ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 353 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'น'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
นครินทร์ NAKHARIN นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง , เมืองใหญ่
นงคราญ NONGKRARN นง-คราน นางงาม
นงนภัส NONGNAPHAT นง-นะ-พัด นางฟ้า
นงนาถ NONGNAT นง-นาด หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นงนาท NONGNAT นง-นาด หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
นงนิตย์ NONGNIT นง-นิด หญิงที่มีความมั่นคง
นงนุช NONGNUD นง-นุด น้องนาง
นงพร NONGPHON นง-พอน หญิงที่ดีงาม
นงพะงา NONGPHANGA นง-พะ-งา หญิงงาม
นงลักษณ์ NONGLAK นง-ลัก ผู้มีลักษณะดี , ผู้มีขวัญดี
นทีบดี NATHEEBORDEE นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทกูล NONTHAKUN นน-ทะ-กูน ผู้ทำให้วงศ์ตระกูลมีความสุข
นนทภัสร์ NONTAPHAT นน-ทะ-พัด ผู้เจริญและยินดี
นนทรี NONSEE นน-ซี ผู้มีความยินดี
นนทวร NONTHAWORN นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นนทิกร NONTHIKON นน-ทิ-กอน ผู้ทำให้เกิดความสุข
นนทิกาญจน์ NONTHIKAN นน-ทิ-กาน ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์สมบัติ
นนทิญา NONTIYA นน-ทิ-ยา มีความรู้ที่น่ายินดี
นนทิพัชร์ NONTIPHAT นน-ทิ-พัด ยินดีดั่งได้เพชร
นนทิพัทธ์ NONTIPHAT นน-ทิ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทิภร NONTIPHORN นน-ทิ-พอน ผู้ยินดีเป็นผู้ค้ำจุน
นนทิภัค NONTIPHAK นน-ทิ-พัก ยินดีมีเกียรติ
นนทิภาส NONTHIPHAT นน-ทิ-พาด มีความสุขความรุ่งเรือง
นนทิวัฒน์ NONTIWAT นน-ทิ-วัด เจริญด้วยความยินดี
นนทิเวท NONTHIWET นน-ทิ-เวด ผู้ยินดีมีความรู้
นนท์นภัสร์ NONNAPHAT นน-นะ-พัด ผู้มีความสุขสดใส
นนท์ปวิธ NONPAWIT นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุขความบันเทิง
นนท์รวิศ NONRAWIT นน-ระ-วิด ยินดีที่เป็นใหญ่
นบศิร NOPSIRA นบ-สิ-ระ เทิดทูนไว้เหนือศีรษะ
นพคุณ NOBPAKUN นบ-พะ-คุน ทองนพคุณ
นพณัช NOPPANAT นบ-พะ-นัด มีความรู้ก้าวหน้า
นพดนย์ NOBPADON นบ-พะ-ดน ลูกชายคนใหม่
นพนนท์ NOPPHANON นบ-พะ-นน ผู้เพลิดเพลินในสิ่งใหม่
นพนิตย์ NOBPANIT นบ-พะ-นิด สดชื่นเสมอ
นพภัสสร NOPPHATSORN นบ-พัด-สอน แสงสว่างสดใน
นพรดา NOPRADA นบ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพรัต NOPPHARAT นบ-พะ-รัด ยินดีในสิ่งใหม่
นพรุจ NOPPHARUT นบ-พะ-รุจ ผู้มีความรุ่งเรืองสดใส
นพวรรษ NOPPHAWAT นบ-พะ-วัด ปีใหม่
นพวิทย์ NOPPAWIT นบ-พะ-วิด ผู้มีความรู้ความก้าวหน้า
นพเก้า NOPPHAKAO นบ-พะ-เก้า แหวนที่ประดับพลอยเก้าชนิด-เก้าสี
นภชนก NAPHACHANOK นะ-พะ-ชะ-นก ผู้ที่เกิดจากฟ้า
นภธร NAPHATHON นะ-พะ-ทอน ทรงไว้บนท้องฟ้า
นภธาร NOBPATHARN นบ-พะ-ทาน ท้องฟ้าและสายน้ำ
นภนต์ NOPHON นะ-พน สุดขอบฟ้า
นภพนม NOBPANOM นบ-พะ-นม ภูเขาและท้องฟ้า
นภพิรุฬห์ NOPPHIRUN นบ-พะ-รุน ผู้เจริญสุดขอบฟ้า
นภศรี NOBPASRI นบ-พะ-สี เป็นมงคลจากฟ้า
นภษร NAPHASON นะ-พะ-สอน ผู้ที่พบแต่ความดีงาม
นภสร NOBPASORN นบ-พะ-สอน เมฆ
นภสินธุ์ NOPPHASIN นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
นภสุภ NOBPASUB นบ-พะ-สุบ งดงามดั่งท้องฟ้า
นภัค NAPHAK นะ-พัก ผู้ไปในฟ้า ดวงดาว
นภัทร NAPHAT นะ-พัด มีความรู้เป็นศิริมงคล
นภัทสรา NAPHATSARA นะ-พัด-สะ-รา นางฟ้า
นภัสกร NAPHATSAKORN นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า
นภัสกานต์ NAPHATSAKAN นะ-พัด-สะ-กาน สุดขอบฟ้า
นภัสดล NAPHATSADON นะ-พัด-สะ-ดน พื้นท้องฟ้า
นภัสดล NAPHATSADON นะ-พัด-สะ-ดน พื้นแผ่นฟ้าง
นภัสต์ศรณ์ NAPHATSON นะ-พัด-สอน ที่ระลึกแห่งท้องฟ้า
นภัสนันท์ NAPHATSANAN นะ-พัด-สะ-นัน ท้องฟ้าที่สดใส
นภัสรพี NAPHATRAPHI นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนฟากฟ้า
นภัสรานันท์ NAPHATSARANAN นะ-พัด-สะ-รา-นัน ท้องฟ้าที่สดใส
นภัสวรรณ NAPHATSAWAN นะ-พัด-สะ-วัน ดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส
นภัสวัสส์ NAPHATSAWAT นะ-พัด-สะ-วัด ท้องฟ้าในฤดูฝน
นภัสสิตานันท์ NAPHATSITANAN นะ-พัด-สิ-ตา-นัน ท้องฟ้าที่บริสุทธิ์สดใส
นภาดา NAPHADA นะ-พา-ดา ท้องฟ้าที่สดใส
นภาธร NAPHATHORN นะ-พา-ทอน รัศมีงามบนท้องฟ้า
นภาพร NAPHAPHORN นะ-พา-พอน งดงามดั่งท้องฟ้า
นภาพัฒน์ NAPHAPHAT นะ-พา-พัด ผู้เจริญงดงามดั่งท้องฟ้า
นภามาศ NAPHAMAT นะ-พา-มาด ท้องฟ้าสีทอง
นภารัศมิ์ NAPHARAT นะ-พา-รัด เจริญดั่งรัศมีบนฟากฟ้า
นภาวดี NAPHAWADEE นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
นภเดช NOBPADET นบ-พะ-เดด มีอำนาจสูงส่งดั่งฟ้า
นรกมล NORRAKAMON นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของผู้คน , เป็นที่รักของคนอื่น
นรชัย NORRACHAI นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
นรธิป NORRATHIP นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
นรธีร์ NORRATHEE นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรบดี NORRABORDEE นอ-ระ-บอ-ดี คนผู้เป็นใหญ่
นรปรียา NORRAPREEYA นอ-ระ-ปรี-ยา คนผู้เป็นที่รัก
นรพงศ์พันธ์ NORRAPHONGPHUN นอ-ระ-พง-พัน ผู้มีความผูกพันธ์กับเครือญาติ
นรพิชญ์ NORRAPHIT นอ-ระ-พิด คนผู้มีความรู้สูง , เป็นนักปราชญ์
นรภัทร ์NORRAPHAT นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรภัทร NORRAPHAT นอ-ระ-พัด ผู้มีความดีงาม
นรภัทรพิมน NORRAPHATPHIMON นอ-ระ-พัด-พิ-มน ผู้มีความดีและความบริสุทธิ์
นรมน NORRAMON นอ-ระ-มน ผู้ครองใจคนทั่วไป เป็นที่รักของผู้คน
นรวร NORRAWON นอ-ระ-วอน ผู้ประเสริฐ
นรวรรธน์ NORRAWAT นอ-ระ-วัด คนที่เจริญ
นรวัฒน์ NORRAWAT นอ-ระ-วัด คนผู้เจริญรุ่งเรือง
นรวุฒิ NORRAWUT นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
นรวุฒิ NORRAWUT นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
นรสิงห์ NORRASING นอ-ระ-สิง นักรบผู้เก่งกล้า
นรากร NARAKON นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน
นราธิป NARATHIP นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
นราพงศ์ NARAPHONG นะ-รา-พง ผู้สืบเชื้อสาย
นราวดี NARAWADI นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
นราวร NARAWORN นะ-รา-วอน คนที่ดีงาม
นราวีร์ NARAWEE นะ-รา-วี คนที่กล้าหาญ
นราวุฒิ NARAWUT นะ-รา-วุด ผู้ที่มีความรู้
นราอร NARA-ON นะ-รา-ออน ผู้เป็นหญิงงาม
นริฏฐ์ NARIT นะ-ริด ผู้เป็นที่รัก
นรินทร NARINTHON นะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่
นรินทรา NARINTRA นะ-ริน-ทรา ผู้อยู่เหนือคน
นรินทร์ณัฏฐ NARINNAT นะ-ริน-นัด ปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นรินทร์ดนย์ NARINDON นะ-ริน-ดน ลูกชายผู้เป็นใหญ่
นรินทร์ธัช NARINTHAT นะ-ริน-ทัด ผู้เป็นใหญ่ที่โดดเดี่ยว
นรินทร์พร NARINPHORN นะ-ริน-พอน พระของพระราชา
นรินทร์ภัค NARINPHAK นะ-ริน-พัก ผู้เป็นใหญ่มีเกียรติ
นรินทร์ภัทร์ NARINPHAT นะ-ริน-พัด คนดีที่เป็นใหญ่
นรินทร์ฤทธิ์ NARINRIT นะ-ริน-ริด ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ
นรินทร์สินี NARINSINEE นะ-ริน-สิ-นี หญิงสาวผู้เป็นใหญ่
นรินทร์สิรี NARINSIRI นะ-ริน-สิ-รี ผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรือง
นรินทร์โชติ NARINCHOT นะ-ริน-โชด ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
นริศ NARID นะ-ริด คนที่เป็นใหญ่
นริศตา NARITTA นะ-ริด-ตา ผู้เป็นใหญ่
นริศร NARIDSORN นะ-ริด-สอน ผู้เป็นใหญ่
นริศร์ชา NARIDCHA นะ-ริด-ชา ผู้เกิดมาอยู่เหนือคน
นริศร์ดนย์ NARIDDON นะ-ริด-ดน ลูกชายผู้เป็นใหญ่
นริศร์ธร NARITTHON นะ-ริด-ทอน ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
นริศักย์ NARIDSAK นะ-ริด-สัก ผู้มีความสามารถเหนือคน
นรีกุล NAREEKUL นะ-รี-กุน หญิงผู้มีสกุล
นรีนันท์ NARINAN นะ-รี-นัน หญิงสาวผู้เป็นที่น่ายินดี
นรีภัทร NARIPHAT นะ-รี-พัด หญิงผู้เจริญ
นรีภัสร์ NARIPHAT นะ-รี-พัด หญิงผู้สดใส
นรีรัตน์ NAREERAT นะ-รี-รัด หญิงผู้ประเสริฐสุด
นรีรัตน์ NARIRAT นะ-รี-รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
นรีรัศมิ์ NAREERAT นะ-รี-รัด หญิงผู้รุ่งเรือง
นรุตมา NARUTMA นะ-รุด-มา ผู้อยู่สูงสุดในหมู่คน
นรเศรษฐ์ NORASET นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง
นฤกวิน NARUEKAWIN นะ-รึ-กะ-วิน คนผู้ดีงาม
นฤชัย NARUECHAI นะ-รึ-ไช ผู้มีชัยชนะ
นฤชิต NARUECHIT นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
นฤดม NARUEDOM นะ-รึ-ดม คนที่เป็นเลิศ
นฤดี NARUEDI นะ-รึ-ดี คนดี
นฤตปรียา NARITPREEYA นะ-ริด-ปรี-ยา นกยูง , ชื่อพระศิวะ
นฤทิพย์ NARUETIB นะ-รึ-ทิบ คนที่ดีเลิศ
นฤธร NARUETHORN นะ-รึ-ทอน คนที่มั่นคง
นฤปนาท NARUEPANAT นะ-รึ-ปะ-นาด พระราชา
นฤพล NARUEPHON นะ-รึ-พน ผู้มีพละกำลัง
นฤพัชร NARUEPHAT นะ-รึ-พัด ผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร
นฤภร NARUEPHORN นะ-รึ-พอน เป็นผู้ค้ำจุนที่แข็งแรง
นฤภัค NARUEPHAK นะ-รึ-พัก ผู้มีเกียรติ
นฤสรณ์ NARUESORN นะ-รึ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นฤเบศวร์ NARUEBET นะ-รึ-เบด ผู้ปกครองแว่นแคว้น
นลินกมล NALINKAMON นะ-ลิน-กะ-มน หัวใจและดอกบัว
นลินประภา NALINPRAPA นะ-ลิน-ประ-พา ผู้มีความรู้และบริสุทธิ์
นลินภัส NALINPHAT นะ-ลิน-พัด ดอกบัวที่มีความบริสุทธิ์
นลินลฎา NALINLADA นะ-ลิน-ละ-ดา หญิงผู้น่ารัก
นลินลิดา NALINLIDA นะ-ลิน-ลิ-ดา ผู้น่ารักดุจดอกบัว
นวธร NAWATHON นะ-วะ-ทอน ผู้มีความสดชื่นเสมอ
นวนิษฐ์ NAWANIT นะ-วะ-นิด ผู้สดชื่นเสมอ
นวพร NAWAPHON นะ-วะ-พอน พรใหม่ , พร 9 ประการ
นวภพ NAWAPHOP นะ-วะ-พบ ผู้เกิดใหม่
นวภัสร์ NAWAPHAT นะ-วะ-พัด รุ่งเรืองเสมอ
นวรัตน์ NAWARAT นะ-วะ-รัด แก้วเก้าประการ
นวรัตน์ NAWARAT นะ-วะ-รัด แก้วเก้าประการ
นวลนง NUANNONG นวน-นง หญิงผู้มีผิวนวลงาม
นวลประภัสสร์ NUANPRAPHAT นวน-ประ-พัด ผู้งามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
นวศรณ์ NAWASORN นะ-วะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่ง
นวินดา NAWINDA นะ-วิน-ดา มีความใหม่ ความสดชื่น
นวินพรรษ NAWINPHAT นะ-วิน-พัด ปีใหม่
นวิยา NAWIYA นะ-วิ-ยา สาวเสมอ , สดชื่นเสมอ
นัชชา NATCHA นัด-ชา แม่น้ำ
นัฐพงษ์ NATTHAPHONG นัด-ทะ-พง เชื้อสายนักปราชญ์
นัทธพงศ์ NATTHAPHONG นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธพัชญ์ NATTHAPHAT นัด-ทะ-พัด ผู้พูกพันธ์กับเพชร
นัทธมน NATTHAMON นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
นัทธวัฒน์ NATTHAWAT นัด-ทะ-วัด ผู้มีความเจริญมั่นคง
นัทธ์ชนันดา NATCHANANDA นัน-ชะ-นัน-ดา เป็นที่รักของผู้คน
นัทธ์พิรดา NATPHIRADA นัด-พิ-ระ-ดา ผูกพันกับความกล้าหาญและความสุข
นัทธ์ฤดี NATRUEDEE นัด-รึ-ดี ผูกพันด้วยความรัก
นัทธ์หทัย NATHATHAI นัด-หะ-ไท ผูกพันหัวใจ
นัธทวัฒน์ NATTHAWAT นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันทกร NADTAKORN นัด-ทะ-กอน ผู้สร้างแต่ความยินดี
นันทกฤติ NADTAKRID นัด-ทะ-กริด ผู้สร้างความสุข
นันทฉัตร NANTHACHAT นัน-ทะ-ฉัด ผู้ยินดีในร่มฉัตร
นันทญา NANTHAYA นัด-ทะ-ยา ผู้ใฝ่หาความรู้
นันทพงศ์ NANTHAPHONG นัน-ทะ-พง เป็นที่ยินดีของวงศ์ตระกูล
นันทพัทธ์ NANTAPHAT นัน-ทะ-พัด ผู้ผูกพันด้วยความสุข
นันทพัทธ์ NANTHAPHAT นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
นันทภพ NANTHAPHOP นัน-ทะ-พบ เกิดมาเพื่อเป็นความยินดีของแผ่นดิน
นันทภัค NANTHAPHAK นัน-ทะ-พัก มีความยินดีในโชค
นันทภัค NANTHAPHAK นัน-ทะ-พัค ผู้มีความรื่นเริงและมีโชค
นันทรัตน์ NANTHARAT นัน-ทะ-รัด ผู้มีความยินดีเป็นรัตนะ
นันทวัฒน์ NANTAWAT นัด-ทะ-วัด ผู้ยินดีที่เจริญ
นันทัชพร NANTHATCHAPHORN นัน-ทัด-ชะ-พอน เกิดมาเพื่อความสุขและความประเสริฐ
นันทากร NANTHAKORN นัน-ทา-กอน ผู้สร้างความยินดี
นันทิช NANTHIT นัน-ทิด เกิดมาเพื่อความสุขความเพลิดเพลิน
นันทิชา NANTHICHA นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุขความเพลิดเพลิน
นันทิญา NANTIYA นัน-ทิ-ยา ผู้ใฝ่หาความรู้
นันทิดา NANTHIDA นัน-ทิ-ดา ผู้มีความสุข
นันทิตา NANTITA นัน-ทิ-ตา ผู้มีความสุข
นันทิน NANTHIN นัน-ทิน ผู้มีความยินดี
นันทินี NANTHINEE นัน-ทิ-นี ผู้มีความสุข ความบันเทิง
นันทิพัชร์ NANTIPHAT นัน-ทิ-พัด ยินดีดั่งได้เพชร
นันทิพัทธ์ NANTIPHAT นัน-ทิ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
นันทิภร NANTIPHORN นัน-ทิ-พอน ค้ำจุนให้มีความสุข
นันทิภาคย์ NANTHIPHAK นัน-ทิ-พาก ผู้มีความยินดีในโชค
นันทิวรรธน์ NANTHIWAT นัน-ทิ-วัด ผู้มากไปด้วยความสุข
นันทิวัฒน์ NANTIWAT นัน-ทิ-วัด เจริญด้วยความยินดี
นันทิศักดิ์ NANTISAK นัน-ทิ-สัก ผู้ยินดีมีอำนาจ
นันท์ทัต NATTHAT นัด-ทัด ผู้ให้ความบันเทิง
นันท์ธร NANTHARN นัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรื่นเริงยินดี
นันท์นภัส NANNAPHAT นัน-นะ-พัด ผู้มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นภัส NUNNAPAT นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นภัสร์ NANNAPHAT นัน-นะ-พัด แสงบนท้องฟ้าอันรื่นรมย์
นันท์นรินทร์ NANNARIN นัน-นะ-ริน ผู้ที่มีความสุขและเป็นใหญ่
นันท์นรี NADNAREE นัด-นะ-รี หญิงผู้มีความสุข
นันท์นลิน NANNALIN นัน-นะ-ลิน ดอกบัวที่งดงามน่ายินดี
นันท์พิพิฒน์ NANPHIPHIT นัน-พิ-พิด ผู้ยินดีในความเจริญ
นันท์มนัส NANMANAT นัน-มะ-นัด จิตใจที่มีความรื่นเริงยินดี
นันธกร NADTHAKORN นัด-ถะ-กอน ผูกพันด้วยความเจริญ
นันธกันต์ NANTHAKAN นัน-ถะ-กัน ผู้มีความน่ารักและผูกพัน
นันธนิษฐ์ NADTHANIT นัด-ถะ-นิด ผูกพันด้วยความมั่นคง
นันธ์ชวัล NANCHAWAN นัด-ชะ-วัน ผู้ผูกพันด้วยความรุ่งเรือง
นัยน์ปพร NAIPAPHON ไน-ปะ-พอน ผู้มีตาสวย
นัยน์รัตน์ NAIYARAT นัย-ยะ-รัด แสงที่ส่องทาง
นัยน์รัตน์ NAIYARAT ไน-ยะ-รัด แก้วที่ส่องทาง
นาถชญา NARTCHAYA นาด-ชะ-ยา มีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
นาถชนา NARTCHANA นาด-ชะ-นา เป็นที่พึ่งของผู้คน
นาถทิรา NATTHIRA นาด-ทิ-รา พระอาทิตย์
นาถนภัส NATNAPHAT นาด-นะ-พัด ผู้เป็นที่พึ่งดั่งท้องฟ้า
นาถนภา NARTNAPHA นาด-นะ-พา เป็นที่พึ่งที่สูงส่ง
นาถนารี NATNARI นาด-นา-รี หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นาถรดี NATRADI นาด-ระ-ดี ผู้ยินดีเป็นที่พึ่ง
นาราภัทร NARAPHAT นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม
นาริกานต์ NARIKARN นา-ริ-กาน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
นาริฐา NARITHA นา-พิ-ถา ดำรงความเป็นหญิง
นารีนาถ NARINAT นา-รี-นาด หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นารีภัสร์ NAREEPHAT นา-รี-พัด หญิงผู้สดใส
นารีรัตน์ NAREERAT นา-รี-รัด หญิงที่ประเสริฐสุด
นารีวรรณ NARIWAN นา-รี-วัน หญิงที่มีผิวงามผุดผ่อง
นารีวัชร์ NAREEWAT นา-รี-วัด หญิงที่แข็งแกร่ง
นารีวิชญ์ NAREEWIT นา-รี-วิด หญิงสาวที่มีความรู้
นิจคนึง NITKHANUENG นิด-คะ-นึง คิดถึงเสมอ
นิจจารีย์ NITCHAREE นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ประเสริฐเสมอ
นิชฌาน NITCHAN นิด-ชาน การเพ่งพินิจ , ปัญญา
นิชตา NICHATA นิ-ชะ-ตา ความเป็นตัวองตัวเอง , ผู้มั่นใจในตนเอง
นิชภัค NICHAPHAK นิด-ชะ-พัก ผู้มีเกียรติเป็นของตน
นิชวิชญ์ NICHAWIT นิด-ชะ-วิด ผู้รู้ผู้มั่นใจตนเอง
นิชสรณ์ NITCHASON นิด-ชะ-สอน ผู้มีความสามารถปกครองตนเอง
นิชาดา NICHADA นิ-ชา-ดา ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
นิชานันท์ NICHANAN นิ-ชา-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
นิชานาถ NICHANAT นิ-ชา-นาด ผู้มีที่พึ่งแห่งตน
นิชาพัฒน์ NICHAPHAT นิ-ชา-พัด ผู้มีความเจริญเป็นของตน
นิชาพิทย์ NICHAPHIT นิ-ชา-พิด ผู้มีความรู้เป็นของตน
นิชาภัทร NICHAPHAT นิ-ชา-พัด มีความดีงามเป็นมลคลแห่งตน
นิชาภา NICHAPHA นิ-ชา-พา ผู้มีความรุ่งเรืองนาน , มีรัศมีเฉพาะตน
นิดานุช NIDANUT นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตยนันท์ NITTAYANAN นิด-ตะ-ยะ-นัน มีความสุขความรื่นเริงยินดีตลอดไป
นิตย์ชคุณ NIDCHAKUN นิด-ชะ-คุณ ผู้ทำแต่ความดีเสมอ
นิตย์ชญา NITCHAYA นิด-ชะ-ยา ผู้ใฝ่รู้เสมอ
นิตย์ชนันท์ NIDCHANAN นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขเสมอ
นิตย์ชยา NIDCHAYA นิด-ชะ-ยา ผู้มีชัยชนะเสมอ
นิตย์ชาดนย์ NIDCHADON นิด-ชะ-ดน ลูกชายผู้เสมอต้นเสมอปลาย
นิตย์ชาภัค NIDCHAPHAK นิด-ชะ-พัก ผู้โชคดีเสมอ
นิตย์ธนัช NIDTHANAT นิด-ทะ-นิด ผู้ร่ำรวยตลอดกาล
นิตย์รดี NITRADEE นิด-ระ-ดี มีความยินดีอยู่เสมอ
นิตย์รวีร์ NITRAWI นิด-ระ-วี ผู้กล้าหาญตลอด
นิติกร NITIKORN นิ-ติ-กอน รักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน
นิติกาญจน์ NITIKARN นิ-ติ-กาน กฏทอง , กฏเกณฑ์ที่ดีเสมือนทอง
นิติธร NITITHON นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งระเบียบ , นักกฏหมาย
นิติธร NITITHORN นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
นิติพงศ์ NITIPHONG นิ-ติ-พง ผู้เกิดในวงศ์ตระกูลที่มีวินัย
นิติพัฒน์ NITIPHAT นิ-ติ-พัด ผู้เจริญอย่างมีแบบแผน
นิติรัตน์ NITIRAT นิ-ติ-รัด ผู้เคารพกฎหมาย
นิติศักดิ์ NITISAK นิ-ติ-สัก มีอำนาจตามกฎหมาย
นิติสิทธิ์ NITISIT นิ-ติ-สิด ผู้มีความสำเร็จด้านกฎหมาย
นิทธนต์ NITTHON นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน , ผู้ขจัดความชั่ว
นิทรา NITRA นิ-ทรา นอนหลับ
นิธิกร NITHIKORN นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธิกรณ์ NITHIKON นิ-ทิ-กอน ผู้มีขุมทรัพย์
นิธิกฤดิ NITHIKRIT นิ-ทิ-กริด ผู้มีเกียรติและมั่งคั่ง
นิธิกฤษฏิ์ NITHIKRIT นิ-ทิ-กริด ผู้มีความรู้ดั่งขุมทรัพย์
นิธิชญา NITICHAYA นิ-ทิ-ชะ-ยา ผู้สร้างทรัพย์ด้วยความรู้
นิธิชวดล NITICHAWADON นิ-ทิ-ชะ-วะ-ดน บันดาลขุมทรัพย์ให้เป็นไปโดยเร็ว
นิธิชา NITHICHA นิ-ทิ-ชา เกิดจากทรัพย์
นิธิดนย์ NITHIDON นิ-ทิ-ดน ลูกชายผู้มีทรัพย์
นิธิธาดา NITHITHADA นิ-ทิ-ทา-ดา ผู้มั่งมีขุมทรัพย์
นิธินันท์ NITHINAN นิ-ทิ-นัน มีความสุขในทรัพย์
นิธินันท์ NITHINAN นิ-ทิ-นัน ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
นิธิรัตน์ NITIRAT นิ-ทิ-รัด ผู้มีขุมทรัพย์อันเป็นมงคล
นิธิฤทธิ์ NITHIRIT นิ-ทิ-ริด มีขุมทรัพย์มีอำนาจ
นิธิวารินทร์ NITIWARIN นิ-ทิ-วา-ริน ผู้มีขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่
นิธิศ NITHIT นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิสรณ์ NITHISON นิ-ทิ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งดั่งขุมทรัพย์
นิธิอำไพ NITHI-AMPHAI นิ-ทิ-อำ-ไพ ผู้งดงามด้วยทรัพย์
นิพพิชฌน์ NIPPHIT นิบ-พิด มีปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพาดา NIPADA นิ-พา-ดา ผู้สงบอ่อนน้อมถ่อนตน
นิพิชฌน์ NIPHIT นิ-พิด มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง
นิพิชฌน์ชา NIPHITCHA นิ-พิด-ชา ผู้ก่อเกิดปัญญา
นิพิชฌน์ธร NIPHITTHON นิ-พิด-ทอน ผู้มีปัญญารู้แจ้ง
นิพิชฌน์ธัญ NIPITTHUN นิ-พิด-ทัน ผู้โชคดีมีปัญญา
นิพิชฌน์พร NIPHITPHON นิ-พิด-พอน ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
นิพิชฌน์ภาส NIPITPHART นิ-พิด-พาด ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
นิพิฐการ NIPHITKAN นิ-พิด-กาน ผู้มีการงานที่มั่นคง
นิพิฐนันท์ NIPITNAN นิ-พิด-นัน ผู้มีความสุขความมั่นคง
นิพิฐพนธ์ NIPHITPHON นิ-พิด-พน ผู้มีความผูกพันมั่นคง
นิพิฐพร NIPHITPHON นิ-พิด-พอน ผู้มีความผูกพันอันมั่นคง
นิพิฐพล NIPHITPHON นิ-พิด-พน ผู้มีกำลังอันมั่นคง
นิพิฐภูมิ NIPHITPHUM นิ-พิด-พูม ผู้มั่นคงด้วยความสง่างาม
นิพิฐวงศ์ NIPITWONG นิ-พิด-วง วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
นิพิฐสรณ์ NIPHITSON นิ-พิด-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่มั่นคง
นิภาธร NIPHATHON นิ-พา-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันรุ่งเรือง
นิยดา NIYADA นิ-ยะ-ดา มีความมั่นคง
นิยดา NIYADA นิ-ยะ-ดา มั่นคง
นิยตา NIYATA นิ-ยะ-ตา มั่นคง , แน่วแน่
นิรชร NIRACHORN นิ-ระ-ชอน เทวดา
นิรดา NIRADA นิ-ระ-ดา ผู้เป็นที่ยินดี
นิรดา NIRADA นิ-ระ-ดา เป็นที่ยินดี
นิรมล NIRAMON นิ-ระ-มน ผู้ปราศจากมนทิน
นิรมล NIRAMON นิ-ระ-มน ปราศจากมลทิน
นิรัชพร NIRATCHAPHORN นิ-รัด-ชะ-พอน ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิรันดร์ NIRAN นิ-รัน ผู้มั่นคงตลอดไป
นิรันดร์ NIRUN นิ-รัน ตลอดไป
นิรันธน์ NIRUN นิ-รัน ผู้ไม่มีกิเลส
นิราภร NIRAPHON นิ-รา-พอน ท้องฟ้าแจ่มใส
นิรินธน์ NIRIN นิ-ริน ผู้หมดกิเลศ , ปราศจากกิเลส
นิรุทธ NIRUT นิ-รุด ผู้ดับทุกข์ได้สนิท
นิลุบล NILUBON นิ-ลุ-บน บัว
นิวรินทร์ NIWARIN นิ-วะ-ริน ผู้มีความดีบริสุทธิ์และเป็นใหญ่
นิศมา NITSAMA นิด-สะ-มา ผู้สงบสุข
นิศากร NISAKORN นิ-สา-กอน พระจันทร์
นิศานาถ NISANAT นิ-สา-นาด พระจันทร์
นิศามณี NISAMANEE นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์
นิศารัตน์ NISARAT นิ-สา-รัด พระจันทร์
นิษฐกรณ์ NITTHAKON นิด-ทะ-กอน ผู้สร้างความมั่นคง
นิษฐกานต์ NIDTHAKARN นิด-ทะ-กาน ผู้เป็นที่รักสมบูรณ์แบบ
นิษฐนนท์ NIDTHANON นิด-ทะ-นน ผู้มีความสุขสมบูรณ์
นิษฐรัศมิ์ NIDTHARAT นิด-ทะ-รัด ผู้มีความรุ่งเรืองสมบูรณ์
นิษฐา NITTHA นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมาย ปลายทาง
นิษฐ์ฤทัย NIDRUETHAI นิด-รึ-ไท ผู้มีจิตใจที่มั่นคง
นิษฐ์สินี NIDSINEE นิด-สิ-นี หญิงผู้มีความสุขสมบูรณ์
นิษฐ์สิริ NITSIRI นิด-สิ-หริ ผู้มีสิริมงคลสุขสมบูรณ์
นิษฐ์สุดา NIDSUDA นิด-สุ-ดา ลูกสาวผู้มีความสมบูรณ์พร้อม
นิสสรณ์ NITSON นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
นิอร NI-ORN นิ-ออน หญิงสาว
นิโรธ NIROT นิ-โรด นิพพาน
นีรชา NEERACHA นี-ระ-ชา ดอกบัว
นีรชาต NEERACHART นี-ระ-ชาด ดอกบัว
นุชชาวีฏ์ NUTCHAWI นุด-ชา-วี หญิงสาวผู้มีความปราดเปรื่อง
นุชณิช NUTCHANIT นุด-ชะ-นิด น้องผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
นุชนภา NUDNAPHA นุด-นะ-พา น้องผู้สดใส
นุชนาถ NUDCHANART นุด-ชะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของน้อง
นุชนาท NUDCHANART นุด-ชะ-นาด น้องผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง
นุชรดี NUDRADEE นุด-ระ-ดี น้องผู้มีความสุขเพลิดเพลิน
นุชวรา NUTWARA นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
นุชิต NUCHIT นุ-ชิด ผู้ชนะ
นุดี NUDEE นุ-ดี การสรรเสริญ , เคารพบูชา
นุดีณัฎฐ NUDEENAT นุ-ดี-นัด ยกย่องให้เป็นปราชญ์
นุดีมน NUDEEMON นุ-ดี-มน การสรรเสริญบูชาด้วยใจ
นุดีวร NUDIWON นุ-ดี-วอน เป็นคนดีที่ผู้คนยกย่อง
นุดีอร NUDEE-ORN นุ-ดี-ออน หญิงงามผู้เป็นที่ยกย่อง

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ