN จิ-ระ-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
จิรกฤต CHIRAKRIT จิ-ระ-กริด ผู้ทำให้เกิดความมั่นคง
จิรกันต์ CHIRAKAN จิ-ระ-กัน ผู้มีความน่ารักและมั่นคง
จิรชยา JIRACHAYA จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
จิรชีพ CHIRACHIP จิ-ระ-ชีบ ผู้มีอายุยืนยาว , อายุยืนนาน
จิรฐา CHIRATHA จิ-ระ-ถา มีฐานะที่มั่นคง
จิรฐิตา CHIRATHITA จิ-ระ-ถิ-ตา ตั้งมั่นอยู่อย่างยืนนาน
จิรณัฏฐ CHIRANAT จิ-ระ-นัด นักปราชญ์ผู้มั่นคง
จิรณัฐ CHIRANAT จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิรดนัย CHIRADANAI จิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีอายุยืน
จิรทีปต์ CHIRATHEEP จิ-ระ-ทีบ มีความรุ่งเรืองตลอดกาล
จิรธรรม CHIRATHAM จิ-ระ-ทำ ผู้มีธรรมตลอดกาลนาน
จิรประภา JIRAPRAPA จิ-ระ-ประ-พา แสงสว่างตลอดกาลนาน
จิรปรียา CHIRAPREEYA จิ-ระ-ปรี-ยา เป็นที่รักตลอดกาล
จิรปาณ CHIRAPARN จิ-ระ-ปาน ผู้มีอายุยืน
จิรพงศ์ CHIRAPHONG จิ-ระ-พง วงศ์ตระกูลที่ยั่งยืน
จิรพนธ์ CHIRAPHON จิ-ระ-พน เป็นที่ผูกผันตลอดกาล
จิรพันธุ์ CHIRAPHAN จิ-ระ-พัน เผ่าพันธุ์ที่มั่นคง
จิรพัส CHIRAPHAT จิ-ระ-พัด ผู้มีอายุยืนยาว
จิรภัทร CHIRAPHAT จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภัทร CHIRAPHAT จิ-ระ-พัด มีความดีที่มั่นคง
จิรภาส CHIRAPHAT จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งเรืองตลอด
จิรภิญญา JIRAPINYA จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรวัฒน์ CHIRAWAT จิ-ระ-วัด ผู้เจริญอย่างยั่งยืน
จิรวัตร CHIRAWAT จิ-ระ-วัด ความประพฤติอันยั่งยืน
จิรศักดิ์ CHIRASAK จิ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจมั่นคง
จิรสุดา CHIRASUDA จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
จิระกันต์ CHIRAKAN จิ-ระ-กัน ผู้มีความมั่นคงน่ารัก
จิระกิตติ์ CHIRAKIT จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยั่งยืน
จิระณัฐ CHIRANAT จิ-ระ-นัด นักปราชญ์ผู้มั่นคง
จิระดนย์ CHIRADON จิ-ระ-ดน ลูกชายผู้มีความมั่นคง
จิระดนัย CHIRADANAI จิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีความมั่นคง
จิระวัฒน์ CHIRAWAT จิ-ระ-วัด มีความเจริญและมั่นคง
จิรัจฌา JIRATCHA จิ-รัด-ชา กริยาดีตลอกาล
จิรัชญา JIRATCHAYA จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา JIRATCHAYA จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา JIRANYA จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรัฎฐ์ CHIRAT จิ-รัด มั่นคง ดำรงอยู่ยั่งยืนนาน
จิรัฐพล CHIRATPHON จิ-รัด-พน พลังที่ยั่งยืน,มีกำลังตลอดกาล
จิรันตน์ CHIRAN จิ-รัน ผู้มีอายุยืนนาน
จิรัศยา JIRATSAYA จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
จิรัสยา JIRATSAYA จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
จิรัสย์ CHIRAT จิ-รัด ตลอดกาลนาน
จิรากร CHIRAKORN จิ-รา-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
จิราพงศ์ CHIRAPHONG จิ-รา-พง วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
จิราพนธ์ CHIRAPHON จิ-รา-พน ผู้ผูกพันด้วยความมั่นคง
จิราพัชร CHIRAPHAT จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิราพัชร์ CHIRAPHAT จิ-รา-พัด ผู้มั่นคงแข็งแกร่งดั่งเพชร
จิราภา JIRAPHA จิ-รา-พา ผู้รุ่งเรืองนับนาน รุ่งเรืองนาน
จิรายุ CHIRAYU จิ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืน
จิรายุส์ CHIRAYU จิ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืน
จิราวัฒน์ CHIRAWAT จิ-รา-วัด เจริญอย่างยั่งยืน
จิราศักดิ์ CHIRASAK จิ-รา-สัก ผู้มีอำนาจที่ยั่งยืน
จิราเจตน์ CHIRACHET จิ-รา-เจด ผู้มีใจมั่นคง
จิราเดช CHIRADET จิ-รา-เดด ผู้มีอำนาจที่ยั่งยืน
จิราเศรษฐ์ CHIRASET จิ-รา-เสด ผู้มั่นคงดีเลิศ
จิรเดช CHIRADET จิ-ระ-เดด อำนาจที่ยั่งยืน
จิรโรจน์ CHIRAROT จิ-ระ-โรด ผู้รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิลลา JINLA จิน-ลา ว่าว
จิลาวัลย์ JILAWAN จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรกร CHEERAKORN จี-ระ-กอน ผู้สร้างที่ยั่งยืน
จีรกฤติ JEERAKRID จี-ระ-กริด ผู้มีเกียรติมั่นคง
จีรกัญญา CHEERAKANYA จี-ระ-กัน-ยา เป็นสาวตลอดกาล
จีรกิตติ์ CHIRAKIT จี-ระ-กิด ผู้มีชื่อเสียงที่ยั่งยืน
จีรชญา CHIRACHAYA จี-ระ-ชะ-ยา ผู้มีความรู้มั่นคง
จีรชญาณ์ JEERATCHAYA จี-รัด-ชะ-ยา ยิ่งใหญ่ยั่งยืนด้วยความรู้
จีรญาดา CHIRAYADA จี-ระ-ยา-ดา หญิงผู้มีความรู้และมั่นคง
จีรณา CHIRANA จี-ระ-นา ผู้คงแก่เรียน
จีรนาถ CHIRANART จี-ระ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
จีรบุณย์ CHIRABUN จี-ระ-บุน มีบุญกุศลตลอดกาล
จีรพร JEERAPHORN จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
จีรพรรณ JEERAPHAN จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน
จีรพัส CHIRAPHAT จี-ระ-พัด ผู้เจริญอย่างยั่งยืน
จีรภัทร์ CHIRAPHAT จี-ระ-พัด ผู้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
จีรวรรณ JEERAWAN จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
จีรวิทย์ CHIRAWIT จี-ระ-วิด ผู้มีความเจริญและมั่นคง
จีรัชญ์ CHIRAT จี-รัด ผู้รู้ได้อย่างยาวนาน
จีราภา JEERAPHA จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
จีริกา JEERIKA จี-ริ-กา การประกาศ
จีรโรจน์ CHIRAROT จี-ระ-โรด ผู้รุ่งเรืองยั่งยืน
จีรไชย CHIRACHAI จี-ระ-ไช เจริญมั่นคงยิ่ง
จุฑากรณ์ JUTHAKORN จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก
จุฑาทิพ CHUTHATHIP จุ-ทา-ทิบ ผู้วิเศษสุดยอด
จุฑาทิพย์ CHUTHATHIP จุ-ทา-ทิบ ผู้วิเศษเป็นเลิศ
จุฑาธิป CHUTHATHIP จุ-ทา-ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน
จุฑาภรณ์ JUTHAPHORN จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก
จุฑามณี JUTHAMANEE จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น
จุฑามาศ CHUTHAMART จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง , หย่อมผมกลางกระหม่อม
จุฑามาส JUTHAMAS จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง
จุฑารัตน์ CHUTHARAT จุ-ทา-รัด เครื่องประดับจุก
จุฑารัศมิ์ CHUTHARAT จุ-ทา-รัด ผู้เจริญที่สุด
จุรี JUREE จุ-รี มีด
จุรีพร JUREEPHORN จุ-รี-พอน คำแสดงความปราถนาดีที่เฉียบแหลม
จุฬาลักษณ์ CHULALAK จุ-ลา-ลัก หญิงผู้มีโฉมงาม
จุไรวรรณ JURAIWAN จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ