ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ค้นหาชื่อมงคลอื่น ๆ พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง MONGKOLNAME.COM
ค้นพบ 417 ชื่อมหามงคล
ในหมวดหมู่อักษร 'ว'

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
วกุล WAKUN วะ-กุล ดอกพิกุล
วกุลทิพย์ WAKUNTHIP วะ-กุน-ทิบ ต้นพิกุลของเทวดา
วงค์วิศว์ WONGWIT วง-วิด คนในตระกูลทั้งหมด
วงศกร WONGSAKORN เลิด-สัก ผู้นำความเจริญมาสู่ตระกูล
วงศธร WONGSATHORN วง-สะ-กอน ผู้ดำรงสกุล , ผู้สืบสกุล
วงศพัทธ์ WONGSAPHAT วง-สะ-พัด ผูกพันกับวงศ์ตระกูล
วงศภัค WONGSAPHAK วง-สะ-พัก วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ
วงศ์ชนก WONGCHANOK วง-ชะ-นก ให้กำเนิดวงศ์ตระกูล
วงศ์ธรรม WONGTHUM วง-สะ-ทอน วงศ์ตระกูลที่ดีงาม
วงศ์ธวัช WONGTAWAT วง-ทะ-วัด ตระกูลธง
วงศ์พร WONGPHORN วง-พอน วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
วงศ์พัทธ์ WONGPHAT วง-พัด ผูกพันกับวงศ์ตระกูล
วงศ์วณิช WONGWANIT วง-วะ-นิด ผู้เกิดในตระกูลพ่อค้า
วงศ์วรรธน์ WONGWAT วง-วัด วงศ์ตระกูลผู้เจริญ
วงศ์วริศ WONGWARIT วง-วะ-ริด ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วงศ์วัฒน์ WONGWAT วง-วัด ผู้นำความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูล
วงศ์วิช WONGWIT วง-วิด วงศ์ตระกูลผู้มีความรู้
วงศ์วิศว์ WONGWIT วง-วิด คนในตระกูลทั้งหมด
วงศ์เศรษฐ์ WONGSET วง-เสด วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
วจนะ WACHANA วะ-จะ-นะ คำพูด , ถ้อยคำ
วจีพร WACHEEPHORN วะ-จี-พอน ถ้อยคำอันประเสริฐ
วชิรญา WACHIRAYA วะ-ชิ-ระ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องเพชร
วชิรธร WACHIRATHON วะ-ชิ-ระ-ทอน ผู้แข็งแกร่ง
วชิรวิชญ์ WACHIRAWIT วะ-ชิ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วชิรวิทย์ WACHIRAWIT วะ-ชิ-ระ-วิด ผู้มีความรู้ดุจเพชร
วชิรศักดิ์ WACHIRASAK วะ-ชิ-ระ-สัก มีอำนาจแข็งแกร่ง
วชิรศักย์ WACHIRASAK วะ-ชิ-ระ-สัก มีความสามารถแข็งแกร่ง
วชิรสรณ์ WACHIRASORN วะ-ชิ-ระ-สอน มีเพชรเป็นที่พึ่ง
วชิระ WACHIRA วะ-ชิ-ระ เพชร
วชิราชน WACHIRACHON วะ-ชิ-รา-ชน คนที่แข็งแกร่ง
วชิราญาณ์ WACHIRAYA วะ-ชิ-รา-ยา มีความรู้ดั่งเพชร
วชิราภรณ์ WACHIRAPHON วะ-ชิ-ระ-พอน เครื่องประดับเพชร
วณิกเกียรติ์ WANIKKIAT วิะ-นิก-เกียด ผู้เลื่องชื่อในการค้า
วณิชกานต์ WANIDKARN วะ-นิด-กาน ผู้เป็นที่รักของพ่อค้า
วณิชชน WANIDCHON วะ-นิด-ชน คนที่เป็นพ่อค้า
วณิชชา WANIDCHA วะ-นิด-ชา เกิดเป็นพ่อค้า
วณิชชาญ WANITCHAN วะ-นิด-ชาน ผู้เชี่ยวชาญการค้า
วณิชทักษ์ WANITTHAK วะ-นิด-ทัก ผู้ที่ฉลาดเหมือนพ่อค้า
วณิชนันท์ WANITCHANAN วะ-นิด-ชะ-นัน ผู้เป็นที่พอใจของพ่อค้า
วทัญญู WATHANYU วะ-ทัน-ยู ผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ , ใจบุญ
วธูสิริ WATHOOSIRI วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนวัจน์ WANAWAT วะ-นะ-วัด ป่าอักษร , ป่าถ้อยค่ำ
วนัสกานต์ WANADSAKARN วะ-สัน-สะ-กาน ผู้ชื่นชอบป่าไม้
วนัสนนท์ WANATSANON วะ-สัน-สะ-นน ผู้ชื่นชมป่าไม้
วนัสนันท์ WANATSANAN วะ-นัด-สะ-นัน ผู้ชื่นชมป่าไม้
วนัสบดี WANATBODI วะ-นัด-บอ-ดี ผู้มีอำนาจ
วนัสวรรณ WANATSAWAN วะ-นัด-สะ-วัน ป่าไม้ที่สวยงาม
วนัสวัสส์ WANADSAWAT วะ-นัน-สะ-วัด ป่าไม้ในฤดูฝน
วนาธรรม WANAWAN วะ-นา-วัด ป่าที่สวยงาม
วรกมล WORRAKAMON วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
วรกร WORAKON วอ-ระ-กอน ผู้สร้างสิ่งที่ดีเลิศ
วรกรรณ WORAKAN วอ-ระ-กัน ผู้เป็นผู้ฟังที่ดี
วรกฤต WORAKRIT วอ-ระ-กริด ผู้สร้างสิ่งที่ประเสริฐ
วรกฤติ WORAKRIT วอ-ระ-กริด ผู้มีการกระทำที่ดีเลิศ
วรกัญญา WORRAKANYA วอ-ระ-กัน-ยา หญิงที่ประเสริฐ
วรกัญญา WORRAKANYA วอ-ระ-กัน-ยา หญิงสาวผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรกันต์ WORRAKAN วอ-ระ-กัน ประเสริฐและน่ารัก
วรกาญจน์ WORAKAN วอ-ระ-กาน ทองเนื้อดี
วรกูล WORRAKUL วอ-ระ-กูน วงศ์ตระกูลที่ดีเลิศ
วรชยา WORRACHAYA วอ-ระ-ชะ-ยา ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรชัย WORACHAI วอ-ระ-ไช ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรชาติ WORACHAT วอ-ระ-ชาด ผู้มีชาติกำเนิดที่ดีเลิศ
วรชิต WORRACHIT วอ-ระ-ชิด ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรฐา WORATHA วอ-ระ-ถา ผู้มีความมั่นคงที่ดีเลิศ
วรณ WORON วะ-รน การป้องกันภัย , กำแพง
วรณัณ WORRANUN วอ-ระ-นัน ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
วรณัท WORANAT วอ-ระ-นั ผู้มีความรู้ดี
วรณัน WORRANAN วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ
วรณัน WORANUN วอ-ระ-นัน ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
วรดา WORRADA วอ-ระ-ดา ผู้ประเสริฐ
วรท WOROT วะ-รด ผู้ได้รับพรที่ดี
วรทยา WORRATAYA วอ-ระ-ทะ-ยา เปี่ยมด้วยความกรุณา
วรทรรศน์ WORATHAT วอ-ระ-ทัด ผู้ที่มองเห็นช่องทางอันดี
วรทัศน์ WORATHAT วอ-ระ-ทัด ผู้เห็นความดี
วรธน WORATHON วอ-ระ-ทน ผู้มีทรัพย์สินอันประเสริญ
วรธันย์ WORATHAN วอ-ระ-ทัน ผู้เป็นคนดีเลิศและมีโชค
วรนิดา WORANIDA วอ-ระ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำอย่างดี
วรนิต WORRANIT วอ-ระ-นิด ผู้ที่ได้รับการแนะนำอย่างดี
วรนิพิฐ WORANIPHIT วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรนิษฐ์ WORANIT วอ-ระ-นิด ผู้มีความดีและมั่นคง
วรบดินทร์ WORABORDIN วอ-ระ-บอ-ดิน ยิ่งใหญ่ด้วยความดี
วรบดี WORRABORDEE วอ-ระ-บอ-ดี มีความดียิ่งใหญ่
วรปรียา WORRAPREEYA วอ-ระ-ปรี-ยา ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรพงศ์ WORRAPHONG วอ-ระ-พง ผู้มีวงศ์ตระกูลดี
วรพรรณ WORRAPHAN วอ-ระ-พัน มีผิวพรรณดียิ่ง
วรพล WORAPHON วอ-ระ-พน ผู้ที่มีกำลังอันประเสริฐ
วรพล WORRAPHON วอ-ระ-พน ผู้มีพลังอันประเสริฐ
วรพันธุ์ WORAPHAN วอ-ระ-พัน ผู้มีเผ่าพันธุ์ที่ดียิ่ง
วรภพ WORAPHOP วอ-ระ-พบ ผู้มีชาติกำเนิดที่ดี
วรภพ WORRAPHOP วอ-ระ-พบ เกิดมาดี
วรภร WORRAPHORN วอ-ระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
วรภร WORAPHON วอ-ระ-พอน ผู้รักษาสิ่งที่ดีงาม
วรภฤศ WORAPHRUET วอ-ระ-พรึด ยอดเยี่ยมมาก , ประเสริฐมาก
วรภัทร WORAPHAT วอ-ระ-พัด ผู้เจริญดีเลิศ
วรภัสสร์พิชชา WORAPHATPHITCHA วอ-ระ-พัด-พิด-ชา พรอันเป็นแสงสว่างของความรู้
วรภา WORRAPHA วอ-ระ-พา รุ่งเรืองดีเลิศ
วรภาส WORAPHAT วอ-ระ-พาด ผู้สว่างไสวรุ่งเรืองเป็นเลิศ
วรมน WORAMON วอ-ระ-มน ผู้มีใจประเสริฐ
วรยุทธ WORAYUT วอ-ระ-ยุด ผู้มียุทธวิธีที่ดีในการรบ
วรรณกร WANNAKON วัน-นะ-กอน ผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใส
วรรณกร WONNAKORN วัน-นะ-กอน มีผิวพรรณผ่องใส
วรรณกันต์ WANNAKAN วัน-นะ-กัน ผิวพรรณงามน่ารัก
วรรณกาญจน์ WANNAKAN วัน-นะ-กาน ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
วรรณพร WONNAPHORN วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณภา WANNAPHA วัน-นะ-พา ผิวพรรณงามสดใส
วรรณวนัช WANWANAT วัน-วะ-นัด ผู้มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรรณวิภา WANWIPHA วัน-วิ-พา แสง , รัศมีอันสว่างสุกใสและงดงาม
วรรณวิมล WONWIMON วัน-วิ-มน มีผิวพรรณสะอาดงดงาม
วรรณสุทธิ์ WANNASUD วัน-นะ-สุด ผิวงามบริสุทธิ์
วรรณา WANNA วัน-นา ผิวงาม
วรรณิก WANNIK วัน-นิก ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเขียน
วรรณเดช WANNADET วัน-นะ-เดด เป็นชนชั้นที่มีอำนาจ
วรรณเรือง WANNARUEANG วัน-นะ-เรือง ผู้มีผิวพรรณเรืองรอง
วรรณ์ดี WANDI วัน-ดี ผิวดี
วรรธนันท์ WATTHANAN วัด-ทะ-นัน ผู้ยินดีและพอใจในความรุ่งเรือง
วรรษา WATSA วัด-สา ฤดูฝน
วรรักษ์ WORARAK วอ-ระ-รัก ผู้รักษาคุณงามความดี
วรฤทัย WORRARUETHAI วอ-ระ-รึ-ไท มีใจที่ประเสริฐ
วรฤทัย WORARUETHAI วอ-ระ-รึ-ทัย ผู้มีใจประเสริฐ
วรวรรธน์ WORAWAT วอ-ระ-วัด ผู้มากไปด้วยความดี
วรวลัญช์ WORAWALAN วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
วรวิช WORRAWIT วอ-ระ-วิด ผู้มีวิชาความรู้เป็นเลิศ
วรวีร์ WORAWI วอ-ระ-วี ผู้กล้าหาญเป็นเลิศ
วรวุฒิ WORAWUT วอ-ระ-วุด ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
วรศิริรัตน์ WORASIRIRAT วอ-ระ-สิ-หริ-รัด ผู้มีค่า มีความเจริญ
วรสุดา WORRASUDA วอ-ระ-สุ-ดา เป็นลูกสาวที่ดีงาม
วรัญชลี WARANCHALEE วะ-รัน-ชะ-ลี หญิงผู้มีความนอบน้อมยิ่ง
วรัญญา VARANYA วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญา WARUNYA วะ-รัน-ยา ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
วรัญญู WARUNYU วะ-รัน-ยู ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
วรัญญู WARANYU วะ-รัน-ยู ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
วรัญญ์ WARAN วะ-รัน ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์รัตน์ WARANRAT วะรัน-รัด รัตนะแห่งผู้รู้สิ่งอันประเสริฐ
วรัญญ์รัตน์ WA-RUN-RAT วะ-รัน-รัด รัตนะแห่งผู้รู้สิ่งอันประเสริฐ
วรัญดนย์ WARUNDON วะ-รัน-ดน ลูกชายผู้มีความรู้ดี
วรัญดา WARUNDA วะ-รัน-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้ดี
วรัญยุพา WARUNYUPA วะ-รัน-ยุ-พา หญิงงามประเสริฐและมีความรู้
วรัญรดา WARUNRADA วะ-รัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
วรัญวีร์ WARUNWI วะ-รัน-วี ผู้มีความรู้ที่ดีและกล้าหาญ
วรัณณฐพัทธ์ WARUNNATHAPHAT วะ-รัน-นะ-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญและมีเกียรติ
วรัณนภัส WARUNNAPHAT วะ-รัน-นะ-พัด ผู้มีเกียรติ
วรัตม์ WARAT วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
วรัตรา WARATTRA วะ-รัด-ตรา ดีเยี่ยม
วรัทยา WARADTAYA วะ-รัน-ทะ-ยา เปี่ยมด้วยความกรุณา
วรัทยา WARATTHAYA วะ-รัด-ทะ-ยา ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรัทย์ WARAT วะ-รัด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรางคณา WARANGKHANA วะ-ราง-คะ-นา หญิงผู้ประเสริฐ
วรางคนา WARANGKANA วะ-ราง-คะ-นา หญิงสาวที่ประเสริฐ
วรางค์สิริ WARANGSIRI วะ-ราง-สิ-ริ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรานนท์ WARANON วะ-รา-นน มีความยินดีในสิ่งประเสริฐ
วราพรรณ WARAPHAN วะ-รา-พัน ผิวพรรณมีประกาย
วรายุส์ WARAYU วะ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืนยาว
วรารัตน์ WARARAT วะ-รา-รัด แก้วอันประเสริฐ
วราลี WARALEE วะ-รา-ลี พระจันทร์
วราสินธุ์ WARASIN วะ-รา-สิน ความเจริญที่ไม่มีที่สิ้นสุดดั่งสายน้ำ
วราเมธ WARAMET วะ-รา-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วริทธิ์ WARIT วะ-ริด ความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ฐา WARIDTHA วะ-ริด-ถา ผู้มีความสำเร็จมั่นคงเป็นเลิศ
วริทธิ์ดนย์ WARIDDON วะ-ริด-ดน ลูกชายผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศ
วริทธิ์ธร WARITTHON วะ-ริด-ทอน ผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศ
วริทธิ์ธร WARITTHORN วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ WARIDNAN วะ-ริด-นัน ผู้มีความสุขความสำเร็จ
วริทธิ์นันท์ WARITNAN วะ-ริด-นัน ผู้ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร WARINTHORN วะ-ริด-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินทร์ WARIN วะ-ริน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินทร์ทิพย์ WARINTHIP วะ-ริน-ทิพ พระอินทร์
วริศ WARIT วะ-ริด ผู้เป็นใหญ่
วริศา WARISA วะ-ริ-สา ผู้เป็นใหญ่
วริสา WARISA วะ-ริ-สา ผู้เป็นใหญ่
วรเชษฐ์ WORACHET วอ-ระ-เชด ผุ้เป็นคนที่ดีเหมือนพี่
วรเดช WORRADET วอ-ระ-เดด เป็นคนดีที่มีอำนาจ
วรเทพ WORRATHEP วอ-ระ-เทบ เป็นดังเทวดาผู้ประเสริฐ
วรโชค WORACHOK วอ-ระ-โชก ผู้มีโชคที่ดีเลิศ
วรโชติ WORACHOT วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเลิศ
วลัยกาญจน์ WALAIKAN วะ-ไล-กาน กำไลทอง
วลัยทิพย์ WALAITHIP วะ-ไล-ทิบ กำไลที่ดีเลิศ
วลัยพร WALAIPHORN วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
วลัยพร WALAIPHORN วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
วลัยพรรณ WALAIPHAN วะ-ไล-พัน กำไลที่มีสีสันสวยงาม
วลัยพรรณ WALAIPARN วะ-ลัย-พัน สีแห่งกำไล
วลัยพรรณ WALAIPHARN วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล
วลัยพัชร WALAIPHAT วะ-ไล-พัด กำไลที่ประดับเพชร
วลัยพัทธ์ WALAIPHAT วะ-ไล-พัด กำไลที่เป็นข้อผูกมัด
วลัยพันธ์ WALAIPHAN วะ-ไล-พัน กำไลที่เป็นข้อผูกมัด
วลัยศรี WALAISREE วะ-ไล-สี กำไลที่งดงาม
วลีรัตน์ WALIRAT วะ-ลี-รัด ผู้มีถ้อยคำที่ไพเราะ
วศิน WASIN วะ-สิน ผู้ชนะตนเอง
วสวัตติ์ WASAWAT วะ-สะ-วัด ผู้ยังให้คนอื่นอยู่ในอำนาจ
วสุกร WASUKON วะ-สุ-กอน ผู้มีทรัพย์รุ่งเรือง
วสุกันต์ WASUKAN วะ-สุ-กัน ผู้มีทรัพย์และน่ารัก
วสุกัลย์ WASUKAN วะ-สุ-กัน ผู้มีความสุขมีทรัพย์
วสุชาติ WASUCHAT วะ-สุ-ชาด ผู้มีชาติกำเนิดมั่งมีทรัพย์
วสุธร WASUTHORN วะ-สุ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
วสุธรณ์ WASUTHON วะ-สุ-ทอน ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
วสุธันย์ WASUTHAN วะ-สุ-ทัน มีทรัพย์สินและโชค
วสุธา WASUTHA วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
วสุธิดา WASUTHIDA วะ-สุ-ทิ-ดา ผู้มีทรัพย์สมบัติ
วสุภัค WASUPHAK วะ-สุ-พัก ผู้มีเกียรติและมีทรัพย์
วสุรมย์ WASUROM วะ-สุ-รม ผู้มีความสุขและมีทรัพย์
วสุวัฒน์ WASUWAT วะ-สุ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
วัชรดล WATCHARADON วัด-ชะ-ระ-ดน ดลบันดาลให้มีความแข็งแรง
วัชรธร WATCHARATHON วัด-ชะ-ระ-ทอน ผู้มีอำนาจดุจสายฟ้า
วัชรพงศ์ WATCHARAPHONG วัด-ชะ-ระ-พง ผู้เป็นดั่งเพชรของวงศ์ตระกูล
วัชรพัทธ์ WATCHARAPHAT วัด-ชะ-ระ-พัด ผูกพันด้วยความแข็งแกร่ง
วัชรมัย WATCHARAMAI วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งแกร่งดุจเพชร
วัชรวัลคุ์ WATCHARAWAN วัด-ชะ-ระ-วัน งามดั่งเพชร
วัชรวิชญ์ WATCHARAWIT วัด-ชะ-ระ-วิด ผู้รู้ผู้แข็งแกร่ง
วัชรวีย์ WATCHARAWI วัด-ชะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญและแกร่งดุจเพชร
วัชรวีร์ WATCHARAWI วัด-ชะ-ระ-วี ผู้กล้าแกร่งดั่งเพชร
วัชรศักดิ์ WATCHARASAK วัด-ชะ-ระ-สัก มีอำนาจแข็งแกร่ง
วัชรสรณ์ WATCHARASON วัด-ชะ-ระ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่แข็งแกร่ง
วัชริศร์ WATCHALIT วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร
วัชร์ชัยนันท์ WATCHAINAN วัด-ไช-นัน ผู้มีความยินดีในชัยชนะ
วัชสัณห์ WATCHASAN วัด-ชะ-สัน มีคำพูดที่สุภาพนุ่มนวล
วัณณะดี WANNADEE วัน-นะ-ดี หญิงผู้มีผิวงาม
วัทนนันท์ WATTHANANAN วัด-ทะ-นะ-นัน ผู้มีคำพูดเป็นที่น่ายินดี
วัทน์สิริ WATSIRI วัด-สิ-หริ ผู้มีคำพูดเป็นมงคล
วันทนีย์ WANTHANI วัน-ทะ-นี ผู้ควรไหว้, น่านับถือ
วันทิตา WANTHITA วัน-ทิ-ตา ผู้นอบน้อมแล้ว
วันทิตา WANTHITA วัน-ทิ-ตา ผู้นอบน้อม
วันทิพย์ WANTHIP วัน-ทิพ วันของเทวดา,นางฟ้า
วันวิสาข์ WANWISA วัน-วิ-สา ผู้เกิดในวันวิสาขบูชา
วัศพล WATSAPHON วัด-สะ-พน ผู้มีอำนาจเป็นพลัง
วัสส์ WAT วัด ฝน , ฤดู
วาณิชดนย์ WANITCHADON วา-นิด-ชะ-ดน ลูกชายผู้เป็นพ่อค้า
วาณิชรดา WANIDRADA วา-นิด-ระ-ดา พ่อค้าผู้ยินดี
วาทิตยา WATHITTAYA วา-ทิด-ตะ-ยา ผู้บรรเลงดนตรี
วาทินี WATHINI วา-ทิ-นี ผู้เล่นดนตรี
วาทิวุทธ WATHIWUT วา-ทิ-วุด ผู้มีคำพูดเป็นอาวุธ
วาทิศ WATHIT วา-ทิด ผู้คงแก่เรียน
วารวัต WARAWAT วา-ระ-วัด แม่น้ำ , ที่ที่มีแม่น้ำ
วาริศา WARISA ิิวา-ริ-สา มหาสมุทร
วาริศา WARISA วา-ริ-สา มหาสมุทร
วิกรม WIKROM วิ-กรม ความพากเพียร , ความห้าวหาญ
วิกรานต์ WIKRARN วิ-กราน ผู้กล้าหาญ
วิกันดา WIKANDA วิ-กัน-ดา หญิงผู้น่ารัก
วิจักษณา WICHAKSANA วิ-จัก-สะ-นา ผู้มีสติปัญญาฉลาดเชี่ยวชาญ
วิชชากร WIDCHAKORN วิด-ชา-กอน เจริญด้วยความรู้
วิชชุกร WIDCHUKORN วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
วิชชุตา WITCHUTA วิด-ชุ-ตา สายฟ้า
วิชชุทัศน์ WITCHUTHAT วิด-ชุ-ทัด ผู้มองเห็นสายฟ้า
วิชชุภาส WIDCHUPHARD วิด-ชุ-พาด แสงสายฟ้า
วิชชุมนต์ WITCHUMON วิด-ชุ-มน มนตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของสายฟ้า
วิชชุลดา WIDCHULADA วิด-ชุ-ละ-ดา แสงประการของสายฟ้า
วิชญกาญจน์ WITCHAYAKAN วิด-ชะ-ยะ-กาน ผู้มีความรู้เรื่องทอง
วิชญธร WITCHAYATHON วิด-ชะ-ยะ-ทอน ผู้มีความรู้
วิชญนาถ WITCHAYANAT วิด-ชะ-ยะ-นาด นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
วิชญพงศ์ WITCHAYAPHONG วิด-ชะ-ยะ-พง วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
วิชญวีร์ WITCHAYAWI วิด-ชะ-ยะ-วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
วิชญะ WIDCHAYA วิด-ชะ-ยะ ผู้รู้
วิชญาตา WITCHAYADA วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้รู้แจ้ง , ฉลาด
วิชญาน์ WITCHAYA วิด-ชะ-ยา ความรู้
วิชญาพัส WITCHAYAPHAN วิด-ชะ-ยา-พัด นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ
วิชญาภรณ์ WIDCHAYAPHORN วิด-ชะ-ยา-พอน มีความรู้ดั่งอาภรณ์
วิชญ์นรี WITNARI วิด-นะ-รี หญิงที่ฉลาด
วิชพร WIDCHAPHORN วิด-ชะ-พอน ผู้มีความรู้ดี
วิชพัฒน์ WITCHAPHAT วิด-ชะ-พัด ผู้มีความรู้ความเจริญ
วิชภูมิ WIDCHAPHUM วิด-ชะ-พูม สง่างามด้วยความรู้
วิชวงศ์ WITCHAWONG วิด-ชะ-วง วงศ์ตระกูลที่มีความรู้
วิชศรา WITSARA วิด-สะ-รา ผู้มีวิชาเป็นอาวุธ
วิชศักย์ WITCHASAK วิด-ชะ-สัก ผู้มีความรู้ความสามารถ
วิชสิทธิ์ WIDCHASIT วิด-ชะ-สิด ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
วิชาดา WICHADA วิ-ชา-ดา วิเศษดีมาก
วิชาฤทธิ์ WICHARIT วิ-ชา-ริด ผู้มีความรู้เป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์
วิชิตชัย WICHITCHAI วิ-ชิด-ไช มีชัยชนะแล้ว
วิธวิทย์ WITHAWIT วิ-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิธาน WITHAN วิ-ทาน ระเบียบ , กฎเกณฑ์
วิธิวัต WITHIWAT วิ-ทิ-วัด ผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
วินทกร WINTHAKON วิน-ทะ-กอน ผู้พบแต่ความรุ่งเรือง
วินิทร WINIT วิ-นิด ผู้ขยันหมั่นเพียร
วินิทร WINITTHON วิ-นิ-ทอน ผู้ตื่นเสมอ
วินิธา WINITHA วิ-นิ-ทา ความจำดี , จดจำเก่ง
วิบูลกิติ์ WIBUNKIT วิ-บูน-กิด ผู้เต็มไปด้วยเกียรติ
วิปัศย์ WIPHAT วิ-ปัด มีความรู้ , รู้แจ้ง
วิพุธ WIPHUT วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง , นักปราชญ์
วิภพ WIPHOB วิ-พบ มีชาติกำเนิดเป็นผู้กล้า
วิภพ WIPHOP วิ-พบ ความเจริญ , ทรัพย์สมบัติ
วิภากร WIPHAKORN วิ-พา-กอน พระอาทิตย์
วิภาดา WIPHADA วิ-พา-ดา ผู้มีรัศมีสุกใสงดงาม
วิภานันท์ WIPHANAN วิ-พา-นัน ผู้มีความสุขความเจริญ
วิภาพร WIPHAPHORN วิ-พา-พอน รุ่งเรืองด้วยความดีงาม
วิภาพร WIPHAPHON วิ-พา-พอน ผู้มีความงดงามเป็นเลิศ
วิภาพัฒน์ WIPHAPHAT วิ-พา-พัด ผู้งดงามผู้เจริญ
วิภารัศมิ์ WIPHARAT วิ-พา-รัด มีรัศมีที่งดงาม
วิภาวัลคุ์ WIPAWAN วิ-พา-วัน ผู้งดงามผู้เจริญ
วิมพ์วิภา WIMWIPHA วิม-วิ-พา หญิงผู้งดงาม , รูปงาม
วิมลกานต์ WIMONKAN วิ-มน-กาน ผู้มีความงามน่ารัก
วิมลกิตติ์ WIMONKIT วิ-มน-กิด มีชื่อเสียงที่บริสุทธิ์
วิมลนันท์ WIMONNAN วิ-มน-นัน ผู้ยินดีที่งดงาม
วิมลพรรณ WIMONPHAN วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วิมลพักตร์ WIMONPHAK วิ-มน-พัก ผู้มีใบหน้างดงาม
วิมลพันธ์ WIMONPHAN วิ-มน-พัน ผูกพันด้วยความบริสุทธิ์
วิมลภัทร WIMONPHAT วิ-มน-พัด ผู้มีความเจริญ , ผู้งดงามไม่มีมลทิน
วิมลภัทร์ WIMONPHAT วิ-มน-พัด ผู้มีความดีงาม
วิมลรัศมิ์ WIMONRAT วิ-มน-รัด รัศมีอันงดงาม
วิมลลักษณ์ WIMONLAK วิ-มน-ลัก ผู้มีลักษณะงาม
วิมลวรรณ WIMONWAN วิ-มน-วัน ผู้มีผิวพรรณงาม
วิมลสินี WIMONSINEE วิ-มน-สิ-นี หญิงสาวที่มีความงาม
วิมลสิริ WIMONSIRI วิ-มน-สิ-ริ ผู้ปราศจากมลทินและเป็นมิ่งขวัญ
วิรกร WIRAKORN วิ-ระ-กอน ผู้มีความกล้าหาญ
วิรกันต์ WIRAKAN วิ-ระ-กัน ผู้กล้าและน่ารัก
วิรชัช WIRACHAT วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรชา WIRACHA วิ-ระ-ชา เกิดเป็นผู้กล้า
วิรฐา WIRATHA วิ-ระ-ถา ผู้แกล้วกล้าและมั่นคง
วิรณัฎฐ WIRANAT วิ-ระ-นัด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
วิรธัช WIRATHAD วิ-ระ-ทัด ผู้กล้าหาญที่โดดเด่น
วิรมณ WIRAMON วิ-ระ-มน การงดเง้นจากความชั่ว
วิรวัฒน์ WIRAWAT วิ-ระ-วัด ผู้แกล้วกล้าและเจริญ
วิรัลกาญจน์ WIRANKAN วิ-รัน-กาน ผู้ที่งามดั่งทอง
วิรัลณัฐ WIRUNNAT วิ-รัน-นัด งามดั่งปราชญ์
วิรัลทิพย์ WIRANTHIP วิ-รัน-ทิบ งามเลิศ
วิรัลพร WIRANPHON วิ-รัน-พอน ผู้มีความดีงาม
วิรัลพัชญ์ WIRUNPHAD วิ-รัน-พัด งามด้วยความรู้
วิรัลพัชร WIRUNPHAD วิ-รัน-พัด เพชรน้ำงาม
วิรัลพัชร WIRANPHAT วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
วิรัลพัชร์ WIRANPHAT วิ-รัน-พัด เพชรเม็ดงาม
วิรัลยุพา WIRUNYUDA วิ-รัน-ยุ-พา หญิงงามที่หายาก
วิรัลยุพา WIRANYUPHA วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาได้ยาก
วิรัลรดี WIRUNRADEE วิ-รัน-ระ-ดี ผู้ยินดีและงามยิ่ง
วิรัลวีร์ WIRANWI วิ-รัน-วี ผู้ที่งามและกล้าหาญ
วิริทธิ์ WIRIT วิ-ริด ผู้มีความสำเร็จที่ดี
วิริทธิ์พล WIRITPHON วิ-ริด-พน มีกำลังเป็นความสำเร็จอันประเสริฐ
วิรุฬห์กิจ WIRUNKIT วิ-รุน-กิด ผู้มีการงานที่เจริญ
วิรุฬห์พันธุ์ WIRUNPHAN วิ-รุน-พัน ผู้นำความเจริญมาสู่เผ่าพันธุ์
วิรุฬห์รัตน์ WIRUNRAT วิ-รุน-รัด ผู้เจริญประเสริฐสุด
วิรุฬห์ลักษณ์ WIRUNLAK วิ-รุน-ลัก ลักษณะของผู้ที่เจริญ
วิรุฬห์วัจน์ WIRUNWAT วิ-รุน-วัด ผู้มีคำพูดที่สร้างสรรค์
วิรุฬห์วัชร WIRUNWAT วิ-รุน-วัด ผู้เจริญและแข็งแกร่ง
วิรุฬห์ศักดิ์ WIRUNSAK วิ-รุน-สัก ผู้เจริญด้วยเกียรติ/อำนาจ/ฐานะ
วิรุฬห์ศิลป์ WIRUNSIN วิ-รุน-สิน ผู้เจริญด้านศิลปะ
วิรุฬห์สิทธิ์ WIROONSIT วิ-รุน-สิด ผู้มีความสำเร็จความเจริญ
วิรุฬห์สิน WIROONSIN วิ-รุน-สิน เจริญด้วยทรัพย์สิน
วิรุฬห์เกียรติ WIRUNKIAT วิ-รุน-เกียด ผู้มีชื่อเสียงและเจริญ
วิลานันท์ WILANAN วิ-ลา-นัน งามยิ่ง
วิลาภรณ์ WILAPHORN วิ-ลา-พอน อาภรณ์ที่งดงาม
วิลาวรรณ WILAWAN วิ-ลา-วัน ผู้มีเสน่ห์
วิลาสรดี WILARRADEE วิ-ลาด-ระ-ดี ผู้มีเสน่ห์น่ายินดี
วิลาสินี WILASINEE วิ-ลา-สิ-นี งามอย่างมีเสน่ห์
วิลาสิริ WILASIRI วิ-ลา-สิ-หริ มีเสน่ห์งดงาม
วิลาสิรินทร์ WILASIRIN วิ-ลา-สิ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่และงดงาม
วิวรรธน์ WIWAT วิ-วัด มีความเจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์กร WIWADKORN วิ-วัด-กอน ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์กฤต WIWATKRIT วิ-วัด-กริด ผู้ทำให้เจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์ชัย WIWATCHAI วิ-วัด-ไช ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชัยชนะ
วิวัฒน์ดนย์ WIWATDON วิ-วัด-ดน ลูกชายผู้เจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์พล WIWADPHON วิ-วัด-พน มีพลังให้เจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์โชติ WIWATCHOK วิ-วัด-โชด ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง
วิวัฒน์ไชย WIWADCHAI วิ-วัด-ไช เจริญรุ่งเรืองยิ่ง
วิวิศนา WIWITSANA วิ-วิด-สะ-นา หญิงสาวผู้มีความงามยิ่ง
วิวิศน์ WIWIT วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
วิศัลยา WISANLAYA วิ-สัน-ละ-ยา ผู้ปราศจากความทุกข์
วิศัลยา WISANLAYA วิ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ WISAN วิ-สัน ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ชญา WISANCHAYA วิ-สัน-ชะ-นา ผู้รู้ผู้ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ชน WISANCHON วิ-สัน-ชน คนที่ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ชยา WISANCHAYA วิ-สัน-ชะ-ยา ชัยชนะที่ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ธนา WISANTHANA วิ-สัน-ทะ-นา ผู้ร่ำรวยไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์รดา WISANRADA วิ-สัน-ระ-ดา ผู้มีความสุขไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ศยา WISANSAYA วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์สิริ WISANSIRI วิ-สัน-สิ-หริ เป็นมงคลไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ไชย WISANCHAI วิ-สัน-ไช เจริญโดยไม่มีทุกข์โศก
วิศาล WISARN วิ-สาน แผ่ไพศาล
วิษณุ WITSANU วิด-สะ-นุ พระนารายณ์
วิสาข์รัตน์ WISARAT วิ-สา-รัด วันแห่งความดีงาม
วิสารท WISARD วิ-สาด ฉลาด
วิสิษฐ์พร WISITPHON วิ-สิด-พอน ผู้ประเสริฐยิ่ง
วิสุทธิ์ WISUD วิ-สุด สะอาดบริสุทธิ์
วิสุทธิ์ WISUT วิ-สุด ผู้บริสุทธิ์ , หมดมลทิน
วิไลณัช WILAINAT วิ-ไล-นัด ผู้งามด้วยความรู้
วิไลพรรณ WILAIPHAN วิ-ไล-พัน ผู้มีผิวพรรณงาม
วิไลพรรธน์ WILAIPHAT วิ-ไล-พัด งามยิ่ง
วิไลพักตร์ WILAIPHAK วิ-ไล-พัก มีใบหน้าที่งดงาม
วิไลพัณณ์ WILAIPHAN วิ-ไล-พัน ผู้มีผิวพรรณงาม
วิไลภรณ์ WILAIPHON วิ-ไล-พอน ผู้งดงามด้วยอาภรณ์
วิไลรัตน์ WILAIRAT วิ-ไล-รัด งามประเสริฐสุด
วิไลลักษณ์ WILAILAK วิ-ไล-ลัก ผู้มีลักษณะงดงาม
วิไลวรรณ WILAIWAN วิ-ไล-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วีธรา WEETHARA วี-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์ , หมดจด
วีรกร WEERAKORN วี-ระ-กอน ผู้กระทำด้วยความกล้าหาญ
วีรกานต์ WIRAKAN วี-ระ-กาน ผู้เป็นที่รักของผู้กล้า
วีรญาณ์ WEERAYA วี-ระ-ยา ฉลาดกล้าแกร่ง
วีรณา VEERANA วี-ระ-ณา ชื่อพระประชาบดี
วีรดา WIRADA วี-ระ-ดา ผู้มีความกล้าหาญ
วีรดา WEERADA วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
วีรนาถ WEERANARD วี-ระ-นาด มีผู้กล้าเป็นที่พึ่ง
วีรนาถ WIRANAT วี-ระ-นาด หญิงสาวผู้มีความกล้าหาญ
วีรปริยา WEERAPHIYA วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรภัฏ WEERAPHAT วี-ระ-พัด นักรบ , วีรบุรุษ
วีรภัทร์ WIRAPHAT วี-ระ-พัด ผู้มีความดีและกล้าหาญ
วีรยุทธ์ WEERAYUT วี-ระ-ยุด ผู้กล้าในสนามรบ
วีรลักษณ์ WEERALAK วี-ระ-ลัก มีคุณลักษณะเป็นผู้กล้า
วีรวรรณ WIRAWAN วี-ระ-วัน ชนชั้นวรรณะของผู้กล้า
วีรวัฒน์ WIRAWAT วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
วีรวิชญ์ WIRAWIT วี-ระ-วิด ผู้กล้าหาญที่ฉลาด
วีรวิทย์ WEERAWID วี-ระ-วิด มีความรู้กล้าหาญ
วีรศรุต WEERASARUT วี-ระ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงว่ากล้าหาญ
วีรากร WIRAKON วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีราทร WEERATORN วี-ระ-ทอน เป็นผู้กล้ามีเมตตา
วีรานันท์ WEERANAN วี-รา-นัน ยินดีในความกล้าหาญ
วีรานันท์ WEERANAN วี-รา-นัน ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
วีรินทร์ WEERIN วี-ริน ผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่
วีรไชย WEERACHAI วี-ระ-ไช ผู้กล้าหาญยิ่ง
วีร์ธิดา WITHIDA วี-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีความกล้าประดุจขุนพล
วีร์รัศมิ์ WEERAT วี-รัด ผู้กล้าหาญที่รุ่งเรือง
วีร์สุดา WISUDA วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วุฒิกร WUTTHIKORN วุด-ทิ-กร ผู้สร้างความเจริญงอกงาม
วุฒิกัลย์ WUTTIKAN วุด-ทิ-กัน ผู้มีความสุขความเจริญ
วุฒิพันธุ์ WUDTIPHAN วุด-ทิ-พัน เผ่าพันธุ์มีภูมิความรู้
วุฒิพิสิฐ์ WUTPISIT วุด-พิ-สิด ผู้มีความรอบรู้ดีเลิศ
วุฒิภร WUTTHIPHON วุด-ทิ-พอน มีผู้รอบรู้คอยค้ำจุน
วุฒิภัค WUDTIPHAK วุด-ทิ-พัก ผู้รอบรู้และมีเกียรติ
วุฒิภัทร WUTTHIPHAT วุด-ทิ-พัด ผู้มีความเจริญและประเสริฐยิ่ง
วุฒิวัฒน์ WUTTIWAT วุด-ทิ-วัด ผู้เจริญด้วยความรอบรู้
วุฒิศักดิ์ WUDTISAK วุด-ทิ-สัก เจริญด้วยเกียรติ/อำนาจ/ฐานะ
วุฒิเฉลิม WUTTHICHALOEM วุด-ทิ-ฉะ-เหลิม ผู้มีความรู้ความเจริญน่ายกย่อง
วุฒิเดช WUTTHIDET วุด-ทิ-เดด ผู้เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
วุฒิเวช WUDTIWETH วุด-ทิ-เวด หมอผู้มีความรู้

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ