ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 199 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ณ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ณกร NAKON นะ-กอน ผู้สร้างความรู้
ณกัญญา NAKANYA นะ-กัน-ยา หญิงงามด้วยความรู้
ณชกนก NACHAKANOK นะ-ชะ-กะ-หนก แสงทองของนักปราชญ์
ณชพล NACHAPHON นะ-ชะ-พน ผู้มีพลังเกิดจากความรู้
ณฐกร NATHAKORN นะ-ถะ-กอน นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณฐธยานัน NATHATAYANAN นะ-ถะ-ทะ-ยา-นัน นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณฐพงศ์ NATHAPHONG นะ-ถะ-พง วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
ณฐพัชร์ NATHAPHAT นะ-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้แข็งแกร่ง
ณฐภัทร NATHAPHAT นะ-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณฐมน NATHAMON นะ-ถะ-มน จิตใจของนักปราชญ์
ณฐวร NATHAWORN นะ-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐอร NATHA-ORN นะ-ถะ-ออน หญิงที่งามและฉลาด
ณฐาภพ NATHAPHOP นะ-ถา-พบ ผู้ซึ่งมีความมั่นคงและอำนาจ
ณฐิตา NATHITA นะ-ถิ-ตา ผู้ดำรงคงอยู่ด้วยความรู้
ณธัชพงศ์ NATHATCHAPHONG นะ-ทัด-ชะ-พง นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
ณธิดา NATHIDA นะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่มีความรู้
ณพงศ์ NAPHONG นะ-พง วงศ์แห่งความรู้
ณพัชชนันท์ NAPATCHANAN นะ-พัด-ชะ-นัน ผู้ให้ความสุขและรุ่ฃเรืองด้วยปัญญา
ณภัทร NAPHAT นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ณภาภัช NAPHAPHAT นะ-ภา-พัด ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม,ผู้มีความรู้และความดี
ณฤดี NARUEDI นะ-รึ-ดี ผู้ยินดีในความรู้
ณหทัย NAHATHAI นะ-หะ-ไท ที่ซึ่งคือหัวใจ
ณัจฉรียา NATCHAREEYA นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัชชนม์ ์NUTCHON นัด-ชน ผู้มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัชชา NATCHA นัด-ชา ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ณัชชาพัชร์ NATCHAPHAT นัด-ชา-พัด นักปราชญ์ที่น่ารัก มีค่าดั่งเพชร
ณัชชารีย์ NATCHARI นัด-ชา-รี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัชฐปกรณ์ NATTAPAKORN นัด-ทะ-ปะ-กอน ผู้ยึดมั่นในทางธรรมยึดมั่นคุณธรรมมีปัญญาเป็นเลิศ
ณัชธร NATCHATHON นัด-ชะ-ทอน ผู้ที่ก่อเกิดความรู้
ณัชพร NATCHAPHON นัด-ชะ-พอน ผู้ที่ก่อเกิดความรู้ที่ดีงาม
ณัชภพ NATCHAPHOP นัด-ชะ-พบ ชาติกำเนิดเป็นผู้มีความรู้
ณัชภัค NADCHAPHAK นัด-ชะ-พัก ก่อเกิดความรู้และมีเกียรติ
ณัชภูมิ NADCHAPHUM นัด-ชะ-พูม ก่อเกิดความรู้อย่างสง่างาม
ณัชรัตน์ NADCHARAT นัด-ชะ-รัด เกิดความรู้อันประเสริฐสุด
ณัชสรณ์ NADCHASORN นัด-ชะ-สอน ก่อเกิดความรู้เพื่อเป็นที่พึ่ง
ณัฎฐกานต์ NATTHAKAN นัด-ทะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฎฐวัฒน์ NATTAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฎฐ์ชรินทร์ NATCHARIN นัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งนักปราชญ์
ณัฎฐ์พิมล NATPHIMON นัด-พิ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฎฐ์วัฒน์ ์NATTAWAT นัด-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฏกาญจน์ NATTHAKAN นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทอง
ณัฏฐกนต์ NADTHAKON นัด-ถะ-กน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฏฐกมล NATTAKAMON นัด-ถะ-กะ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฏฐกฤติ NATTHAKRIT นัด-ถะ-กริด นักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์
ณัฏฐกัญฐ์ NATTHAKAN นัด-ถะ-กัน นักปราชญ์ผู้หญิง
ณัฏฐกันย์ NATTHAKAN นัด-ถะ-กัน หญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฏฐกานต์ NATTHAKAN นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐกิตติ์ NATTHAKIT นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ NATTAKIT นัด-ถะ-กิด คำสรรเสริญเกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐกุล NATTHAKUN นัด-ถะ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
ณัฏฐกูล NADTHAKUL นัด-ถะ-กูน วงศ์ตระกูลเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐชัย NATTHACHAI นัด-ถะ-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐณิชา NATTHANICHA นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาด และ บริสุทธิ์
ณัฏฐดนย์ NATTHADON นัด-ถะ-ดน ลูกชายผู้ฉลาด
ณัฏฐดนัย NADTDANAI นัด-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ณัฏฐดนุช NADDANUD นัด-ดะ-นุด ลูกชายผู้ฉลาด
ณัฏฐนันท์ NATTHANAN นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐนิษฐ์ NATTHANIT นัด-ถะ-นิด นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐพงษ์ NADTHAPHONG นัด-ถะ-พง เป็นเชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฏฐพร NATTHAPHORN นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐพรรณ NATTHAPHAN นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐพล NATTHAPHON นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
ณัฏฐพัชร์ NATTHAPHAT นัด-ถะ-พัด ผู้ฉลาดแข็งแกร่ง
ณัฏฐพัฒน์ NADTHAPHAT นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐยุทธ NATTHAYUT นัด-ถะ-ยุด ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้
ณัฏฐวรรณ NATTHAWAN นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐวัฒน์ NATTHAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฏฐวัธน์ NATTHAWAT นัด-ถะ-วัด บัญฑิต (ณัฏฐ) ผู้เจริญ (วัธน)
ณัฏฐวี NATTHAWI นัด-ถะ-วี ผู้มีความเฉลียวฉลาด
ณัฏฐวุฒิ NATTHAWUT นัด-ถะ-วุด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐศรัณย์ NATTASARUN นัด-ถะ-สะ-รัน นักปราชญ์ซึ่งเป็นที่พึ่ง
ณัฏฐสิทธิ์ NADTHASIT นัด-ถะ-สิด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ณัฏฐา NADTHA นัด-ถา ผู้เฉลียวฉลาด
ณัฏฐากร NATHAKORN นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฏฐิกา NATTHIKA นัด-ถิ-กา ผู้เต็มไปด้วยความฉลาด
ณัฏฐ์ NAT นัด นักปราชญ์ , ผู้ตั้งในความรู้
ณัฏฐ์ชญา NATCHAYA นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐ์ชวัล NATCHAWAN นัด-ชะ-วัน นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฏฐ์ชาภา NATCHAPHA นัด-ชา-พา นักปราชญ์
ณัฏฐ์พัชร์ NATPHAT นัด-พัด เพชรของนัักปราญช์หรือนักปราญช์ที่มีค่าดุจเพชร
ณัฏฐ์ฤทัย NATRUETHAI นัด-รึ-ไท ผู้เป็นดั่งดวงใจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์วัฒน์ ์NATTAWAT นัด-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฏฐ์สินี NADSINEE นัด-สิ-นี หญิงสาวที่ฉลาด
ณัฏฐ์หทัย NADTHATHAI นัด-หะ-ไท ผู้เป็นดั่งดวงใจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์โชติ NATTACHOT นัด-ทะ-โชต นักปราชญ์ผู้มีความเพียบพร้อม
ณัฐกัญญา NATKANYA นัด-กัน-ยา หญิงสาวผู้มีความฉลาด
ณัฐกันต์ NATTHAKAN นัด-ถะ-กัน หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกิตติ์ NATTHAKIT นัด-ถะ-กิด ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฐจรีย์ NATCHARI นัด-จะ-รี การประพฤติปฏิบัติของนักปราชญ์
ณัฐจิรา NATCHIRA นัด-จิ-รา มีความฉลาดตลอดกาล
ณัฐจีรา NADJIRA นัด-จี-รา นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฐชยา NATCHAYA นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชลวัลย์ NATTHACHONLAWAN นัด-ถะ-ชน-ละ-วัน เชื้อสายนักปราชญ์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ณัฐชัย NATTHACHAI นัด-ถะ-ไช นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ณัฐชา NATCHA นัด-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐญา NADTHAYA นัด-ถะ-ยา รู้อย่างปราชญ์
ณัฐญาดา NATYADA นัด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฐฐพัชร์ NATTAPHAT นัด-ถะ-พัด ปราชญ์ผู้มีสติปัญญาและความรอบรู้
ณัฐฐา NATTHA นัด-ถา ผู้มีความรู้
ณัฐฐาพร NATTHAPHORN นัด-ถา-พอน นักปราชญ์
ณัฐฐาพล NATTHAPHON นัด-ถา-พน นักปราชญ์ผู้มีพลัง
ณัฐฐาพันธุ์ NADTHAPHAN นัด-ถะ-พัน เป็นเผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
ณัฐฐาวราดา NATTHAWARADA นัด-ถา-วะ-รา-ดา ยอดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐฐาศินนท์ NATTHASINON นัด-ถา-สิ-นน ความยินดีอันมั่นคงของนักปราชญ์
ณัฐฐิภัทร NATTHIPHAT นัด-ถิ-พัด ยอดนักปราชญ์
ณัฐณิชา NATNICHA นัด-นิ-ชา ฉลาด และ บริสุทธิ์
ณัฐดนัย NATDANAI นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์
ณัฐดนัยวัฒน์ NATTHADANAIWAT นัด-ถะ-ดะ-ไน-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐดา NADTHADA นัด-ถะ-ดา ผู้มีความฉลาด
ณัฐทพงศ์ NATTAPHONG นัด-ทะ-พง ผู้สืบเชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐทพัสส์ NATTAPAT นัด-ทะ-พัด ผู้ฉลาดและมีอำนาจ
ณัฐธยาน์ NATTHAYA นัด-ถะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธรณ์ NATTHON นัด-ทอน นักปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฐธัญพงศ์ NUTTHANYAPHONG นัด-ทัน-ยะ-พง ตระกูลนักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธิดา NATTIDA นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
ณัฐนรี NATNAREE นัด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐนันท์ NATTHANAN นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
ณัฐนิติรัตน์ NATNITIRAT นัด-นิ-ติ-รัด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ณัฐบุศย์ NATTHABUT นัด-ถะ-บุด ดอกบัวอันบริสุทธิ์
ณัฐปคัลภ์ NATPAKHAN นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้กล้าและมีความสามารถ
ณัฐปพน NATPAPHON นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐปภัสร์ NATPAPHAT นัด-ปะ-พัด นักปราชญ์ผู้สดใส
ณัฐปภากานต์ NATTHAPAPHAKAN นัด-ถะ-ปะ-ภา-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐปวีร์ NATPAWI นัด-ปะ-วี ปราชญ์ผู้มีความชำนาญ
ณัฐพงศ์ NATTHAPHONG นัด-ถะ-พง เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐพงษ์ NATTHAPHONG นัด-ถะ-พง เผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
ณัฐพนธ์ NATTHAPHON นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพร NATTHAPHORN นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐพฤทธ์ NATTHAPHRUET นัด-ถะ-พรึด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐพล NATTHAPHON นัด-ถะ-พน นักปราชญ์ผู้มีพลัง
ณัฐพัชร์ NATTHAPHAT นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐพากย์ NATTHAPHARK นัด-ถะ-พาก คำพูดของนักปราชญ์
ณัฐพิพัฒน์ NATTHAPHIPHAT นัด-ถะ-พิ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพิมล NATPIMON นัด-พิ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐพิรุฬห์ NATPHIRUN นัด-พิ-รุน นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐภณ NATTHAPHON นัด-ถะ-พน คำพูดของนักปราชญ์
ณัฐภัทร NATTAPHAT นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐภัสสร NATPHATSON นัด-พัด-สอน รัศมีแห่งนักปราชญ์
ณัฐภาคย์ NATTHAPHARK นัด-ถะ-พาก นักปราชญ์ผู้มีโชคดี
ณัฐภาส์ NATTHAPHA นัด-ถะ-พา นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐมน NATTAMON นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐยมล NATYAMON นัด-ยะ-มน คู่แห่งนักปราชญ์
ณัฐรดา NATRADA นัด-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้ยินดี
ณัฐรมย์ NATTHAROM นัด-ถะ-รม นักปราชญ์ผู้น่าบันเทิงใจ
ณัฐรัชต์ NATTHARAT นัด-ถะ-รัด ผู้มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
ณัฐรินทร์ NADTHARIN นัด-ถะ-ริน นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฐรินีย์ NATTHARINI นัด-ถะ-ริ-นี หญิงผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐรุจา NATRUJA นัด-รุ-จา รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฐรุจี NADRUJEE นัด-รุ-จี รุ่งเรืองด้วยความฉลาด
ณัฐลภัส NADLAPHAT นัด-ละ-พัด นักปราชญ์ผู้มั่งคั่ง
ณัฐวดี NATWADI นัด-วะ-ดี หญิงผู้มีความรู้
ณัฐวรรณ NATTHAWAN นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ NADTHAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวรรธน์ NATTHAWAN นัด-ถะ-วัน นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวรา NATWARA นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวลัญช์ NATWALAN นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์
ณัฐวศา NATWASA นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐวัชต์ NADTHAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้มีเงิน
ณัฐวัฒน์ NATTHAWAT นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐวิภา NATWIPHA นัด-วิ-พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐวิมล NATTHAWIMON นัด-ถะ-วิ-มน นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
ณัฐวีณ์ NATTAWI นัด-ถะ-วี นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐวีร์ NATTAWEE นัด-ทะ-วี นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐวีร์ NATTHAWEE นัด-ถะ-วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐวุฒิ NATTHAWUT นัด-ถะ-วุด ผู้มีความรู้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฐศิวัช NATSIWAT นัด-สิ-วัด นักปราชญ์เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐสินี NADSINEE นัด-สิ-นี หญิงสาวที่ฉลาด
ณัฐสุรางค์ NATSURANG นัด-สุ-ราง เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฐสุรีย์ NADSUREE นัด-สุ-รี มีความรู้ดั่งแสงอาทิตย์
ณัฐหทัย NATHATHAI นัด-หะ-ไท เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณัทกร NATTAKORN นัด-ทะ-กอน ผู้ให้ความรู้
ณัทคุณ NATTAKUN นัด-ทะ-คุน ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม
ณัทชาติ NADTACHART นัด-ทะ-ชาด ชาติกำเนิดให้เกิดมามีความรู้
ณัทนิษฐ์ NATTANIT นัด-ทะ-นิด ให้ความรู้ที่มั่นคง
ณัทพงศ์ NATTAPHONG นัด-ทะ-พง ให้วงศ์ตระกูลเป็นผู้มีความรู้
ณัทมน NATTAMON นัด-ทะ-มน ผู้มีใจใฝ่รู้
ณัทศักดิ์ NADTASAK นัด-ทะ-สัก ให้มีความรู้มีอำนาจ
ณัทอร NATTA-ON นัด-ทะ-ออน หญิงงามผู้ให้ความรู้
ณิชกมล NITKAMON นิด-กะ-มน ลูกนักปราชญ์
ณิชกุล NIDCHAKUL นิด-ชะ-กุน วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์
ณิชกุล NITCHAKUN นิด-ชะ-กุน ผู้มีสกุลอันบริสุทธิ์
ณิชชยา NICHCHAYA นิด-ชะ-ยา มีชัยชนะที่บริสุทธิ์
ณิชชา NITCHA นิด-ชา ผู้เกิดจากความบริสุทธิ์
ณิชนันทน์ NITCHANAN นิด-ชะ-นัน มีความยินดีอันบริสุทธิ์
ณิชพัฒน์ NIDCHAPHAT นิด-ชะ-พัด เจริญด้วยความบริสุทธิ์
ณิชภัทร NITCHAPHAT นิด-ชะ-พัด งามบริสุทธิ์
ณิชมน NICHCHAMON นิด-ชะ-มน หญิงผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์
ณิชรัตน์ NITCHARAT นิด-ชะ-รัด บริสุทธิ์ประเสริฐสุด
ณิชอร NIDCHA-ORN นิด-ชะ-ออน หญิงที่งามบริสุทธิ์
ณิชากร NICHAKORN นิ-ชา-กอน บ่อเกิดของความบริสุทธิ์
ณิชานันท์ NIDCHANAN นิ-ชา-นัน มีความยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชาบูล
ณิชาพร NICHAPHORN นิ-ชา-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิชาภัทร NICHAPHAT นิ-ชา-พัด ผู้บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชาภา NICHAPHA นิ-ชา-พา บริสุทธิ์และรุ่งเรือง
ณิชารี NICHARI นิ-ชา-รี เอื้อเฟื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ณิชารีย์ NICHAREE นิ-ชา-รี บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณีชนุช NICHANUT นี-ชะ-นุด น้องสาวผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ณีราสินุช NIRASINUT นี-รา-สิ-นุด น้องสาวผู้บริสุทธิ์

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ