ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 125 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'บ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
บงกช BONGKOCH บง-กด ดอกบัว
บงกชกร BONGKOTKORN บง-กด-กอน มืองามดั่งดอกบัว
บงกชนุช BONGKOTNUT บง-กด-นุด ผู้งามดั่งดอกบัว
บงกชมาศ BONGKOTMARD บง-กด-มาด ดอกบัวสีทอง
บงกชรัตน์ BONGKOTRAT บง-กด-รัด บัวแก้ว
บงกชรัศมิ์ BONGKOTRAT บง-กด-รัด รัศมีงามดั่งดอกบัว
บงกชลักษณ์ BONGKOTLAK บง-กด-ลัก มีลักษณะงามดั่งดอกบัว
บงกร BONGKORN บง-กอน ดอกบัว
บรรณกร BANNAKON บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ
บรรณพิชญ์ BANNAPHIT บัน-นะ-พิด ผู้มีความรู้ด้านหนังสือ
บรรณพิทย์ BANNAPHIT บัน-นะ-พิด ผู้มีความรู้ด้านหนังสือ
บรรณรต BANNAROT บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือ , ผู้คงแก่เรียน
บรรณรัตน์ BANNARAT บัน-นะ-รัด มีความรู้ประเสริฐสุด
บรรณวัฒน์ BANNAWAT บัน-นะ-วัด มีความรู้ความเจริญ
บรรณวัฒน์ BANNAWAT บัน-นะ-วัด มีความเจริญในเรื่องหนังสือ
บรรณวิชญ์ BANNAWIT บัน-นะ-วัด ผู้มีความรู้ด้านหนังสือ
บรรณวิชญ์ BANNAWIT บัน-นะ-วิด ผู้เป็นปราชญ์แห่งหนังสือ
บรรณวิทิต BANWITHIT บัน-วิ-ทิด ผู้รู้ในเรื่องหนังสือ
บรรณสรณ์ BANNASON บัน-นะ-สอน ผู้มีความรู้และมั่นคง
บรรณสรณ์ BANNASORN บัน-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่งได้
บรรณสิทธิ์ BANNASIT บัน-นะ-สิด ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
บวรกฤษฎิ์ BORWORNKRID บอ-วอน-กริด ฉลาดเป็นเลิศ
บวรกานต์ BORWORNKARN บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรกิตติ์ BAWONKIT บอ-วอน-กิด ผู้มีชื่อเสียงที่ประเสริฐ
บวรชนก BORWORNCHANOK บอ-วอน-ชะ-นก ผู้ประเสริฐเหมือนพ่อ
บวรทัต BAWONTHAT บอ-วอน-ทัด มีความดีล้ำเลิศ
บวรนันท์ BORWORNNAN บอ-วอน-นัน ผู้มีความสุขล้ำเลิศ
บวรนันท์ BAWONNAN บอ-วอน-นัน ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
บวรนิตย์ BAWONNIT บอ-วอน-นิด ผู้ประเสริฐ
บวรพจน์ BORWORNPHOD บอ-วอน-พด นักพูดที่ดีเลิศ
บวรพจน์ BAWONPHOT บอ-วอน-พด ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ
บวรภพ BORWORNPHOP บอ-วอน-พบ ผู้เกิดในแผ่นดินอันประเสริฐ
บวรภัค BORWORNPHAK บอ-วอน-พัก ผู้มีโชคอันประเสริฐ
บวรรัช BORWORNRAT บอ-วอน-รัด ผู้มีสมบัติอันประเสริฐ
บวรลักษณ์ BORWORNLAK บอ-วอน-ลัก ผู้มีความลักษณะประเสริฐ
บวรวงศ์ BAWONWONG บอ-วอน-วง วงศ์ตระกูลที่ดีเลิศ
บวรวิช BAWONWIT บอ-วอน-วิด ผู้มีความรู้ดีเลิศ
บวรวิทย์ BORWORNWIT บอ-วอน-วิด ผู้มีความรู้ประเสริฐ
บวรศักย์ BAWONSAK บอ-วอน-สัก มีความสามารถดีเลิศ
บวรสิทธิ์ BAWONSIT บอ-วอน-สิด ผู้มีความสำเร็จดีเลิศ
บัญจรัตน์ BANCHARAT บัน-จะ-รัด ผู้มีรัตนะทั้งห้า
บัณฑิตา BANTHITA บัน-ทิ-ตา ผู้มีความรู้ดี
บัวงาม BUA-NGAM บัว-งาม ผู้ที่งดงามดั่งดอกบัว
บัวทิพย์ BUATHIP บัว-ทิบ ดอกบัวที่วิเศษ
บัวบูชา BUABUCHA บัว-บู-ชา ดอกบัวที่นำขึ้นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บัวรัศมิ์ BUARAT บัว-รัด ผู้ที่งามเหมือนรัศมีของดอกบัว
บัวลักษณ์ BUALAK บัว-ลัก ผู้ที่มีลักษณะงามดั่งดอกบัว
บุญงาม BUN-NGAM บุน-งาม ผู้สมบูรณ์ด้วยความดี
บุญจง BUNCHONG บุน-จง ผู้ทำแต่ความดี
บุญชญา BUNCHAYA บุน-ชะ-ยา ผู้มีบุญบารมี
บุญชนิต BUNCHANIT บุน-ชะ-นิด ทำให้เกิดความดี
บุญชม BUNCHOM บุน-ชม ผู้ได้รับการยกย่อง
บุญช่วย BUNCHUAI บุน-ช่วย ผู้มีความดีค้ำจุน
บุญชาญ BUNCHAN บุน-ชาน ผู้ทำแต่ความดี
บุญญานนท์ BUNYANON บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
บุญญานุช BUNYANUT บุน-ยา-นุด น้องผู้มีวาสนาดี
บุญญาพร BUNYAPHON บุน-ยา-พอน ผู้มีบุญเป็นพร
บุญญาภา BUNYAPHA บุน-ยา-พา ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองด้วยบุญ
บุญญารัศมิ์ BUNYARAT บุน-ยา-รัด รัศมีแห่งบุญ , ความรุ่งเรืองแห่งบุญ
บุญญิสา BUNYISA บุน-ยิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความดี
บุญทรัพย์ BOONSUB บุน-ซับ มีความดีและมีทรัพย์
บุญทิพา BUNTHIPHA บุน-ทิ-พา ผู้มีบุญอย่างยิ่ง
บุญทิวา BOONTIWA บุน-ทิ-วา วันดี
บุญธร BOONTHORN บุน-ทอน ผู้มีคุณความดี
บุญธรรม BOONTHUM บุน-ทำ ผู้มีคุณธรรม
บุญนิตย์ BOONYANIT บุน-ยะ-นิด คนดี
บุญนิศา BOONNISA บุน-นิ-สา มีความดีให้เป็นใหญ่
บุญนิสา BUNNISA บุน-นิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญพัฒน์ BOONYAPHAT บุน-ยะ-พัด เจริญด้วยคุณความดี
บุญยรัตน์ BOONYARAT บุน-ยะ-รัด เปี่ยมด้วยความดี
บุญยวีย์ BUNYAWEE บุน-ยะ-วี ผู้มีคุณธรรมความดีและความกล้าหาญ
บุญวัศ BOONYAWAT บุน-ยะ-วัด มีอำนาจที่ดี
บุญสิตา BUNSITA บุน-สิ-ตา ผู้อยู่ด้วยบุญกุศลและความดีงาม
บุญสิทธิ์ BOONSIT บุน-สิด มีความสำเร็จด้วยดี
บุญเกตุ BOONKET บุน-เกด ผู้ดีเด่น
บุญเกิด BOONKERD บุน-เกิด ผู้มีบุญวาสนา
บุญเกียรติ BUNKIAT บุน-เกียด ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม
บุญเขต BUNKHET บุน-เขต เนื้อนาบุญ
บุณณดา BUNNADA บุน-นะ-ดา ความบริบูรณ์ , ความสำเร็จ
บุณยกร BUNYAKON บุน-ยะ-กอน ผู้สร้างบุญกุศลและคุณความดี
บุณยกฤต BUNYAKRIT บุน-ยะ-กริด สร้างกุศล
บุณยจิตต์ BUNYACHIT บุน-ยะ-จิด จิตใจที่มีแต่บุญ
บุณยชา BUNYACHA บุน-ยะ-ชา ผู้เกิดมาด้วยบุญกุศล
บุณยธร BUNYATHORN บุน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งบุญกุศล
บุณยนุช BUNYANUT บุน-ยะ-นุด ผู้มีวาสนา
บุณยพัต BUNYAPHAT บุน-ยะ-พัด ผู้มีบุญและคุณธรรม
บุณยภู BUNYAPHOO บุน-ยะ-พู ผู้มีบุญในแผ่นดิน
บุณยวีร์ BUNYAWEE บุน-ยะ-วี คนดีและกล้าหาญ
บุณยากร BUNYAKORN บุน-ยา-กอน สร้างกุศลและคุณความดี
บุรกฤดิ BURAKRID บุ-ระ-กริด ผู้มีเกียรติในบ้านเมือง
บุรชัย BURACHAI บุ-ระ-ไช ชัยชนะของบ้านเมือง
บุรพร BURAPHORN บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐของบ้านเมือง
บุรพล BURAPHON บุ-ระ-พน ผู้ที่เข้มแข็งเป็นกำลังของบ้านเมือง
บุรพัฒน์ BURAPHAT บุ-ระ-พัด ผู้สร้างความเจริญให้บ้านเมือง
บุรวิช BURAWIT บุ-ระ-วิด ผู้มีความรู้คู่บ้านเมือง
บุรินทร์พัฒน์ BURINPHAT บุ-ริน-พัด ผู้เจริญและเป็นใหญ่
บุรินทร์ภัทร BURINPHAT บุ-ริน-พัด เป็นคนดีได้เป็นใหญ่
บุรินทร์ยศ BURINYOT บุ-ริน-ยด ผู้มีอำนาจให้เป็นใหญ่
บุรินทร์รัตน์ BURINRAT บุ-ริน-รัด ผู้เป็นใหญ่เปี่ยมคุณธรรม
บุรินทร์ลักษณ์ BURINLAK บุ-ริน-ลัก ลักษณะของผู้นำความยิ่งใหญ่
บุรินทร์วัชร์ BURINWAT บุ-ริน-วัด ผู้เป็นใหญ่และแข็งแกร่ง
บุรินทร์วิชญ์ BURINWIT บุ-ริน-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ปราชญ์
บุรินทร์ศักย์ BURINSAK บุ-ริน-สัก มีความสามารถเป็นใหญ่
บุรินทร์สิทธิ์ BURINSIT บุ-ริน-สิด ความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่
บุรเกียรติ BURAKIAT บุ-ระ-เกียด ผู้มีชื่อเสียงในบ้านเมือง
บุรเศรษฐ์ BURASET บุ-ระ-เสด เป็นคนดีคู่บ้านเมือง
บุลกร BUNLAKON บุน-ละ-กอน เจริญมาก
บุลพร BUNLAPHORN บุน-ละ-พอน มีพรมาก , มากไปด้วยความประเสริฐ
บุลพศ BULLAPOD บุน-ละ-พด ผู้มีอำนาจมาก
บุลพิชญ์ BUNLAPHIT บุน-ละ-พิด ผู้มีความรู้มาก
บุลภร BULLAPHORN บุน-ละ-พอน มีผู้ค้ำจุนมาก
บุลภัทร BUNLAPHAT บุน-ละ-พัด ผู้มีความเจริญมาก
บุษปภัทร BUTSAPAPHAT บุด-สะ-ปะ-พัด ดอกไม้ที่เป็นสิริมงคล
บุษปรัชต์ BUTSAPARAT บุด-สะ-ปะ-รัด ดอกไม้เงิน
บุษย์ BUT บุด พลอยสีขาว , ดอกบัว
บูรณิมา BOORANIMA บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
บูรณ์ชัย BUNCHAI บูน-ไช ผู้สมบูรณ์ด้วยชัยชนะ
บูรณ์พิพัฒน์ BUNPHIPHAT บูน-พิ-พัด ผู้เปี่ยมด้วยความเจริญ
บูรณ์พิสิฐ BUNPHISIT บูน-พิ-สิด ผู้สมบูรณ์ดีเลิศ
บูรณ์รวิศร์ BUNRAWIT บูน-ระ-วิด ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่
บูรณ์วริทธิ์ BUNWARIT บูน-วะ-ริด ผู้เปี่ยมด้วยความสำเร็จ
บูรณ์วิรัช BUNWIRAT บูน-วิ-รัด ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่ง
บูรณ์วิวัฒน์ BUNWIWAT บูน-วิ-วัด ผู้เปี่ยมด้วยความเจริญ
บูรณ์วิสิษฐ์ BUNWISIT บูน-วิ-สิด ผู้สมบูรณ์เป็นเลิศ
บูรณ์ไชย BUNCHAI บูน-ไช ผู้เปี่ยมด้วยความเจริญ

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ