ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 515 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'พ'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
พกุลกาญจน์ PHAKUNKARN พะ-กุน-กาน พิกุลทอง
พงศกร PHONGSAKORN พง-สะ-กอน ผู้ตั้งวงศ์ตระกูล
พงศพัศ PHONGSAPHAK พง-สะ-พัด เป็นเชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศพัศ PONGSAPHAT พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศภร PHONGSAPHORN พง-สะ-พอน ผู้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
พงศวัฒน์ PONGSAWAT พง-สะ-วัด ผู้นำความเจริญมาสู่ตระกูล
พงศ์กฤต PHONGKRIT พง-กริด ยุคทองของวงศ์ตระกูล
พงศ์กิตติ์ PONGKIT พง-กิด ผู้มีเกียรติของวงศ์ตระกูล
พงศ์ฉัตร PONGCHAT พง-ฉัด ผู้นำความร่มเย็นมาสู่ตระกูล
พงศ์ชยุต PHONGCHAYUT พง-ชะ-ยุด ตระกูลที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
พงศ์ดนัย PONGDANAI พง-ดะ-ไน ผู้เป็นลูกชายของวงศ์ตระกูล
พงศ์ธาริน PHONGTHARIN พง-ทา-ริน ผู้ดำรงวงศ์ตระกูล
พงศ์นริศร์ PONGNARIT พง-นะ-ริด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
พงศ์นาถ PHONGNART พง-นาด เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
พงศ์ปณต PHONGPANOD พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์ปณต PHONGPANOT พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์พล PHONGPHON พง-พน ผู้เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พัฒน์ PHONGPHAT พง-พัด วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พงศ์พันธ์ PONGPHAN พง-พัน ผู้สืบเชื้อสาย
พงศ์พิทย์ PONGPHIT พง-พิด เผ่าพันธุ์ผู้มีความรู้
พงศ์พิเชษฐ์ PHONGPHICHAT พง-พิ-เชด ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ภรณ์ PONGPHORN พง-พอน ผู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
พงศ์รัตน์ PONGRAT พง-รัด วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐสุด
พงศ์วรินทร์ PHONGWARIN พง-วะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
พงศ์วสิษฐ์ PONGWASIT พง-วะ-สิด เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ
พงศ์วิชญ์ PONGWIT พง-วิด เป็นเชื้อสายของนักปราชญ์
พงศ์วิทย์ PONGWIT พง-วิด เป็นเชื้อสายผู้มีความรู้
พงศ์วิพัฒน์ PONGWIPAT พง-วิ-พัด ตระกลูที่มีความเจริญยิ่ง
พงศ์วิสิฐ PONGWISIT พง-วิ-สิด ผู้เป็นเลิศในเผ่าพันธุ์
พงศ์สถิต PONGSATHID พง-ส-ทิด ผู้นำความยั่งยืนมาสู่ตระกูล
พงศ์สิทธิ์ PHONGSIT พง-สิด ความสำเร็จแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์สิน PONGSIN พง-สิน ผู้นำวงศ์ตระกูลให้มั่งคั่ง
พงศ์สิริ PONGSIRI พง-สิ-หริ เชื้อสายที่เป็นคนดี
พงศ์สุข PONGSUK พง-สุก ผู้ทำให้วงศ์ตระกูลมีความสุข
พงศ์สุภา PONGSUPHA พง-สุ-พา มีเผ่าพันธุ์ที่งดงาม
พงศ์อินทร์ PHONG-IN พง-อิน ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพระอินทร์
พงศ์เกียรติ PHONGKIAT พง-เกียด วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติยศชื่อเสียง
พงศ์เดช PHONGDET พง-เดด วงศ์ตระกูลที่เรืองอำนาจ
พงศ์เพชร PONGPHET พง-เพด ผู้เป็นดั่งเพชรของวงศ์ตระกูล
พงษ์นรินทร์ PONGNARIN พง-นะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในเผ่าพันธุ์
พงษ์วริษฐ์ PONGWARIT พง-วะ-ริด เป็นเชื้อสายของคนดี
พจนดนย์ PODCHANADON พด-จะ-นะ-ดน ลูกชายผู้เป็นนักพูด
พจนพงศ์ PODCHANAPONG พด-จะ-นะ-พง วงศ์ตระกูลที่เป็นนักพูด
พจนพร PHOTCHANAPHORN พด-จะ-นะ-พอน มีคำพูดที่เป็นมงคล
พจนวีร์ PODCHANAWEE พด-จะ-นะ-วี เป็นนักพูดที่กล้าหาญ
พจนา PODCHANA พด-จะ-นา ผู้พูดแต่สิ่งที่ดี
พจนินทร์ PHOTCHANIN พด-จะ-นิน ผู้มีคำพูดดี , เจ้าแห่งคำพูด
พจน์ณิชา PODNICHA พด-นิ-ชา
พจน์พันธุ์ PODPAN พด-พัน มีเชื้อสายเป็นนักพูด
พจีทิพย์ PAJEETIB พะ-จี-ทิบ ถ้อยคำที่อ่อนหวาน
พจีพศ PAJEEPOD พะ-จี-พด คำพูดที่มีอำนาจ
พจีพัฒน์ PAJEEPAT พะ-จี-พัด ผู้มีคำพูดที่สร้างสรรค์
พจีพัส PAJEEPAT พะ-จี-พัด คำพูดของผู้มีอำนาจ
พจีภัทร PAJEEPHAT พะ-จี-พัด เป็นนักพูดผู้เจริญ
พจีภัสร์ PAJEEPHAT พะ-จี-พัด เป็นนักพูดผู้เจริญ
พจีรัตน์ PAJEERAT พะ-จี-รัด คำพูดที่ประเสริฐสุด
พชรกร PODCHARAKORN พด-ชะ-ระ-กอน ผู้แข็งแกร่ง
พชรกฤต PHOTCHARAKRIT พะ-ชะ-ระ-กริด ผู้เข้มแข็งดั่งเพชร
พชรดนัย PHOTCHARADANAI พด-ชะ-ระ-ดะ-ไร ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรธิป PHOTCHARATHIP พด-ชะ-ระ-ทิบ ผู้แข็งแกร่งและเป็นใหญ่
พชรมน PODCHARAMON พด-ชะ-ระ-มน ผู้มีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
พชรวัฒน์ PHOTCHARAWAT พด-ชะ-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความแข็งแกร่ง
พชรวิทย์ PHOTCHARAWIT พด-ชะ-ระ-วัด มีความรู้งามดั่งเพชร
พชรสุดา PHOTCHARASUDA พด-ชะ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร
พชรเดช PHOTCHARADET พด-ชะ-ระ-เดด มีอำนาจแข็งแกร่ง
พชิรภัสสร PHACHIRAPHATSON พะ-ชิ-ระ-พัด-สอน ตระกูลเพชร
พณณกร PHONNAKON พัน-นะ-กอน ผู้มีผิวพรรณสวย
พณิชดนย์ PANITDON พะ-นิด-ดน ลูกชายผู้เป็นพ่อค้า
พณิชตา PANITTA พะ-นิด-ตา ผู้เป็นพ่อค้า
พณิชน PANICHON พะ-นิ-ชน คนที่เป็นพ่อค้า
พณิชพัทธ์ PANITPHAT พะ-นิด-พัด ผู้ผูกพันกับพ่อค้า
พณิชพันธุ์ PANITPHAN พะ-นิด-พัน เผ่าพันธุ์ของพ่อค้า
พณิชย์ PANIT พะ-นิด ผู้ที่่มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าขาย
พณิชาญ PANICHARN พะ-นิ-ชาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
พธู PHATHOO พะ-ทู ผู้หญิง
พนธกร PHONTHAKORN พน-ทะ-กอน ผู้สร้างความผูกพัน
พนิดา PHANIDA พะ-นิ-ดา หญิงสาว
พนิตชนม์ PHANITCHON พะ-นิด-ชน ผู้เกิดมาเป็นที่รัก
พนิตชนัน PHANITCHANAN พะ-นิด-ชะ-นัน ผู้เป็นที่รัก
พนิตชา PANITCHA พะ-นิด-ชา ผู้เกิดมาเป็นที่รัก
พนิตตา PANITTA พะ-นิด-ตา ผู้เป็นที่รัก
พนิตนรี PHANITNARI พะ-นิด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
พนิตนันท์ PHANITNAN พะ-นิด-นัน ผู้ชอบในความรื่นเริงยินดี
พนิตพร PHANITHORN พะ-นิด-พอน หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
พนิตพันธ์ PANITPHAN พะ-นิด-พัน เป็นที่รักที่ผูกพัน
พบพฤทธ์ PHOPPHRUT พบ-พรึด ผู้พบความเจริญ
พยุงกร PAYUNGKORN พะ-ยุง-กอน ค้ำจุนให้เจริญ
พยุงกฤต PAYUNGKRID พะ-ยุง-กริด ผู้ประคอง , ผู้ค้ำจุน
พยุงดิษย์ PHAYUNGDIT พะ-ยุง-ดิด ผู้มีคุณความดีค้ำจุน
พยุงพัชย PHAYUNGPHAT พะ-ยุง-พัด ผู้รักษาชัยชนะไว้
พยุงภร PHAYUNGPHON พะ-ยุง-พอน ผู้มีที่พึ่งค้ำจุน
พยุงศักดิ์ PAYUNGSAK พะ-ยุง-สัก ผู้รักษาอำนาจไว้
พยุงเดช PAYUNGDET พะ-ยุง-เดด มีอำนาจค้ำจุน
พรกนก PHONKANOK พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ
พรกมล PARNKAMON พอน-กะ-มน มีจิตใจงามเลิศ
พรกิตต์ PHONKIT พอน-กิด ผู้มีเกียรติที่ดีงาม
พรชนิตว์ PHORNCHANIT พอน-ชะ-นิด พรของผู้บังเกิดเกล้า
พรชิตา PHORNCHITA พอน-ชิ-ตา ผู้ชนะด้วยความดี
พรณรงค์ PHONNARONG พอน-นะ-รง นักรบผู้ยอดเยี่ยม
พรทิพย์ PHONTHIP พอน-ทิบ ผู้ดีประเสริฐสุด
พรธวัล PHONTHAWAN พอน-ทะ-วัน ผู้ประเสริฐดีและบริสุทธิ์
พรนภา PHORNNAPHA พอน-นะ-พา พรจากฟากฟ้า
พรประภา PORNNAPHA พอน-นะ-พา รุ่งเรืองเป็นเลิศ
พรประสิทธิ์ PORNPRASIT พอน-ประสิด มีความสำเร็จดีเลิศ
พรปวีณ์ PORNPAWEE พอน-ปะ-วี ฉลาดดีเลิศ
พรปวีษณ์ PHORNPAWEE พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรพนิต PHORNPHANIT พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรพัฒน์ PORNPHAT พอน-พัด เจริญดีเลิศ
พรพินิต PHONPHINIT พอน-พิ-นิด เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
พรภวิษย์ PHONPHAWIT พอน-พะ-วิด ผู้มีสิ่งที่ประเสริฐในอนาคต
พรมนัส PHONMANAT พอน-มะ-นัด ผู้มีใจอันประเสริฐ
พรยมล PHORNYAMON พอน-ยะ-มน คู่ที่ประเสริฐสมปรารถนา
พรรณขจี PHANKHACHI พัน-ขะ-จี ผู้ผิวพรรณงามสดใส
พรรณจันทร์ PHANCHAN พัน-จัน ผู้ผิวงามดั่งดวงเดือน
พรรณชื่น PHANCHUEN พัน-ชื่น ผู้มีผิวพรรณงามสดใส
พรรณทิพย์ PHANTHIP พัน-ทิบ ผู้มีผิวพรรณงามเลิศ
พรรณนารา PHANNARA พัน-นา-รา หญิงที่มีผิวพรรณผ่องใส
พรรณพนัช PANPANAT พัน-พะ-นัด ผิวพรรณงามดั่งดอกบัว
พรรณภัทร PHANNAPHAT พัน-นะ-พัด ผู้มีผิวพรรณงาม
พรรณวร PHANNAWORN พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณเป็นเลิศ
พรรณวิลาศ PHANWILAT พัน-วิ-ลาด ผู้มีผิวพรรณงดงามมีเสน่ห์
พรรณวิลาส PHANWILAT พัน-วิ-ลาด ผู้มีผิวพรรณงดงามมีเสน่ห์
พรรณออร PHAN-ORN พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
พรรณอำไพ PHAN-AMPHAI พัน-อำ-ไพ ผู้ผิวพรรณงามสดใส
พรรณเศรษฐ์ PHANNASET พัน-นะ-เสด พราหมณ์
พรรดี PORNRADEE พอน-ระ-ดี ผู้ชื่นชอบความดี
พรรทิพภา PANTHIPPHA พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรรวินท์ PORNRAWIN พอน-ระ-วิน ดีงามดั่งดอกบัว
พรรวินท์ PHONRAWIN พอน-ระ-วิน ผู้ที่ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรรัชดา PORNRATCHADA พอน-รัด-ชะ-ดา ยิ่งใหญ่เป็นเลิศ
พรรุจา PHONRUCHA พอน-รุ-จา ผู้รุ่งเรืองดีเลิศ
พรลภา PORNLAPHA พอน-ละ-พา มีลาภอันประเสริฐ
พรวลัย PHORNWALAI พอน-วะ-ไล กำไลมือที่สวยงาม
พรวิภา PHONWIPHA พอน-วิ-พา ผู้งดงามเป็นเลิศ
พรวิศิษฎ์ PHONWISIT พอน-วิ-สิด พรอันยอดเยี่ยม
พรสรวง PHORNSUANG พอน-สวง พรจากสวรรค์
พรสุปรีย์ PHONSUPRI พอน-สุ-ปรี ผู้เป็นที่รักยิ่ง
พรหมพณิช PRUMPANIT พรม-พะ-นิด พ่อค้าผู้ประเสริฐ
พรหมพฤทธิ์ PRUMPRUED พรม-พรึก ผู้ฉลาดและประเสริฐ
พรหมพักตร์ PHROMPHAK พรม-พัก ผู้มีใบหน้างดงาม
พรหมพัส PRUMPHAT พรม-พัด ผู้ประเสริฐมีอำนาจ
พรหมพิริยะ PHROMPHIRIYA พรม-พิ-ริ-ยะ ผู้มีความเพียรประเสริฐ
พรหมพิริยะ PRUMPIRIYA พรม-พิ-ริ-ยะ ผู้มีความเพียรและประเสริฐ
พรหมภัสสร PHROMPHATSON พรม-พัด-สอน ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
พรหมมินทร์ PHROMMIN พรม-มิน ผู้เป็นใหญ่
พรหมวดี PHROMWADI พรม-วะ-ดี ผู้ประเสริฐ
พรหมวิสุทธิ์ PRUMWISUD พรม-วิ-สุด ประเสริฐสุด
พรหมศร PHROMSORN พรม-สอน ชื่อสายบัวที่เป็นกาบหุ้มโคนเสา เรียกว่า กาบพรหรมศร
พรหมาณฑ์ PHROMMARN พรม-มาน จักรวาล , โลก
พรหมเมศวร์ PHROMMET พรม-เมด ผู้เป็นใหญ่
พร้อมจิตต์ PROMCHIT พร้อม-จิด ผู้มีความสุขสมบูรณ์
พร้อมจิตร PROMCHIT พร้อม-จิด ผู้มีจิตใจงามพร้อม
พร้อมพงศ์ PROMPHONG พร้อม-พง วงศ์ตระกูลที่สุขสมบูรณ์
พร้อมพรรณ PROMPHAN พร้อม-พัน ผู้มีผิวพรรณงามยิ่ง
พร้อมพักตร์ PROMPHAK พร้อม-พัก ผู้มีใบหน้างามยิ่ง
พร้อมพันธุ์ PROMPHAN พร้อม-พัน เผ่าพันธุ์ที่สุขสมบูรณ์
พร้อมพิทย์ PROMPHIT พร้อม-พิด สมบูรณ์ด้วยความรู้
พร้อมพุฒิ PROMPHUT พร้อม-พุด เจริญสุขสมบูรณ์
พร้อมศักดิ์ PROMSAK พร้อม-สัก สมบูรณ์ด้วยอำนาจ/เกียรติ/ฐานะ
พร้อมสิน PROMSIN พร้อม-สิน สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ
พรอำไพร PHON-AMPAI พอน-อำ-ไพ ผู้งามเลิศ
พรอุษา PORN-U-SA พอน-อุ-สา งดงามสดใส
พราวพิมล PHRAOPHIMON พราว-พิ-มน ผู้มีความแวววาวเลื่อมพราย
พรินพร PHARINPHORN พะ-ริน-พอน ผู้มีพรเป็นพลัง
พริมา PHARIMA พะ-ริ-มา ผู้ประเสริฐ , ดีเยี่ยม
พรเกษม PHONKASEM พอน-กะ-เสม สุขสบายดีเลิศ
พรเกียรติ PHONKIAT พอน-เกียด ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม
พฤกษธร PRUEKSATHORN พรึก-สะ-ทอน ผู้รักษาต้นไม้
พฤฒยา PRUETTHAYA พรึด-ทะ-ยา ผู้มีความเจริญ
พฤตินันท์ PHARUETINAN พรึด-ติ-นัน ผู้ยินดีในความเจริญ
พฤทธิ์ชนัญ PHRUEKCHANAN พรึก-ชะ-นัน สมบูรณ์ด้วยชัยชนะ
พฤทธิ์ชยุต PHRUEKCHAYUT พรึก-ชะ-ยุด ผู้รุ่งเรืองด้วยความสุขสมบูรณ์
พฤทธิ์พล PRUEDPHON พรึก-พน ผู้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
พฤทธิ์วรินทร์ PHRUEKWARIN พรึก-วะ-ริน ผู้สมบูรณ์ด้วยความยิ่งใหญ่
พฤทธิ์ศรี PRUEDSREE พรึก-สี เป็นมิ่งขวัญอันสมบูรณ์
พฤทธิ์สินี PRUEDSINEE พรึก-สิ-นี หญิงสาวผู้มั่งคั่ง
พฤทธ์ดนัย PHRUEKDANAI พรึก-ดะ-ไน ลูกชายผู้ฉลาด
พฤทธ์นรินทร์ PHRUEKNARIN พรึก-นะ-ริน ผู้ฉลาดและเป็นใหญ่
พฤทธ์พณิช PHRUEKNPANIT พรึก-พะ-นิด พ่อค้าผู้ฉลาด
พฤทธ์พิรุฬห์ PRUEDPIROON พรึก-พิ-รุน ผู้ฉลาดผู้เจริญ
พลกฤต PHONLAKRIT พน-ละ-กิด ผู้สร้างพลัง
พลกันต์ PONLAKAN พล-ละ-กัน ผู้เข้มแข็งและน่ารัก
พลชาติ PONLACHARD พล-ละ-ชาด ผู้เกิดมาแข็งแรง
พลทัต PHONLATHAT พน-ละ-ทัด ผู้ให้พลัง
พลพจน์ PHONPHOT พน-พด ผู้มีคำพูดเป็นกำลัง
พลพัชร์ PONLAPHAT พล-ละ-พัด มีกำลังแข็งแกร่ง
พลภัทร PHONLAPHAT พน-ละ-พัด ผู้มีกำลังและความเจริญ
พลวริษฐ์ PHONWARIT พล-วะ-ริด ผู้มีพลังความสำเร็จที่ดีเยี่ยม
พลวัฒน์ PONLAWAT พล-ละ-วัด มีพลังให้เจริญ
พลศิลป์ PHONLASIN พล-ละ-สิน ผู้มีพลังให้เกิดศิลปะ
พลสรรค์ PHONSAN พล-สัน ผู้มีพลังสร้างสรรค์
พลอยชนันท์ PLOYCHANUN พลอย-ชะ-นัน ผู้มีปัญญา
พลอยธิสา PLOYTHISA พลอย-ทิ-สา ผู้เป็นนักปราชญ์
พลอยปภัส PLOYPRAPHAT พลอย-ปะ-พัด งดงามดั่งพลอย
พลอยปภัส PHLOIPAPHAT พลอย-ปะ-พัด งดงามดั่งพลอย
พลอยประดับ PLOYPRADAP พลอย-ประ-ดับ เครื่องประดับที่ทำด้วยพลอย
พลัช PALAD พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
พลัฏฐ์ PHALAT พะ-ลัด ผู้ทรงพลัง
พลากร PALAKORN พะ-ลา-กอน เจริญด้วยกำลังอันเข้มแข็ง
พลเสฏฐ์ PHONLASET พน-ละ-เสด ผู้มีพลังแห่งความมั่งมี
พศกร PODSAKORN พด-สะ-กอน ผู้เจริญด้วยอำนาจ
พศธร PADSATHORN พด-สะ-ทอน ผู้ดำรงอยู่ในอำนาจ
พศภร PHOTSAPHON พด-สะ-ทอน มีอำนาจค้ำจุน
พศวัฒน์ PADSAWAT พด-สะ-วัด เจริญด้วยอำนาจ
พศวีร์ PHOTSAWEE พด-สะ-วี อำนาจของผู้กล้าหาญ
พศวีร์ PADSAWEE พด-สะ-วี ผู้มีอำนาจและกล้าหาญ
พศิกา PHASIKA พะ-สิ-กา หญิงผู้ว่านอนสอนง่าย , ผู้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
พศิน PHASIN พะ-สิน ผู้มีอำนาจ
พศิน PHASIN พะ-สิน ผู้มีอำนาจ
พศุตม์ PHASUT พะ-สุด ผู้มีอำนาจสูงสุด
พสินี PHASINEE พะ-สิ-นี ผู้มีอำนาจ
พสิษฐ์ PHASIT พะ-สิด ผู้ที่ดีที่สุด , ร่ำรวยที่สุด
พสิษฐ์ PASID พะ-สิด ผู้ที่ดีที่สุด , ร่ำรวยที่สุด
พสุชา PHASUCHA พะ-สุ-ชา เกิดมามีทรัพย์สมบัติ
พสุชา PASUCHA พะ-สุ-ชา ก่อให้เกิดทรัพย์
พสุดาภา PHASUDAPHA พะ-สุ-ดา-ภา ผู้มีทรัพย์และรุ่งเรือง
พสุธร PHASUTHORN พะ-สุ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
พสุธร PASUTHORN พะ-สุ-ทอน ผู้ดำรงทรัพย์
พสุวัชร์ PHASUWAT พะ-สุ-วัด ผู้มั่นคงแข็งแกร่ง
พสุวิชญ์ PHASUWIT พะ-สุ-วิด นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พหลวัศ PHAHONLAWAT พะ-หน-ละ-วัด ผู้มีอำนาจมาก
พหุกันต์ PHAHUKAN พะ-หะ-กัน น่ารักมาก
พหุธรณ์ PAHUTHORN พะ-หุ-ทอน ผู้ร่ำรวยในแผ่นดิน
พหุพัชร์ PAHUPHAT พะ-หุ-พัด มากด้วยเพชร
พหุพัณณ PHAHUPHAN พะ-หุ-พัน ผู้มีผิวพรรณงามยิ่ง
พหุวัฒน์ PAHUWAT พะ-หุ-วัด มากด้วยความเจริญ
พหุวิทย์ PAHUWIT พะ-หุ-วิด มากด้วยความรู้
พะงาเพลิน PHANGAPHLOEN พะ-งา-เพลิน หญิงผู้สวยงามและน่าชื่นชม
พัชรกฤษฎิ์ PHATCHARAKRIT พัด-ชะ-ระ-กริด ผู้ฉลาดดั่งเพชร
พัชรกัญญ์ PHATCHARAKAN พัด-ชะ-ระ-กัน หญิงสาวผู้เปรียบดังเพชร
พัชรกันย์ PHATCHARAKAN พัด-ชะ-ระ-กัน หญิงสาวผู้เปรียบดังเพชร
พัชรดา PHATCHARADA พัด-ชะ-ระ-ดา ยินดีดั่งได้เพชร
พัชรนันท์ PHATCHARANAN พัด-ชะ-ระ-นัน ยินดีดั่งได้เพชร
พัชรนันท์ PHATCHARANAN พัด-ชะ-ระ-นัน ยินดีในเพชร
พัชรพล PHATCHARAPHON พัด-ชะ-ระ-พน ผู้มีกำลังกล้าแข็งดุจเพชร
พัชรภา PHATCHARAPHA พัด-ชะ-ระ-พา รัศมีเพชร
พัชรวลัย PHATCHARAWALAI พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
พัชรศรี PHATCHARASI พัด-ชะ-ระ-สี เพชรน้ำงาม
พัชรากร PHATCHARAKON พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
พัชราพัณณ์ PADCHARAPHAN พัด-ชะ-รา-พัน ผิวพรรณงามดั่งเพชร
พัชริดา PHATCHARIDA พัด-ชะ-ระ-ดา หญิงสาวผู้มีความแข็งแกร่ง
พัชร์อัมพร PAD-AMPORN พัด-อำ-พอน สูงค่าดั่งเพชร
พัฑฒิดา PHATTHIDA พัด-ทิ-ดา ผู้เจริญแล้ว
พัฒฑิ PHATTHI พัด-ทิ ผู้มีความเจริญ
พัฒนฉัตร PADTANACHAT พัด-ทะ-นะ-ฉัด เจริญดั่งฉัตร
พัฒนพันธุ์ PHATTHANAPHAN พัด-ทะ-นะ-พัน เผ่าพันธุ์ผู้เจริญ
พัฒนสิน PHATTHANASIN พัด-ทะ-นะ-สิน ผู้เจริญด้วยทรัพย์สิน
พัฒนะ PADTANA พัด-ทะ-นะ ผู้มีความก้าวหน้า
พัฒนียา PHATTHANEEYA พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ
พัฒน์ชญา PADCHAYA พัด-ชะ-ยา เจริญด้วยความรู้
พัฒน์นรี PHATNARI พัด-นะ-รี หญิงสาวผู้มีความเจริญ
พัฒน์สรณ์ PHATSON พัด-สอน มีที่พึ่งที่เจริญ
พัณณิน PHANNIN พัน-นิน มีผิวพรรณดี
พัณณ์ชิตา PHANCHITA พัน-ชิ-ตา มีชัยชนะด้วยผิวพรรณ
พัณณ์ณิน PANNIN พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณงาม
พัณณ์ทิพา PANTIPA พัน-ทิ-พา มีผิวพรรณงามเลิศ
พัณณ์ธิดา PANTHIDA พัน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีผิวพรรณงาม
พัณณ์พนิต PHANPHANIT พัน-พะ-นิด ผู้มีผิวพรรณงาม
พัณณ์พิชญา PHANPHITCHAYA พัน-พิด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องผิวพรรณ
พัณณ์พิชา PHANPHICHA พัน-พิ-ชา ผู้มีความรู้เรื่องผิวพรรณ
พัณณ์พิมล PHANPHIMON พัน-พิ-มน ผู้ผิวพรรณงามบริสุทธิ์
พัณณ์พิศ PHANPHIT พัน-พิด ผู้มีผิวพรรณงามชวนมอง
พัณณ์ภร PANPHORN พัน-พอน ผู้บำรุงผิวพรรณให้งดงาม
พัณณ์ภัสร์ PHANPHAT พัน-พัด ผู้มีผิวพรรณงามสดใส
พัณณ์อำไพ PAN-AMPAI พัน-อำ-ไพ ผู้มีผิวพรรณงามผ่อง
พัทธดนย์ PHATTHADON พัด-ทะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัทธนันท์ PHATTHANAN พัด-ทะ-นัน ผู้มีความมั่นคงและมีความสุข
พัทธพล PHATTHAPHON พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องกำลัง
พัทธรินทร์ PHATTHARIN พัด-ทะ-ริน มีความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พัทธ์ธีรา PHATTHIRA พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธ์ศักดิ์ PHATSAK พัด-สัก ผู้ผูกพันกับเกียรติอำนาจ/ฐานะ
พัทรดา PHATTHARADA พัด-ทะ-ระ-ดา ความมีสิริมงคล
พันธดนย์ PHANTHADON พัน-ทะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่ผูกพัน
พันธดล PANTHADOL พัน-ทะ-ดน บันดาลให้เกิดความผูกพัน
พันธนันท์ PHANTHANAN พัน-ทะ-นัน เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พันธบรรณ PHANTHABAN พัน-ทะ-บัน ผู้ผูกพันกับหนังสือ
พันธวัช PHANTHAWAT พัน-ทะ-วัด ผู้มีคำพูดที่มั่นคงผูกมัดใจ
พันธิตรา PHANTHITRA พัน-ทิ-ตรา ความรัก
พันธุดา PANTHUDA พัน-ทุ-ดา เผ่าพันธุ์ผู้รุ่งเรือง
พันธุภา PANTHUPHA พัน-ทุ-พา ผู้นำเผ่าพันธุ์ให้รุ่งเรือง
พันธุ์กรณ์ PHANKORN พัน-กอน ผู้สืบเชื้อสาย
พันธุ์ทิพา PANTIPHA พัน-ทิ-พา เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ
พันธุ์ธัช PHANTHAT พัน-ทัด ผู้เป็นดั่งธงชัยของวงศ์สกุล
พันธุ์ธิดา PANTHIDA พัน-ทิ-ดา วงศ์วานของลูกสาว
พันธุ์ธิป PHANTHIP พัน-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ของเผ่าพันธุ์
พันธุ์วสุ PANWASU พัน-วะ-สุ เผ่าพันธุ์ผู้มั่งคั่ง
พันธุ์ศรณ์ PANSORN พัน-สอน ผู้สืบเชื้อสาย
พันธุ์เกียรติ PANKIAT พัน-เกียด เผ่าพันธุ์ผู้มีชื่อเสียง
พันธุ์เทพ PHANTHEP พัน-เทบ ผู้มีวงศ์วานดั่งเทวดา
พันธุ์เลิศ PHANLOET พัน-เลิด ผู้มีเชื้อสายที่ดีเลิศ
พันธ์ณรงค์ PHANNARONG พัน-นะ-รง นักรบที่มีความผูกพัน , ผูกพันกับการรบ
พันธ์ธิดา PHANTHIDA พันทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
พันธ์ธีระ PHANTHIRA พัน-ที-ระ ผู้เป็นที่รักของปราชญ์
พันธ์ฤทัย PHANRUETHAI พัน-รึ-ไท มีความผูกพันใจ
พันธ์วริศ PHANWARIT พัน-วะ-ริด นักปราชญ์
พันธ์วิรา PHANWIRA พัน-วิ-รา ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
พันธ์เกียรติ PANKIAT พัน-เกียด ผู้รักเกียรติ , ผูกพันกับเกียรติ
พันฤทธิ์ PHANRIT พัน-ริด ผู้มีอำนาจยิ่ง
พันวิทย์ PHANWIT พัน-วิด ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
พันเดช PHANDET พัน-เดด ผู้มีอำนาจมาก
พันเลิศ PHANLERT พัน-เลิด ผู้เลิศยิ่ง
พันเลิศ PANLERD พัน-เลิด เป็นเลิศ
พัศกร POTSAKORN พัด-สะ-กอน ผู้มีอำนาจ
พัสกร PHATSAKORN พัด-สะ-กอน ผู้มีอำนาจ
พาณาสน์ PHANART พา-นาด คันธนู
พาณี PHANEE พา-นี ภาษา , เจ้าแห่งถ้อยคำ
พาทิศวร์ PHATHIT พา-ทิด เจ้าแห่งคำพูด , เจ้าคารม
พาทิศา PHATHISA พา-ทิ-สา เจ้าแห่งคำพูด
พิชชาทักษ์ PIDCHATAK พิด-ชา-ทัก มีปัญหาเฉลียวฉลาด
พิชชานันท์ PIDCHANAN พิด-ชา-นัน ผู้ใฝ่รู้
พิชชาภัทร์ PIDCHAPHAT พิด-ชา-พัด เจริญด้วยความรู้
พิชชาภา PHITCHAPHA พิด-ชา-พา ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาวรรค์ PHITCHAWAN พิด-ชา-วัน ผู้สร้างสรรค์ความรู้
พิชชาวัชร์ PIDCHAWAT พิด-ชา-วิด มีความรู้ดั่งเพชร
พิชญดา PIDCHAYADA พิด-ชะ-ยะ-ดา ผู้ฉลาด
พิชญนันท์ PHITCHAYANAN พิด-ชะ-ยะ-นัน ผู้ผูกพันกับนักปราชญ์
พิชญภาคย์ PIDCHAYAPHARK พิด-ชะ-ยะ-พาก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญศรี PHITCHAYASI พิด-ชะ-ยะ-สี นักปราชญ์ผู้ดีงาม
พิชญา PHICHAYA พิ-ชะ-ยา นักปราชญ์
พิชญา PICHAYA พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์
พิชญากร PHITCHAYAKON พิด-ชะ-ยา-กอน 1บุคคลแห่งความฉลาด
พิชญ์ชวัล PHITCHAWAN พิด-ชะ-วัน ผู้เจริญด้วยความรู้
พิชญ์ธนวัฒน์ PHITTHANAWAT พิด-ทะ-นะ-วัด ผู้มีขุมทรัพย์อันเจริญ
พิชญ์พิรุฬห์ PHITPHIRUN พิด-พิ-รุน นักปราชญ์ผู้เจริญ
พิชญ์พิสิฐ PHITPHISIT พิด-พิ-สิด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิชญ์วดี PHITWADI พิด-วะ-ดี นักปราชญ์หญิง
พิชญ์สินี PIDSINEE พิด-สิ-นี หญิงสาวผู้ฉลาด
พิชญ์สุกานต์ PHITSUKAN พิด-สุ-กาน ผูกจิต
พิชฎา PICHADA พิ-ชะ-ดา ผุ้ฝ่าฟันอุปสรรคได้
พิชยกรณ์ PICHAYAKORN พิ-ชะ-ยะ-กอน ผู้ที่มีความรู้สร้างชัยชนะ
พิชยชัย PICHAYACHAI พิ-ชะ-ยะ-ไช ผู้นำชัยชนะ
พิชยพล PICHAYAPHON พิ-ชะ-ยะ-พน ชนะด้วยกำลัง
พิชยพัฒน์ PHITCHAYAPHAT พิด-ชะ-ยะ-พัด ผู้ที่มีชัยชนะในความเจริญ
พิชยา PHITCHAYA พิด-ชะ-ยา ผู้มีชัยชนะ
พิชยไชย PHICHAYACHAI พิ-ชะ-ยะ-ไช ผู้นำชัยชนะ
พิชัยธัช PHICHAITHAT พิ-ไช-ทัด ผู้ชัยชนะที่โดดเด่น
พิชัยภัทร PHICHAIPHAT พิ-ไช-พัด ผู้เจริญด้วยชัยชนะ
พิชัยยศ PHICHAIYOT พิ-ไช-ยด ผู้ชัยชนะที่มีอำนาจ
พิชัยยุทธ PHICHAIYUT พิ-ไช-ยุด ผู้นำชัยชนะในการรบ
พิชากร PICHAKORN พิ-ชา-กอน ผู้เจริญด้วยความรู้
พิชาภพ PICHAPHOB พิ-ชา-พบ มีชาติกำเนิดเป็นผู้รู้
พิชาภัค PHICHAPHAK พิ-ชา-พัก ผู้มีความรู้เป็นเกียรติ
พิชามญชุ์ PHICHAMON พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิชาวัฒน์ PHICHAWAT พิ-ชา-วัด ผู้เจริญด้วยความรู้
พิชาวีร์ PICHAWEE พิ-ชา-วี ผู้มีปัญญาความกล้าหาญ
พิตตินัทธ์ PHITTINAT พิด-ติ-นัด ผู้ชื่นชอบทรัพย์
พิตติพงษ์ PIDTIPHONG พิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลผู้มีทรัพย์
พิตติพรรธน์ PHITTIPHAT พิด-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยทรัพย์
พิตติพล PHITTIPHON พิด-ติ-พน ผู้มีพลังมีทรัพย์
พิตติพัฒน์ PIDTIPHAT พิด-ติ-พัด เจริญด้วยทรัพย์
พิตติรัศมิ์ PIDTIRAT พิด-ติ-รัด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
พิตรนรินทร์ PIDNARIN พิด-นะ-ริน มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
พิตรพิบูล PIDPIBOON พิด-พิ-บูน มากมายด้วยทรัพย์
พิทยรัศมิ์ PIDTAYARAT พิด-ทะ-ยา-รัด มีความรู้ความรุ่งเรือง
พิทยสิทธิ์ PIDTAYASIT พิด-ทะ-ยะ-สิด สำเร็จด้วยความรู้
พิทยาดนย์ PIDTAYADON พิด-ทะ-ยา-ดน ลูกชายผู้มีความรู้
พิทยาพล PIDTAYAPHON พิด-ทะ-ยา-พน มีความรู้เป็นพลัง
พิทยาภรณ์ PIDTAYAPHORN พิด-ทะ-ยา-พอน ผู้มีความรู้ดั่งอาภรณ์
พิทยาภา PIDTAYAPHA พิด-ทะ-ยา-พา เจริญด้วยความรู้
พิทักษ์พงษ์ PHITAKPONG พิ-ทัก-พง ปกป้องวงตระกูล
พิบูลย์ศักดิ์ PIBULSAK พิ-บูน-สัก อำนาจ,ความสามารถ,ฐานะของความสมบูรณ์
พิบูลย์ศักดิ์ PIBULSAK พิ-บูน-สัก อำนาจ,ความสามารถ,ฐานะของความสมบูรณ์
พิพรรธ PHIPHAT พิ-พัด ความเจริญ
พิพรรษพร PHIPHATPHORN พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
พิพัฒน์พล PHIPHATPHON พิ-พัด-พน มีความเจริญเป็นกำลัง
พิพัฒพงษ์ พิ-พัด-พ ความเจริญรุ่งเรืองในเผ่าพันธ์
พิพัฒพงษ์ PHIPHATPHONG พิ-พัด-พง ความเจริญรุ่งเรืองในเผ่าพันธ์
พิพิธชัย PHIPHITCHAI พิ-พิด-ไช มีชัยชนะต่าง ๆ มากมาย
พิมพกานต์ PHIMPHAKARN พิม-พะ-กาน มีรูปงามน่ารัก
พิมพาภรณ์ PHIMPHAPHON พิม-พา-พอน อาภรณ์ที่มีรูปแบบ
พิมพุฒิเชษฐ์ PHIMPHUTTHICHAT พิม-พุด-ทิ-เชด ผู้เป็นแบบอย่างและเป็นใหญ่ในความเจริญ
พิมพ์กุล PHIMKUN พิม-กุน ผู้เป็นแบบอย่างของสกุล
พิมพ์ชนก PHIMCHANOK พิม-ชะ-นก ผู้เป็นเหมือนพ่อ
พิมพ์ชนา PHIMCHANA พิม-ชะ-นา คนผู้เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ณดา PHIMNADA พิม-นะ-ดา ผู้เป็นแบบอย่างความรุ่งเรือง
พิมพ์นารา PHIMNARA พิม-นา-รา มีรูปงาม
พิมพ์นิภา PHIMNIPHA พิม-นิ-พา มีรูปงาม
พิมพ์ปพิชญ์ PHIMPAPHIT พิม-ปะ-พิด ปราชญ์ผู้หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ปภัชสา PHIMPAPHATSA พิม-ปะ-พัด-สา ผู้ที่มีรูปร่างสวยงาม
พิมพ์ปวีณ์ PHIMPAWI พิม-ปะ-วี ฉลาด ,เชี่ยวชาญ ,ปราชญ์ผู้ฉลาด
พิมพ์พจี PHIMPHACHI พิม-พะ-จี ผู้มีคำพูดเป็นแบบอย่าง
พิมพ์พนิต PHIMPHANIT พิม-พะ-นิด ผู้มีรูปงามเป็นที่ชื่นชอบ
พิมพ์พรรณ PHIMPHAN พิม-พัน มีรูปร่างที่งดงาม
พิมพ์พันธุ์ PHIMPHAN พิม-พัน ผู้ถอดแบบมาจากเผ่าพันธุ์
พิมพ์พาณี PHIMPHANEE พิม-พา-นี แบบอย่างแห่งถ้อยคำภาษา
พิมพ์พิชชา PHIMPHITCHA พิม-พิด-ชา ผู้เข้าใจในเรื่องรูปร่าง
พิมพ์พิชชา PHIMPHITCHA พิม-พิด-ชา ผู้ฉลาดและมีรูปร่างงดงาม
พิมพ์พิชชาภัส PHIMPITCHAPHAT พิม-พิด-ชา-พัด ผู้มีความฉลาดและความดีงาม
พิมพ์พิชญานา PHIMPHITCHAYANA พิม-พิด-ชะ-ยา-นา ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พิมพ์พิศา PHIMPHISA พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม
พิมพ์พิศา PIMPISA พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงามผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธิ์ PHIMPHISUTH พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันงดงามบริสุทธิ์
พิมพ์พิเชียร PHIMPHICHIAN พิม-พิ-เชียน เหมือนดั่งเพชร
พิมพ์มาดา PHIMMADA พิม-มา-ดา ผู้เป็นเหมือนแม่
พิมพ์รวินท์ PHIMRAWIN พิม-ระ-วิน รูปงามดุจดอกบัว
พิมพ์รัตน์ PIMRAT พิม-รัด แบบอย่างที่ดีเลิศ
พิมพ์วรภรณ์ PHIMWORRAPHON พิม-วอ-ระ-พอน ผู้ที่มีรูปร่างและเครื่องแต่งกายอันสวยงาม
พิมพ์วลัญช์ PHIMWALAN พิม-วะ-ลัน มีลักษณะของรูปงาม
พิมพ์วิมล PHIMWIMON พิม-วิ-มน รูปร่างงามไม่มีที่ติ
พิมพ์วิมล PIMWIMON พิม-วิ-มน รูปงามไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล PIMWILAI พิม-วิ-ไล งามอย่างมีรูปแบบ
พิมพ์สุจี PIMSUJEE พิม-สุ-จี ผู้มีรูปงาม
พิมพ์สุดา PHIMSUDA พิม-สุ-ดา ลูกสาวผู้มีรูปงาม
พิมพ์สุภัค PHIMSUPHAK พิม-สุ-พัก ความงามอันน่าประทับใจ
พิมลกันต์ PHIMONKAN พิ-มน-กัน ผู้บริสุทธิ์น่ารัก
พิมลกันย์ PHIMONKAN พิ-มน-กัน หญิงงามบริสุทธิ์
พิมลณัฐ PHIMONNAT พิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พิมลพรรณ PHIMONPHAN พิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
พิมลพัชร PIMOLPHAT พิ-มน-พัด บริสุทธิ์ดั่งเพชรเม็ดงาม
พิมลภรณ์ PIMOLPHORN พิ-มน-พอน เครื่องประดับที่บริสุทธิ์
พิมลรักษ์ PIMOLRAK พิ-มน-รัก รักษาความบริสุทธิ์
พิมลวรรณ PHIMONWAN พิ-มน-วัน ผู้มีผิวงามบริสุทธิ์
พิมลศรี PIMOLSEE พิ-มน-สี มีมงคลอันบริสุทธิ์
พิมลสิริ PHIMONSIRI พิ-มน-สิ-หริ ผู้เป็นมงคลอันบริสุทธิ์
พิมุกต์ PHIMOOK พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
พิรชัช PHIRACHAT พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
พิรัลญดา PIRUNYADA พิ-รัน-ยะ-ดา งดงามและมีความรู้ดี
พิรานันท์ PHIRANAN พิ-รา-นัน ความยินดีของผู้กล้า
พิราภรณ์ PHIRAPHON พิ-รา-พอน ผู้มีความกล้าเป็นเครื่องประดับ
พิริยกร PHIRIYAKORN พิ-ริ-ยะ-กอน ผู้มีความเพียร , การสร้างความเพียร
พิริยะ PHIRIYA พิ-ริ-ยะ ความกล้า , นักรบ
พิรุฬลักษณ์ PHIRUNLAK พิ-รุน-ลัก มีลักษณะแห่งความเจริญ
พิรุฬห์ PHIRUN พิ-รุน ความงอกงาม , ความเจริญ
พิรุฬห์กร PIROONKORN พิ-รุน-กอน ผู้สร้างความเจริญ
พิรุฬห์กานต์ PHIRUNKAN พิ-รุน-กาน ผู้เป็นที่รักที่เจริญ
พิรุฬห์กิตติ์ PHIRUNKIT พิ-รุน-กิด ผู้มีเกียรติและเจริญ
พิรุฬห์ณัฐ PHIRUNNAT พิ-รุน-นัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
พิรุฬห์ดนย์ PHIRUNDON พิ-รุน-ดน ลูกชายผู้เจริญ
พิรุฬห์ทักษ์ PIROONTAK พิ-รุน-ทัก เจริญด้วยความเชี่ยวชาญ
พิรุฬห์ธรรศ PIROONTHAD พิ-รุน-ทัด ผู้เจริญด้วยความเก่งกล้า
พิรุฬห์นันท์ PIROONNAN พิ-รุน-นัน ผู้เจริญและยินดี
พิรุฬห์พัชร PIROONPHAT พิ-รุน-พัด เจริญอย่างแข็งแกร่ง
พิรุฬห์พัฒน์ PIROONPHAT พิ-รุน-พัด ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง
พิรุฬห์ภพ PHIRUNPHOP พิ-รุน-พบ ชาติกำเนิดเป็นผู้เจริญ
พิรุฬห์ภร PHIRUNPHON พิ-รุน-พอน ผู้ค้ำจุนให้เจริญ
พิรุฬห์ภัค PHIRUNPHAK พิ-รุน-พัก ผู้เจริญมีเกียรติ
พิรุฬห์รัก PIROONLAK พิ-รุน-รัก ผู้สมหวังในความรัก
พิรุฬห์ลักษณ์ PHIRUNLAK พิ-รุน-ลัก ผู้มีลักษณะที่เจริญ
พิรุฬห์ลักษณ์ PIROONLAK พิ-รุน-ลัก คุณลักษณะของผู้เจริญ
พิรุฬห์วัฒน์ PIROONWAT พิ-รุน-วัด ผู้เจริญยิ่ง
พิรุฬห์วิทย์ PHIRUNWIT พิ-รุน-วิด ผู้เจริญด้วยความรู้
พิรุฬห์ศรี PIROONSREE พิ-รุน-สี ผู้มีความสุขความเจริญ
พิรุฬห์ศักดิ์ PHIRUNSAK พิ-รุน-สัก ผู้เจริญด้วยอำนาจ
พิรุฬห์ศักย์ PHIRUNSAK พิ-รุน-สัก ผู้เจริญด้วยความสามารถ
พิรุฬห์ศิลป์ PHIRUNSIN พิ-รุน-สิน ผู้เจริญด้วยศิลปะ
พิรุฬห์เกียรติ PHIRUNKIAT พิ-รุน-เกียด ผู้เจริญเป็นที่ยกย่อง
พิลาสลักษณ์ PHILARTLAK พิ-ลาด-ลัก มีลักษณะงดงามสดใส
พิลาสินี PHILASINEE พิ-ลา-สิ-นี ผู้มีความงดงาม
พิศวัสน์ PHITSAWAT พิด-สะ-วัด เชื่อใจ , ไว้ใจ
พิศุทธิชน PHISUTTHICHON พิ-สุด-ทิ-ชน ผู้ที่สะอาดหมดจด
พิศุทธิพงศ์ PISUDTHIPHONG พิ-สุด-ทิ-พง วงศ์ตระกูลที่ดีงาม
พิศุทธิพันธุ์ PHISUTTHIPHAN พิ-สุด-ทิ-พัน เผ่าพันธุ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
พิศุทธิพันธ์ PHISUTTHIPHAN พิ-สุด-ทิ-พัน ผู้ผูกพันด้วยความบริสุทธิ์
พิศุทธิวัชร PHISUTTHIWAT พิ-สุด-ทิ-วัด ผู้บริสุทธิ์ดั่งเพชร
พิศุทธิวัฒน์ PHISUTTHIWAT พิ-สุด-ทิ-วัด ผู้เจริญด้วยความสดใสบริสุทธิ์
พิศุทธิศักดิ์ PISUDTHISAK พิ-สุด-ทิ-สัก มีอำนาจอันบริสุทธิ์
พิสิฏฐ์ PISID พิ-สิด ประเสริฐ , ล้ำเลิศ
พิสิฏฐ์พล PHISITPHON พิ-สิด-พน ผู้มีอำนาจวิเศษ
พิสิษฐ์ PHISIT พิ-สิด ดีเลิศ
พิสิษฐ์ธน PHISITTHANA พิ-สิด-ทะ-นะ ผู้มั่งคั่งดีเลิศ
พิสิษฐ์ธัช PHISITTHAD พิ-สิด-ทัด ผู็มีความโดดเด่นดีเลิศ
พิสิษฐ์พล PISIDPHON พิ-สิด-พน มีพลังดีเลิศ
พิสิษฐ์พศ PISIDPHOD พิ-สิด-พด มีอำนาจที่ล้ำเลิศ
พิสุทธิศักดิ์ PHISUTTHISAK พิ-สุด-ทิ-สัก สะอาดบริสุทธิ์และมีความสามารถ
พิเชษฐ์พงศ์ PHICHETPHONG พิ-เชด-พง ผู้ประเสริฐยิ่งของตระกูล
พีรกร PHIRAKON พี-ระ-กอน นักรบผู้เจริญ
พีรกันต์ PHIRAKAN พี-ระ-กัน ผู้กล้าน่ารัก
พีรจิต PHEERACHIT พี-ระ-จิด ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
พีรจิตร PHIRACHIT พี-ระ-จิต ผู้มีใจกล้าหาญ
พีรชาดา PEERACHADA พี-ระ-ชา-ดา เกิดความกล้า , ผู้หาญกล้า
พีรดนย์ PHIRADON พี-ระ-ดน ลูกชายผู้กล้าหาญ
พีรดา PHEERADA พี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
พีรทัศน์ PHIRATHAT พี-ระ-ทัด เส้นทางของผู้กล้า
พีรธรรม PHIRATHAM พี-ระ-ทำ ธรรมของผู้มีความเพียร
พีรธรรม PEERATHUM พี-ระ-ทำ เป็นผู้กล้ามีคุณธรรม
พีรบูรณ์ PHIRABUN พี-ระ-บูน ความสมบูรณ์ของผู้กล้า
พีรพงศ์ PHIRAPHONG พี-ระ-พง วงศ์ตระกูลที่กล้าหาญ
พีรพล PHEERAPHON พี-ระ-พน ผู้มีพลังกล้าหาญ
พีรพันธุ์ PHIRAPHAN พี-ระ-พัน เผ่าพันธุ์เป็นนักรบ
พีรภาว์ PHEERAPHA พี-ระ-พา ความเป็นคนกล้า , ความเป็นคนเพียร
พีรภาว์ PHIRAPHA พี-ระ-พา เจริญด้วยความกล้าหาญ
พีรยชญ์ PHIRAYOT พี-ระ-ยด นักรบผู้ได้รับการยกย่อง
พีรยุทธ PHEERAYUT พี-ระ-ยุด ผู้กล้าหาญในการรบ
พีรยุทธ์ PEERAYUT พี-ระ-ยุด ผู้กล้าหาญในการรบ
พีรวัตถ์ PHIRAWAT พี-ระ-วัด มีความสำเร็จที่กล้าหาญ
พีรวัศ PHEERAWAT พี-ระ-วัด อำนาจของผู้กล้า
พีรวิชญ์ PHIRAWIT พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
พีรศักดิ์ PHIRASAK พี-ระ-สัก เป็นผู้กล้าที่มีเกียรติ
พีระ PEERA พี-ระ ผู้กล้าหาญ
พุฒิกร PHUTHIKORN พุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญและมั่งคั่ง
พุฒิดาพิพัฒน์ PHUTTHIDAPHIPHAT พุด-ทิ-ดา-พิ-พัด ผู้เจริญและมีความหยั่งรู้
พุฒิตา PHUTTHITA พุด-ทิ-ตา ผู้เจริญ
พุฒิธร PHUTTHITHORN พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง
พุฒินาถ PHUTTHINAT พุด-ทิ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งที่สมบูรณ์
พุฒิพงศ์ PHUTTHIPHONG พุด-ทิ-พง เผ่าพงศ์ของผู้เจริญ
พุฒิพัทธ์ PHUTTHIPHAT พุด-ทิ-พัด ผู้ผูกพันธ์ด้วยความเจริญ
พุฒิวัชร์ PHUTTHIWAT พุด-ทิ-วัด เจริญอย่างแข็งแกร่ง
พุฒิสรรค์ PHUTTHISAN พุด-ทิ-สัน สร้างสรรค์ความเจริญมั่งคั่ง
พุทธิกันย์ PUDTHIKAN พุด-ทิ-กัน หญิงสาวผู้เบิกบาน
พุทธิดนย์ PHUTTHIDON พุด-ทิ-ดน ลูกชายผู้ฉลาด
พุทธิดา PUDTHIDA พุด-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เบิกบาน
พุทธินัทธ์ PHUTTHINAT พุด-ทิ-นัด ผูกพันกับผู้รู้
พุทธิพงษ์ PUDTHIPHONG พุด-ทิ-พง วงศ์ตระกูลเป็นผู้มีปัญญา
พุทธิพัชร PHUTTHIPHAT พุด-ทิ-พัด ผู้มีปัญญางามดั่งเพชร
พุทธิมา PUDTHIMA พุด-ทิ-มา ผู้เบิกบาน
พุทธิวงศ์ PHUTTHIWONG พุด-ทิ-วง วงศ์ตระกูลผู้มีปัญญา
พุทธิวัฒน์ PHUTTHIWAT พุด-ทิ-วัด ผู้เจริญด้วยปัญญา
พุทธิวัต PHUTTHIWAT พุด-ทิ-วัด ผู้มีความรู้ มีความนึกคิด
พูลทรัพย์ PHUNSUP พูน-ซับ ผู้มีสมบัติสมบูรณ์
พูลพงศ์ PHUNPHONG พูน-พง ผู้มากด้วยวงศ์วาน
พูลพริษฐ์ PULPARIT พูน-พะ-ริด สมบูรณ์ที่สุด
พูลพัฒน์ PHUNPHAT พูน-พัด ผู้มากด้วยความเจริญ
พูลศักดิ์ PHUNSAK พูน-สัก ผู้มีอำนาจสมบูรณ์
พูลสวัสดิ์ PHUNSAWAT พูน-สะ-หวัด ผู้มากด้วยความเจริญ
พูลสิทธิ์ PHUNSIT พูน-สิด ผู้มีความสำเร็จสมบูรณ์

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ