ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 135 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ท'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ทยา THAYA ทะ-ยา ความเอ็นดู , ความกรุณา
ทยากร THAYAKON ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยาพัทธ์ TAYAPHAT ทะ-ยา-พัด ผูกพันด้วยความดี
ทยาพันธุ์ TAYAPHAN ทะ-ยา-พัน เผ่าพันธุ์ผู้มีความดี
ทยาพิมล THAYAPHIMON ทะ-ยา-พิ-มน มีความกรุณาอันบริสุทธิ์
ทยาภร TAYAPHORN ทะ-ยา-พอน ผู้เป็นที่พึ่งที่ดี
ทยาภัสสร์ THAYAPHAT ทะ-ยา-พัด เจริญด้วยความดี
ทยาวดี THAYAWADI ทะ-ยา-วะ-ดี ผู้มีความกรุณา
ทยาวร TAYAWORN ทะ-ยา-วอน ผู้มีความดีเยี่ยม
ทยาวัตร์ THAYAWAT ทะ-ยา-วัด ผู้ประพฤติแต่ความดี
ทยาวีร์ THAYAWEE ทะ-ยา-วี ผู้แสดงออกถึงความเมตตากรุณา
ทยิดา THAYIDA ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทรงกลด SONGKLOT ซง-กลด มีแสงสีรุ้งล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์กคล้ายกลด
ทรงทรัพย์ SONGSUP ซง-ซับ ผู้มั่งคั่ง
ทรงธรรม SONGTHAM ซง-ทำ ผู้ยึดมั่นในความดี
ทรงพร SONGPHORN ซง-พอน ผู้มีพร , มีความประเสริฐ
ทรงภูมิ SONGPHUM ซง-พูม ผู้มีความสง่างาม
ทรงรัฐ SONGRAT ซง-รัด ครองเมือง
ทรงลักษณ์ SHONGLAK ซง-ลัก ผู้มีรูปร่างงาม
ทรงวุฒิ SONGWUT ซง-วุด ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรงสวัสดิ์ SONGSAWAT ซง-สะ-หวัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ทรงสิทธิ์ SONGSIT ซง-สิด ผู้มีความสำเร็จ
ทรงเกียรติ SHONGKIAT ซง-เกียด ผู้มีชื่อเสียง
ทรรศน THATSO ทัด-สน ผู้มีความรู้ มีความคิดเห็น
ทรรศนันทน์ THATSANAN ทัด-สะ-นัน น่ามอง , ดูแล้วเพลิดเพลิน
ทรรศนันท์ THATSANAN ทัด-สะ-นัน ยินดีในสิ่งที่เห็น
ทรรศนีย์ THATSANEE ทัด-สะ-นี หญิงผู้มีความงามน่ามอง
ทรรศนีย์ TADSANEE ทัด-สะ-นี ผู้งดงามชวนมอง
ทรรศิกา THATSIKA ทัด-สิ-กา ผู้ตรวจตรา , อธิบาย , ผู้ไข
ทรัพยณิช SUBPAYANID ซับ-พะ-ยะ-นิด มีเงินตราที่บริสุทธิ์
ทรัพยรัตน์ SUBPAYARAT ซับ-พะ-ยะ-รัด มีสมบัติที่ประเสริฐสุด
ทรัพยสรณ์ SUBPAYASORN ซับ-พะ-ยะ-สอน ผู้ครอบครองทรัพย์
ทรัพยสิทธิ SAPPHAYASIT ซับ-พะ-ยะ-สิด มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปวง
ทรัพย์วิมล SUBWIMON ซับ-วิ-มน มีสมบัติที่บริสุทธิ์
ทรัพย์สรัล SUPSARUN ซับ-พะ-สะ-รัน ผู้มีสมบัติและซื่อตรง
ทรัพย์อนันท์ SUP-A-NAN ซับ-อะ-นัน ผู้ปลาบปลื้มมีเงินตรา
ทวีกาญจน์ TAWEEKARN ทะ-วี-กาน ผู้มีทองเพิ่มพูน
ทวีนุช THAWEENUCH ทะ-วี-นุด สาวงาม
ทวีบูรณ์ TAWIBUN ทะ-วี-บูน มากมายเต็มเปี่ยม
ทวีพงศ์ TAWIPHONG ทะ-วี-พง มีวงศ์วานเพิ่มพูน
ทวีพันธุ์ TAWIPHAN ทะ-วี-พัน มีเผ่าพันธุ์เพิ่มพูน
ทวีรัชต์ THAWEERAT ทะ-วี-รัด ผู้มีสมบัติมาก
ทวีวัฒน์ TAWEERAT ทะ-วี-วัด มากด้วยความเจริญ
ทวีวิทย์ TAWEEWIT ทะ-วี-วิด มากด้วยความรู้
ทวีศักดิ์ TAWISAK ทะ-วี-สัก มากด้วยอำนาจ
ทวีศิลป์ TAWEESIN ทะ-วี-สิน มากด้วยศิลปะ
ทวีสันต์ TAWISAN ทะ-วี-สัน มากด้วยความสงบ
ทวีสุข TAWEESUK ทะ-วี-สุก มากด้วยความสุขสบาย
ทวีเดช THAWEEDET ทะ-วี-เดด ผู้มีอำนวจมาก
ทวีโชค TAWEECHOK ทะ-วี-โชก มากด้วยโชค
ทศพร THOTSAPHORN ทด-สะ-พอน พรสิบประการ , ชื่อกัณฑ์ที่หนึ่งของมหาชาติ ว่าด้วยพรสิบสองประการ
ทศพล THOTSAPHON ทด-สะ-พน ผู้มีกำลังเต็มสิบ , นามพระพุทธเจ้า
ทักษกร TAKSAKON ทัก-สะ-กอน ผู้ฉลาดและเจริญ
ทักษญา THAKSAYA ทัก-สะ-ยา ผู้มีปัญญาอันชาญฉลาด
ทักษพร THAKSAPHORN ทัก-สะ-พอน ผู้มีความฉลาดและประเสริฐ
ทักษภร TAKSAPORN ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและมั่นคง
ทักษวร TAKSAWORN ทัก-สะ-วอน ฉลาดเป็นเลิศ
ทักษวีร์ TAKSAWEE ทัก-สะ-วี ผู้มีความฉลาดและกล้าหาญ
ทักษอร THAKSA-ON ทัก-สะ-ออน หญิงสาวผู้ฉลาด
ทักษิณ THAKSIN ทัก-สิน ทิศใต้
ทักษิณา TAKSINA ทัก-สิ-นา สิ่งของที่สำหรับทำบุญ
ทักษ์ THAK ทัก ขยัน , ฉลาด , มีทักษะ
ทักษ์วณิช THAKWANIT ทัก-วะ-นิด พ่อค้าผู้ชาญฉลาด
ทัชชกร THATCHAKON ทัด-ชะ-กอน สร้างสิ่งที่ควรให้
ทัชชภร TADCHAPHORN ทัด-ชะ-พอน ให้มีผู้ค้ำจุนที่ดี
ทัชชภัทร TADCHAPHAT ทัด-ชะ-พัด ให้มีความเจริญ
ทัชชวร TADCHAWORN ทัด-ชะ-วอน ให้เป็นเลิศ
ทัชชา TADCHA ทัด-ชา ให้เกิด
ทัชธร TADTHORN ทัด-ทอน ให้มั่นคง
ทัณฑกร THANTHATHORN ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
ทัดดาว THATDAO ทัด-ดาว ทัดเทียมดวงดาว
ทัดทรวง THATSUANG ทัด-ซวง เสมอดวงใจ , ทัดเทียมดวงใจ
ทัดธน THATTHON ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ , ผู้มีทรัพท์ที่คนอื่นให้
ทัตพงษ์ THATPHONG ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัตพล THATPHON ทัด-พน ได้รับพลังที่ให้มาแล้ว
ทัตพิชา THATPICHA ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ , ผู้ได้รับความรู้
ทัตเทพ THATTHEP ทัด-เทบ เทพประทานมา
ทัพพสาร THAPPHASARN ทับ-พะ-พาน มีทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนถาวร
ทัพพ์ปวีณ์ TUBPAWEE ทับ-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ทัพพ์ภูวิศ TUBPHUWIT ทับ-พู-วิด ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
ทัพพ์รดา TUBRADA ทับ-ระ-ดา ผู้มีความยินดีที่มีทรัพย์
ทัพพ์วริศ THAPWARIT ทับ-วะ-ริด มีสมบัติและเป็นใหญ่
ทัพพ์เทพ TUBTEB ทับ-เทบ ผู้มีทรัพย์ดั่งเทวดา
ทัพพ์เทพ THAPTHEP ทับ-เทบ สมบัติของเทพเทวดา
ทัศนภรณ์ THATSANAPHON ทัด-สะ-นะ-พอน เครื่องประดับที่น่ามอง
ทัศนันท์ TADSANAN ทัด-สะ-นัน มองแล้วมีความสุขสำราญ
ทัศนาวลัย THATSANAWALAI ทัด-สะ-นา-วะ-ไล มองเห็นกำไลที่งามเลิศ
ทัศนีย์ TADSANEE ทัด-สะ-นี หญิงสาวที่งดงามชวนมอง
ทัศน์พล THATSAPHON ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นพลัง
ทัศน์ไชย TADCHAI ทัด-ไช มีมุมมองที่ดีเลิศ
ทัศพร THATSAPHON ทัด-สะ-พอน เห็นแต่สิ่งดีงาม
ทัศภูมิ THATSAPHUM ทัด-สะ-พูม ผู้มีความสง่างามชวนมอง
ทานต์ THAN ทาน ผู้ใจดี , ใจเย็น
ทาลาล THALAN ทา-ลาน ไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทย
ทิฆัมพร THIKHAMPHORN ทิ-คำ-พอน ท้องฟ้า
ทินกร THINNAKON ทิน-นะ-กอน พระอาทิตย์
ทินกฤต THINNAKRIT ทิน-นะ-กริด พระอาทิตย์
ทินภัทร TINNAPHAT ทิน-นะ-พัด วันที่มีแต่ความเจริญ
ทินยุทธ THINNAYUT ทิน-นะ-ยุด วันของนักสู้
ทินวุฒิ TINNAWUD ทิน-นะ-วุด วันที่มีความเจริญ
ทินศักดิ์ THINNASAK ทิน-นะ-สัก วันที่มีอำนาจ/เกียรติ/ฐานะ
ทินสิรี THINSIRI ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน , วันอาทิตย์
ทินโชค THINNACHOK ทิน-นะ-โชด ผู้โชคดีทุกวัน
ทิพกฤตา THIPPHAKRITA ทิบ-พะ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งที่ดีที่สุด
ทิพนาถ TIBPANART ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งที่ดีเลิศ
ทิพนาถ THIPPHANART ทิบ-พะ-นาด พระอาทิตย์เป็นที่พึ่งเวลากลางวัน
ทิพพิมล THIPPHIMON ทิบ-พิ-มน บริสุทธิ์และวิเศษ
ทิพยกฤษฎิ์ TIBPAYAKRID ทิบ-พะ-ยะ-กริด ฉลาดเป็นเลิศ
ทิพยงค์ THIPPHAYONG ทิบ-พะ-ยง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
ทิพยลักษณ์ TIBPAYALAK ทิบ-พะ-ยะ-ลัก มีรูปร่างงามเลิศ
ทิพยาภรณ์ THIPPAYAPHON ทิบ-พะ-ยา-พอน เครื่องประดับที่งามเลิศ
ทิพยาภา THIPPAYAPHA ทิบ-พะ-ยา-พา รุ่งเรืองดีเลิศ
ทิพยโสมย์ THIPPHAYASOM ทิบ-พะ-ยะ-โสม เป็นที่พึงพอใจอย่างวิเศษ
ทิพย์กมล THIPKAMON ทิบ-กะ-มน มีจิตใจที่ดีวิเศษยิ่ง
ทิพย์ธนัช TIBTHANAT ทิบ-ทะ-นัด ให้มีทรัพย์ที่ดีเลิศ
ทิพย์ประภา THIPPRAPHA ทิบ-ประ-พา รุ่งเรืองดีเลิศ
ทิพย์พธู THIPPHATHU ทิบ-พะ-ทู หญิงสาวผู้ดีเลิศยิ่ง
ทิพย์รดา TIBRADA ทิบ-ระ-ดา มีความสุขดีเลิศ
ทิพย์รัตน์ THIPRAT ทิบ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์
ทิพย์ลาวัณย์ THIPLAWAN ทิบ-ลา-วัน มีความงามน่ารักที่วิเศษยิ่ง
ทิพย์วรา TIBWARA ทิบ-วะ-รา วิเศษดีงาม
ทิพย์วิภา TIBWIPHA ทิบ-วิ-พา ผู้มีความรุ่งเรืองดีเลิศ
ทิพย์วิภา THIPWIPHA ทิบ-วิ-พา รัศมีแห่งเทวดาที่งดงาม
ทิพย์วิมล THIPWIMON ทิบ-วิ-มน บริสุทธิ์ดีเลิศ
ทิพย์เจริญ THIPCHAROEN ทิบ-จะ-เริน วิเศษมาก
ทิพรดา THIPRADA ทิบ-ระ-ดา ยินดีในสิ่งดีวิเศษ
ทิพากร THIPHAKORN ทิ-พา-กอน พระอาทิตย์
ทิพากันต์ TIPAKAN ทิ-พา-กัน น่ารักดั่งพระอาทิตย์
ทิพาธรณ์ THIPHATHON ทิ-พา-ทอน พระอาทิตย์
ทิพาภัค TIPAPHAK ทิ-พา-พัก วันที่มีเกียรติ
ทิพาภัทร THIPAPHAT ทิ-พา-พัด งามดั่งพระอาทิตย์
ทิพารมย์ THIPHAROM ทิ-พา-รม ยินดีในส่งที่เป็นทิพย์
ทีฆชนม์ THEEKHACHON ที-คะ-ชน มีอายุยืนยาว
ทีปกร THIPPAKON ที-ปะ-กอน รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ทุนธรรม THANUTHAM ทะ-นุ-ทำ ผู้รักษาความดี

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ